Telegrafische Berichten. Stads-Berichten. Ingezonden Stukken. Advertentiën. •de uitoefening van hunne ambtsbedieningeen wapen bü zich mogen hebben de fnngeerende directeuren van politie, de commissarissen van politie, de officieren en de substituut-officieren van justitie de burgemeesters en kantonrechten als hulpofficieren van jnshtie, de rech- ter-commisaarissen, belast met de instructie v zaken de griffiers en substituten- of waarnemende grif fiers die de rechter-commissarissen belast met de in structie van strafzaken vergezellen en de deurwaarders. Burg. en weth. van Amsterdam hebben na ken nisneming van den uitslag der op den 7 gehouden in schrijving op 3000 obligation a 1000 elk zijnde een deel der°3j pet. geldleening, groot 6.000.000, besloten alleen de inschrijvingen tot en boven den koers van 99 pet. tot dien koers aan te nemen en dientengevolge een be drad van f 574.000 toe te wijzen. Het saldo dezer leening stellen zij zich voor, tegen den koers van ten minste 99 pet. uit te geven. De uitslag van de op den 11 te Amsterdam op het gewone sportterrein gehouden internationale hard- looperij, door slechts 150 personen bijgewoondwas 'alI.VOp e n in gs prijs. Afstand 100 el le prijs zilveren medaille O. Trann Hamburg in 10'/., sec., te pr. bronzen medaille J. W. Spinks, van Bennebroek in 102/s sec. f II Kampioenschap van Amsterdam. At- stand 1 Eng. mijl (1609 el). Ie pr. gouden medaille, C. Möller van Hamburgin 5 m. 26 seci2e pr. zilveren medaille, Distance, Leiden in 5 min. 30 sec., 3e pr. bronzen medaille Steen, van Haarlem, in 5 mm. ,303, sec. r Hoo"' springen. Ie pr. zilveren medaille OTraun, Hamborg met een sprong van 1 el 70, 2e pr. bronzen medaille, H. C. Broekmeijer van Haarlem met een sprong van 1 el 55. S p o r t c 1 u b p r ij s 100 el. Voor jongens van 14 tot 17 jaar. Ie pr. L H. P. Weyerman in 13»/, sec., 2e pr. J. H. N. Vrouwes, in 14'/, sec., 3e pr. W. Grouert inp o Is sto k s p r i n g e n. le pr. zilveren medaille, M. C. Broekmeijer met een sprong ter hoogte van *.90iel 2e pr. br. medaille K. Willig met een sprong van 2. <0 el. Kampioenschap van Amsterdam. Afstand 402 el a Eng. mijl) le pr. J.W. Spinks van Bennebroek, in 56 J/5 sec.; 2e pr. O. Traun van Hamburg in 5b /5 sec3e pr. C. Möller van Hamburg in 57 sec. Schaatsenrijd ersprijs Afstand 4827 el. (3 Eng. mijlen) met. voorgift, le pr. Steen van Haarlem, afstand 4650 el in 17 m. 58'/,; de 2e pr. Distance van Leiden, afstand 4700 el in 18 m. 32 sec. In den laatsten tijd kwamen te Amsterdam her haaldelijk in de Damstraat, op den Dam en in de zijstraten des avonds oploopen voor, veroorzaakt door het venten lan<rs den weg van socialistische schimpschriften onder voor den Koning en Zijn Huis beleedigende uitroepen Des Zaterdags was dit gewoonlijk het drukst. In den avond van den 11 was het nog erger dan gewoonlijk. De venteTS met «Recht voor Allen', orgaan der so ciaal-democraten, begonnen naar gewoonte te gillen en te schreeuwen Leest Recht voor Allen. Daaun kan je lozen hoe het is met onzen veelgeliefden onmisbaren Koning Willem III Leest de brochure, de Messias komt! enz. enz Enkelen liepen met doorschijnende borden houdende aankondiging eener brochure over de Nieuwe Keik en het optreden van den heer Savornin Lobman in die kerk. Een ander verkondigde met roode letters op witten achtergrond een sociaal-democratisch geschrift »Het beloofde land Kanaün of de komst der Messias Daarbij werden telkens de Koning do burgemeester •en de politie bespot. Dit ging zoo eenigen tjjd voort, totdat eene bende jongens met een paar oranjevlaggen, onder het zingen van het »Wien Neerland s Bloed de rondventers achtervolgden en naar de Kalverstraat dron gen. Weldra vlogen zij hier onder luid geschreeuw op de venters aan en waren beide transparanten spoedig omlaag gehaald. De venters vluchtten daarna; de bekende K. A. Bos moest door de politie-agenten in eene zijsteeg en daarna in een politie-bureau in veiligheid gebracht worden. Een uur later herhaalden de vechtpartijen zich in de Kalverstraat en de Damstraat, zoodat do politie met den stok er een einde aan moest maken. Den 12, des morgeus, ongeveer 8 uren is eeno Noorddnitsche boot, Elsa genaamd, met hout geladen en bestemd voor Amsterdam ten gevolge van de dikke mistop het Noordzeekanaalen naar het schijntten gevolge van een door den machinist verkeerd begrepen commando tegen een remstoel der Yelserbrng en ver volgens tegen hot beweegbaie gedeelte der brug zelve aangevaren De remstoel werd geheel vernield terwijl de brug zelve ook groote schade bekomen heeft en de peiler zelfs min of meer scheef staat. De brug kan niet gesloten worden zoodat hot verkeer gestremd is, terwijl een ter plaatse aanwezige pont de voetgangers kan overbrengen. De ingenieur van 's Rijks waterstaat van Maanen was spoedig na het ongeval ter plaatse aan wezig om de noodigo maatregelen te nemen. De schade wordt op ƒ20000 a 30000 begroot. De boot mocht niet doorvaren, voordat de kapitein borgstelling had gegeven. Den 13, des morgens te 3 uur, is te Zaandam een huis, bewoond door twee gezinnen, aan het Smidspadje afgebrand. Den 13 zijn te Amsterdam drie van de acht voor onderwijzer geëxamiueerden geslaagdnamelijk D. E lay- van Hoorn, J. H. Klijn en W. A. Lohmau van A lu ster dam; den 14 vier van de acht, namelijk T. Sorgdrager van Haarlem, H. J. Rosendahl en J. Ravensteijn van Amsterdam en J. H. Paulen van Haarlem; den 15 drie van de zeven, namelijk de beeren P. Wilema van Haarlem, C. van der Werf van Zandvoert en K. van der Wal van lAoog a d Zaan. Den 14 hebben de inspecteurs van het lager on derwijs, benevens eenige deskundigen, te Arnhem vergaderd om de vereischten vast te stellen voor het, verlicht examen in de gymnastiek en de leerstof in dat vak voor nor maallessen en kweekscholen. Beroepen bij de ev. luth. gemeente te Monniken dam do heer Weuipe, cand. te Amsterdam. Door ds. A. G. Reede, te Zuldscharwoude, is het beroep naar Castrleum aangenomen. De afdeeling EnkhHlzen vau de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict van dien naam, heeft, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden vau den heer mr. D. Visser van Hazerswoude tot voorloopigen candidaat voor de 2e Kamer gesteld de heer mr. J A. Levyde afdeeling Hoogcarspel de heer J. Breebaart Kz., te Winkel. Tot derden onderwijzer te Amsterdam is benoemd de heer J. Eigenhuis, te Egmond aan Zee. Den 14 is een feestelijke proefrit gehouden op het nieuwe gedeelte VHertogenboseh-Vlijmen der spoorlijn 's-HertogenboschZwaluwe 'TGRTvINHAGE, 16 October. Tweede Kamer. Aangenomen werd de overeenkomst met David Croll, betreffende de dokgelegenheid voor de haven te Batavia. Verworpen werd met 38 tegen 34 stemmen een voorstel van den heer Borgesins, om de belasting-voorstellen voor het recès in de afdeelingen te onderzoeken. De Kamer is daarna op recès uiteengegaan. W. K Vallentgoed, onderwijzer aan de openbare burgerschool alhier is benoemd tot onderwijzer aan de kostelooze school, letter D te Haarlem en C. Bakker, onderwijzer aan de openbare school voor onvermogenden alhier, tot onderwijzer te Amsterdam. Den 15 werden bij de herstemming voor een lid van den gemeenteraad, ter vervulling van den zetel van wijlen den beer W. Hellingdie in 1891 moest aftreden, 1117 billetten ingeleverd. Het getal kiezers bedraagt 1343. Gekozen werd do candidaat der libera e kiesvereeniging .Eensgezindheid", de heer mr. H. Boel mans ter Spillmet 617 stemmen terwijl de heer mr. F F. Karseboom, de candidaat der »R. L. kiesvereeni ging" 492 stommen bekwam. 8 Billetten werden van onwaarde verklaard. Als eene bijzonderheid deelt de Nieuwe Noordhollander mede, dat van de 437 katholieke kiesgerechtigden 410 ter stembus opgekomen zijn 20 waren uit de stad ot ziek en slechts 6 weigerden te gaan stemmen. Is er das van katholieke zijde alles gedaan, om haren candi daat de zege te doen wegdragen, ook de kiesvereeniging .Eensgezindheid" heeft ditmaal getoond wat eene goede organisatie vermag met eene meerderheid van 125 stem men mocht zij haren candidaat gekozen zien. Men zal dan ook mogen aannemen, behoudens eenige kleine uitzonderingendie aan weerszijden wel tegen elkander zullen opwegendat de beide partijen bij deze verkiezing al hunne krachten hebben ontwikkeld en men j dus nu elkanders kracht voor de toekomst met vrij groote I nauwkeurigheid heeft leeren kennen. De Kamer van koophandel en fabrie ken alhier heeft in hare vergadering van den 15 beslo ten zich te wenden tot de Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij met het verzoek om een toegangsweg te willen maken van het goederenbureau dier Maat schappij dwars over de baan naar den bestraatten weg ten westen van het station. Mijnheer de Redacteur! De adventeutie, in uw blad van 15 dezer opgenomen, en, namens de kiesvereeniging .Eensgezindheid", door het bestuur dier vereeniging onderteekendgeeft mij aan leiding het navolgende onder de aandacht uwer lozers te brengen. De voorloopige candidatunr voor het lidmaatschap van den gemeenteraad werd mij, namens bet bestuur der AM 8TBBBA M. pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld dito, ditotl dito, dito dito, Obligjj* Italië, Inschrijving 1861/81jj Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito - Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/80 Rusland, Ob.H.en C. 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostcrsche Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 H dito, 1875 gecons. 50-100 Apr -Oct. 4$ dito, 1880 gecons.Z.R.125-625 13Mei-Nov. 4 dito 1889 leen2eser.lJan.lAp.l JulilUet. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Julia Spanje Obl. Buit. Perpetuele dito, dito Binudito Turkije, gepriv. Conv.l dito, Douanen Obl0 dito, Geconverteerden Ser. Den O Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obligatiën geconvert Peru, aandeel en Venezuela, Obligatiën 1881 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand dito, dito Winst-Aandcelen dito, Koloniale Bank Aandeelen. dito, dito Oblig dito, Ned. Ind. ïïandelsb. AantL dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw Italië. Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maat.scli.-Aand dito, Hypoth, Obligatiën dito, id dito, Baltisclie Spoorw. Aand3 dito, Orel.-Griasi. Obl4 dito, Orel.-Vitebsk. Obligj> dito, Poti-Tiilis Oblig. f 1000..3 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000.. 5 dito, dito Oblig Zweedsch—Noorweegsche Spoorwegen5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasliv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Ada. 10°,'„stort. dito, dito, Alg. Hyp. Cert,if5 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 4 150ct. 78i ii Hongarije, Theiss Spoorweg. Oostenrijk, Staat.sl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1861 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1S64 Loten dito, dito 1866 Dito. Turkije, Spoorwegleening Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 99 A 99 j 88 76j 77 7 6 Pr 77 i 59 J 105 755 lOlrj 101 ■92tV 92-5 90-5 1055 101 7H 68i 75 i 845 17 li 951 93 874 30 53 U5 57 i 102 S9tï7 354 88 91 53 J 57 1135 fk I 121 TV 99 75 OliV m 1101 1031 775 Slik 35 155 3 6 fa 165 I 101 751 1 5 TG 075 211 21 11114 110) H7| 119 rr 157-ra 13"5 17L'. I 158 18; 49 160ct. 784 92^ 99-5 99 i 89 76fk 76/ 60 [1)5 11015 1005 92/ 92, 96-5 1054 101 77 85) 184 93 501 54 574 894 874 934 54 58) 135/ [1214 99 64 |l01j 1034 81| 885 15-ré 35 16 4 1101-4 76 165 111 1205 1294 185 64 R. C. kiesvereeniging en mede namens eenige protestan ten te dezer stede, aangeboden op 15 September 1.1. en op dionzelfdeu dag door mij aanvaard. Destijds was de candidatunr vau mr. Boelmans ter Spill niet bekend en kon die candidatuur door mij niet worden vermoed.^ Toen die candidatuur mij in den avond van 20 Sep tember d. a. v. bekend werd heb ik dienzelfden avond getracht, van de door mij gegeven toezegging te worden ontslagenomdat ik toen een strijd te geinoet. zag waaraan tegen mijne bedoeling de politiek niet vreemd zon blijven. Die poging mislukte en, daar ik naar mijn begrip van eerlijkheid mij verplicht rekende een eenmaal gegeven woord gestand te doen, heb ik de definitieve candidatuur op 23 September d a. v. aangenomen. Mondeling en schriftelijk had ik te voren mijnen mede- candidaat met voorschreven handelwijze in kennis gesteld, terwijl ik op 22 September 1.1. aan den secretaris der kiesvereeniging «Eensgezindheid", die mij namens het bestuur dier vereeniging kwam nitnoodigen geen candi datuur te aanvaarden het vorenstaande heb medegedeeld. Genoemde secretaris gaf mij toen te kennen dat ik ook naar zijne meening onder de gegeven omstandigheden als eerlijk man verplicht was mijn woord gestand te doen. In de Nieuwe Courant vau 9 dezer en in de Alkmaar- sche Courant van 12 dezer werd door het bestnur der R. K. kiesvereeniging openlijk en duidelijk verklaard dat de candidatunr door mij reeds op 15 September 1.1., alzoo vóór het stellen der candidatuur van mr. Boelmans .ter Spill, was aanvaard. Terwijl het bestunr der kiesvereeniging «Eensgezind heid" meer dan drie weken tijd heeft gehad om zijn gevoelen omtrent mijne houding bij deze verkiezing te pnbliceeren kiest dat bestuur daartoe oen tijdstip uit waarop tijdige tegenspraak niet meer mogelijk was. Niettegenstaande dat bestuur blijkens het vorenstaande reeds op 22 September 1.1. geheel op de hoogte was van de redenen die mij noopten de mij onafhankelijk van mijn gevoelen op politiek gebied, aangeboden candidatuui te aanvaarden, wordt door dat bestuur op het allerlaatste oogenblik aan mij eene houding toegeschreven, die geheel in strijd is met de werkelijkheid. Aan uwe lezers laat ik de beoordeeling over van de handelw jze van' dat bestuur Met tie opneming dezer regelou in nw blad zult u mij zeer verplichten, terwijl ik er zeer veel prijs op stel geconstateerd te zien, dat dit schrijven door u vóór het openen der stembus is ontvangen. Hoogachtend, Alkmaar, Uw dw. 15 October 1890. F. F. KARSEBOOM. Hoezeer overbodig, bevestigen wij gaarne, dat boven staand schrijven den 16, des morgens, met de eerste postbestellingdus te ruim zeven uur, in ons bezit kwam. (Red.) Amsterdam. Aardappeleubericht als vorige maal. Raapkoeken f 52 a 80, Lijnkoeken f 7,50 a 11,50. Aangevoerd 123 vette Kalveren f 0,80 a 0,90 per P., 19 nucht. dito f 7 a 12 166 vette Varkens f 0,43 a 0,48 per P. HAARLEM 15 Oet. Aangevoerd 89 stapels Kaasuit makende 11531 stuks, wegende 23129 P. Hoogste prijs f 28,50. Aangevoerd 8 Koeien f 240 a 160. 22 nuchtere Kal- veren f 14 a 8, 40 Schapen f 28 a 17, 1 Stier f 100. SNEEK 14 Oct. Boter le soort f 49 50. Vereeniging le soort f 50 2e soort f 48, 3e soort f 47. Aange voerd 860 vierde en 64 achtste vaten. PURMEREND 15 Oct. Aangevoerd 194 JPaarden. Handel vlug. Prijzen 60 tot 400 SL.HAGEN 16 Oct. Aangevoerd 14 paarden f 60 a 250, 6 stieren f 90 a 150, 98 geldokoeien t 140 a 270, 60 kalf koeien f 200 a 260, 40 vaarzen f 110 a 170, 140 hokkelihgon f 45 a 80, 15 nacht kalveren f 12 a 22, 25 rammen f 30 a 50 190 schapen f 15 a 29 150 lammeren f 14 a 19 60 magere varkens f 12 a 14 biggen f5 a 7. boter 85 a 95 ets per kop, kip eieren f 4 a 5 eenden dito f 3,25 a 3.50 per 100. PER TEIiEUHAAE HOORN 16 Oct.. Kleine kaas f 32.50, commissie f28.50. BURGER LIJK S T A N D GEBOREN. 15 Oct. Antoine Z van Eduard Wery en Betje Swaab, wonende te Amsterdam. OVERLEDEN. 15 Oct Jan Boerwinkel, 35 j., wonende te Wanneperveeu. De~ondergeteekende betuigt baren harte! ijken. dank aan allen, die gednrende do ziekte en hot overl jden van hare dochter, haar zoo liefderijk en zorgvol hebben verpleegd; inzonderheid aan de H.H. Doctoren SiMON THOMAS en MULDER en de ziekenmoeder en vader in het Gasthuis. Tevens harteljk dank aan Ds. VAN HASELEN. die haar zoo getrouw bezocht en getroost beeft En verder har telijk dank aan do Christ. Jongel. Vereeniging Zachëus voor de laatste eer aau haar bewezen Alkmaar, 15 Oct. 1890 Wed F. DE VRIES. voor don tjd van 2 jaren, de BOEHESiPLAATI, gelegen in de Scherm eer onder Oudorp, groot 21 hec taren 35 aren 40 centiaren beboorende aan de erven van mej de Wed. W, GO VERS. De biljetten met dui delijke opgave van huurprijs, voornamen, namen, beroepen en woonplaatsen Van huurder en twee borgen moeten zijn ingeleverd ten kantore van den Notaris DUKER te Znidseharwonde vóór den 20 Novembei 1890 De al of niet gunning zal binnen 8 dagun daarna aan de inschrijvers worden bekend gemaakt. Inlichtingen zijn te bekomen bij den heer Jb. DE BOER Dzn., landman en Dijkgraaf van de Heerhugo- waarden teu kantore vao den Notaris DUKER, te Zuidscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 7