Prachtband. - Kampioen. DE ERVEN L00SJES, 19* SöJ_±_ DE Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijders-Bond. Wed. J. W. BRONSVELD, Teiegraiiscliê~Bënchten. Stads-Berichten. N. Z. Voorburgwal 270, AMSTERDAM. De voorpexginei is voor 18Q4 nog; te verkrijgen. Men vrag;e spoedig; prijsop^eieif aan cle LJitg;evers jiën. *rGRAVËNHAGE, 16 October. N°. 4. 150ct. 160ct. 78i 92 99A 99) 88 76 j 77 7 6 H 77t\ 59ï 1105 75> I IOItï 78) 92$ 99 J 99 i 89 764V 761 60 |l)5 1014 26 Januari 1894. llc Jaargang. Uitgave van DE ERVEN L00SJES, Haarlem. A D V E B/|E N TI X eyen toezending" eener postwissel groot 0,90 ontvangt men franco de beleende prachtband van de firma Voor het inbinden wordt 0,45 berekend. Deze aanbieding geldt ook voor vorige Jaargangen. n 7 v? I Po O f 6 C de uitoefening van hnnne ambtsbedieningeen wapen bii zich mogen hebben de fnngeerende directeuren van politie, de commissarissen van politie, de officieren en de substituut-officieren van justitiede burgemeesters en kantonrechters als hulpofficieren van justitie, de rech- ter-commissarissen, belast met de instructie van s - zaken, de griffiers en substituten- of waarnemende grif fiers die de rechter-commissarissenbelast met de in structie van strafzaken vergezellen en de,irgaarders. Bnrg. en weth. van Amsterdam hebben na ken nisneming van den uitslag der op den 7 gehouden in schrijving op 3000 obligation a 1000 elk, pijnde ee deel der 3) pet. geldleening, groot 6.000.000, besloten, alleen de inschrijvingen tot en boven den koers van 99 pet. tot dien koers aan te nemen en dientengevolge een be drad van f 574.000 toe te wijzen. Het saldo dezer leening stellen zij zich voor, togen den koers van ten minste 99 pet. uit te geven. Do uitslag van de op den 11 te Amsterdam op het gewone sportterrein gehouden internationale harii- looperij door slechts 150 personen bijgewoondwas "Vopeningsprijs. Afstand 100 el le prijs zilveren medaille O. traan Hamburg in 10 j5 sec., 2e pr. bronzen medaille J. W. Spinks, van Bennebroek in 10J/5 sec. II Kampioenschap van Amsterdam. Af stand 1 Eng. mijl (1609 el). Ie pr. gouden medaille, 8 in 5 m. 26'/ sec2e pr heeft, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer mr. D. Visser van Hazerswoude tot voorloopigen candidaat voor de 2e Kamer gesteld de heer mr. J A. Levyde afdeelmg Hoogcarspel de heer J. Breebaart Kz., te Winkel. Tot derden onderwijzer te Amsterdam is benoemd de heer J. Eigenhuis, te Egmond aan ®ee. Den 14 is een feestelijke proefrit gehouden op het nieuwe gedeelte 's-Hertogenbosch-Vlijmen der spoorlij 's-HertogenboschZwaluwe Tweede Kamer. Aangenomen werd de overeenkomst met David Croll, betreffende de dokgelegenheid voor de haven te Batavia. Verworpen werd met 38 tegen 34 stemmen een voorstel van den heer Borgesius, om de belasting-voorstellen voor het recès in de afdeelingen te onderzoeken. De Kamer is daarna op recès uiteengegaan. Verschijnt eiken Vrijdag. C. Möllervan Hamburg, zilveren medaille Distance 3e pr. bronzen medaille St 30sec. Hoog springen, lej Hamburg met een sprong 1 medaille, H. C. Broekmeije van 1 el 55. Sport clubprijs 100 17 jaar. Ie pr. L. H. P pr. J. H. N. Vrouwes, in in 142 - sec. Polsstokspringer C. Broekmeijer met een s| 2e pr. br. medaille K. Wi Kampioenschap v 402 el (f Eng. mijl) le pi in 56 !/6 sec.; 2e pr. O. I sec 3e pr. C. Möller van Schaatsenrijders mijlen) met. voorgift, le p 4650 el in 17 m. 58de afstand 4700 el in 18 m. In den laatsten tijd haaldelijk in de Damstraat des avonds oploopen voor langs den weg van socia voor den Koning en Zij Des Zaterdags was dit avond van den 11 was h< De venters met Ree ciaal-democraten, begonne te schreeuweD Leest R je lezen hoe het is met Konir.g Willem III Leest de brochure, de Enkelen liepen met, dc aankondiging eener bro, het optreden van den hei Een ander verkondigt achtergrond een sociaal-c »Het beloofde land Ka Daarbij werden telke en de politie bespot. I totdat eene bende jongi onder het zingen van 1 rondventers achtervolgde gen. Woldra vlogen zij 1 venters aan en waren bi gehaald. De venters vlui Bos moest door de pi daarna in een politie-bur Een uur later herhaal Kal verst raat en de Dan stok er een einde aan Den 12, des moi Noordduitsche boot, E en bestemd voor Aruste mist, op het Noordzeel gevolge van een door commandotegen een volgens tegen hot bei aangevaren De rèmst de brug zelve ook g1 peiler zelfs min of met gesloten worden zood een ter plaatse aanw overbrengen. De ingei Maauen was spoedig wezig om de noodigo wordt op 20000 a doorvaren, voordat de ii Den 13, des m een huis, bewoond dooi afgebrand. Den 13 zijn te onderwijzer geöxamiue van Hoorn, J. H. f sterdam; den 14 Sorgdrager van H a i Ravensteiju van A m s v o- Haarlem; den 15 drie van de zeven, namelijk de beeren P. Wilema van Haarlem, C. van derWertvan Zand voort en K. van der Wal van Koog a d Zaan. Den 14 hebben de inspecteurs van het lager on derwijs, benevens eenige deskundigen, te Arnhem vergaderd om de vereischten vast te stellen voor het verlicht examen in de gymnastiek en de leerstof in dat vak voor nor maallessen en kweekscholen. Beroepen bij de ev. luth. gemeente te Monniken dam de heer Wempe, cand. te Amsterdam. Door ds. A. G. Reede, te Zuidseharwoude, is het beroep naar Castricum aangenomen. De afdeeling Knkhutien van de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict van dien naam, ~W. W. Vallentgoed, onderwijzer aan de openbare burgerschool alhier is benoemd tot onderwijzer aan de kostelooze school, letter D te Haarlem en C. Bakker, onderwijzer aan de openbare school voor onvermogenden alhier, tot onderwijzer te Amsterdam. Den 15 werden bij de herstemming voor een lid van den gemeenteraad, ter vervulling van den zetel tt li-1 QUI mnpQt. AM S T B R A M. pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld2* dito, dito■f dito, dito...,jjï dito, ObligA* Italië, Inschrijving 1861/81 Oostenrijk, Obl. in pap. ft. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito - Fehr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito Apnl-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit,. 1853/80 Rusland, Ob. H. en C. 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostcrsche Leening, 2e serie -6 dito, 1860 2e lecning «£100 *4 dito, 1875 gecons. «C 50-100 Apr.-Oct.. 4) dito, 1880 gecons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. 4 dito,1889 le en 2e ser.l Jan. lAp.l JuhlOet. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec.... dito, dito 1884. 13 J an. 13 J uli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito..4 Turkije, gepriv. Conv.l ditoDouanen Obl dito, Geconverteerden Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën gecourert Peru, aandeel en Venezuela, Obligatiën 18S1 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand dito, dito, dito, rl t.n dito Winst-Aandeelen Koloniale Bank Aandeelen.. dito Oblig Ned. Ind. Handelsb. Aand.. AMPIOEN 5 4 3 3 5 4£ 3 3 4 5 3 3 5 4 5 u-I. i. lül 9 2 tt 92f 96j 1054 ■01 14 684 7 841 17 TT 95) 934 87 '0 rif i3 114 57) 102 89nr 354 88 91 53) 57) 135 ik P'lA 99 754 64tV 924 ïoii 1034 774 81tit 14 154 36 164 101 '5i 1 5 TT 07 21) 21 111) 110) 117 119 TT 157"ra 13 171) 158 18 49 il00) 92 J 92; 96-4 105) ilOl 77 85) 18| 93 50) 54 57) 894 87f 93) 54 58) 1354 il21f 99 64 IlOl, 11034 814 88j 15"fg 36 164 ItOl-l 76 164 111 1120 J 129) 18j 64 ht als vorige maal. 7,50 a 11,50. ,80 a 0,90 per P., e Varkens f 0,43 a .9 stapels Kaasuit- ;9 P. Hoogste prijs 22 nuchtere Kal- 1 Stier f 100. 49 50. Vereenigiug oort f 47. Aange- >erd 194 jPaardeu. 00 1 14 paarden f 60 a kooien f 140 a 270, aarzen f 110 a 170 it kalveren f 12 a 22, af 15 a 29, 150 varkens f 1'2 a 14 ets per kop kip- a 3.50 per 100. lil' .50, commissie f28.50, §~T A N it /ery en Betje Swaab, ludo te Wanneperveeu. en harieiijkerx dankaau het overlijden van hare L'vol hebben verpleegd; a SIMON THOMAS en vader in hot Gasthuis. iN HASELEN. die haar aeeft Eu verder har- Vereenigiug Zachëus vezen (Vod F. DE VRIES. oogenblik aan mij eene houding toegeseiireven, uiu geuom in strijd is met de werkelijkheid. Aan uwe lezers laat ik de beoordeeling over van de handelwijze van* dat bestuur Met de opneming dezer regelon in uw blad zult u mij zeer verplichten, terwijl ik er zeer veel prijs op stel geconstateerd te zien, dat dit schrijven door u vóór het openen der stembus is ontvangen. Hoogachtend, Alkmaar Cw dw. 15 October 1890. F- F. KARSEBOOM. Hoezeer overbodig, bovestigen wij gaarne, dat boven- YUOl uvu u* staand schrijven den 16, des postbestelling, du- te ruim kwam. morgens, zeven met de eerste uur, in ons bezit (Red.) BOKKEXFLAATS, gelegen in de Schermeer onder Oudorpgroot 21 hec taren 35 aren 40 centiaren, bebooiende aan do erven van mej de Wed. W. GOVERS. De biljetten met dui delijke opgave van huurprijs, voornamen, nauieu, beroepen en woonplaatsen van huurder on twee borgen moeten zijn ingeleverd, ten kantore van den Notaris DUKER, te Zuidscharwonde vóór deu 20 Npvembei 1890 De al of niet gunning zal binnen 8 dagon daarna aan de inschrijvers worden bekend gemaakt. Inlichtingen zijn te bekomen bij deu heer Jb. DE BOER Dzn., landman en Dijkgraaf van de Heerhugo- waard, en teu kantore van deu Notaris DUKER, te Zuidseharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3