'T FIJNSTE MERK De Noordelijke Hypotheekbank, Fabriek te Westzaan. Wijnhandel HERFST- WINTERSTOFFEN. Gebroeders Serbrock, Alkmaarsche Brandverzekering-Maatschappij De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, D. Bosman Zoon, Eikel-C&cao Lokaal „Harmonie." Haar Familie. MIEHT 25. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen, Ontvangen H. J. Vonk Hoon. gevestigd te ZORGVLIED, gemeente DIEYER, Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0.85 en f 0,45. Opgericht 1825. S. de Lange P.Az. STEARINE-KAARSEN Ontvangen de nieuwste CONFECTIE NAAR MAAT Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. Belanghebbenden bij de oprichting eener ONDERLINGE worden verzocht, hunne polissen in te dienen bij den onderge- teekende, VOORD AM, C 1.1. H. H. MOMMA B.Jz. zonder vooruitbetaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Kei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 uur), of bij het Noordhollandsch Landbouw-CredietIfoordam, C 13Alkmaar 9 Agent voor Alkmaar en omstreken. te ALKMAAR, KANTOOR-PAKHUIS PaardensteegALKMAAR. Tandpoeders, Tandpasta's en Tand-elixer Donderdag 23 October 1890. Alex. Faassen Co. VERDRONKENOORD I) 14, ALKMAAR. Palus S' Gervais f 30 per anker. Grand vin d'Algérie 28 de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", bevelen zich aan tot het leveren en herstel len van Stoomketels en Werktuigen, Stalen en IJzeren Schepen, in hunne werkplaatsen aan de werf ,,'t Hondsbosch", aldaar. Wie zeker zijn wil, de Echte Eikel-CaCHD te ontvangen, tesameDge- steld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr. Michaelis, vervaardigd ->p de beste machines in het wereldberoemde étabbiissement van Gebrg. Stollwerck te Keulen, eische: in vierkante bussen. Deze Eikel-Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik, (een a 2 theelepels van 't poeder voor een kop Chocolade). Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken. Verkrijgbaar bij de voornaamste H. H. Apo thekers enz. p ,.n Va Ro. V, Ko. prcefbusjes njS f. 1.80, e. 0.80, c. 0.35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Eüiattenklc.tit, Amsterdam, Kalverstraat 103. de ii i e u w s t e Stoffen voor het naj aars- en winterseisoenvoor Heeren- en Jongen- heerenkleedingwaarbij ook zeer solide Stoffen voor ULSTERS of RIJTUIGJASSEN. J. WESTERHOF ZONEN, Sell ennerhorn. AXTHRACIT-XEl'TJES voor alle Calorifêre-, Spaar-, Vul- en andere Kachels. ENGELSCHE en RUHRKACHELKOLEN. ENGELSCHE GASCOKES. BRUINKOOL- en HOÜTSKOOL-BRIOUETTES. if De op de Intern. Tentoonstelling te Parijs bekroonde van den Tandarts A. FR1EÜERICH te Arn hem, zijn verkrijgbaar te ALKMAAR bij den heer J. B IJ LOOS. Eerste Ahonnements-Voorstelling door bet Tooneelgezelschap NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUW BURG-MAATSCHAPPIJ Optreden van Mevrouw MARIE YERSTRAETE. Volkstooneelspel in 4 bedrijvenvan Julius Stinde. (Schrijver van de Familie Buchholz). Aanvang ten half acht uur. Blooker s Cacao slnit 1ste Hypotheken op nader overeen te komen voorwaarden en geeft 1 pets. en 3' 4 pets. Pand brieven uit die bij uitloting tegen nieuwe te verwisselen zijn. Inlichtingen geven de I»Irectie en de Heeren AgentenC. HULST Notaris te Hoorn en CLAUDE jj. DE BOERCandidaat-Notaris, Alkmaar. CACAO GR00TES. Do DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft GELDEN ONDER lste HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VASTBENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN Inlicbtingenen tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DL LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL, Burgemeester van Zwaagte Hoorn; G. P. NIJHOFF Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. beiden a contant. Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franco verzonden. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de Houden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. GEBR. SCHENKE, Adres te AlkmaarHdtel „DE TOELAi T." MCA MAOAZIJI IS STEEDS RCIM VOORZIEN VAX IX DE KEURIGSTE DES8IX8 DEK DIRECTIE; Prijzen der plaatsen: lo rang 1,4», 2e rang 0,90. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuk^'i.en per 8 stuks 7,20; 2e rang per 4 stuks 2,50 en per 8 stuks 4,Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné 's hebben het recht van kosteloos besproken Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 uur. Bespreking van plaatsen voor n i et-g eabonneerden tegen 10 cents per plaats, denzelfden dag van 1 tot 3 unr. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4