C. Vi STAMa/i ffaaj PUBLICATIE. Ned. Ger. Kerk. Bekendmaking SEZAMKOËKEN Te Schermerhorn Natuurwollen Ondergoederen. VLOEIBAAR KOOLZUUR Uitgave v. Herns. Coster ZoonAlkmaar. „ALCMARIA VICTRIX. MODES. Sezamzaadkoeken JANSEN 8c TILANUS BEÜNS Chemisch zuiver W. J. HOFDIJK. PRIJS f 0,90. Stremming der passage over het N o o r d z e e k a n a a 1. Dames- en Kinderhoeden. Openbare Verkooping BOERENPLAATS BOUWPLAATS, Jb. PELS. Uit de hand te koop CACAO KARSTEL. DAMES- en KINDERHOEDER, van C. L. Schepp en Zoon, K. KOSTERHoogkarspel. FRIEZENVEEN. Systeem Prof. Dr. G. JAEGER, goedgekeurd eu ge- r eontroleerd door Dr. S. Sr. CORONEL, bekroond Wereld-Tentoonstelling te Parijs 1889. KTederl. Knenoliet- en Xoolzuur-Maatschappij Fabriek: NASSAÜSTRAATROTTERDAM. 55 KRONIJK VAN ALKMAARS BELEG IN 157 3, met fraai portret van FLORIS VAN TEYLINGEN 1 Dl. roij. 8°. 278 bladzijden, met omslag in twee kleuren gedrukt NIEUWE UITGAAF. Franco per post f I,-, tegen toezending van postwissel. Verkoopt VAN HOUTEFS CACAO en ALEWUN's HAVERSTROO-PASTILLES tegen den hoest, a 25 Cents per Pakje. HUISMANSWONING met SCHUUR STALLINGEN, TUIN, ERF uit m u li t e ïi (1 WEILAND, u i t ui u n t e n d BOUWLAND, ii i t m u li tend WEILAND, Rentenierswoning met Tuin en Erf, HUISMANSWONING met BOET en ERF uitmuntend BOUWLAND en WATER, aan mijne geachte Begunstigers, dat ik mijn zaak den 24 OCTOBER zal verplaat sen naar liet huis aan de "Voormeer D 25, vroeger bewoond door J. K00MEN, nabij de ligplaats der „Alkmaar Packet." UEd. Dienaar, Bféejutfrouw T. PHJSIXES& bericht de ontvangst der nieuwste m o d e 11 e 11 van benevens eene ruime collectie STALEN voor COSTUMES. is uit de hand te koop eene zeer goed b e k 1 a n t e BR00DBAK- KERU met WOONHUIS en Winkel, PAK HUIS en ERF, op gunstigen stand aan de Breedstraat. *£esi> Fas**6 in cylinders, inhoudende I© kilogram. Deze Cylinders zijn gestempeld met den naam van den lieer BEINS - die als Chemicus aan onze Fabriek verbonden is. ü-CrUMTlCIV gevraagd. en een in kleuren gesteendrukt gezicht op Alkmaar, tijdens het Beleg. heeft steeds voorhanden Prima Speculaas a ©.40 en ©.35 per 5 ons Geurige Koektaat0.2© Allerhande en Kransjes 0 45 Bitterkoekjes en Theebanket 0.60 Kattentongen Citroen- en Anijs-Biscuit Beste Poeder-Chocolade 0.20 per ons Dito met Vanille ©.32 en 25 De COMMISSARIS DES KONINGS IN NOORD HOLLAND brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de V e 1- serdraaibrug, gelegen over het Noordzeekanaal in den Rijksweg HaarlemBeverwijkAlkmaar, op Zon dag, 12 dezer, zwaar is beschadigd door een binnen komend Stoomschip dat dien ten gevolge het verkeer over de brng ge heel is gestremddoch dat voor het overbrengen van voetgangers de noodige maatregelen zijn genomen dat de passage voor Voertuigen en Vee tot natiere aankondiging GESTREMD blijft; dat inmiddels de gemeenschap tusschen de beide oevers van het Noordzeekanaal kan geschieden over het pontveer te Buitenbuizen. De Commissaris des Koniugs Haarlem, 15 October 1890. voornoemd S C H O R E R. De ondergeteekende bericht de ontvangst der nieuw ste modellen H. ROOS. I». V. ZDIti UIG, voorin. 1© en 's nam. G uur, de heer J C. C. VOIGT. DIKIDIGAVOIID half aehtds. A. MID DELKOOP. BELANGRIJKE te Wieringerwaard op Dinsdagen, 11 November 1890, bij opbod en afslagen 18 N o v e m b e r d. a. v., bij combinatie en eindtoewijzingtelkens des voormiddags 11 nur in het logement „het Wapen van de Wieringerwaard", van DE KAPITALE allergunstigst aaneengelegen te Wieringerwaard aan den Zijperweg bestaande uit hechte en diverse perceelen samen groot 26 hectaren 10 aren50 centiaren. TWEE PERCEELEN gelegen aldaaraan den Waligswegsamen groot 3 hectaren 30 aren 80 centiaren. TWEE PERCEELEN gelegen aldaaraan den Sluizerwegsamen groot 3 hectaren 34 aren70 centiaren. Een goed onderhonden welingerichte aldaar aan den Zijperweg groot 18 aren 20 centiaren. Twee Arbeiderswoningen, aldaar, aan den Zij perweg, samen groot 8 aren 11 centiaren. Te aanvaardenBouwland dadelijk, Weiland Kerstmis 1890 en Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1891 en de gelegen in den Oostpolder der gemeente Anna Paulowna, aan den Zwinwegbestaande uit hecht gebouwde en diverse perceelen samen groot 12 hectaren, 70 aren, 10 centiaren en de helft gemeen en onverdeeld in eene arbeiderswoning aldaar, aan den Zwinweg. Verhuurd het Land tot het ontblooten van de schoof in 1891 en de gebouwen met bijbehooren tot 1 Mei 1892 voor f 889,— per jaar. Eigendom van den heer C. Dz. REZELMAN. Zie de biljetten. Notaris BACKX. 0111 met primo Mei 1§91 te aanvaarden, eene flinke, goed onderhouden LANDBOIJWERI- U'ONING staande te Noordscharwoude aan de oostzijde van den Dorpsweg. Te bevragen bij den eigenaar L. VAN DAM aldaar Brie ven franeo. Resultaat der controle door het Bureau voor chemisch en microscopisch onderzoek te Amsterdam gedurende December en Ja nuari j.l.: »Op grond van verschillende expertises verklaren ondergeteekendendat in de Caoaosoorten merk KARSTEL Co., geenerlei abnormale bestanddeelen gecon stateerd zijn en. dat de samenstelling vol doet aan de eischen, welke aan het onver- valschte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden." (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. I Ko f 1.1», -J Ko. f O.SÏi, Ned Ons f 0,24. voor VEEVOEDER OOST-MAASKADE GO ROTTERDAM. Prospectussen waarin verschillende verklaringen omtrent de resultaten van gebruikzijn op aanvrage gratis verkrijgbaar. Te bevragen bij den eigenaar W. PIJPER. van de heeren C. L. SCHEPl* KOON, worden bij in teekening geleverd h, 9,75 per 100 kilo, door De heer G. A. A. KNAAP, te Haarlemmermeer, voegt bij de reeds medegedeelde getuigenissen, het volgende: Over het veevoeder Sezamzaadkoeken ben ik uiterst tevreden. Mijne koeien groeiden best en gaven meer melk, dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde koeien. De na werking laat niets te wensehen over, de koeien blijven er goed uitzien en blijven meer melk geven dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde beesten Over het scheiknn- dig gehalte ben ik eveneens tevreden. Gewaarborgd wordt 47 pet. eiwit en vetstoffen terwijl het door mij naar Hoorn ter onderzoek opgezonden monster 38.5 pet. eiwit en 16.2 pet. vetstoffen bevatte, te zamen 54.7 pet., dns 7.7 pet* meer dan gewaarborgd wordt Te weinig wordt mijns inziens dit voedermiddel gebruikt. September 189 0. De heer P. KOOIJ te Heer Hugowaard Gedurende den winter 1889/90, en in den loop van dezen zomer, voe derde ik met het beste gevolg mijne koeien met Sezamzaadkoeken. Vrijmoedig en overtuigend geef ik te kennendat ik mij aansluit bij de vroeger u bekende mededeelingen omtrent de Sezamzaadkoeken. Persoonlijk onderzoek naar mijn vee is mij aangenaam. De heer K. WEDER, te Uostwond Uwe Sezamzaad koeken zijn mij goed bevallen mijne koeiendaarmede gevoederd gaven dit voorjaar veel melkook bet jonge vee groeit voordeelig op. In vergelijking met andere jaren toen ik Lijnkoeken voederde héb ik thans vol strekt geen e reden tót klagen. Gaarne ontving ik van n prijsopgave van Sezamkoeken voor dezen winter. Gunstig beoordeeld in de Geneeskundige Courant van 16 Februari 1890, Hoofd-Redacteur Dr. N. B. DONKERSLOOT. Systeem DEINS. TELEI'HOONNUMMER 745. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8