ANTWERPEN, Franco station Rotterdam of Amsterdam, Het Contract van de Uitgevers van den Kampioen Iaat niet toe den uiterst lagen prijs te annoneeeren, men vrage dus dadelijk teekeningen en prijs met inzending van adreskaart. Eenige flinke district alleenverkoopers gevraagd. Voor wederverkoopers alleen. Binnenland. BIEDEN AAN WINKELIERS AAN machines volgens laatste model, van prima Engelseh fabrikaat, met alle verbeteringen voor 1894, en met afneembare pneuma tische handen, vanaf per stuk. inkomende nechten inbegrepen. sproken over den tijd voor de verkiezingen maar het tijdstip daarvoor werd nog niet bepaald. Dit zal in den volgenden ministerraad geschieden. Volgens de Italia heeft de spaansche gezant graaf Benomar, te Romeden minister-president Crispi zijn leedwezen betnigd over de heftige redevoeringen, bij het congres te Saragossa tegen de italiaansche regeering ge- honden. SPASTJE. In het adres van getrouwheid door het congres van spaansche katholieken aan de Koningin-re gentes aangeboden is de wensch uitgedrukt, dat de Paus weldra zijne vrijheid terug bekome. Het volgende con gres wordt in 1892 te Sevilla gehouden. In de door cholera besmette provinciën kwamen den 10 22 ziekte- en 10 sterfgevallen voor, den 11 36 en 17 en den 12 15 en 10. ZW'IT§ERLA\D. De bondscommissaris Künzli noodigde den heer Respiui die te Locarno verbleef, uit, met de andere leden van den Staatsraad den 14 te Bel- linzona te verschijnenten einde de regeering weer over te nemen de bedoeling van dat overnemen was alleen dat zij weer administratieve bevoegdheid verkreeg. Op dien dag werden de verdreven regenten weer in het bezit van het regeeringsgebouw, de kas en de stukken gesteld. In eene officieele verklaring heeft Respini aangekon digd dat hij in het belang van den vrede in de eerst volgende zitting van den Grooten Raad zijn onts' te reddenonze schande te bedekken. Tegenover den heer Keuchenius houdt hij de onafhankelijkheid der Rokka's vol. Hij zal vóór de motie Cremer stemmen in de overtuiging dat deze zal strekken om de regeering maatregelen te doen nemen, om zoo het niet meer mo gelijk is voor de derde expeditie, althans volgende exp6- ditiën tegen te gaan. De heer Cremer wijzigde zijne motie, zoodat zij nu luidt: »De Kamer, van oordeel zijnde, dat in de ge geven omstandigheden alle verdere mijnonderzoekingen op Flores behooren te worden gestaaktgaat over tot de orde van den dag." Daardoor waren alle staatknndige overwegingen vervullen. De heer Sch aepman zette uiteen, waarom hij zich met de motiën niet kon vereenigen. De Kamer kon het recht niet beoordeelen. Op die wijze zou Indië geregeerd worden door middel van de spreekbuis op het Plein. De noodzakelijkheid dier uitspraak ontkent hij. Hij ver trouwt de regeering in het algemeen en ziet dus geen reden vertrouwen in eene bijzondere zaak uitte spreken, ook om de gevolgen, welke daaruit zouden kunnen voort vloeien. De heer van der Kaay stelde tegenover deze rede van den heer Schaepman zijne rede bij de indische begrooting van verleden jaartoen hij het be lang van den inlander aanwees als de grondslag van de koloniale staatkunde in het latere tijdvak zoo geheel verschillend van die in het tijdvak, toen winstbejag ten grondslag lag. Het voorstel-Bahlmann'tot heffing van invoerrechten op granen. De commissie van rapporteurs over dit wetsvoorstel heeft een verslag openbaar gemaakt van de verzoekschrif ten over dat voorstel bij de Tweede Kamer ingekomen en van den hoofdinhoud der in die stukken aangevoerde gronden. Slechts in één adresdat van den landbouw kundige, den heer M. H. Hartogte Barneveld wordt aangedrongen op een uitgebreid onderzoek naar den in vloed door de heffing van graanrechten uitgeoefend in Frankrijk en Duitschland op graan-, brood- en veeprijzen, op de welvaart van grondeigenaars pachters veehou ders arbeidersfabrikanten werklieden en handelaars, den nationalen arbeid enz. Ten gunste van het ontwerp kwamen 81 adressen in, er togen 144. Van de kamers van koophandel verklaar den zich 6 voor de aanneming39 er tegen. Tot de voorstanders behooren de Prov. Staten van Limburg, 6 gemeentebesturen en 21 landbouwvereenigingeu of af delingen daarvan. Tegen het ontwerp hebben adressen ingezondenéén gemeenteraad, 16 landbouwvereenigingen of afdeelingen, 4 vereenigingen van werklieden, 31 afdeelingen en het hoofdbestuur van den Ned. Bond voor algemeen kies- en stemrecht enz. De adressen, door particuliere personen ingezonden, dra gen samen de handteekeningen van 2800 voorstanders en ruim 3200 tegenstanders der voordracht nemen. Deze verklaring is door de bladen met i ming vernomen. De zitting der Wetgevende Macht is geslotei verkiezingen zijn op den 26 bepaald. A D v E R T E NTIKN. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Den 15 werd de beraadslaging voortgezet over den heer Cremer den 14 voorgestelde motie, lui de Kamer, vertrouwendedat de regeering elke gewelt aanraking met de bevolking van Flores, zoowel ten van een hernieuwd tinonderzoekals ter zake van heeft plaats gehad bij het vroegere onderzoek, zal v beletten, gaat over tot de orde van den dag. De heer van Naamen verklaarde voor de te zullen stemmen of eene andere te zullen ine indien de regeering niet kon aantoonen, dat b drag het recht bedongen wasom op Flores t onderzoeken. De heer Levyssohn Norma toogdedat deze treurige zaak in de indische g denis als het Flores-schandaal zal worden betite door de treurige houding der regeoring. Hij s de motie in dien zin dat hij hoopte dat altha vierde tocht zou worden voorkomen, nu de derde reeds een voldongen feit was. De heer Keuehi achtte de Kamer onbevoegd bij meerderheid van men uit te maken, dat Rokka onafhankelijk was komen deelende de door de andere sprekers ontw menschlievende gevoelens, moest hij de regeoring steunenkon hij haar niet veroordeelen, al hoc dat geene verdere verwikkelingen ontstaan zoudi elk geval ware het wenschelijk geweest te wachi het voortzetten der vijandelijkheden. Hij stelde gonde motie voor De Kamervertrouwen stelh het beleid der regeering tot beëindiging van de g niet een deel der bevolking op het eiland Flores, gc tot de orde van den dag Hij is bereid zijne n te trekkenals de heer Cremer hetzelfde doet. De heer B o r g e s i u s die in deze gehee slechts fouten kon bespeuren vond het onbegri dat een man als de heer Keuchenius die jaren den Atjehoorlog zoo geeselde, nu optreedt om der te verdedigen op een ander eiland, begonnen uit; om tin te verkrijgen. Wel trachtte hij aan te dat deze oorlog verklaarbaar was, maar bij den oorlog, dien hij onverdedigbaar achtte, gold het geen winstbejag. Nooit had Nederland zich Rokkaneezen gelegen laten liggen of ze willen bes maar nauwelijks is er sprake van tin of nu mo de militaire expeditie verdedigd worden, om ons vatte vlam. Ontsteld en geheel buiten zichze schrikliep Regine de kamer door en de vla hoe langer hoe grooter. Mevrouw von Sellnitz e anne waren haar hoofd kwijt; maar Grete liep bewonderenswaardige tegenwoordigheid van g Regine toe, wierp haar op den grond en doofde met haar eigen lichaam uit. Regine kwam vrij j schrik en eene kleine brandwond aan de wang, den volgenden dag reeds niets meer te zien w wijl Grete zich de linkerhand en den linkerarm brandde. Zij leed hevige pijn en had erge won. zoodat zij eenige dagen het bed moest houden. De crenazen echter buitengewoon snelalleen in de band die zoo moedig in de vlam had gegrepe voor haar geheele leven een litteeken. Regine was Grete werkelijk dankbaar. Zij mo zelve eindelijk bekennen dat zij het jonge meis en bijna voelde zij een weinigje lielde voor haa goede opwelling had zij noodig als tegcnhangei bittere gewaarwordingwelke zij ondervond bi dachte dat hare moeder zoo geheel werkeloos bleven en ook later weinig modelijden getoond Grote was innig bedroefd over do wijze, waart van het ongeval kennis nam. Zichtbaar greep denkbeeld van de ramp, die Regine had kunnei veel meer aan dan het verhaal van de zelfopoffering en de wonden van Grete. Het was erg natuurlijkdat zjj zoo en niet anders gehandeld hadmaar toen hij Regine gelukwenschte eraf hij zooveel blijken van hartelijke deelneming en be langstelling dat hare redster er pijnlijk door getroffen werd. Voor Grete had hij geen enkel vriendelijk woord over niets dan eenige beleefdheidstermen. Terwijl Grete mot hevige pijnen in de alkoof lagkon Bruno die zichtbaar verheugd was, zich eenigen tijd ongestoord met Regine te kunnen onderhouden, over allerlei onverschil lige zaken zitten sprekenover de bals en de feesten die bij het begin van de vasten in het vooruitzicht waren. Regine liet zich ontvallen dat zij op uitdrukkelijken raad "van den dokter dezen winter in het geheel niet GRADDON C°, A uooru aai, er geueiu was eu zen» mou vpgomcrKtdat hare moeder dc kamer Was uitgegaan om open te doen. Eenige oogenblikken later kwam Glaudine terug met een telegram in de hand, dat zij.opende eu las, waarna zij met een diepen zucht op een stoel nudervïel. Thans eerst wendde Regine het hoofd omen toen zij hare moeder bleek en ontsteld zag zitten trad zij snel op haar toe en vroeg: .Wat is er gebeurd?' Een ongeluk Lees zelvo Regine nam haar het telegram uit de band en las: .Kan helaas niet komen. Ben gevallen. Sleutel been gebroken. Geheel zonder gevaar. Ga over twee drie dagen weer nit. Heeft niets om het lijf. G e b h a r d." .Welnu?" vroe<* Regine verbaasd. .Waarover maakt 1)1 y v ia uuiu vp^uwovu. Ofschoon Regine de opgewondenheid harer moeaer geheel noodeloos vond, antwoordde zij toch geen woord moer. Met de grootst mogelijke kalmte zag zij toe. hoe hare moeder op staanden voet de noodige maatregelen nam, haar kleinen koffer pakte en het dienstmeisje uit zond om te vernemen wanneer de eerstvolgende trein vertrok. Na een koel afscheid van hare dochter genomen te hebben, vertrok zij met den middagtrein; zij zou óf met don laatsteu trein terugkomen óf per telegraaf be richt zenden. Regine haalde de schouders op toon zij de deur achter hare moeder sloot, en keerde naar hare gewone plaats Han het venster terug. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4