Groote Veemarkten. liöassclie Veemarkt. 3ïo. 125, Twee en Negentigste Jaargang. 1890 ZOIDAG 19 OCTOBER. Bit nummer bestaat uit 2 bladen EERSTE BLAD. Officieel Gedeelte. De gewone Maandagsclie Vee markt wordt bij gelegenheid der groote Veemarkt op 3 November 1890 gehouden op de Gedempte Meuwesloot, nabij de Kanaal kade en op den Koningsweg. Vergadering van den Raad ALKMAAR, Buitenland. Binnenland. op W 0 E N S A (t 22 October 1890 Punten van behandeling De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. SC HE (01 KAM. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar O,SOfranco door het geheele rijk 1, De 8 nummers O,©li. Prijs der gewone Advertentiën. Per regel J 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMS. COSTER ZOON. Telefoonnummer S3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeeue kennis, dat de Groote Vee markten dit jaar invallen op 3 en 19 A o- v ember: dat op Zondag 3 November 1§90 het drijven van handel in vee op den openbaren weg eerst mag aanvangen te TWAALF uren des middags, doch dat het geoorloofd zal zijn, het vee van des voormiddags negen uur at aan de lijnen op de markt te plaatsen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 16 Oct. 1890. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. der gemeente 's n a m i d d a g s 12J u r e. Onderzoek der geloofsbrieven van het verkozen raadslid, den heer mr. H. Boelmans ter Spill. Verzoek om eervol ontslag als onderwijzer a. van C. Diepsmeer a/d openbare 2 tusschenschool b. C. Bakker a d openbare school voor onver- mogenden c. j» W. W. Vallentgoed a/d openbare burgerschool. Rapport van de vaste commissie van financiën op de rekening der kamer van koophandel over 1889. i> stads-apotheek over 1889. van hot gasthuis begrooting van het burgl. armbestuur voor 1891. t> burgerweeshuis de stads-apotheek het gasthuis berekeuiug van het bedrag dor verplegingskosten in het burgerweeshuis per wees over 1889. idem voor 1891. Van Burgemeester en Wethouders. Voorstel tot vereffening van het aandeel dezer gemeente in de kwade posten op dienst 1890. tot het verleenen eener gratificatie aan de hooistekers voor in 1890 bewezen buitenge wone werkzaamheden. Rapport op het verzoek om verplaatsing der markt voor eieren van de LaDgestraat naar het Hof, met rap port der kamer van koophandel. Brief, houdende mededeeling van den uitslag van het onderzoek, iugesteld naar eene verplaatsing der botermarkt van bet Pand in het Waaggebouw naar de graan- en zaadmarkt. Verzoek om goed te keuren de van den Minister van Justitie Ontvangen kaart, aanwijzende, hoe het rechtsge- bouw en het later daaraan te verbinden huis van bewaring op het door de gemeente afgestane terrein in den Ber gerhout gesticht zullen worden. Verordeningen op de heffing en invordering van wik- en weegloonen voor het jaar 1891. Voorstel om het aan Alkmaar behoorende deel der Mijzerkade al te staan aan bet Heemraadschap Mijzen, met al de daaraan verbonden lusten en lasten. Nader voorstel betrekkelijk de bestemming, te geven aa.n bet huis aan de Laat laatstelijk bewoond geweest door wijlen den heer dr. J. J. de Gelder. Ontwerp nering tarief voor de duinwaterleiding. Brief der plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs betreffende de openbare school voor meisjes. Benoeming der commissie tot onderzoek van twee ter onbewoonbaarverklaring voorgedragen perceelen aan de Oodegraebt, één van H. Lijnbacli en één van C Frikkee. Benoeming van een lid dor plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs in plaats van den heer Mr. G. Wttewaall. Vergadering met gesloten deuren ter behandeling van bezwaarschriften tegen den aanslag in de plaatselijke di recte belasting, dienst 1890. Gemeente-begrooting voor 1891, naar aanleiding van het rapport der sectiën Namens den Voorzitter van den Raad Dl ITSCKLAND. De Keizer heeft een bevel uit gevaardigd dat bij gelegenheid van den 90 verjaardag vau den generaal-veldmaarschalk, graaf Moltke, op den 26don 25 in alle scholen het onderwijs moet stilstaan en een schoolfeest moet worden gevierd. De minister van onderwijs is wiet, de uitvoering van dat besluit belast. PORTUGAL. De gouverneur generaal van Portu- geesch-Indie zal worden terug geroepen. BULGARIJE. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de Synode besloten had tot de sluiting der kerken en scholen over te gaan daar de Porto geene voldoening geschonken had in zake hot voorrecht van het grieksche patriarchaatvoornamelijk wat betreft de scholen en de op de geestelijkheid toepasselijke rechtsmacht. Al de or thodoxe kerken te Konstantinopel en in de provinciën en de russische kapel hebben bevel tot sluiting ontvangen. VEREENIGDE STATEA. In het Llandhotêl te Syracuse in den Staaf Nieuvv-York, dat zes verdiepingen hoog was en 400 kamers had, brak in deze week des mid dernachts brand uitwelke zoo hevig toenam dat binnen een half uur hot groote gebouw vernield was. Volgens een der bezoekers van het hotel kwamen min stens 25 personen in de vlammen om. Vele personen sprongen uit de veusters. Eene vrouw viel dood op straat, doordat het touw, langs hetwelk men haar naar beneden liet zakken, vlam vatte. In den angst vergat men gebruik te maken van de aanwezige brandladders. Tweede Kamer. Door de afdeolingen zijn tot rapporteurs gekozen over hoofdstuk VIII (oorlog en vestingbegrooting), de heeren Rooseboom, Van Löben Seis, Royaards, Van Vlijmen en SchepelIX (Waterstaat en spoorwegbegrooting) de heeren Bevers Oppedijk v. Gyn v. Velzen en Geert- sema; en X (Koloniën) de heeren MackayMichiels Smidt, v. Asch v. Wijck en Smeenge. Het onderzoek der Staatsbegrooting is afgeloopen. Toestand des Honing*. De Staatscourant van den 18 meldt, dat er sedert den 13 in den ziektetoestand van Z. M. den Koning weinig verandering te bespeuren is. Z. M. geuiet van tijd tot tijd eenige uren van lustigen slaap en is nu en dan eenigzins minder lusteloos. Den 16 des avonds is een persoon uit Heslzaan op korten afstand vau don steiger te Velsen van eene met hout beladen vlet in het water gevallen en verdron ken hij laat eene vrouw met zes kinderen achter. De beer Senderman provisor in de apotheek van de firma Van Gils, te Waalwijk wiens echtgenoote in het begin van dit jaar na eene korte ongesteldheid is overleden, heeft zich den 15 bij den officier van justitie te 's-Boscb vervoegd verklarende dat hij door vergif tiging een einde gemaakt had aan het leven zijner echtgenoote. Dientengevolge is hij voorloopig in hech tenis genomen en den 16 het lijk opgegraven om aan een geneeskundig onderzoek onderworpen te worden. Bij het overnemen van den Rbijuspoorweg door den heer mr. J. Ph. van Bosse, als Rijkscommissaris voor den Staat optredendeop den 15, werd bet bestuur der Rijnspoorwegmaatschappij gelijktijdig door een deur waarder gesommeerd ƒ95,000 aan leges te betalen, wat geweigerd werd, zoodat nn de rechter heeft uit te maken, of de Maatschappij tot de betaling dier leges verplicht is. Den 14 is te Lutjebroek, een vierjarig knaapje van K. O dat juist uit school was thuis gekomen verdronken. Den 16 des morgens tegen vier uren, is de toren der herv. kerk te Grootebroekvoor eukele jaren bij het onweder getroffen en afgebrandwederom ge troffen en eenigzins beschadigdzonder dat er brand ontstond. Te Helder is in de vroegen morgen van den 16 de korenmolen van de heeren Janzen aan de Molen gracht door den bliksem getroffen en belangrijk be schadigd: een begin van brand bad in den molen geene ernstige gevolgen. Bedankt voor het beroep naar de christ. »eref gemeente te Hroek op Langedijk door ds. w! Breukelaar te De Leek. Uit de door de Centrale Kiesvereeniging in het hoofd kiesdistrict EnkhuUen opgemaakte lijst van candidaten voor een lid der Tweede Kamer (vacature mr. D. Visser vau Hazerswoude) zijn door de afdeëling Winkel in hare vergadering van den 17 uitgebracht op J. Bree- baart Kz. te Winkel 47, mr. J. A. Levy te Amsterdam 4 stemmen en J. Zijp Kz te Abbekerk 2 stemmen Bij het hevig onweder, in den avond van den 16 ongeveer 5 uur sloeg de bliksem in den watermolen staande in »de Lage Hoek", gem. Hoogwoud en bewoond door A. Groen. Oogenblikkelijk stond alles in volle vlam zoodat de bewoners maar juist tijd hadden zich te redden. Van den inboedel kon evenwol niets worden gered. Daar deze molen de eenige in dien polder was, isin dezen tijd van hoog waterhet verlies voor dat waterschap zeer groot. Te Heerhugowaard is het paard van den bakker M. den 16 door den bliksem gedood hetgeen door de hooge waarde van het dier voor den eigenaar eene belangrijke schade is. Was er, waarschijnlijk door het slechte weder, volstrekt geen publiek om de voorstelling van Wéry's honden- en apentheater den 16 te Heerhugowaard te geven, bij te wonen, de voorstelling had toch nimmer kunnen plaats hebben, daar noch eigenaar, noch artisten, noch honden en apen verschenen waren. Zou het weder ook van dit laatste de oorzaak zijn of zou de heer Wéry te weteu gekomen zijn, dat, waar plaatseli|ke vereeni- gingen te Heerhugowaard slechts een minimum belang stelling ondervinden, voor vreemden noch eer, noch geld te verkrijgen is? Mejuffrouw E C. M. van der Ven, leerares in de wiskunde aan de H. B. S. voor meisjes te Haarlem, is tijdelijk belast met het onderwijs in het boekhouden aan die school. Na het voorkomen van een geval vau mazelen in het gezin van het hoofd der school te Warmenhulzen is de openbare school aldaar den 16 des morgens gesloten. Tengevolge van een ingesteld onderzoek naar het oude archiefberustende ter secretarie der gemeente ll7armenliuizen, door den rijks-arehivaris voor Noord holland, is een gedeelte van genoemd archief, behoorende tot de oude rechterlijke macht van de voormalige schout en schepenen naar het rijks archief te Haarlem over gebracht. Als een bewijs, hoezeer goed hollandsch vee gewild iskan dienendat in de Heemster door duitsche veekoopers 2 stierkalven zijn gekocht, die op de tentoon stelling te Dordrecht met een 2en en 3en prijs waren bekroond. Zij besteedden daarvoor de hooge sommen van 170 en 200. De voorbereidende werkzaamheden, bestaande in het afgraven van den bovensten veenlaag en dus het ontblooten van den daaronder gelegen zandgrond, op het terrein voor het fort te Marken-BInnenzijn begonnen. Ruim 50 polderwerkers geven aldaar veel bedrijvigheid. Door het onweder op den 16 zijn de volgende ram pen buiten de omstreken van Alkmaar gebeurd. Te Kortenboef is de korenmolen op de grens van die gemeente en de gemeente Loosdrecht afgebrandte Heerenveen sloeg de bliksem een gat in het dak in de schuur van den heer G. M. Bakker, volgde daarop een metalen draad, welke in verbinding stond met de schel in de bedstede vau den knecht en sprong over naar de slaapkamer van den heer Bakker en zijne echtgenoote. De gordijnen van het ledikant werden weggeslagen, terwijl het houten be schot op enkele plaatsen versplinterd werd. De metalen draad werd losgescheurd en tegen 't voeteneind van het bed geworpen, terwijl zeven ruiten verbrijzeld werden. De heer Bakker, noch zijne vrouw bekwamen letsel, terwijl er geen brand ontstond; op Texel brandden in den Eendrachtspolder een hooimijt en een daarnaast staande gerstschelf afte Dlemen aan de Oudekerkerlaan brandde eene boerenwoning, toebehoorende aan het ge sticht redeubergh" te Amsterdam, af; te IVieu wendam werd een paard van den landbouwer de Boer doodelijk getroffen vóór de sluis te Schelllngwoude werd een tjalkschip getroffen, dat eenige oogenblikken later zonk de opvarenden konden zich nog intijds aan wal begeven. Te Zutfen sloeg de bliksem in het huis van Bannink nabij den Eefdescheu molen dat geheel vernield werd. Van den inboedel en levende have werd bijna alles ge red doch van de laDdbouwvoortbreugselen en gereed schappen is uiets gespaard gebleven, doordien het achter huis oogenblikkelijk in lichtelaaie stondte Zevenaar sloeg de bliksem in een der graanbergen van den beer vau Nispeu tot Sevenaer, staande oven bniten de stadeen tweede berg werd mede door de vlammen vernield. Te Veeneudaal sloeg de bliksem in de telegraaf. De stationschef, die aan hot seintoestel stond, werd tegen deu grond geslagen doch bekwam geen letsel. Te Am sterdam is de schoorsteen weggeslagen va n de diamant slijperij Flora" in de Gerard Doustraathij viel deels op den openbaren weg, deels door het dak van het neven staande perceel en voorts door het bovenhuis tot. in het onderhuis waardoor drie bewoners van het benedenhuis licht door steeuen gewond werden. De fabrieksschool--

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1