Agenturen. TE KOOP: GEELS Co., Alkmaar, KANTOOR Hans GOUWE, De Lange de Moraaz Wed. G. H. VAN DEK VEEN, Duitsche Cursus. Speelkaarten Expeditie-Onderneming Boter- en Kaashandel. Concert Dagelijks versch. KAR STEL. Faillissement H.H. Rookers. Van Gend Loos EMÏL BOAS, „Concordia", Openbare Verkooping- Openbare Verkooping KACHEL VEILING, Huisraad en Inboedel. CACAO Publieke Verkooping. Alkmaar, Koorstraat 10. De Firma Rijnspoorweg-Maatschappij, GERRIT HARJER te Helder. Aankondiging. Confiserie, Patisserie, bericht de ontvangst der Terrines de paté de foie gras van Ls. HENRY. Groenten in blik van HOOGSTRAATEN en verder alle soorten COMESTIBLEStot concurreerende prijzen. Verwacht eerstdaags: de Sredasche Wildpasteien. Yraagt het nieuwe merk DORA, P. DE FRENNE, Hs. HTederkoorn, VOORHANDEN eene groote keuze STALEN VOOR COSTUMES. T. PREIJER. G. S. GROENEWOUD, ALGEMEENE (H. Colignon Cie.) LANGESTRAAT, ALKMAAR. FROMAGE de (jRUYERES, VERSCHE EIEREN: op DINSDAG SI October, in de zaal „Harmonie." (j. S. GROENEWOUD, Het HUIS en ERF, te Alk- maar, aan de Clarissestraat get. 8, is in opbod gebraclit op f 13G0, en zal in de herberg: „de Roode Molen", te ALKMAAR, worden afgeslagen op 23 October 1890, des avonds na 7 ure. B. WIELAND LOS, Notaris. ter ontvangst der aangekondigde eerste aflossing. GEGARANDEERD ZUIVERE NATUURBOTER. te geven door het MUZIEKGEZELSCHAP WJ te SCHERMERHORN op Woensdag 29 October 1 8 9 0, 's voormid dags ten 10 nre, in de herberg „de Roode Leeuw", van Een H1JII met Timmermanswerkplaats, Schuur, Houtloods, Erf en Tuin waarin sedert jaren met succes het Timmermansbedrijf is uitgeoefendaan de noordzijde van het oosteinde te Schermerhorn, sectie C No. 666, groot 7 aren en Een Woonhuis en Erf, aldaar, C 667, groot 6 aren 70 centiaren. Deze perceelen zijn ook uit de hand te koop. Te bevragen bij den heer A. STAM of bij den Notaris P. A. DE GELDER te Oterleek (Stompetoren). En op Donderdag 30 October 189 0, 's voor middags 10 nre precies, ten huize van den heer A. STAM, tegen kontante betaling, van eene aanzienlijke partij Battings Delen KoldersSchrooten Ribben en ander TimmerhoutLadders Kettingen Blokken, Touwen, Timmergereedschap, Koper- en Ijzerwerk en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. te HEER HUGO WAARD, ten huize van den heer J. BOOT Az., aan den Middenweg, tegenover den Rus- tenburgerwegop Donderdag 6 November 1890, 's voor middags ten 10 ure, van: ti Kalfkoeien, 2 Kuikalveren, ff Oonschapen, ÏO Overhouders, 1 Zeug, 1 Kar op veeren 1 driewlelde Har met lerhak1 Boeren wagen ongeveer 8 koe Hooi Boerengereed schappen en hetgeen verder te koop zal worden aan geboden; alles tegen kontante betaling. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER bij den Stompentoren in de gemeente Oterleek. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning. Woensdag 89 October 189©, 's morgens 1© uur, In DILIOEITI A, bij welke gelegenheid tevens zal worden verkocht eenig Te zien 28 October 1890, van 12 tot 4 uur. Zoo noodig vooraf verkooping op het Hof. J. G. KLEIN. Een KOOPMAN die zich binnen kort te Berlijn ves tigt wenscht nog met solide huizen te onderhandelen voor het artikel NATUTRBOTEK en KAAS, ten einde als vertegenwoordiger op te treden. Referentiën staan ten dienste. Br. fi'. n®. 888 bureau De Avondpost, den Haag. Resultaat der controle door het Bureau voor chemisch en microscopisch onderzoek te Amsterdam gedurende December en Ja nuari j.l.: »Op grond van verschillende expertises verklaren ondergeteebendeu dat in de Cacaosoorten merk KARSTEL it Co geenerlei abnormale bestanddeelen gecon stateerd zijn en dat de samenstelling vol doet aan de eischen, welke aan het onver- valschte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden." (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.j A. HARMENS Wzn. j Ko. f 1.1©, i Ko. f 0.5ffi, Ned. Ons f 0.24. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwonde, is voornemens op Dinsdag 28 October 1890des avonds 5 uur, in de herberg »de witte Zwaan", te Broek op Langedijk, publiek te verkoopen: Eenlge Hulzen en Ervenbenevens 'diverse akkers Bouwlandgelegen te 'Broek op Langedijk, Sint Pancras, Zuidscharwonde en Oudkarspel. Behoorende in eigendom alsaan de erven GRIETJE RUS weduwe van PIETER JONKERaan de weduwe DIRK JONKER Pieterszoon, aan CORNELIS JONKER Pieterszoon en aan de weduwe en erven ARIE KROON Gerritszoon. Een en ander in het breede bij biljetten omschreven. KAASPERSEN van geheel nieuwe constructie, ad 15 per stuk, waarvan de beste resultaten zijn te bezien bij den heer 3. BITTER te Ondkarspel. Benevens zoo goed als nieuwe KOZIJNEN met RAMEN. Te bevragen bij J. VAN ZALINGE mr. timmerman te Oudkarspel. bevelen zich voor de levering van alle soorten BRANDSTOFFEN aan. Woonplaats: Payglop A, 16. Bergplaats: Oudegracht D, 88. Prijscouranten op aanvrage franco verkrijgbaar. Verkrijgbaar KLEINE en GROOTE KAPITALEN op soiled onderpandlage rente. Verzekert tegen Brandschade-Maatschappij «Koning en Boeke." Billijke premie met dubbele garantie. maakt hare cliënten opmerkzaam op de Inlevering der aandeelen Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van 16 October 1890 is met ingang van 14 October 1890in staat van faillissement verklaard GERRIT HARJER koopman en winkelier in tapijten en matten, wonende te Helder, met benoeming van den EdelAcht- baren heer Mr. A. J. BLOM, lid dier Rechtbank tot Rechter-Commi8saris en van Mr. ANTONIUS MAT THIAS L)E LANGE, Advocaat en Procureur te Alkmaar, tot Curator. De crediteuren worden opgeroepen om in persoon of bij gemachtigde te verschijnen op de eerste vergadering ter verificatie hunner schuldvoi'deringen, welke zal plaats hebben op Vrijdag 31 October a.s., 's morgens te elf nur, in een der lokalen van bet Raadhuis te Alkmaar en worden verzocht de bewijzen hunner schold vorderingen minstens vijf dagen te voren in te zenden ten kantore van den ondergeteekende (firma DE LANGE DE MORAAZ) De Curator, Alkmaar, Mr. A. M. I)E LANGE, 18 October 1890. Advocaat-Procureur. Bij exploit van den ondergeteekende deurwaarder, dd. 18 October 1890 is ten verzoeke van JANNETJE BAKKER, eebtgenoote van JOHANN FRBDERIK ASMUS, naaister, wonende te Helder, ten deze domicilie kiezende ten kantore van Mr A. M. DE LANGE, advocaat en procureur te Alkmaar, overeenkomstig art. 4 No. 7 van het Wtb. van Bnrgerl. Rechtsvordering, gesommeerd JOHANN FREDERIK ASMUS, vroeger wononde te Helder, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats in het koningrijk: om vóór 1 Januari 1891 terug te keeren tot zijne voornoemde eebtgenoote, immers in elk geval haar in de gelegenheid te stellen met hem samen te wonen en hiervan vóór dien dag te doen blijken met dagvaardingom bij voorafgestelden procureur te verschijnen, ter terechtzitting der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar, op 8 Januari 1891, 's mor gens elf uur, op het raadhuis aldaar, ten einde op de daarbij omschreven gronden en middelen te hooren eisch doen en conclndeeren, dat het der Rechtbank moge be hagen uit te spreken de ontbinding van het tnsschen partijen bestaande hnwelijk door echtscheiding. Alkmaar, 18 October 1890. J. G. KLEIN, Kosteloos. Deurwaarder. Primo November worden de lesuren verzet op Woensdag van 34 en Zaterdag van 56 uur. Plaats voor 3 Leerl. (jongens of meisjes), k f 1.50 per maand. Kanaalkade, B 30. A" ^Cb^Sch. uitmuntende 2 cents sigaar. Aanbevelend LANGESTRAATB 96. Winkeliers fabrieksprijs. in de ordinaire tot de fijnste soorten steeds het foil- lijkst bij LANGESTRAAT A 11, te ALKMAAR. Kasteleins en Winkeliers genieten ruim rabat. F A T G L P, heeft steeds voorbanden: Puike SPEKULAAS0,35 de 5 ons Lekkere KOEKTAAI0,20 ALLERHANDE (1ste kwaliteit) 0,40 WEESPERMOPPEN0,60 BITTERKOEK0,60 THEEBANKET0,60 Beste JODENKOEKEN a 2 ets. De Administratie heeft de eer te beriebton, dat bare tarieven voor bet binnenlandsch vervoer van Postpakkettm» en Bestelgoederen in te gaan met 15 dezer,":,gelijkgesteld zijn aan de uniforme p r ij z e n van de Spoorwegen t'Ot 1 Ko. 15 boven 1 Ko. tot 3 Ko. 20 3 Ko. 5 Ko. 25 5 Ko. 10 Ko. 30 Boven dit gewichtzie de verlaagde tarieven aan de Kantoren voorhanden. Incasseeren van Wissels, Kwitantiën enz. ct. ct. Cf. ct. - -V Eerste soort Frlesche Fabrfekshoter, per pond 75 cents. Geregelde toezending aan huis van versche Boter, in stukken van 1 en 2 pond of in potten van 2 a 10 pond. Edammer-, dxoudsche- en licldsche Kaas voor de gewone prijzen. fn eenige dagen nieuwe zending van Emmenthalcr Schwelzer-Kase. HAAIWBAE, DONDERD en ZATERDAG Fresentkistjes met KAAS of BOTER. Aanvang 7; ure HET BESTUUR. Prima Tafelbeschuit 12 a 1© ets. Dunne Zaansche Beschuit, I© a 1© ets. Cbocoladebeschnit 1© a 1© ets. Auijsbeschuitjes 16 a 1© ets. Haagsche Beschuitjes 14 a 1© ets. Prima Beschuitjes in bassen FATGI.Or.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3