Van af heden in ruime keuze voorradig, bij 2 Huismanswoningen, Haarden, Kachels, Tnrf- en Kolenbakken enz. J. K U IJ P E R, Kleedermaker, HERFST- en WINTERSTOFFEN. Specialiteit in Mantels en Nouveanté's, Dames- en Kinder Wintermantels, Openbare Verkooping Boter- en Kaashandel. ËMlL BOAS, VEBKOOPING Laat 66. J. H. WILLERS, Laat 66. Bericht van Inzet Notaris Backx, Ontvangen TE KOOF: 750 GULDEN Winter-G-rasboter. BELANGRIJKE Openbare Verkooping, niet Schuren, Erf en Weiland, Fabrikanten. Geta*. VAN VUURE. Alkmaar. Luttik Oudorp 67, bericht aan zijne geëerde begunstigers de ontvangst der nieuwe bericht de ontvangst der nieuwste modellen benevens eene ruime collectie JAPOWSTÖPFEBT, FEXJ- WEELEÏN en zeer vele INOUVEAUTÉ S. C. WARNSmCK TE KOOP: Haver- en Tarwestroo, bij groote en kleine partijenbij K. AK KERMAN, Akersloot. LANGESTRAAT, ALKMAAR, Beste Friesche Nagelkaas, per pond 20 cents. VERSCHE EIEREN: Firma A. KEUTEB. Kz., Houttiistraat bericht de ontvangst der LEESINKICHTIIVG van Tijdschriften jen Romans. gelegen in denzelfden polder en gemeente, Wij berichten liet geachte publiek met dezedat wijbenevens ons eigen fabrikaat ruim voorzien zijn van alle andere soorten van en noodigen U beleefd tot een bezoek aan ons magazijn nit. Zaadmarkt No. 78. Gebrs. 1 AN NI IRE. de nieuwste Stoffen voor liet mij aars- en winterseisoenvoor Heeren- en Jon gen- ïeerenkleedingwaarbij ook zeer solide Stoffen voor ULSTERS of RIJTUIGJASSEN. J. WESTERHOF A ZONEN, Scliermerborn. Faillissement J. L. C0NIJNte Egmond aan den Hoef. GEGARANDEERD ZUIVERE NATUURBOTER Alkmaar, Mient C. No. 12. J. i PI. VAN BALEN. Nieuwe Wintermantels. HEERES VAN ALPHEN. op Maandag 6 October 18»©'s morgens 10 en volgenden dag, in het lokaal »Diligentia" te Alkmaar, van Eene prachtige collectie, uit solide Inboedels, bijeen gebrachte Goederen bestaande in Mahoniehouten Meubelen, als: Bonheur dn jour, Linnenkasten, Secretaire, Penant- kasten, Stoelen met zittingen, tëte a tête's, oltaire, Theetafels, een antieke Tafel met bladen, Schrijf bureaux, Bedtafels. Verder een compleet geimiteerd mahonie Slaapkamer-Ameublement, waaronder Ledekant, Wasch- en Nachttafel en daarbij behoorende Stoelen enz. Voorts: Springveeren Matrassen, Bedden met toebehooren, ijzeren Ledekanten, Badkachel met daarbij behoorende koperen Ketel, Spiegels, Gravures, Schilderijen, Pendules, Glas-, Porcelein en Aardewerk, waaronder een blauw Eetservies, Brandkast en KistNaaimachineHanglampen eene zeldzaam schoone guitaar Eenige stukkennieuw Linnen, Tricot Goederen. Glacé Handschoenen, Servetten en an dere Manufacturen, Kachels, Fornuizen, eene Bakkers winkel-Inventaris, waaronder Brondkar, alsmede eene bijna nieuwe Roeiboot enz enz. Te zien Zondag 5 October van 12—4 uur. Vooraf verkooping op het Hof van Rommel, waar onder een Kippenhok met Loop. J. G. KLEIN, Deurw. op Woensdag 22 October 1890, 's voormiddags 10 uur, ten overstaan van den te Oterloek gevestigden Notaris P. A. DE GELDER, in de herborg bewoond door J. KLOP, in de Wonde, gemeente AKERSLOOT, van Ier gezamenlijke grootte van 2.» heetaren 46 aren 6© eentiaren. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den boven- genoemden Notaris en ten kantore van den Notaris A. VONK te Schoorldam. r ^rrnn mTIXTTlT \iïA 1Q i- aan b e r De BOERENPLAATS in de Zoutkaag- en Braakpol- ders te Winkel, bestaande uit Huismanswoning met boet, werf en uitmuntende landerijen, groot 30 hectaren 60 aren 16 centiarenis in perceelen ingezet op de som van 52740,76. De afslag en eindtoewijzing blijft bepaald op Don derdag 9 October 1890, 's voormiddags 11 uur, te Sohagen in de Landbouw-Societeit »Céres". Notaris BACKX. zal publiek verkoopen te Heiloo, op Woensdag 29 October 1890, 's voormiddags elf uur, in de her berg »de Rustende Jager": Een Winkelhuis en Erf te Heiloo, in de Kerk buurt, aan den Achterweg, kadaster sectie B, no. 204, groot 3 aren 60 cent. Eigendom van de wed. en erven F. A. TAUBER. En een huis en erf met bouwland aldaar, aan de zuidzijde van de Breelaan, kadaster sectie A, no. 925, groot 32 aren 70 cent. Eigendom van CORNs. TROMP. Alles dadelijk te aanvaarden. Breeder bij biljetten. Notaris te Hoogwoud, zal op Maandag 3 November 1890,'s voormiddags 11 uur, te Egmond aan den Hoef, in de herberg »de Vriendschap", publiek ten verkoop presenteeren Een goed beklante en wel ter nering 3taande Brood bakkerij met pakhuis, erf en tuin te Egmond a. d. Hoef aan de westzijde van den Heerenweg, sectie A, no. 505, groot 5 aren 30 cent. Eigendom van den heer K. KLOOSTER. Information zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BACKX te Wieringerwaard. Uitvoerig bij biljetten. den BURG te TEXEL, op Maandag 13 Octo- 1890, 's avonds 7 uur, in het logement *de Zwaan", van eene Boerenplaatsbestaande in Huismans woning, Erf, Twin, Wel-, Hooi en Bouwland, in den polder Evers t. okoog op TEXEL, groot 28 bunders, 16 roeden, 50 ellen in 11 perceelen. Eerst afzonderlijk en dan in combinaties. Eigendom der wed. en erfgenamen ,van KLAAS BROUWER. Breeder bij billetten en nadere inlichtingen ten kan toren van Notarissen CONINCK WESTENBERGte Texel en GOUWE aan de Koorstraat te Alkmaar. De schuldeischers worden opgeroepen ter eerste vergadering,^ op Maandag 20 October 1890, des mor gens 11 uur, in de gehoorzaal der Rechtbank te Alkmaar. De oudergeteekende verzoekt eenige dagen te voren op gave der vorderingen te ontvangen. Mr. J. VERDAMCurator. Een voor weinige jaren nieuw gebouwd HGKRKK- Hl tS, waarin 5 Kamers, Keuken en gasleiding, met grooten Tuin en vrije Steeg, en een Stal met Bovenwoning daarnaastop een der mooiste standen van ALKMAAR. Te bevragen bij Notaris GOT WEte Alkmaar, Koorstraat 10. ter leen gevraagd, als tweede hypotheek, met jaarlijksche aflossing van f 2&0,—op een so iled perceelmet ruime overwaarde tegen nader te bepalen rente desverkleiende met horgen. Brieven franco onder No. 750 bij de Uit gevers dezer Courant. Friesche (eerste soort) per pond 75 cents. I.eldsehe (eerste soort) per pond 80 cents. Kdamincr Kaas per stuk 1.40, per pond 40 cents, ©oudsche (Stolksehe) per pond 40 cents. Iieldsche per pond 35 cents. M AAIUAU». HOXDKROA©* en ÏATERD1GS. Presentkistjes met Boter of Kaas. Xederlandselie Tijdschriften. Per jaar.l Per jaar. 0,50 Nederl. Spectator 1, 0,60 Gids1, 0,50 Tijdspiegel 1, 0,40 Vragen des Tijds 0,50 Nederland Eigen Haard Humoristisch Album Vragen v. d. Dag Natuur Nederl. Illustratie Leeskabiuet Aarde en haar volken Huisvriend Portefeuille Los en Vast 0,75 1 - 1 0,75 Wetensch. Bladen 0,40; Mann. v. Beteekenis 0,40 0,40, Uilenspiegel 0,50 0,50, Stem. v. Wh. en Vrede 1,— 0,30| Nieuwe Gids 0,70 Duitsclie Tijdschriften. Gartenlaubeper jaar 0,50 Ueber Land und Meer 0,75 Fliegende Blïitter 0,80 Schorer's Familiünblatt. 0,60 Ulustrirte Zeitung 1,50 Universum0,75 Fransche en Kngelselie Tijdschriften. Per jaar. Graphic1,50 Illustr. London News 1,50 Punch. 1, Family Herald. 0,60 Per jaar. Revue des deux Mondes 2, Illustration1,50 Le Monde Illustrè 1,— Journal amusant 1, NIEUWE ROMANS per jaar f 3,—. Bedraagt het leeSgeld meer dan f 4, wordt eenige reductie toegestaan. dan een zwart Merrlepaardgrijzen kop, tusschen 30 September rn 1 October. Terugbreng w ,rdt verzocht bij K.OLIJPz., te Gröotsckermer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3