„SWIFTS", COVENTRY. i COMPAGNON. I Om plaats te maken voor den nieuwen voor raad, worden alle voorhanden Rijwielentype 1892, waaronder de beroemde met 40 pCt. korting op de Catalogus-prijzen opgeruimd. Pr ijs-Cour anten ivorden gaarne gratis en franco toegezonden door de „Gmyter' S Stores" Amsterdam. HOOFD AG ENTSCHAP voor Nederland en zijne Koloniën der COVENTRY MACHINISTS Co. Limited Têïëgi-aïisclie Berichten. Stads-Berichten. w a Adyertentiën. m s 5 a m sa co 3Ü> tö F Tengevolge van vereeniging van twee gevestigde rijwielzaken in Nederland, vertegenwoordigende een der eerste Engelsche fabrieken, wordt zoo mogelijk dadelijk gevraagd een derde persoon, om als compagnon op te treden. Vereischten zijnbekendheid met het vak, goed verkooper en bezit van een kapitaal van 10000. Brieven franco onder het motto: Compagnon, Bureau dezes. H 3 de uitoefening van hunne ambtsbedieningeen wapen bii zich mogen hebben de fnngeerende directeuren van politie, de commissarissen van politie de officieren en 2 substituut-officieren van justitie de burgemeesters en kantonrechters als hulpofficieren van J^titie, de rech- ter-commissarissen, belast met de instructi zaken de griffiers en substituten- of waarnemende grif fiers die de rechter-commissarissen belast met de in structie van strafzaken vergezellen en de deurwaarders. Burg. en weth. van Amsterdam hebben na ken nisneming van den uitslag der op den 7 gehouden in schrijving op 3000 obligatiën a 1000 elk zijnde een deel der 3! pet. geldleening, groot 6.000.000, besloten, alleen de inschrijvingen tot en boven den koers van 99 pet. tot dien koers aan te nemen en dientengevolge een be drad van f 574.000 toe te wijzen. Het saldo dezer leening stellen zij zich voor, tegen den koers van ten minste 99 pet. uit te geven. De uitslag van de op den 11 te Amsterdam op het gewone sportterrein gehouden internationale hard- looperij. door slechts 150 personen bijgewoondwas alI.VOp e n in gs prijs. Afstand 100 el le prijs zilveren medaille O. Trann, Hamburg in |5 sec pr. bronzen medaille J. W. Spinks, van Bennebroek in 102U sec. II Kampioenschap van Amsterdam. A- stand 1 Eng. mijl (1609 el,. Ie pr. SofeajnedaMe JO. Möllervan Hamburg, in 5 m. 2b, sec, 2e pr. heeft, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den beer mr. D. Visser van Hazerswoude tot voorloopigen candidaat voor de 2e Kamer gesteld de heer mr. J A. Levy, de afdeeling Hoogcarspel de heer J. Breebaart Kz., te Winkel. Tot derden onderwijzer te Amsterdam is benoemd de heer J. Eigenhuis, te Egmond aan Zee. Den 14 is een feestelijke proefrit gehouden op het nieuwe gedeelte 's-Hertogenbosch-Vlijmen der spoorlij 's-HertogenboschZwaluwe. ^örTVENHAGE, 16 October. Tweede Kamer. Aangenomen werd de overeenkomst met David Croll, betreffende de dokgelegenheid voor de haven te Batavia. Verworpen werd met 38 tegen 34 stemmen een voorstel van den heer Borgesius, om de belasting-voorstellen voor het recès in de afdeelingen te onderzoeken. De Kamer is daarna op recès uiteengegaan. WTW. Vallentgoed, onderwijzer aan de openbare burgerschool alhier is benoemd tot onderwijzer aan de kostelooze school, letter D te Haarlem en C. Bakker, onderwijzer aan 'de openbare school voor onvermogenden alhier, tot onderwijzer te Amsterdam. Den 15 werden bij de herstemming voor een lid van den gemeenteraad, ter vervulling van den zetel AJI8TBBBA». pCt. 150ct. 160ct. Nederland Cert. N. W. Schuld2* dito, dito dito, dito ditoOblig Italië, Inschrijving 1861/81 3* 5 ADVERTENTIE N. XV „„ilium1"", m"' BAUER ATRAlMlAfjfcl" DftRÖf tN W w 2Z3 1=5 «re t: 9 W ÉL m N CD o O O O' M» po er ►s CD <3> W O 5 41 Oostenrijk, Obl. pap. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito - Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito Apnl-Oct. 5 PortugalObl. Buit. 1853/80 Rusland, Ob.H.en C. 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersolie Leeuing, 2e serie dito, 1860 2e leeuing 100 dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. dito, 1880 gecons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2eser.l Jan.lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec... dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Julia Spanje, Obl. Buit. Perpetuele..4 dito, dito Binn. dito..4 Turkije, gepriv. Conv.l dito, Douanen Obl dito, Geconverteerden Ser. Den O Egypte, Obl. leeuing 18764 Mexico, Obligatiën geconvert Peru, aandeelen... Venezuela, Obligatiën 1881- Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr, Spoorw. Aand. f250.. dito, dito geste nip. Obligatiën f 25U ',rl.-Zuid-Afr. Spw4 5. Spoorwegleening 1887/893 ,o, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 n, Wars.-Weenen Aandeel and, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand. •o, Hypoth, Obligatiën- to, id to, Baltische Spoorw. Aand to, Orel.-Griasi. Obl4 I to, O rel.-Vitebsk. Oblig to, Poti-Tiflis Oblig. f 1000..3 1103, to, Transcaus. Spoorweg Oblig. to, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000.. o to, dito Oblig4 edsch—Noorweegsche Spoorwegen5 Cleveland, Akron Sharesi Denv. Rio Grande ditoLm4 Illinois Cent.r. Cert. v. Aand1 lOd Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. I 75j Miss. Kans. Texas Adn. 10 0 stort. ito! dito, Alg. Hyp. Certif ito, N.-York. Erie West. Sp. Aand ito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Ierland, Stad Amsterdam f 1003 ïgarije, Tlieiss Spoorweg4 tenrijk, Staat.sl. 18544 1 78J 92$ 99 J 99 J 89 76A 78! 92 99 A 99 i 88 76 j 77 76pr 7 7 fir 59J 105 75! lOlfï llOly 761 60 1)5 Haarlem; den 15 drie van de zevennamelijk de beeren P. Wilema van Haarlem, C. van der Werf van Xandvoort en K. van der Wal van Koog a d Xaan. Den 14 hebben de inspecteurs van het lager on derwijs, benevens eenige deskundigen, te Arnbem vergaderd om de vereischten vast te stellen voor het verlicht examen in de gymnastiek en de leerstof in dat vak voor nor maallessen en kweekscholen. Beroepen bij de ev. luth. gemeente te Monniken dam de heer Wempe, cand. te Amsterdam. Door ds. A. G. Reede, te Hiiidschnrwoude, is het beroep naar Castrieum aangenomen. Do afdeeling JKnkhulien van de Centrale Liberale Kiesveroeniging in het hoofdkiesdistrict van dieu naam, oogenblik aan mij eene houding toegeschreven, die geheel in strijd is met de werkelijkheid. Aan uwe lezers laat ik de beoordeeling over van de handelwijze van1 dat bestuur Met (ie opneming dezer regelon in nw blad zult u mij zeer verplichten, terwijl ik er zeer veel prijs op stel geconstateerd te zien, dat dit schrijven door n vóór bet openen der stembus is ontvangen. Hoogachtend, Alkmaar Uw dw. 15 October 1890. F. F. KARSEBOOM. Hoezeer overbodig, bevestigen wij gaarne, dat boven staand schrijven den 16, des morgens, met de eerste postbestellingdu= te ruim zeven uur, in ons bezit kwam. (Rkd"> 44 101 92-V 92| 96§ 105 <01 71? OS-j 75! 84! 17 ri 951 93/ 87i 50 dr 53 i ïii 574 102 89 A 354 88 91 63 J 57^ 13 5 A 17 IA 99 75| 64 A 93* 77? SlA 88! 154 100! 92! 92, 96? 105! 101 5 :rika. to, to, to, .to 1 5 TB 07! 214 21 I 1114 110! 77 85! 18! 93 504 57! 89! 87| 93! 54 58! 135?- |121f 99 64 |101! 1103! 81! 88| 15A 35 10J llOli 76 16! Ill ito, dito 1860 ito, dito 1864 ito, Stad Weenen 1874 sland, Staat,sleening 1864 Loten5 ito, dito 1S66 Dito5 119 157A 13"! 1714 I 158 18 3 49 120! 129J 13! 04 -kije, Spoorwegleening nsvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. Amsterdam. Aardappelenbericbt als vorige maal. Jaapkoeken f 52 a 80, Lijnkoeken f 7,-r>0 a 11,50. Aangevoerd 123 vette Kalveren f' 0,80 a 0,90 per P., nucbt. dito f 7 a 12166 vette Varkens f 0,43 a 8 per P. HAARLEM 15 Oct. Aangevoerd 89 stapels Kaasmt- kende 11531 stnks. wegende 23129 P. Hoogste prijs 28,50. Tr Aangevoerd 8 Koeien f 240 a 160. 22 nuchtere Kal- ren f 14 a 8, 40 Schapen f 28 a 17, 1 Stier f 100. SNEEK 14 Oct. Boter lo soort f 49 50. Vereeniging soort f 50 2e soort f 48, 3e soort f 47. Aange- erd 860 vierde en 64 achtste vaten. PURMEREND 15 Oct.. Aangevoerd 194 JPaardeu. mdel vlug. Prijzen 60 tot 400 Sr. HAG EN 16 Oct. Aangevoerd 14 paarden f 60 a 0, 6 stieren f 90 a 150, 98 geldokoeieu f 140 a 270, 'kalf koeien f 200 a 260, 40 vaarzen f 110 a 170, 0 hokkolingon f' 45 a 80, 15 nucbt kalveren f 12 a 22, - rammen f 30 a 50 190 schapen f lo a 29 150 mmeren f 14 a 19 60 magere varkens f 12 a 14, 1 biggen f 5 a 7. boter 85 a 95 ets per kop kip- sren' f 4 a 5eenden dito f 3,25 a 3.50 per 100. PEK TELEfiBAAE HOORN 16 Oct. Kleine kaas f32.50, commissie f 28-50. r B R G K R L IJ K E ST A NU. GEBOREN. 3 Oct. Antoine Z van Eduard Wery en Betje Swaab, wonende te Amsterdam. OVERLEDEN. 5 Oct Jan Boerwinkel, 35 j., wonende te Wanneperveeu. De ondergeteekende betuigt haren harlelijketv dan kaan lien, die gedurende de ziekte on het overlijden van hare ochter, haar zoo liefderijk en zorgvol hebben verpleegd; ïzonderheid aan de H.H. Doctoren SIMON THOMAS en IULDER en de ziekenmoeder en vader in hot Gasthuis, 'evens hartelijk dank aan Ds. VAN H ASELEN. die haar oo getrouw bezocht en getroost heeft En verder har- elijk dank aan de Christ. Jongel. Vereeniging Zachëns oor de laatste eer aan haar bewezen Alkmaar, 15 Oct. 1890 Wed F. DE VRIES. voor den tijd van 2 jaren, de WOEHES'PLAATS, gelegen in de Scbermeer ouder Otidorp. groot 21 hec taren 35 aren 40 centiaren, bebooiende aan do erven van mej de Wed. W. GOVERS. De biljetten met dui delijke opgave van huurprijs, voornamen, namen, beroepen en woonplaatsen Van huurder en twee borgen moeten zijn ingeleverd, ten kantore van den Notaris DUKER, te Zuidscharwoude vóór den 20 November 1890 De al of niet gunning zal binnen 8 dagon daarna aan de inschrijvers worden bekend gemaakt. Inlichtingen zijn te bekomen bij deü heer Jb. DE BOER Dzn., landman en Dijkgraaf van de Heerhugo- waard, en ten kantore vao den Notaris DUKER, te Zuidscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 5