ARME MEISJES. No. 124. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. VRIJDAG 17 OCTOBER. Buitenland. FEUILLETON. Roman uit liet. Berl(jnsehe leven. ALMIAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele rijk ƒ1, De 3 nummers ©,06. Prijs der gewone Advertentiën. Per regel J 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMS. COSTER ZOON. Telefoonnummer 23. BEEKIE. Het congres te Antwerpen heeft den 11 eenige besluiten of wenscheu aangenomen waarbij in hoofdzaak verklaard wordt, dat zedelijk verlaten kinderen in den regel eerst geplaatst moeten worden na een onderzoek naar hun aauleg en gedrag, den toestand en de zedelijkheid der ouders en des vereischtnadat zij een tijdlang zijn gadegeslagen dat zij naar gelang van omstandigheden geplaatst moeten worden, bij voorkeur in gezinnen, vooral ten plattelande en voorts op kostscholen of in de halve kost, afzonderlijk, bij groepen; dat het «oordeel des onderscheids", in de wetten bij het vervolgen van kin- reren onder de 16 jaar bedoeld bij het rangschikken van zulke kinderen niet ten grondslag kan strekken dat ouders en voogden van hun gezag moeten of kunnen vervallen verklaard worden wegens vergrijpen, gevaarlijk voor de veiligheid, zedelijkheid of gezondheid van het kind, al naar gelang van de zwaarte van het vergrijp. In dit rijk begint het meer en meer gewoonte te wor den dat de gemeentebesturen de belasting betalende burgers raadplegen, alvorens tot een belangrijk werk te besluiten. In de voorstad van Brussel St. Josse ten Noode zal dit voortaan o. a. ook geschieden Ul lTMCi! liAA'D. Het congres der sociaal-demo craten is den 12 te Halle geopend met eene redevoering van den afgevaardigde Liebknecht. De afgevaardigden Singer en Dietz werden tot voorzitters gekozen. Uit Duitschland waren 341 afgevaardigden aanweziguit Engeland 2uit Frankrijk 3, uit Zwitserland 1, uit Oostenrijk 3, uit Rusland 5 en uit Belgie 1. In het geheel telde het congres 366 leden, waaronder 5 vrouwen. Als vertegenwoordiger uit Nederland was de heer Domela Nieuwenhuis aanwezig. In de den 13 gehouden algemeene bijeenkomst van het Congres is bepaald dat de buitenlandsche afgevaardig den aene raadgevende stem zullen hebben in de parle- montarische vrageneene beslissende in andere. De heer Bebel sprak over de leiding der partij. Hij verklaarde met de tot dusverre gevolgde taktiek te zullen voortgaan, vooral indien de buitenlandsche vrienden in denzelfden geest wilden werkzaam zijn. Ook kondigde hij het aan binden van den strijd aan tegen het ultramóntanisme en beval hij da oprichting aan van nieuwsbladen voor de arbeiders op het platte land in het bijzonder ook een poolsch blad. Het socialisten-congres werd den 14 door 410 afge vaardigden bijgewoond. Singer verdedigde de werkzaam heid der fractie in en buiten het Parlement. Fischer (Londen) en Oertel (Neurenberg), stelden voor dat de arbeid der factie in overeenstemming mocht zijn met de besluiten van St. Gallen. Vollmar stelde uitbreiding voor van het recht van coalitie zoomede het toepassen van strafbepalingen tegen werkgevers die de werklieden bij de uitoefening hunner wettelijke rechten bedreigen. Ten slotte werd het voorstel van Fischer met algemeene stemmendat van Vollmar met twee stemmen tegen aangenomen. DOOR PAUL L I N D A U. Uit het Hoogduitse h. 13) «Gij vergist uantwoordde zij eenvoudig. «Ik kan natuurlijk niet weten wat graaf Pagger denkt en welke plannen hij heeft. Gij vergist u echter wat mij be treft. De verhouding van een jong meisje tot een jon gen manzooals gij die bedoeltmoet toch altijd min of meer eene quaestie zijn van verliefdheid en dat ligt nu eenmaal niet in mijn aard. Ik geloof dat de jonge heeren dit heel goed opmerken. Kijkik ben opgegroeid te midden van eene omgevingwaarin an dere opvattingen worden gehuldigd dan in uw kring men heeft daar ook andere begrippen van zedelijkheid Uit mijne vroegere omgeving zijn de meeste meisjes oude vriendinnen zelfsden weg der lichtzinnigheid ingeslagen. Eenigen is het goed gegaananderen zijn jammerlijk geëindigd. Ik heb aan die verzoeking nooit weerstand behoeven te bieden men heeft mij met vrede gelaten. Met de jaren is echter ook het verstand ge komen ik ken de gevaren en kan dus op mijne hoede zijn. Ik weet zekerdat men mij ook hier met rust zal laten Waarvoor zou ik dus bevreesd zijn «Dan maak ik n mijn compliment!" Met deze woor den brak liegine het onderhoud af. Bruno's bezoeken werden hoe langer hoe zeldzamer en Grete voelde zich ongelukkig. Zij verbeeldde zich dat zij hem op de eene of andere wijze verdriet moest hebben gedaantobde daar voortdurend over en deed zichzelve allerlei verwijten. Toch had zij niet de minste schold aan dezen omkeer in Bruno's handelingen. De In de namiddagzitting brachten Jules Guesde en de franscho afgevaardigde Ferronl de groeten over van het congres te Rijsel en van de fractie uit de Fransche Kamer. Liebknecht betuigde zijn dank en gebruikte daarbij evenals de vorige sprekersde fransche taal. Auer lid van den Rijksdagbracht verslag uit over de partij organisatie. EAttEEAAD. Te Smitbfield is de hoedenfabriek van Rowley Brock afgebrand, waarbij 5 arbeidsters en 1 werkman in de vlammen omgekomen zijn terwijl 11 personen zwaar gewond werden. Gladstone heeft in een schrijven verklaarddat de M'c Kinley-wet naar zijne meemng een betreurenswaar dige misslag isdie ernstige gevolgen voor onschuldigen zal hebben. Hij zal die wet in het openbaar bespreken. De bladen, die het afbreken der onderhandelingen met Italië bespreken, zijn van oordeel, dat de italiaansche staatslieden dwaas handelen door het onmogelijke te ver- angen. Engeland kan Kassala niet afstaan, noch Italië op die plaats een voortdurend bezettingsrecht geven, om de eenvoudige reden dat Kassala tot Egypto behoort. ER AAKRIJK.. De Bond van socialistische ver- eeenigingen in het 15e arrondissement van Parijs heeft in eene den 11 te Parijs gehonden vergadering den be kenden boulaugistischen afgevaardigde Lagnerre verval len verklaard van zijn mandaat, hem eenen verrader noemende jegens de democratie en de republiek en hem overgevende aan de verachting van alle rechtschapen lieden onder alle partijen. Het grootste gedeelte van den ministerraad op den 14 was gewijd aan het onderzoek van de tarieven der invoerrechten. De minister van financiëu deelde mede dat hij dien dag een ouderhoud zou hebben met de be- grootings-commissie, ten einde do posten aan te wijzen, waardoor hij het tekort van 19 millioen hoopte te dekken. In de eerste plaats zou hij wijzen op de meerdere 6 millioen voortspruitende uit de opbrengst der nieuwe rijst- en suikorrechten, eene vermeerdering, waarmede de commissie geen rekening had gehouden. Dan hoopte hij 5 millioen te bezuinigen op den dienst der schuld in verband met de nieuwe leeuing, en in de derde plaats is hij van plan eene belasting voor te stellen op geheime geneesmiddelen en op de kunstmiddelen der toiLlettafel. De opbrengst dezer belasting schat hij op 12 millioen. PORTrtJAL. Den 14 hebben de nieuwe ministers den eed afgelegd. ITAIifE. Aan het feestmaal, den 8 te Florence ter eere van den heer Crispi minister-presidentgegeven namen 372 personen deel, onder welke 52 leden van den Senaat en 193 afgevaardigden waren. De korte inhoud van des ministers redewelke an derhalf uur duurde komt hierop neer. Hij gispte hot irredentlsmedat de schadelijkste van alle dwalingen in Italië is en een vijand van Italie's eenheid en den vrede. Italië heeft den vrede noodighet irreden- tisme zou leiden tot oorlogzijn naaste "doel is de verbreking van het Drievoudig Verbond. De irreden- tisten begrijpen niet de voorkomendheid van Frankrijk jegens Oostenrijk zij verstaan niet de beschuldigingen, van welke de omwenteling in Tessino het voorwendsel waszij zien niet in dat zij de bedoelingen dienen van het Vaticaan dat de ontbinding wenscht van het Drie voudig Verbond. Hij bestreed de staatkunde van afzonderingdie het ideaal is der opruiers. Hij toonde de noodzakelijkheid aan van het Drievoudig Verbond en zeide dat het be staan van Oostenrijk en Frankrijk aan de grenzen van Italië een waarborg en eene noodwendigheid is van het europeesch evenwicht. Italië kon niet anders dan de vriend zijn van die mogendheden het verlangde alleen dat zij de heerschappij zullen vergeten die zij al te lang over de Alpen hebben bezeten. Ten slotte zeide hij, dat het Vaticanisme zich bedriegt, als het gelooftdat de ontbinding van het Drievon- voudig Verbond het herstel der wereldlijke macht zou ten gevolge hebben want de Italianen zullen de eenheid van hun vaderland weten te verdedigen. De Monarchie alleen kan de belangen van Italië verzekerende Repu bliek zou zijn ondergang zijn. Deze rede werd levendig toegejuicht. Hij dronk ver volgens op het italiaansche volk en het stamhuis. Goed ingelichte personen verzekeren dat de heer Crispi van zijne staatkundige vrienden den raad had ontvangen, de heftigste gedeelten zijner rede te wijzigen. Ter gelegenheid van het feestmaal, dat den radicalen afgevaardigde Cavalotti te Florence werd aangeboden had do politie uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. Van verschillende zijden werd geroepen leve Frankriik leve Triëst De heer Cavalotti hield eene redevoeringdie her haaldelijk door toejuichingen werd afgebroken waarin hij op ironischen toon de rede van den minister-president Crispi punt voor punt trachtte te wederleggen. Vooral richtte hij zich tegen het standpuntthans door den Crispi tegenover de irredentistische beweging ingenomon. Hij bepaalde zich tot het bestrijden van de rede van dien ministerdie nu beginselen verdedigdedoor hem voor heen bestreden. Voorts betoogde hijdat de toestand der geldmiddelen van Italiëwelke zeer verward is voor heen beter was dan nu. Ten slotte klaagde hij er over dat de volksvertegenwoordiging niet geraadpleegd was over Italië's aansluiting bij het drievoudig verbond. De voorzitter deed het voorstel om een standbeeld op te richten voor Dante. De radicale afgevaardigde Im- briani steunde dit voorstel en trok eveneens te velde tegen de staatkunde der regeering. Onder luide toejuichingen gingen de leden uiteen. Alleen bij het vertrek kwam het tot eenige onbeduidende opstootjes. De minister-president Crispi heeft de uitnoodiging aangenomen van den burgemeester van Turijn, om tegen woordig te zijn bij een hem daar op een nader tijdstip aan te bieden feestmaal. De ministeiTaad hield zich bezig met den toestand der geldmiddelen en beraadslaagde over de bezuinigingen, welke zouden kannen worden ingevoerd. Ook werd ge- eenvoudige reden van dit voor Grete zoo onverklaarbare feit was, dat Bruuo te jong was om bij voortduring ge noegen te vinden in de geschiedenis waarin hij eerst zooveel belang had gesteld. Hij was langzamerhand tot de overtuiging gekomen dat hij bij Grete zijn doel niet zou bereiken tenminste niet het doel, dat hij oorspronkelijk voor oogen had gehad en hij gaf dat «gedraaf' op, zooals hij zich uitdrukte. Fatsoenlijkheidshalve liet hij alles bij het oude. Met vreugde bracht hij de voor zijn budget geringe offers en verlangde zelfs geen dank Maar die bezoeken Daar had hij bepaald een hekel aan Grete was al te dankbaar en dat hinderde hem. Soms werd hij zenuwachtigboos zelfs en er hadden kleine scènes plaatsdie Grete diep ongelukkig maakten. Zij kon zichzelve evenmin rekenschap geven, waarom zij zoo kinderachtig aantrekkelijk was wanneer het hem gold Maar dat was nu eenmaal zoo. Wanneer hij die uitwer king gewaar werd van zulk een toornigen uitval op het teedere gemoed van zijne beschermelinghad hij on- middelijk berouw over zijne opvliegendheid en maakte het door allerlei kleine attenties weder goed. En Grete was zoo gemakkelijk te verzoenen Hij keurde hare verhouding tot Regiue volkomen goed en behandelde deze altijd geheel anders en met bijzon dere achting. Grete merkte dit onderscheid met hare vrouwelijke fijngevoeligheid zeer goed op en betreurde het zeer. Telkens deed zij zich dezelfde vraag «Waarom gaat de graaf met Regine veel vriendelijker veel eer biediger om dan met mij Zij is toch zelve niets vrien delijk, zij voelt niets voor hem En aan mijne oprechte dankbaarheid en vereering kan hij toch niet twijfelen Waarom dan Het eenige antwoord, dat zij zich op .deze vraag geven kon, was: «Hij kan nog niet vergeten in welke omge ving ik ben opgegroeid. Juffrouw Regine is van den- zeltden stand als hij en ik zal nimmer tot dien stand behooren.'' Deze gedachte pijnigde haar Reeds langer dan een half jaar was zij nu bij de fa milie von Sellnitz en in dien tijd had zij meer geleerd en gewerkt dan andere in vele jaren. Zij moest zichzelve bekennen dat zij alle reden had zich gelukkig te noe men want zij voeldehoe het doeldat haar vroeger onbereikbaar had toegeschenen, bijna bereikt was. Toch kon ze niet vroolijk zijn. Zij noemde zich zelve eene on dankbare. Te vergeefs trachtte zij zich rekenschap te geven van hare ontevreden stemming, want de eigenlijke oorzaak had zij nog niet bevroed. Het was niet enkel dankbaarheid wat zij voor Bruno voelde. Zij voelde zich ongelnkkig, dat hij haar zoo weinig begreep en betreurde het, dat de wensehen, die hem de lichtzinnigheid ingaf, zoo met hare eigene innigste gewaarwordingen samen vielen Zij begon te vreezen, dat zij thans werkelijk in verzoeking zou komen en geen kracht genoeg zou heb ben om er weerstand aan te bieden. Zon Regine dan toch gelijk hebben Het zou vreeselijk zijn Zij wist het vooruitwanneer zij voor de verzoeking bezweek dan zou de schande haar dooden En Regine kon op zulk een lichtvaardigen toon daar over spi eken Zonderling Sedert dien avond was hare verhouding tot Regine geheel veranderd. Zij moest moeite doen om vriendelijk tegen haar te zijnen bovendien deed het haar zeer dat Bruno bij elke gelegenheid toonde hoeveel nader juffrouw Regine von Sellnitz hem stond dan de arme kloermakersdochter Grete Lessen. HOOFDSTUK V. Langzaam naderde het einde van dit voor Grete zoo gewichtige jaar. Op den eersten Kerstavond had mevrouw von Sellnitz voor hare dochter en hare beide pension- naires een kerstboom opgericht en Graaf Bruno had dien namiddag eenige geschenken gezonden voor de drie jonge meisjes. Hetgeen voor Regine bestemd waswas met bijzondere zorg gekozen en ingepakt. Bij het aansteken der kaarsen had echter een ongeluk plaatsdat noodlottige gevolgen had kunnen na zich slepen. Regine's japon streek langs eene der kaarsen en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1