li verkiezing. ]Vo. 122* Twee en Negentigste Jaargang. 1890. ZONDAG 12 OCTOBER. TWEEDE BLAD. Officieel Gedeelte. <g Uit Californie. Binnenland. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN COIIIAVT. Burgemeestee en Wethouders van Alkmaar herinneren belanghebbenden dat de inlevering der stom biljetten bij de herstemming vooreen li<l van den Kaad plaats heeft op Woensdag 15 Oetober 1890 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 nren, in het huis der gemeente aan do Laat, No. 84, tegenover de R. K. Kerk bewoond geweest door nu wijlen den heer Dr. J. J. de Gelder; dat de opening dier biljet ten zal plaats hebben op Donderdag 16 Oetober 1890 des voormiddags te 9 uren, op het Stadshuis, in de zoo genaamde blauwe of polderkamerdat de stembriefjes niet ondorteekoud moeten zijn. Tevens herhalen zij het verzoek aan de kiezersdie van hun stemrecht, gebruik maken, om bij de inlevering van hun stembriefje den oproepingsbrief mede te nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar A. MACLAINE PONT. 9 Oetober 1890. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding van art. 11 van het reglement betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken vastgesteld bij bet koninklijk besluit van 9 November 1851 (Staatsblad No. 142), gewijzigd bij dat van 11 Augustus 1859 (Staatsblad No. 80) en 12 Juli 1873 (Staatsblad No. 108) ter konnis van de belanghebbenden dat op Donderdag 13 November 1890, des morgens van ÏO tot 1 uur, ten raadhuizo der gemeente de verkiezing zal plaats hebben van vier leden voor de Kamer van Koophandel en Fa- briekou alhierin vervanging van de heeren T. Ij. DOOKIV, X. l'ltl Xz., S. DE IiANCrE P Hz en J. F. J. H. iCHlLLING, die mot het einde dezes jaars periodiek aftreden zijnde de op 8 October vastgestelde lijst van kiesgerechtigden, van at ÏO Oetober ter gemeente—secretarie van 's morgens 9 tot 3 uren voor de belanghebbenden ter lezing uedergelegd. Bezwaren tegen die 1 ij s t kunnen gedurende 8 dagen na IO Oetober bij het gemeentebestuur worden ingeleverd. Burgemeester eu Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 Oct. 1890. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. Zij die in aanmerking wenschen te komen voor on- derwijzer aan de openbare tweede tusschenschool of aan de openbare school voor onvermogenden te Alkmaar op f 600,jaarwedde worden uitgenoodigd hunne stukken vóór 20 October 1890 onder overlogging van de bij de wet vereischte stnkken en van eene verklaring omtrent den tijd gedurende welke zij reeds werkzaam zijn geweest, vrachtvrij in te zenden bij het gemeente bestuur. LIJST VAN BRIEVEN waarvan de geadresseerden onbekend zijnverzonden gedurende de 2e helft der maand September 1890: J. TrompetterA. van Gerwen Amsterdam J. Cer- wenski Oosterhout A. L, Reek Schageu. Van Egmond aan Zee: Arie PronkSeheveningen. Van Schermerhorn: PZuurbier, Schermer. Amerika: J. do WitRoselandt. Engeland: C. J. de LangeBradford. (Uit eene Part. Corr.) Aptos, Santa Crnz Cy, Californie, 10 Aug. 1890. Amice. En zoo zal ik er nu eindelijk eens toe komen, je uit ouzo uieuwe woonplaats wat van ons te doen hooren. Ge kunt nagaan wat een nieuwe vestiging in heeft als daarbij zoowat alles tegelijk te doen is bij de zore voor wat er alzoo godaan moet worden om te voldoen aan de dagelijksche eiscben van het oogenblik. Te San José en omstreken vond ik het land te duur voor mijn doel, terwijl ikzooals je weetniet voornemens was mij te vestigen in de groote valleien van het binnonland, waar het te warm is om gezond te blijven, indien men er zijn eigen werk moet doen, zooals bijna iedereen hier. Reeds San José en de beroemde Santa Clara vallei waren mij warm genoeg en toen ik daar dus niet slagen on, ging ik naar Santa Cruz County, hetwelk westelijk van Santa Clara County en aan zee ligt. De hoofdplaats banta Cruz is slechts 35 eng. mijlen van San José en 80 mrjlen van San Francisco. En hier vond ik wat ik zochtn.l. grond geschikt voor vruchten van allerlei aard, als perziken, abrikozen, kersen, pruimen, appelen, peren, druiven, olijven en noten en een klimaat, hetwelk op de wereld zijns gelijko niet heeftzoodat dan ook duizendon zoowel uit het heete binnonland als nit andere streken dor Unie, hier komen om de frissche zeelucht te genieten of een verloren ere- zondheid te herwinnen. Het beste bewijs in deze levert de statistiek van den gemiddelden warmtegraad die voor Santa Cruz is als volgtnl.: in den winter 52 graden Fahrenheit, in het voorjaar 58, in den zomer 62 en in den herfst 59, met 30 gradon als het laagste 's winters en 98 als het hoogste in den zomer. Hoe in deze de heerlijke invloed van de zee zich gelden doet, blijkt wel het duidelijkst als men die cijfers vergelijkt met die in het binnenlandals de Sacramento- en San Joaquin- valleien, of, zoo ge wilt, met Merced en Fresno, plaatsen die men tegenwoordig ten nwent vooral hoort noemen. Ziehier bijv. Fresno met een gemiddelde wintertempe- ratnur van 50 graden in 't voorjaar 65, in den zomer 84, in liet najaar 67, met 18 graden Fahrenheit als bet laagste 's^winters en 118 als het hoogste in den zomer. Reeds in Mei was het daar dagelijks om en bij de 90 graden en in de vorige maand als volgt92, 96, 96, 96, 94, 90, 90, 88, 92, 102, 100, 98, 98, 96, 100, 9498 100 102 102 98 9898 94 94 96 100 104. Het is in die streken, dat do rozijndruif best ontwik kelt, terwijl de felle warmte nog in den herfst het drogen der vracht natuurlijk bevordert en in de open lucht mogelijk maakt. Mij als Hollandergewoon aan een gematigd eu koel klimaat, kon dio bovenmatige hitte niet bekoren terwijl bet feit dat mon er zonder kunst matige bevloeiing niets kan teelen en de onder water gezette grond bij die zonnewarmte natuurlijk min ge zonde dampen opgeeft een reden te meer was om mij in de kuststreek te vestigen, die, zonder irrigatie, prach tige vruchten oplevertals door de ligging van den grond deze maar niet aan den directen invloed der zee winden is blootgesteld. Het is waar, sinaasappelen en rozijnen teelen wij hier niet, maar is het lijstje, dat ik boven opgaf, al niet lang genoeg, nu de ondervinding heeft geleerd dat de zooge naamde French prunes, een hoofdproduct van de beroemde Santa Clara vallei, ook hier uitstekend groeien En wat nu pas sedert kort aan het licht kwam zal de Santa Cruz mountains welhaast beroemd maken, nl. do uitste kende kwaliteit van den hier geteelden wijn. In 't algemeen genomen liet de toestand van den wijn bouw iu Californie nog al wat te wenschen over, eensdeels omdat de wijn te jong aan de markt kwam en tweedens omdat er zulk een overvloed was van een zeer gewoon product, dat dit hoegenaamd geen waarde meer bad. Do opbrengst der wijnbergen in Sonoma en Nap'a was dien tengevolge zeer onbevredigend. In Santa Cruz County liet men dan ook de gewone soorten varen en werden slechts fijne variëteiten uitgeplant met dat gevolg, dat men er thans voor rooden wijn de meest beroomde Medocsoorten en voor witten de niet minder beroemde Johannisberger Riesling e a. teelt, terwijl nu blijkt dat klimaat en fig ging hier niets te wenschen overlaten om zulk een fijnen wijn te produceeren dat er van te veel nooit sprake zal wezen. Het is juist ons frisch zomerweder, dat daarvan oor zaak is terwijl de ondervinding genoegzaam heeft ge leerd dat te groote warmte den wijn te zwaar maakt. Terwijl alles er dus heen wijst, dat de Staat Californie aan_ de beurt is een groote bevolking tot zich te trekken, en in de eerstvolgende vijf en twintig jaren met reuzen schreden belooft vooruit te gaan zal deze aanlokkelijke kuststreek daarin een groot aandeel nemen als zijnde het gezondste en aangenaamste gedeelte om in te wonen van den geheelen staat. Voor diegenen onzer landgenooten die, hetzij voor zich zelf of voor hun kinderen de groote hitte in het Binnen land niet verkieslijk achten, terwijl toch emigratie naar Californie hun voornemen is, zou het wenschelijk wezen, dat zij zich op de hoogte stelden van de voordeelen dezer kuststieek waaronder ik niet het minst reken den nog billijken prijs van den grond. Ik kocht een begonnen boerderij met klein woonhuis, groote schuur diverse bijgebouwtjes en 100 acres land voor 35 dollars per acre waarbij ongeveer 6 acres dra gende boomgaard die behalve overvloed van vruchten voor ons groot gezin, een niet onaardig bedrag voor ver kochte perziken abrikozen appelen en peren oplevert. Ons^ post- en telegraafkantoor is 20 minuten rijdens van hier, alsook bet spoorwegstation, terwijl wij 1} uur van Santa Cruz af zijn, wat in dit groote land niet ver is. De bodem is een chocolaadkleurige zandgrond, bijzonder vochthoudendzeer gemakkelijk te bewerken en uitste kend voor vruchtboomen geschikt. Met behoorlijke bewerking en wat bemesting, groeien alle mogelijke groonten bessen, meloenen, maïs en gra nen bijzonder goed en zonder irrigatie. Het land is bergachtig en op de heuvels wil de druif gaarne groeien en beloven de fijne soorten hier mettertijd veel waarde te zullen hebben. Wat ons zeiven betreft enz. E. C. Willekes Mac Donald. Te Dordrecht heeft zich een geval van pokken voorgedaan. de provincie Noordholland zijn tot deskundigen bij de onderwijzers-examens benoemd de heeren P. van der Ent eu H. Mieras hoofden van openb. scholen te Amsterdamvoor nederl. taal en lezen J. A. Bakker en P. Ie Grand, hoofden van bijzondere scholen te Am sterdam, voor rekenen, vormleer en schoonschrijven; M J. IJzermandirecteur eener hoogere burgerschool met Jjaiigen cursus te Amsterdam, voor vaderl. geschiedenis; A. Langhouthoofd eener bijz. school te Weesp voor aardrijkskunde; P. H. van der Leij, directeur der Rijks kweekschool voor onderwijzers te Haarlem voor ken nis dei natuurR. Feddemahoofd eener ouenbare school te Amsterdam voor opvoedkunde C. Beijerle onderwijzer aan de gemeentelijke kweekschool voor on derwijzers te Amsterdam voor het zingen en de dames A' ^es';as en A. Kroese te Amsterdam, voor de nuttige handwerken voor meisjes. In het geheel hebben zich in ons land voor de onder wijzers-examens aangemeld 360 mann. en 303 vrouw, candidaten, samen 663waarvan in Noordholland 66 vrouw, en 39 mann. - De in staat van kennelijk onvermogen verklaarde notaris C te Weert, die onlangs, na geruime afwezig heid weder teruggekeerd was en zijne werkzaamheden op nieuw aangovangen had schijnt thans andermaal ver trokken te zijn. Gedurende September zijn bij bet koloniaal werf depot aangenomen 59 personen,waaronder 40 nederlanders, en van de verschillende korpsen hier te lande overge nomen 36 onder-officieren en minderen, alzoo samen 95 man, aan wie aan handgelden 23926 werd uitbetaald. In 1889 zijn door de gezamenlijke reebtbauken in Nederland 921 personen in staat van faillissement of kenne lijk onvermogen verklaard, zijnde 18 meer dan in 1888. Van de faillietverklaarden waren 855 bijzondere personen, 35 vennootschappen onder eene firma en 3 naamlooze ven nootschappen tegen 844, 23 en 1 in 1888. Bovendien werden 28 personen in staat van kennelijk onvermogen verklaard, of 2 minder dan in 1888. Bij besluit van 6 September heeft het Koning be haagd te benoemen tot ridder-grootkruis in de orde van don Noderl. Leeuw Z. H. den Onder-Koning van Egypte. Toestand «les Konlngs. De Staatscourant van den 11 meldtdat er sedert de vorige mededeeling in den toestand van Z. M. den Koning weinig of geenc vorandoriug teu goede te be speuren is. De Koning lijdt weinig pijn maar gevoelt zich steeds lnsteloos. De voeding blijft voldoende. Vergadering van don raad der gemeente KIJPE, van 7 Oetober 1890. Na opening der vergadering en voorlezing en goed keuring der notulen wordt gelezen een brief van den voorzitter van Ged. Staten van 24 September j.l. ten geleide van liet kon. besl. van den 13 Sept., waarbij aan deze gemeente vrijstelling van de verplichting tot heffing van schoolgeld is verleendop grond dat ook geen schoolgeld wordt geheven aan de bijzondere r. k. school te t Zand, waarmede de raad zich algemeen zeer ingenomen betoont. Voorlezing geschiedt daarop van een brief van Ged. Staten, houdende goedkeuring der iu de vorige vergade ring vastgestelde suppletoiro begrooting voor 1$90van een brief van don regent-boekhouder van het weeshuis, den heer A. Zijp met nadere inlichtingen omtrent do uitgaven voor werkloon iu den tuin van het gesticht. De Voorzitter brengt als afgevaardigde naar de ver gadering ter bespreking van het plan tot graving van een kanaal door Westfriesland van Enkhuizen tot Stolperbrugeen verslag uit, waaruit o. a. blijkt, dat tot de opgerichte voreeniging reeds 200 leden zijn toegetreden en spreekt den wensch uit, dat de raad bij eventueelo aanvrage ook geldelijk zal willen steunen waarbij de heer Nobel, onder dankzegging aan den voor zitter voor zijn verslag, zich aansluit. De begrooting van het weeshuis voor 1891 tot eèn bedrag van 3247.58 met eene subsidie van de ge meente van 600, wordt goedgekeurd; eveneens die van het algemeen armbestuur tot oen bedrag van f 9286.11, met eene subsidie van de gemeente van 5700na eenige bespreking over een voorstel van den heer Nobel om een gering presentiegeld, b v. 20, op de begrooting te brengen ter beschikking van de regenten hetgeen met 7 tegen 3 stommen verworpen wordt. begrooting der gemeente geeft aanleiding tot vrij uitvoerige beraadslaging. Bij den post Onderhoud van den toren" wordt o.a. door den heer Biersteker voorgesteld, dezen met 50 te verminderen en Kosten van het brandwezen" met die som te verhoogen, omdat de toren waarschijnlijk weinig uitgaven zal vorderen en de kosten van het brandwezen hooger worden, hetgeen met algemeene stemmen aange nomen wordt. Een voorstel van den heer Nobel om een post van j 1 ->0 vooi verlichting op de begrooting te brengen wordt bestroden door den heer Paarlberg en daarna met 7 tegen 4 stemmen verworpen. De gezamenlijke uitgaven worden ten slotte voorloopic goedgekeurd tot een bedrag van 30491.88. Bij de behandeling van de ontvangsten betoogt de heer Nobel uitvoerigdat de personeele belasting geene re- veiling houdt met de draagkracht der belastingschuldigen, waarom hij voorstelt, de gemeentelijke opcenten op die belasting met 10 te verminderen en den hoofdelijken omslag met 1000 te verhoogen. Tot toelichting deelde U a' mede dat bij eene vermindering van de op centen ongeveer 450 ingezetenen konden worden ontlast, die van eene vermindering van den hoofdelijken omslag niets konden genieten en dat van de 500 overige z ij het meest worden gebaat, die daaraan de meeste behoefte hebben en dat dit geschiedt ten koste van de hoogst aangeslagenen in den hoofdelijken omslag. De heer Biersteker de voorzitter en° de heer Schuit betuigen hnnne ingenomenheid met dit voorstel, hetgeen eindelijk wordt aangenomen met 10 stemmen te^en 1 (die van den heer Paarlberg.) Bij ait 7 ondergaan dientengevolge de opcenten eene verlaging van 738.70 en worden gebracht op ƒ2585.47 en bij no. 9 wordt de hoofdelijke omslag weder als bet vorige jaar op 8000 uitgetrokken. De onvoorziene uit gaven worden als een gevolg daarvan verhoogd met 261.39 en gebracht op 780.54, waardoor ook het eindcijfer met f 261.30 wordt verhoogd en gebracht op f 30753.18. Nadat ten slotte nog de heer Zijp als zijn gevoelen had geuit, dat de post «buitengewone surveillance der politie op kermissen" ad 200 wel van de begrooting kon worden afgonomen,de voorzitter daartegen echter aan gevoerd had, dat juist door do grootere machtsontwikkeling er zoo weinig ongeregelds voorvalt, wordt de begrooting met algemeene stemmen goedgekeurd. Nadat nog een voorstel van deu voorzitter om de pro ducten van hot haudwerken-onderwijs evenals het vorig jaar weder aan de maaksters ten geschenke te geven, was aangenomen en er was medegedeeld dat bet in oi de brengen der terreinen bij de scholen te Burger- brug en Oudesluis aangenomen is voor 846.12, sluit de voorzitter de vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 5