Stads-Berichten. kamer en 16000 voor jaarlijksche toelage ingevolge de pensioenwet. Hoofdstuk III Buitenlzaken) f 756,302, f 24,933,33 meer dan voor 1890, waaronder 23,633,33 voor buiten- landsche zendingen en .consulaten en 800 voor kosten van het departement. Hoofdstuk IV Justitie5,254,964, 24,159 minder dan voor 1890. O. a. zijn lager uitgetrokken de kosten van algemeene ot Rijkspolitie 25,125, die der gevan genissen enz. 6378die der Rijkswerkinrichtingen 12,407 die van pensioenen 20,674, waartegenover vermeerdering van: kosten depart, ƒ7400, id. rechterlijke macht 10,600, gebouwen f 22,225. Hoofdstuk V BinnenlZaken) ƒ11,192,117,30, zijnde 834;146,80 meer dan voor 1890. Hooger zijn geraamd kosten departement 10,537 medische politie 9890 onderwijs ƒ892,086,50, kunsten en wetenschappen 28,350, Staatscourant f 1,029, pensioenen 15,800. Daarentegen zijn de kosten van het bestuur der provinciën 123,545,70 lager geraamd. Hoofdstuk VI Marine13,894,342,12, 86,895,08 minder dan voor 1890, n.l.: 274,770 voor het materiëel der zeemacht en 's Rijks werven en f 16,232,50 voor pensioenen tegenover eene hoogere raming voor kosten der administratie 10,735,42, personeel der zeemacht 179,440, loodswezen 13,932. Hoofdstuk VII A Nationale Schuld) f 34,942,118,491, f 1,497,018,09 meer, en wel f 201,200 voor amortisatie en aflossing en f 1,295,818,09 voor interesten. Hoofdstuk VÏI B Financiënf 23,906,805,58* d. i. 510,212 hooger dan voor 1890. Meer wordt uitgetrokken voor de administratie van het zegel enz. 16,895 voor pensioenen 655,977. Lager is geraamd voor admini stratie der directe belastingen hoofdzakelijk ten gevolge van den afloop der herziening van de belastbare opbrengst van het ongebouwd f 180,938. Hoofdstuk VIII Oorlog21,269,860, f 532,695 meer dan voor 1890. Meer wordt aan§evraagdvoor trakte menten en toelagen ongeveer 95,000, studie en onderwijs 12,440 materiëel der genie 18,010, non-activiteits traktementen 84,034, wapen der maréchaussée 61,400, voltooiing van het vestingstelsel 444,500. Lager wordt geraamd hoofdzakelijk voor den geneeskundigen dienst 27.411 en buitengewone uitgaven 155,850. Hoofdstuk IX Waterstaat enz.) 22,120,220,21, .2,246,291,531 minder dan voor 1890; er wordt 2,838,344,53* minder geraamd voor waterstaats werken tegenover eene hoogere raming voor de poste rijen ad 563 918 en 33,300 voor pensioenen. Hoofdstuk X Koloniënf 1,239,584,50 111,891,83 minder dan voor 1890 geraamd. Yoor Suriname wordt 129,926,83 minder aangevraagd de cijfers voor de kos ten van het departement zijn 11,449 en voor Cura9ao J 6716 hooger. M i d d o 1 e n. Raming voor 1891 126,536,025, tegen 122,209,900 voor 1890 dus 4,326,125 meer. De voornaamste verminderingen zijn 220,000 op den post vaartenveren en havens. Daareutegen bedraagt de hoogere raming 762,350 voor verschillende ontvangsten en toevallige baten50000 voor het aandeel van den Staat in de winsten der Ned. Bank; 200,000 voor leges f 1,455,000 voor aandeel van het Rijk in de op brengst der spoorwegexploitatie; J 330,000 voor de poste rijen. De verdere vermeerdering berust op de gewone stijging der belastingen enz. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is door het bestuur van de Vereeniging ter bevorde ring van de belangen des boekhandelsopgericht in 1817, een adres gericht naar aanleiding van het ont werp van wet tot regeling der brlevenposterij. Daarin vvordt het volgende gezegdVolgens art. lc worden onder nieuwsbladen verstaan alle ten minste éénmaal per week verschijnende couranten en tijdschriften. Daar evenwel verschillende nieuwsbladen worden uitgegeven (o. a. de modejournalen de Bazar, de Gracieuse, de Vrouwenwereld, het Maandblad der Evangelische MaatschappijMaandblad voor den Ned. Landbouwerhet Maandblad van de Vereeniging tegen 6e Kwakzalverij, de Debitant, het Maandblad voor Zie kenverpleging), die om de veertien dagen of maandelijks verschijnen en geheel den vorm en het karakter van nieuwsbladen bezitten, neemt adressant de vrijheid u in overweging te gevende omschrijving van nieuws bladen in art. lc. aldus te doen luiden: »alle ten minste éénmaal per maand verschijnende couranten en •ten minste éénmaal per week verschijnende tijdschriften." In de omschrijving van bijvoegsels in art. ld ware het volgens adressant zeer wenschelijk ook de periodiek verzonden wordende platen kaarten titels inhoudsop gaven en registers op te nemen. Volgens de thans in werking zijnde postwet moet een nieuwsblad, waarbij dergelijke bijvoegsels verzonden worden als gewoon drukwerk gefrankeerd worden, alhoewel deze toch ken nelijk een wezenlijk deel van het nieuwsblad uitmaken en niet afzonderlijk verkrijgbaar worden gesteld of voor afzonderlijke verspreiding bestemd zijn. Voorts veroorlooft adressant zich, te verzoeken, de aan dacht van den minister van waterstaat, handel en nijverheid te willen vestigen op de wenschelijkheid om de rubrieken, vermeld onder art. 1, be te vermeerderen met eene voor akten en geschreven bescheiden. De gunstige be palingen., waarbij dergelijke stukken voor verminderd port naar het buitenland kunnen verzonden worden, zouden ook voor de verzending in het binnenland zeer gewaardeerd worden. Ten slotte acht adressant zich verplicht der Kamer in ernstige overweging te geven, om aau het slot van de tweede alinea van art. 20, luidende: »2°. Het door tusschenkomst van een postkantoor verkrijgen van abon nementen op nieuwsbladen en tijdschriften"; de volgende woorden toe te voegen »In plaatsen waar geen boek- verkooper gevestigd is." Door deze bijvoeging zou aan ,een rechtmatige grief, meermalen in de Vereeniging geuitover mededingingden boekhandel door de postadministratie aangedaan, tegemoet gekomen worden. De gouverneur-generaal van Ned.-Indië is uitge- noodigd na te gaan, welke maatregelen in aansluiting met de nederlandsche wet ter voorkoming van bedrog in den boterhandel, ook in Indië tegen zoodanig bedrog kunnen genomen worden. De jachtvereeniging Nimrod heeft aan den briga dier-majoor der Rijksveldw.icht iu Noordholland, den heer N. Lamens, een zilveren medaille met een loffelijk ge tuigschrift vereerd voor zijn beleidvol optreden tegen wildstroopers. De Delftsche Opmerker heeft door het laten weg vallen van het woord Amsterdam aanleiding gegeven tot de algemeene opvatting, dat ook te Delft de volkstelling mislukt was. Van de acht dorpendie op het eiland Texel liggen zijn vijf telefonisch met elkander verbonden. Thans worden ernstige pogingen aangewend om ook het dorp Den Hoorn in het telefoonnet op te nemen. Met het oog op eventueele schipbreuken zou die aansluiting zeer gewenscht zijn ter verkrijging van spoedige hulp. De Staatscommissie voor den landbouw isna drie vergaderingen te hebben gehouden, den 17 uiteengegaan. In die bijeenkomst zijn behandeld de instelling eener landbouwvertegenwoordiging en de belastingen. Te Dordrecht is eene vereeniging gesticht onder den naam van de Middernachtszending. Voor de 200 5pct. obligatiën van 1000 van de Oost Java stoom-trammaatschappij werd ingeschreven voor 7,752,000. De mazelen hebben opgehouden te Groningen epide misch te heerschen; in het geheel zijn 94 kinderen aan die ziekte bezweken. Volgens de uitkomsten der zevende volkstelling was de werkelijke bevolking der provincie Noordbrabant op 31 December 1889 255,787 mannen en 253,841 vrouwen, samen 509,628. De bevolking van Tilburg was op dat tijdstip 33905 's-Hertogenbosch 27138, Breda 22176, Bergen op Zoom 12667, Roosendaal c. a. 11311Oosterbout 10665. In twee gemeenten van Nederland bestaat geen enkele vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein, te Herwaarden in Gelderland en te Schie- broek in Zuidholland. De helft der troepen, zijnde 50 manschappen, is den 19 uit de gemeente Het Bildt naar Leeuwarden te ruggekeerd Op 31 December 1889 werd in de provincie Noord holland in 3871 inrichtingen met vergunning sterke drank in het klein verkocht,waarvoor een bedrag van f 194679.15* aan vergunningsrecht werd betaald. In het geheele rijk waren op dat tijdstip 26388 vergunningen van kracht, waarvoor 849,127 aan recht te betalen was. Den 18 is te Leidon uit den Witten Singel tegen over het observatorium het lijk opgehaald van den heer K. J. A. Brouwer, candidaat-notaris, 43 jaren oud, die waarschijnlijk door een ongelukkig toeval den 14 des avonds aldaar in het water is geraakt. De mailbooten der stoomvaartmaatschappij Zeeland hebben in Augustus 1216 reizigers en 568 ton stukgoe deren meer vervoerd dan in Augustus 1889. Bedankt voor het beroep naar Westxaan door den heer W. Laatsman, candidaat te Kampen. Te Smilde is eene groote schuur in brand geraakt en afgebrand met twee helende huizenbewoond door drie gezinnen. Tot onderwijzeres aan de jongensschool te Enk- huixen is tijdelijk benoemd mej. A. Dondorff aldaar. De „Alliance scientifique unlverselle" heeft haar vijfjaarlijksch stembureau ter verkiezing van haar voorzitter en onder-voorzitter geopend. Men weetdat deze vereenigingdie in meer dan 400 plaatsen afdee- lingen telteigenlijk gelijk staat met wetenschappelijke consulaten om geleerdenletterkundigen en kunstenaars op reis bij hunne aankomst in iedere stad alle noodige inlichtingen te verstrekken "en hen onmiddellijk met de personen, die zich aan hetzelfde vak van wetenschap wijden, in kennis te brengen. In geval van ziekte in den vreemde worden hare leden door bijzondere geneeskundigen der vereeniging behandeld. Onder de door het centraal- comitè tot voorzitter voorgestelde personen noemt men: de heeren Léon de Rosny, aftredend voorzitter, opvolger van het senaatslid Carnotde Sartiges, gewezen gezant, baron Al. Kraus algemeen afgevaardigde voor Italië te FlorenceAug. Lesouefalgemeen commissaris voor Rnmenië en Célestin Lagacheoud lid van den senaat. Als onder-voorzitter de heeren Chevalier de St. Georges d'Armstrong, bekend door zijne belangrijke werken op het gebied van internationaal recht en G. Etoffeoffi cier de l'académie, voorzitter van de «Soeiété océanienne de la France." Voor inlichtingen wende men zich tot professor dr. D. Bierens de Haanafgevaardigde voor Nederland der «Alliance Scientifique" te Leiden. Den 20 des avonds is brand ontstaan in de boeren hofstede tevens herberg en uitspanning gelegen in liet Lockhorster Dennenbosch te Leusdenop ongeveer een uur gaans van Amersfoort. Het huis, hooiberg en schuur enz. zijn verbranddoch het jachthuis bleef behouden het bekwam alleen eenige schade. Bij kon. besluit van den 20 is met ingang van 1 Oct. a.s. benoemd tot directeur van het postkantoor te Amsterdam de heer B. J. Herweijer, thans direc teur van het spoorwegpostkantoor No. 1. Bij kon. besluit van den 21 is met ingang van den 1 Oct. a.s. aan den heer dr. G. D. L. Huët op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. Van wege de afdeeling Scha zen der Hollandsche maatschappij van landbouw had den 22 eene keuring van ramlammeren plaats. Bekroond werden de ramlam- meren van den heer K. Stapel te Sijbekarspelmet den eersten prijs10 met den tweeden prijs, f 5, het ramlam van den heer C. Wit te Winkel ea met den der den prijs2dat van den heer K. van der Oord te Barsingerhorn. In de vorige week werd te tlraft eene vergadering belegd van eendenhouders met het doel door middel van het indienen van een verzoekschrift vrijstelling te verkrijgen van het gedwongen «vasthouden" der oenden. De werkelijke bevolking der provincie Overijsel be droeg op 31 Dec. 1889 volgens de zevende volkstelling 150.366 mann. en 145 079 vr., samen 295.445. Op dat tijdstip waren te Zwolle 26384, te ]Deventer 22914, Kam pen 18687 Enschede 15229, Hengeloo 10264 inwoners. Den 18 zijn met algemeene (86) stemmen tot hoofd ingelanden van den polder Oostxaan benoemd de heeren G. de Ridder Gz., aftredend, en J. Zwart Jz. Den 18 is aan 'c Zand, gemeente Zijpe, een groote hooiklamp van den heer J. v. Beusekom in brand geraakt door het spelen van een knaapje van ongeveer 4 jaren met lucifers: door spoedig optreden is nog een deel der klamp behouden gebleven. Met ingang van 16 October a.s. is bij kon. besluit van den 19 op verzoek eervol ontslagen als burgemeester van Schoterland de heer mr. H. W. de Blocq van Scheltinga. - Bij kon. besluit van den 19 ismet ingang van 1 October a s., benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te Amsterdamde heer mr. H. F. baron de Koek, thans subst. officier van justitie bij de arr. rechtbank aldaar. De Politiebond telt blijkens het verslag, den 19 uitgebracht op de vijfde algemeene vergadering, te 's-Her togenbosch gehouden 727 leden 282 bijdragenden en 211 begunstigers. Er zijn 62 correspondentschappen. De rekening bedroeg in ontvangsten f 3285,03* en sloot met een batig slot van 611,06. Tot lid van het hoofd bestuur in plaats van den heer Kalbfleisch die de be noeming in eene vorige vergadering niet aangenomen had werd met 23 van 28 stemmen gekozen de heer C. L. J. Bruggemansbrigadier der Rijksveldwacht te Oosterhout die de benoeming aannam. De uitslag der op den 20 op het sport-terrein achter het Rijks-museum te Amsterdam gehouden harddra verijen was als volgt. Heeren-harddraverij. Harddraverij voor paarden welke nog nooit aan eene harddraverij hadden deel ge nomen gereden onder den zadel. Afstand 3000 el. Ie prijs, een kunstvoorwerp ad 75 Johanna, van den heer Wiekevoort Crommelin, in 7 min.; 2e pr., een idem ad 25Kitty, van den heer F. baron van Heemstrain 7 min. 83e pr., een diploma Jarl, van den heer J. J. Korthals Jr., in 7 min. II3/,. Match over 4000 el om 300. Mede reden Immerzu van J. J. v. d. Berg Jr. en Wanda van W. van Dieren Bijvoet. Immerzu bleef flink voor, trouw gevolgd door Wanda, en won met een halve koplengte. Totalisator-prijs. Handicap op de vlakke baan. Eerste prijs 260 Demi-üieu, die met eene neuslengte won van princess Islie, welke dus den tweeden prijs of 50 kreeg de derde prijs25werd gewonnen door Pontery. Hierna had de Heat-harddraverij plaats, afstand 804* el., prijs 400. De aardigheid dezer race was, dat het paard, dat tweemaal won den prijs werd toegekend. Er moest dus net zoo lang gereden worden, dat hetzelfde paard tweemaal het eerst was aangekomen. Bij den eersten rit won Kitty ex Kate het in 1 m. 25 sec.bij den tweeden rit won Robert II het in 1 m. 25 sec.bij den derden rit won Kitty ex Kate het weder in 1 m. 232/s sec. Ten slotte werd gereden Aangespannen harddraverij afstand 3200 m. Eerste prijs 250 Ada, tweede 75 Johanna derde 25 Cora. Uit het Gr. noordh. kanaalnabij 't Zand, gem. Zijpe is j. 1. zondag opgevischt het lijk van G. A. D., smidsgezel te Helder. De ongelukkige scheen tusschen- beide niet wel in het hoofd te zijn. Den 21, 's morgens te ruim 7 ure, ontstond een hevige brand te Noorddijk, gem. Ilrsem, in de boeren woning bewoond door C. Biersteker en G. Koelemeij welke zich zoo snel uitbreiddedat het huis tot den grond afbrandde. Het huis, toebehoorende aan C. Bier steker en de inboedel van G. Koelemeij, was tegen brand schade verzekerd de inboedel van eerstgenoemde echter niet. De oorzaak is nog onbekend. Voor het eerste gedeelte van het notarieel examen is o. a. geslaagd de heer C. Dekker, Oterleek. Bedankt voor het beroep naar Wieringer waard door ds. S. G. Geertsema Beckeringh te Schoondijke. Den 21 werd te Wieringerwaard eene hard draverij gehoudon waaraan door 16 flinke dravers werd deelgenomen. Na een zeer vinnigen strijd werd de prijs, 1U0 gewonnen door Wilhelm van den heer T. Schil der de premie f 30, door Emma van den heer Dalen- bergde 2e premie, 15, door Willem III van den heer C. Broers. Over de opvoering van „Spoken", tooneelspel in 3 bedrijven van Henric Ibsen, door de heeren Kreukniet, Bigot, Poolman en Blaaserschrijft de Haarlemsche Courant van 8 September «Zooals ik heb gezeten, terwijl het slot van «Spoken" gespeeld werd, met stille beving door al mijne leden; ik zat en hoorde en zag, maar luisteren en kijken deed ik niet meer; het was mij als zag ik daar voor mij lang zaam een wezen wegbranden en de moeder van dat wezen stond bij hem, in een angst en ontzetting, zij wou het uitschreeuwen en zij mocht niet, maar deed het toch Als onder de perplexie van een benauwde spookver schijning in een naren droom, zóó machteloos, roerloos, onbewegelijk Wanneer heb ik nog ooit vroeger onder zulk een overweldigende, stomslaande impressie van eenig drama gezeten, dat het geen schouwspel meer voor mij was en ik niet meer de gedachte had aan een vertoond kunstwerk Maar het leven, o het verschrik kelijke, beangstigende leven Het greep mij beet en hield mij vast zoo met een ijzeren kneep vastbe nauwend vast Is het de schrijverdie het mij gedaan heeft of zijn vertolkers Is dat kunst mooie kunst, die zóó over ons machtig wordt? Ik weet het niet en kan het niet zeggen want van het oogeublik dat Oswald met zijn moeder alleen was achtergebleven en die angst over hem kwam, ben ik mij niet meer bewust van wat er in mij is omgegaan Maar nu ik er over nadenk, ja toch het moet een groot kunstenaar zijn, die met zoo weinig uiterlijke hulpmid delen, met zoo'n afbeelding in een paar strepen zulk een situatie maken kan met zulk een diepe indrukwekkend heid. En wie de door hem gedachte voorstelling ons vertoonden, zij moeten op die oogenblikken zelf geheel zijn geweest onder de macht van zijn greep en het ver mogen hebben gehad om met den klank van hun stem men de indrukken van zijn visioen uit te spreken of ik zou daar niet zóó hebben kunnen neerzitten, geheel verslagen." Woensda; den 24, zal, zooals men weet, van. bedoeld stuk door hetzelfde gezelschap in het lokaal Harmonie alhier eene voorstelling plaats vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3