I (Champion-Triumph) "Racer. Maalden de hoopte onderscheiding (HOUDEN MEDAILLE) op de-Tentoonstelling te Hannover gehouden NoV. 1803. ê- Hoofdagent VAN DUGTEREN, f AMSTERDAM. Nieuwe Vijzelstraat 5, Agenten gevraagd. Prijscouranten op aanvraag gratis, jf* Va. h, l O CO sproken over den tijd voor de verkiezingen maar het tijdstip daarvoor werd nog niet bepaald. Dit zal in den volgenden ministerraad geschieden. Volgens de Italia heeft de spaansche gezantgraaf Benomar, te Romeden minister-president Crispi zijn leedwezen betuigd over de heftige redevoeringen, bij het congres te Saragossa tegen de italiaansche regeering ge- honden. SPA1VJE. In het adres van getrouwheiddoor het congres van spaansche katholieken aan de Koningin-re gentes aangeboden is de wensch uitgedrukt, dat de Paus weldra zijne vrijheid terug bekome. Het volgende con gres wordt in 1892 te Sevilla gehouden. In de door cholera besmette provinciën kwamen den 10 22 ziekte- en 10 sterfgevallen voor, den 11 36 en 17 en den 12 15 en 10. ZWITSERIjAIVD. De bondscommissaris Ktinzli noodigde den heer Respinidie te Locarno verbleef, uit, met de andere leden van den Staatsraad den 14 te Bel- linzona te verschijnenten einde de regeering weer over te nemen de bedoeling van dat overnemen was alleen dat zij weer administratieve bevoegdheid verkreeg. Op dien dag werden de verdreven regenten weer in het bezit van het regeeringsgebouw, de kas en de stukken gesteld. In eene officieek digd dat hij in he volgende zitting vai nemen. Deze verkl XVI ming vernomen. De zitting der verkiezingen zijn op te reddenonze schande te bedekken. Tegenover den heer Keuchenins houdt hij de onafhankelijkheid der Rokka's vol. Hij zal vóór de motie Cremer stemmen in de overtuigingdat deze zal strekken om de regeering maatregelen te doen nemen, om zoo het niet meer mo gelijk is voor de derde expeditie, althans volgende exp6- ditiën tegen te gaan. De heer Cremer wijzigde zijne motie, zoodat zij nu luidt: >De Kamer, van oordeel zijnde, dat in de ge geven omstandigheden alle verdere mijnonderzoekingen op Flores behooren te worden gestaaktgaat over tot de orde van den dag." Daardoor waren allé staatknndige overwegingen vervullen. De heer Sch aepman zette uiteen, waarom hij zich met de motiën niet kon vereenigen. De Kamer kon het recht niet beoordeelen. Op die wijze zou Indië geregeerd worden door middel van de spreekbuis op het Plein. De noodzakelijkheid dier uitspraak ontkent hij. Hij ver trouwt de regeering in het algemeen en ziet dus geen reden vertrouwen in eene bijzondere zaak uit te spreken, ook om de gevolgen, welke daaruit zouden kunnen voort vloeien. De heer van der Kaay stelde tegenover deze rede van den heer Schaepman zijne rede bij de indische begrooting van verleden jaartoen hij het be lang van den inlander aanwees als de grondslag van de koloniale staatkunde in het latere tijdvakzoo geheel ADVEHTENTIÊW. STAT 1 Den 15 werd de den heer Cremer de Kamer, vertrouwe aanraking met de t van een hernieuwd heeft plaats gehad beletten, gaat over tot De heer van N te zullen stemmen indien de regeering drag het recht bei onderzoeken. De I toogde dat deze t denis als het Flore door de treurige de motie in dien vierde tocht zou wc reeds een voldongei achtte de Kamer o men uit te maken, komen doelende de menschlievende gevi steunenkon hij dat geeno verdere elk geval ware het het voortzetten der gonde motie voor het beleid der rege met een deel der be tot de orde van d te trekken als de De heer Borg slechts fouten kon dat een man als d den Atjehoorlog zo te verdedigen op et om tin te verkrijg dat deze oorlog vt oorlog, dien hij on geen winstbejag. Rokkaneezen gelege maar nauwelijks is de militaire expedi vatte vlam. Onts schrik liep Regii hoe langer hoe gro anne waren haar fc bewonderenswaardi Regine toe, wierp met haar eigen lie schrik en eene klei den volgenden da wijl Grete zich de brandde. Zij leed zoodiyt zij eenige d genazen echter bo handdie zoo m voor haar geheele Regine was Gre' zelve eindelijk bek en bijna voelde zij goede opwelling 1 bittere gewaarwor r- v v -T- -v. -v- v- -v- - f- V- v v -V- ~r v -V- v v v -v Sriumpfi Cycles Het vocrrstel-Bahlmann tot heffing van invoerrechten op granen. De commissie van rapporteurs over dit wetsvoorstel heeft een verslag openbaar gemaakt van de verzoekschrif ten over dat voorstel bij de Tweede Kamer ingekomen en van den hoofdinhoud der in die stukken aangevoerde gronden. Slechts in één adresdat van den landbouw kundige, den heer M. H. Hartogte Bameveld wordt aangedrongen op een uitgebreid onderzoek naar den in vloed door de heffing vau graanrechten uitgeoefend in Frankrijk en Duitschland op graan-, brood- en veeprijzen, op de welvaart van grondeigenaarspachters veehou ders arbeidersfabrikanten werklieden en handelaars, den nationalen arbeid enz Ten gunste van het ontwerp kwamen 81 adressen in, er togen 144. Van de kamers van koophandel verklaar den zich 6 voor de aanneming39 er tegen. Tot de voorstanders behooren de Prov. Staten van Limburg, 6 gemeentebesturen en 21 landbouwvereenigingen of af delingen daarvan. Tegen het ontwerp hebben adressen ingezonden: één gemeenteraad, 16 landbouwvereenigingen of afdeelingen. 4 vereenigingen van werklieden 31 afdeelingen en het hoofdbestuur van den Ned. Bond voor algemeen kies- en stemrecht enz. De adrossen, door particuliere personen ingezonden, dra- 1 <- vau 2800 voorstanders voordracht Leeuwarden is het vol- anhangig. In September sfirma S. en V. aldaar r mede, dat het turksche :ijn bezit hadreeds in prijs van fres. 600.000 fte van een bewijs van e om te verzilveren. In der firma aan genoemden >r 50,296 was ontvangen aan de firma in deposito die heer toen reeds 89 iet geld niet zoolang te lat het voor 2 jaren bij n. Het bewijs daarvoor ist. Later sprak de keer zaak en deze vioeg aan ibrengst van het lot was van kosten en provisie, en heer, dat zij niet aan hem die opgave wilde rcs. was uitbetaald met le firma had voor kosten >ning gebracht. H. te hoog; hij oordeelde j. voldoende en vorderde en met de bewering, dat och gerechtvaardigd was. id van de firma te danken was een jaar te voren iegedeeld, dat het lot er 1 dit reeds in 1879 was i wachten zou de uitbe- zijn. dageu bepleit werd, was ot terugbetaling, dan wel iten instellen, a.s. heeft in herinnering ge- ing dat vooreerst geene ig bij de Rij ksveld wacht irdende verzoeken worden ■nhem heeft den directeur te Laag-Soeren veroor- r 10 dagon gevangenisstraf, een krankzinnigeover trekt, zonder daarvan bin- i hebben gegeven aan den e heeft bepaalddat de of beambten gedurende JZ -A' -A' -A-A' -A- A A -A, -A- A -A- 'A' -A- -A' 'A' -A- 'A' -A- -A- -A" "A" -A; 'Z' Aft llljtURTnitflirillMUPWIIMIIlllMUnriMlllillHUf'MllUIIIIIIHiyniniainimitininUMIIHlllllininia dachte dat hare bleveu en ook late Grete was iunig van het ongeval kennis nam. Zichtbaar greep hem het denkbeeld van de ramp, die Regine had kunnen treffen, veel meer aan dan het verhaal van de zelfopoffering en de wonden van Grete. Het was erg natuurlijkdat zij zoo en niet anders gehandeld hadmaar toen hij Regine gelukwenschte gaf hij zooveel blijken van hartelijke deelneming en be langstelling dat hare redster er pijnlijk door getroffen werd. Voor Grete had hij geen enkel vriendelijk woord over niets dan eenige beleefdheidstermen. Terwijl Grete met hevige pijnen in de alkoof lagkon Brunodie zichtbaar verheugd was, zich eenigen tijd ongestoord met Regine te kunnen onderhouden, over allerlei onverschil lige zaken zitten sprekenover de bals en de feesten die bij het begin van de vasten in het vooruitzicht waren. Regine liet zich ontvallen dat zij op uitdrukkelijken raad °van den dokter dezen winter in het geheel niet haar zoondie eenige dageu verlot gekregen uau en dien avond komen zou. Regine had volstrekt niet ge hoord dat er gebeld was en zelfs niet opgemerktdat hare moeder' de kamer was uitgegaan om open te doen. Eenige oogeublikken later kwam Glandine terug met een telegram in de hand, dat zij.opende en las, waarna zij met een diepen zncht op een stoel nederviel. Thans eerst wendde Regine het hoofd omen toen zij hare moeder bleek nn ontsteld zag zitten trad zij snel op haar toe en vroeg: »Wat is er gebeurd?" Een ongeluk! Lees zelvo Regine nam haar het telegram uit de band en las: »Kan helaas niet komen. Ben gevallen. Sleutel been gebroken. Geheel zonder gevaar. Ga over twee, drie dagon weer uit. Heeft niets om het lijf. G e b h a r d." Welnu?" vroeg Regine verbaasd. Waarover maakt onaangenaam maar geen laudine hevig opgewonden, nooit bijzonder liefgehad! stMaar ik keu hem. De ernst maken, daarom tele-- een voorgevoel ik weet II" jgine de koortsachtige op- ij dit weinig onrustbarende ooze kalmte op Kerstavond, telijk in gevaar verkeerde? herhaalde Claudine met ligt hij nugeheel alleen vreemde menschen L Maar aeeftzal hij haar ook l^ij ider eenige reden ongerust m. e woorden zullen mij mijne moordde Claudine. »Ik wil hem zien Heeft Gebhard ■aarheid verbloomd, welnu dan Den ik met aen voigonden trein terug. Ik kan van avond weer thuis zijn. Heeft hij mij echter noodig, dan blijf ik hem oppassen." Ofschoon Regine do opgewondenheid harer moeder geheel noodeloos vond, antwoordde zij toch geen woord moer. Met de grootst mogelijke kalmte zag zij toe, koe hare moeder op staanden voet de noodige maatregelen nam, haar kleinen koffer pakte en het dienstmeisje uit zond om te vernemen wanneer de eerstvolgende trein vertrok. Na een koel afscheid van hare dochter genomen te hebben, vertrok zij met den middagtrein; zij zou óf met den laatsten trein terugkomen óf per telegraaf be richt zenden. Regine haalde de schouders optoon zij de deur achter hare moeder sloot, en keerde naar hare gewone plaats kan het venster terug. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6