Hoofd-Eau de Cologne, G. BALDER C. m STAIe/i ffai Te tour bij insclrijying Hypotheek-verzekering „DE POOL. 1 AANBESTEDING! BOELHUIS. Bekendmaking Bekendmaking verplaatsen Jb. FELS. Geld beschikbaar, Sezamzaadkoeken COGNAC Wegens opheffing der zaak. Notaris M. GOUVERNE RIJTUIGEN, Openbaar te Verkoopen Voorraad Hooi. Inboedel en Huisraad. Openbare U erhuring BOELHUIS te LIMMEN HUISHOUDSTER. levend Hoofdonrein, van J. Bijloos, Langestraat zaak den 24 OCTOBER zal naar hethuisaan den V oormeer, D25. vroeger bewoond door J. K00MEN, nabij de ligplaats der „Alkmaar Packet." Uit de hand te koop Makelaar te Alkmaar, K. KOSTER, Hoog karspel. W. J. BLITZTandarts MAATSCHAPPIJ voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage. De Lange de Moraaz. Bier- en Kof fiehuis en Bier bottelarij, Uoordam C II P. M. DUYVIS Co Koog aan de Zaan, (fins bois). Van Romunde Geveke, ONDERSCHEIDENE NIEUWE MEUBELEN en HUISRAAD ingevolge art. 486 v. li. Burg. Wetb. ter vernietiging van Op een der mooiste standen alhier, biedt men aan vrije Kamer met Aleoof en bediening. aan mijne geachte begunstigers, dat ik mijne UEd. Dienaar, AGENT der Algemeene Brandwaarborg- Maatschappij te Amsterdam, Verkoopt VAN HOUTEN'S CACAO en ALEWIJN's IIAVERSTROO-PASTILLES tegen den hoest, a 25 Cents per Pakje. Agenten te A1 k m aar: Per liter f 1,80 en f 2,—, p. llesch f 1,50, f 1,70. A L K M A A R. RoggebroodAardappelenRundvleesch Rundvet, Boter, Gort, Rijst, groene Erwten, Groenten, Zont, Peper, Olie, Azijn, Soda, groene- en witte Zeep, Koffie, Cliichorei, zoete- en Karnemelk, bruine Suiker, Siroop, Roggestroo voor de ligging, Steenkolen, Cokes, Turf, Bezems, Bureau- en Sclioolbe- hoeften. De inschrijvers worden herinnerd, dat geene inschrijvingen worden aangenomen, die niet geschied zijn volgens de maat of het gewigt, hij de voorwaarden aangegeven en wordt hun buitendien ter voorko ming v a li misrekening zeer aanbe volen, kennis te nemen van die voorwaarde- zal verkoopenop Maandag 20 October 1890 des voormiddags elf ure, aan de Veerestraat, te Alkmaar, als: Barouchettes, Glazen-. Jacht-, Tent-, Speel-, Bak-' Brood-, Melk- en andere Wagens, Tilbury's, Arreslede. Wielen, Stellen en ander bewerkt en onbewerkt WA6E1HOVT Een en ander vóór den verkoop te bezichtigen. f1, Men is voornemens op DINSDAG 21 October 1S90 voormiddag* ÏO uur in de herberg »Het Oude Slot", van J. Bult, te EGMOND AAN DEN HOEF, gemeente Egmondbinnen, ten overstaan van den Notaris VAN BOSSTRAETEN in tegenwoordigheid van den EdelAchtbaren heer Kan tonrechter te Alkmaarbij opbod en afslagin het 1. De van onds bekende, steeds met succes gedreven WIKDKOREaiMOLElïmet Erf en Werf, te Egmond aan den Hoef, gemeente EGMONDBINNEN, sectie A No. 199, groot 6 roe 40 el en 2. Een HEERENHUIS, met Erf en grooten Tuin, aldaarnabij het vorige perceelsectie A No. 206 groot 1 roe 89 el, en No. 207, groot 16 roe en 70 elte zameu groot 18 roe 59 el. Eigendom van den heer J. L. CONIJN. Breeder bij biljetten en inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris VAN BOSSTRAETEN, te Bergen en ten kantore van Notaris GOUWE, te Alk maar Koorstraat 10. De Notarissen GOUWE te Alkmaar en DUKER te Znidscharwoude gevestigd, zijn voornemens op Woensdag 22 October 1S90 des v. m. 10 unr in de DIEPSMEER onder Oudkarspel, op de plaats bewoond door den heer SIMON BAKKER om contant geld publiek te verkoopen 20 Koeien, 6 Pinken, 1 Pinkstier, 6 Kui- kalven, 1 Bulkalf, 6 Schapen. 18 Lamme- reu 1 Paard 5 Varkens2 Zeugen, 5 Kip pen met Haan, 3 Schuitjes, 1 Praam, 1 Modderbakje, Karnmolen, Driowielde Kar, Boerenwagen, Hooislede en verder Boeren» en Bouwgereedschap. van Landerijen, te TUITJENHORN. Men Is voornemens op Woensdag den 5 Novem ber 1899, des voormiddags 10 unr, in de herberg van A. BORST, te TUITJENHORN, voor den tijd van vier jaren in het openbaar te verhurende met het einde dezes jaars uit de huur zijnde Lande rijen, trebehoorende aan de R. C. Kerk, te TUIT JENHORN. Zegt bet voort. op D onderdag 6 November 1890, des voormid dag» IQ VUr ten huize van den heer C. MORS aan de Laan 5 Kalf koeien 2 Geldekoeien3 Geldevaarzen2 Vaarzenstieren, 2 Kuikalven 1 Ruinpaard5 Overhou- ders, 1 Mestvarken, 1 Beer, Kippen. Rijtuigen en Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschap een Schuitjep. m. 60000 halve kilogr. Hooieen partij Stroo, Dek- en Bladriet, Koemest enz., VELDVRUCHTEN BOLGEWASSEN alsmede bet GRASGEWAS vaD p. m. 13 hectaren Land. Notaris EOUVEKNE. Zie de biljetten. Er wordt gevraagd eene JUFFROUW geschikt om eene ziekelijke, alleen wonende bejaarde Dame op te passen en tevens het huishouden waar te nemen met behulp van een jong Dienstmeisjeliefst middelbareu leeftijd, P. G. Brieven franco op te zenden onder letter S bij de boekhandelaars HERMs. COSTER ZOON te Alkmaar. Bij akte d.d. 16 October 1800 negentig, is door den Kantonrechter te Alkmaar, aan MARTINUS JACOBUS DRIESEN, minderjarigen zoon van ARNOLDUS HU BERTUS DRIESEN en MARGARETHA CORNELIA KEUSS, te Alkmaar, op diens verzoek en na verhoor als volgens de wet, handlichting verleend te weten *het recht van roerende goederen te koopen en te verkoopen, het recht om zel/standig onroerend goed te koopen voor de uitoefening van zijn beroep als Wagenmaker en Smidhet recht om betalingen ter zake van die bedrijven te ontvangen en daarvan kwijting te verleenen en eindelijk het recht om wisselrechtelijke verbindtenissen aan te gaan." De Griffier van het Kantongerecht J. P B. VAN DER MANDERE. COIFFEUR te Alkmaar. Het vernietigt onmiddellijk alle levend hoofdonrein is geheel onschadelijk en bevorderlijk aan den groei van het haar, is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Prijs per flacon 30 en 40 ets. Attesten voorhanden. Brieven fr. lett. W., bureau dezer Courant. om met primo Mei 1891 te aanvaarden, eene flinkegoed onderhouden LANBBOUWERS- WONING staande te Noordseharwoudeaan de oostzijde van den Dorpsweg. Te bevragen bij den eigenaar L. AAN DAM, aldaar. Brie ven franeo. tegen 3 3/439,10, 4 en 4,ij0 procent per jaar, op HUIKEN en LANDERIJEN, voor jaren vast, met of zonder aflossing. AdresCl. H. DE BOER, Oude gracht 158 {let op 't nummer). Kantoor Zijdam C 3 beveelt zich aan tot bet sluiten van verze keringen tegen brandschadehet opmaken van koop- en huurcontracten, inventarissen, boe delscheidingen enz., en heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. 5 heeft steeds voorhanden Prima Speculaas a O 40 en 0.35 per 5 ons Genrige Koektaai0.20 Allerhande en Kransjes 0.45 Bitterkoekjes en Theebanket 0.60 Kattentongen Citroen- en Anijs-Hiscuit O. fO Beste Poeder-Chocolade 0.20 per ons Dito met Vanille 0.22 en 9.25 j> j voor den tijd van 2 jaren de BOERENFLAATS, gelegen in de Schermeeronder Oudorp, groot 21 hec taren 35 aren 40 centiaren behoorende aan de erven van mej. de Wed. W. GOVERS. De biljetten met dui delijke opgave van huurprijs, voornamen, namen, beroepen en woonplaatsen van huurder en twee borgen moeten zijn ingeleverdten kantore van den Notaris DUKER te Zuidscharwoude vóór den 20 November 1890. De al of niet gunning zal binnen 8 dagen daarna aan de inschrijvers worden bekend gemaakt. Inlichtingen zijn te bekomen bij den heer Jb. DE BOER Dzn., landman en Dijkgraaf van de Heerhugo- waard, en ten kantore van den Notaris DUKER, to Zuidscharwoude. van de heeren C. L. SCHEPP A ZOON, worden bij in teekening geleverd a 9,75 per 100 kilo, door De beer G. A. A. KNAAP, te Haarlemmermeer, voegt bij de reeds medegedeelde getuigenissen het volgende: Over het veevoeder Sezamzaadkoeken ben ik uiterst tevreden. Mijne koeien groeiden best en gaven meer melk, dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde koeien. De na werking laat niets te wenschen over, de koeien blijven er goed uitzien en blijven meer melk geven dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde beesten. Over het scheikun dig gehalte ben ik eveneens tevreden. Gewaarborgd wordt 47 pet. eiwit en vetstoifen terwijl het door mij naar Hoorn ter onderzoek opgezonden monster 38.5 pet. eiwit en 16.2 pet. vetstoffen bevatte, te zamen 54.7 pet., dus 7.7 pet- meer dan gewaarborgd wordt Te weinig wordt mijns inziens dit voedermiddel gebruikt. September 189 0. De heer P. KOOIJ te Heer Hugowaard Gedurende den winter 1889/90, en in den loop van dezen zomer, voe derde ik met het beste gevolg mijne koeien met Sezamzaadkoeken. Vrijmoedig en overtuigend geef ik te kennendat ik mij aansluit bij de vroeger u bekende medodeelingen omtrent de Sezamzaadkoeken. Persoonlijk onderzoek naar mijn vee is mij aangenaam. De heer K. WEDER, te Oostwoud Uwe Sezamzaad koeken zijn mij goed bevallen mijne koeiendaarmede gevoederd gaven dit voorjaar veel melkook het jonge vee groeit voordeelig op. In vergelijking met andere jaren, toen ik Lijnkoeken voederde, heb ik thans vol strekt geene reden tot klagen. Gaarne ontving ik van n prijsopgave van Sezamkoeken voor dezen winter. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe- KOETSVELDKaasmarkten Zaterdags hötel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operatiën en bet plaat sen van KUNSTTANDEN engeheele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën f 1,Min vermogenden kosteloos. VAN De hypotheek-verzekering is vooral aan te bevelen voor instellingenzedelijke lichamen enz. Zij geeft zekerheid en voordeel. Zekerheid, dat geen schade kan worden geleden voordeel, omdat een hypotheek, ook na aftrek van de premie voor verzekering, meer renten oplevert dan belegging op de Grootboeken der N. W. S., waartoe die instellingen anders gebonden zijn. Dit geldt ook vooral en in het bijzonder voor gelden van minderjarigen en onder cnrateele staande personen. naast de boekbandelaars HERMs. COSTER ZOON ALKMAAR, wordt bet geëerde publiek van Alkmaar en omstreken beleefd aanbevolen. MUIJSROVERS A Co. Ingenieurs en Machine-Fabrikanten, leveren bij voorkeur Stoommachines en Ketels uit de Fabriek van Gebr. STORK A Co., te Hengeloo. Deze Stoommachines munten uit door soliditeit en zuinig kolenverbruikmeer dan 1000 Stoommachines werden door bovengenoemde Firma afgeleverd. Op Vrijdagden 24 October 1890des avonds te acht uurzal door Regenten over de Gevangenissen te Alkmaarin het Rijksopvoedingsgesticht aldaar worden aanbesteed de levering gedurende het jaar 1S91 van de navolgende Artikelen De voorwaarden van aanbesteding liggen van af den 14 October 1890 dagelijks van voormiddags 9 tot na middags 3 nur ter lezing in voornoemd Gestichtaan het Bureau van den Directeur. De billetten van inschrijvinggesteld op zegel met aanwijzing van borgen en ingericht volgens de voor waarden van aanbestedingmoeten Vrijdag 24 October 1890, 's avonds uiterlijk acht uur, ingeleverd zijn in eene busgeplaatst in de Kamer van den Directeur in genoemd Gesticht. Regenten voornoemd M. BUCHNER loco-Voorzitter. N. H. DE LANGE, Secretaris. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8