Stads-Berichten. Veiling van vaste goederen. Markt- en Beursberichten. Telegrafische Berichten. Verkiezing Enkhuizen. Advertentiën. Vrijwillige Verkooping. Abr. SLOOS Vrijwillige Verkooping. Abr. SLOOS, Notaris LAU 18l nJ zal te West-Graftdijkgemeente Graft, steen in de stoomhoutzagerij aan de stille zijde ran den Overtoom bij de Baarsjes werd gedeeltelijk vernield. Te Kondnm werd belangrijke schade toegebracht aan bijna alle huizen door een windhoos, tijdens een zwaar onweder op den middag. Des avonds sloeg de bliksem in den midden in de bebouwde kom staanden kerktoren, zonder brand te veroorzaken en werd een paard in de weide doodelijk getroffente Hindeloopen sloeg de bliksem in den pas herstelden torende brand kon spoe dig gebluscht wordendoordat de brandweer nog ge bruik kon maken van den niet geheel afgebroken steiger. Den 16 's morgens half negen sloeg de bliksem in den kapberg van den heer E. Asjes te Bergen, terwijl diens vrouw juist daarin aan het kaasmaken was. Oogen- biikkelijk brandde haar het haar op het hoofd en een gedeelte harer kleederen vatten vlam. De arme vrouw stortte voorover in de kaastobbe, doch kon gelukkig nog spoedig genoeg uit het brandende gebouw verwijderd worden. Een werkman, die ook in den kapberg aanwezig was, kreeg, waardoor dit weet hij niet, een klap tegen zijn rechteroogdat erg opzwol. Een dochtertje van Asjes op het bewuste oogenblik met hare moeder nog pratende, sloeg een draai in de rondte, doch kwam met den schrik vrij. Hoewel nog zeer zorgwekkend schijnt evenwel de toestand der vrouw niet hopeloos. De kapberg zelf brandde tot den grond toe af. terwijl mede een prooi der vlammen werd 50 voer rogge, 70 voer haver, ongeveer 6 koe hooi2 varkenseen stapel kaas en de kaasmakersgereedschappen. Rogge, haver en hooi waren niet verzekerd zoodat de eigenaar, de heer Jb. Swaan, te Bergen, daarvan nog al schade beloopt. Ofschoon de wind juist op het woonhuis aan waskon dit laatste door doeltreffende maatregelen toch worden behouden. Toen zich 's avonds het onweder herhaalde, beliepen de bewakers van dien vuurgloed een hevigen schrik. Eens klaps barstte n.l. de brandende en smeulende massa uiteen, terwijl op hetzelfde oogenblik, naar het getuigenis van een der bewakers een ontzettende vuurbol als 't ware in den grond drong de bliksem was wederom op dezelfde plaats ingeslagen gelukkig nu evenwel zonder meer dan schrik te veroorzaken. In de duinen gelegen onder Egmondbinnen dezer dagen door den heer P. Mooij Kz. aldaar verkocht aan den heer B. Scheurleer te Amsterdam, werden den 11, bij eene drijfjacht, ongeveer 100 stuks wild geschoten. Volgens de herziene lijst der kiesgerechtigden voor leden van de kamer van koophandel en fabrieken bedraagt het aantal kiezers thans 365. Den 11 November zal de hollandsche karakter komiek, de heer Hf. de Haas, in het lokaal Diligen- tia alhier optreden, in gezelschap van een aantal andere, naar verzekerd wordt, goede krachten. Dezer dagen zal den ingezetenen eene inteekenlijst voor deze voorstelling worden aangeboden. Als eene bijzonderheid verzoekt men ons verder te melden, dat het dit jaar 25 jaren geleden is, dat genoemde heer voor het eerst te dezer stede optrad. De Wederl. Gustaaf-Adolf Verecnlglng heeft den 16 Alkmaar aangewezen als plaats der volgende jaarvergadering. In den afgeloopen zomer zijn aan de bad- en zweminrichting genomen 6016 baden, waarvan 1283 door dames3200 door heeren 373 door weezen en 1160 door onvermogenden. Bij het onweder, op den 16, werd eene koe van den landbouwer N. Klerk aan den Omvaldoor den bliksem gedood. Tegen G. W. H., oud 23 jaar, vroeger alhier, thans wonende te den Helder, is ter zake van aanranding en mishandeling in het openbaar, en wegens mishan deling en beleediging van bedienende beambten in den nacht van den 12 op den 13, proces-verbaal opgemaakt. Hij is dezelfde persoontegen wien tijdens de kermis wegens verzettoen hij wegens het verstoren der orde in arrest is gesteld, proces-verbaal werd opgemaakt, en is thans alhier gevangen gezet tot het ondergaan der hem voor dit feit opgelegde straf Den 4 Nov. a.s. zal het mannenkoor, dat een paar jaar geleden met zulk een goeden uitslag een armen- concert heeft gegeven, opnieuw eene dergelijke uitvoe ring op zich nemen. Wij vertrouwendat de inteeken lijst die eerstdaags wordt aangeboden ruimschoots volteekend zal wordenen de opbrengst voor die van het vorige jaar niet zal onderdoen. Onder de nit te voeren werken, komen o. a. voor »Velleda" van Bram- bach en »In 't Woud" van R. Holbeide met medo- werking vau solisten van buiten deze gemeente. 16 Oct. Door den Notaris B. WIELAND LOS, te Uitgeest. Huis en ErfClarissestraat get. 8. Str. C. P. Rijkenbelg f 1360, Afslag 23 Oct., des avonds na 7 ure, in »de Roode Molen", Ritsevoort. 16 October. Door den Notaris H. J. DE LANGE. 1. Herberg, genaamd „de Roode Molen", met vergun ning, Ritsevooit, Alkmaar, A 3060 .01.80. Str. Jb. Ligthart 3725, 2. Stal en erf, achter het voorgaande perceel, Vrouwestraat, aldaar, A 1138, .56. Str. J. Muijs 530, 3. Erf, aldaar, A 1254 ged., .63. Str. F. Schermer 210, 4. Erf, aldaar, A 1254 ged., .63. Str. dezelfde 235, 5. Stal en erf, aldaar, A 2336 ged .87. Str. C. Schermer 915, t6. Huis en erf, aldaar, A 2335 geh. en 2336 ged., .0L05. Str. T. Schoon 1275, 7. Erf, aldaar, A 2336 ged., —.01.02. Str. dezelfde 440, ;3. Erf, aldaar, A 2336 ged., —.01.45. Str. dezelfde 445, 9. Huis en erf, Clarissebuurt, a'daar, A 2651, .—.46. Str. G. J. Cromwel 1325,— 10. Huis en erf, aldaar, A 2650, .46. Str. J. Korlvinke 1325, (Afslag 23 Oct 's avonds 6 uur, in het eerstgen. perc.) BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 16 Oct. Willem van der Leek en Elisabeth Wilhel- mina Bruin. Cornelis van den Berg en En- geltjen Woning; GEBOREN. 17 Oct. Cornelis, Z. van Jakob Breek en Johanna Kreeft. Johannes Gerrit, Z. van Johannes Westerbeek en Maria Elisabeth Klaasen. Neeltie, D. van Hendrik Koeman en Elisabeth Koot. OVERLEDEN. 17 Oct. Johannes Damiaan Fiene, 65 j. en 8 m. AH STB BB AH. pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld2* dito dito3 dito, dito3| dito, Oblig3* Italië, Inschrijving 1861/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oct. 5 PortugalObl. Buit1853/80 3 Rusland, Ob.H.en C. 1798,1815f 1000 Jan. 5 dito, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4* dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4* dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le en 2e ser. 1 Jan. lAp.l Julilüct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Deo6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito4 Turkijegepriv. Conv.l5 dito, Douanen Obl5 dito, Geconverteerden Ser. DenC Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconrert6 Peru, aandeel en6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh.-Aand5 dito, Hvpoth. Obligatiën4* dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Orel.-Griasi. Obl4 dito, Orel.-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10003 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch—Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10 °/0 stort. dito, dito, Alg. Hvp. Certif5 dito, N.-ïork. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pae. Ct,. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Tkebs Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854...4 dito, dito 18605 dito, dito 18645 dito. Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866 Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 170ct. 78* 92* 99y# 991 88* 76* 7614 76A 77A 59ü 105* 75 0TV 101* 100-14 92fV 92j4 964 10414 100** 71* 68* 76i 85* 96 92* 87* 50a, 53*4 57* 102a 89a 35* 87t4 93* 135a 121» 99 74* 63 i 924 lOlAr 103 81* 88* l5f 36At 17Ar 101* 76^ 16* 67* 21* 21 112 112 117* 120* 157* 129* 171* 158 18* 49 180ct. 78fV 100 100 88* 76# 76* 76* 77* 59# 105* 75* 101* 92* 92* 96* 105 100* 77* 18* 92* 50* 53* 57* 89 87 93* 53t* 58fk 135* 122* 99 63 Ar 101* 103* 76* 80* 89 15* 36* 17* 101* 77 Af 16* 22 111 119 19 47* ALKMAAR 17 Oct. Kleine kaas f 30,50, commissie 29,middelbare f 30,aangevoerd 500 stapels wegende 154491 K.G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 4513 mudden. Tarwe f 7 a 9, Rogge f 5,75 a 6,10, Gerst f 4 a 5, id. chev. f 5,25 a 6,75 Haver f 3,15 a 3,90, Paarden- boonen f 5,75 a 6, bruine dito f 11 a 12,50 citroen dito f 13,50 a 16 Duiven dito f 6,90 a 7, witte dito f 15, Kanariezaad f 5,50, rood Mosterdzaad f 14,50 a 15,75, Geel idem f 10, Karweizaad f 8,50 a 9, blauw Maanzaad f 12,50, Erwten groene f 12 a 19, dito Vale f 12 a 17, grauwe f 15 a 19 per mud. 18 Oct. Aangevoerd 4 paarden f 60 a 160, 20 koeien en ossen 200 a 300, 18 nuchtere kalveren 8 a 20 140 schapen 16 a 25, 118 magere varkens J 12 a 18, 371 biggeu 5 a 8,50, 22 bokken en geiten f 4 a 12, Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,75 a 0,87.) kip eieren 5 a 5.25 AMSTERDAM 17 Oct. Aardappelen: Friesche Dok- kummer Jammen f 2,10 a 3,—, dito Saaiers f 1,50 a 1,70, geld. blauwe f 2,75 a 3,Pruisische Hambur gers f 3 20 a 3,50, Zeeuwsche Spnische Jammen f 3 a 4, dito Flakk. Spuische Jammen f 2,50 a 3,25 dito Blauwe f 2.60 a 2,90, alles per mud. Raapkoeken f 52 a 80, Lijnkoeken f 7,50 a 11,50. 17 Oct. Petroleum vast. Amerik. f 8.15, Nov.Dec. f 8,10 E., Nobel onveranderd. ENKHUIZEN 15 Oct. Kleine Kaas f 28,50, aange voerd 19 stapels. Mosterdzaad f 15 a 17. Maanzaad f 11 a 12,50, Erwten: groene f 11 a 12, Erwten: vale f 13 a 15, Wijker vaie f 12 a 14, Grauwe f 13 a 16, Bruine- boonen f 10 a 12, Gerst f 4 a 4,25, Haver f 3 a 4 Biggen f 5 a 8,50 Konijnen f 0,20 a 0,50Kippen f 0,40 a 1,10, Eieren f 5 a 5,50 per 100, Boter per kop f 0,65 a 0,70. EDAM 16-Oct. Aangevoerd 196 stukken boter 1,15 a 1,25 per P., kipeieren 4,a 4,50 per 100. DELFT 16 Oct. Boter per kwart vat 60 a 76. f 1,40 a 1,90 per P. Aangevoerd 620 achtste en 96 zes tiende vaten. Samen 13520 P. HOORN 16 Oct. Kleine kaas f 32.50, commissie f 28.50. Middelbare f 28 50Aangevoerd 282 stapels wegende 81065 P. 17 Oct Aangevoerd 558 schapen 24 a 29,50 per stuk. Handel matig. HOORN 18 Oct. Aangevoerd tarwe 8 a 9, gerst f 4,50 a 5,50, haver 3,25 a 4, witte Erwten ƒ9,50 a 10,50 groene dito 11,50 a 15, grauwe dito 13,50 a 17, vale dito J 12,50 a 15,25, bruine boouen 11, a 12,25 karweizaad 9 a 9,25, mosterdzaad 15 a 17. 14 paarden 60 a 27037 schapen 24 a 28 47 lammeren 16 a 20, 2 kalveren 14 a 22, 57 varkens 10 a 20, 2 zeugen f 25 a 50 110 biggen 4 a 7, 200 kippen f 0,50 a 1,80, 2000 kippen-eieren /5a 5,25, 1800 koppen boter f 0,65 a 0,67 per kop. LEIDEN 17 Oct. Aangevoerd 48 stieren f 58 a 210 207 kalf- en melkkoeien f 116 a 283, 185 geldekoeien f 100 a 238 294 vette ossen en koeien f 144 a 296 56 a 74 c. p. P. 356 graskalveren f 17 a 67, 32 vette kalveren f 43 a 88, 75 a 95 c. p. K.G., 13 nueht dito f 9 a 19, 620 vette schapen f 22 a 32, 50 a 55 c. p. P. 246 weide-schapen f 16 a 24 184 magere varkens f 18 a 36 354 biggen f 9 a 15,50. MEPPEL 16 Oct. Boter per vat le soort J 27, 2e soort 25, 3e soort 23, per P. 1.30 a 1,47. LEEUWARDEN 17 Óct. Boter. Aangevoerd 66 kwart152 achtste en 42 zestiende vaten. Prijs le soort f 50, KAMPEN 13 Oct. Aangevoerd 450 stukken Boter van 20 P. 24 a 28, 140 stukken van 10 P. 12 a 14, 300 stukken van pond. Per pond 1,20 a 1,40. Samen 10550 pond. SCHIEDAM 17 Oct. Moutwijn] f 12,Jenever f 16,Amst. proef f 17,50. ZWOLLE 17 Oct. Boter per achtste vat f 20,a 28,50, per pond f 1 a 1,30. ZAANDAM 16 Oct. Kleine kaas f 28,— aangevoerd 31 stapels. LONDEN 16 Oct. Aangevoerd 300 runderen 2.4-4 8, 1000 schapen en lammeren 4.8-6, 95 kalveren 3.4-5.5, 30 varkens 2.4-4. Door de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Enkhnizen is den 18 tot candidaat voor het lidmaatschap der 2e Kamer gekozen de heer Jan Zijp Kz., burgemeester van Abbekerk, voorzitter van Hollands Noorderkwartier." Ondertrouwd WILLEM VAN DER LEEK van Enkhnizen en ELISABETH W. BRUIN. Alkmaar, 16 October 1890. Geen receptie. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag 18 November 1890, bij opbod en op Dinsdag 25 November 1890 bij afslag, telkens des avonds ten 7 ure, in de herberg »het bonte paard", van V. Bobei.dijk, te Abbekerk, publiek verkoopen: Eene BOEREKPL4AT§, staande en gelegen in de kom van het dorp Abbekerkbestaande uit Huisuianswonlng faarden- boetErf en vier perceelen uitmuntend Wei- en Bouwlandter gezamenlijke grootte van 5 hectaren 4 aren 80 centiaren. Toebehoorende aan den heer C. STAM Dz., te Abbekerk. Notaris te Winkel, zal op Woensdag 19 November 1890, bij opbod, in de herberg van R. Swagerman, te Nieuwe Niedorp en op Woensdag 26 November 1890 bij afslag, in de herberg van P. Wognum, aldaar, telkens des avonds 7 ure publiek verkoopen: Eene BOERENPLAATS, staande en gelegen in de kom van het dorp Nieuwe Niedorp en be staande in Huis, Schuur, Erf en diverse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, ter gezamenlijke grootte van 10 hectaren 72 aren, 90.centiaren. Toebehoorende aan den heer D. STAM Dz. te Nieuwe Niedorp. op Donderdag, 30 October 1890, 's morgens teu 9 nre, ten sterf huize van de wed. P. BESSE, a con tant, publiek verkoopen: S Half koelen Geldekoeien 1 Kalfvaars, 1 GeIdevaars, 3 Graskalveren 8 Schapen en 1 Ram AO Ot erhoadernongeveer 17 koe Hooi, 1 Charrelte, zoo goed als nlenw, 2 Schuit jes met toebehooren, 2 Ussleden en 2 Krui wagens, Boerengereedschappen Huisraad en Inboedelwaaronder 4 bedden met toebehooren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2