ARMS MEISJES. N@. 12iL Twee en Itfegentigste Jaargang, 1890. WOENSDAG 22 OCTOBER. Officieel Gedeelte. Nationale Militie. Buitenland. FEUILLETON. Roman uit het Berlijnsche leven. AmiAARSCIlE COURANT. Ueze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80 franco door het geheele rijk 1. De 3 nummers 0,0ö. Prijs der gewone Advertentiën. Per regel J 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMS. COSTER ZOON. Telefoonnummer 33. FRITS ANDRIES NIDSCHELOOR wordt verzocht zich ten spoedigste ter gemeente-secretarie aan te melden. De BURGEMEESTER der gemeente AL KM AAR gelastkrachtens bekomen aanschrijving, gegrond op het koninklijk besluit van 3 September 1890 No. 25 de onderstaande hier wonende of tot deze gemeente behoo- rende verlofgangers, om zich, tot bijwoning der oefenin gen 's namiddags vóór 4 uren bij huu korps te ver voegen als volgt 3 November7 -regiment infanterie garnizoen A m- sterdam, KLAAS SCHUIT. MARTINÜS HARDORFF. Garnizoen te Naarden, CORNELIS EYERARDUS BEK. 17 November: garnizoen Hoorn, JACOB BOON. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps, behalve AlkmaarHoorn, en daggelddat ter gemeente-secretarie der woonplaats tijdig moet worden aangevraagd. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 20 October 1890. A. MACLAINE PONT. Blliiijl II. Het Congres te Antwerpen is den 14 gesloten met eene rede van den belgischen minister van justitie Lejeune die verklaarde liever te willen zeggen, dat hij hiermee do reeks van zittingen van het Congres opende datnaar hij hoopte op gezette tijden in Belgie zou bijeenkomen. Vooraf waren aangenomen de voorstel len der tweede afdeeling betreffende de bescherming van gevangen en ontslagen veroordeelden volgens welke die bescherming het werk behoorde te zijn van het particu lier initiatief, alleen zedelijk en in bijzondere gevallen geldelijk door do regeering gesteund het verleeneu van geldelijken onderstand aan die personen uitzondering moest zijn de bescherming zich ook uit moest strekken tot de leden van hun gezin enz. Den 13 hadden de leden de bedelaarskolonie Merxplas in de Kempen bezocht, welker modelinrichtingen 1200 bunders beslaan en waar 4000 bedelaars en landloopers levensonderhoudvoedsel., toezicht en leiding vinden. Prof. Benedikt van Weenen onderzocht de schedels van eenige verpleegden en noodzaakte op grond zijner bevin dingen de betrokken personen tot verrassende mededee- lingem over hun verledenhunne bloedverwanten enz. De heer Rethaan Macaré, officier van justitie te Haarlem, sprak in naam der buiteulandsebe leden hunne bewonde ring voor deze modelkolonie uit. De 18 des morgens is te Charleroi eene werkstaking uitgebroken in verschillende steenkoolmijnen in den om trek. Drieduizend werkstakers eischten loonsverhooging. Den 19 werden in het geheele land de verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden tot verkiezing van de helft der leden die moesten aftreden. DOOR PAUL LINDA U. Uit het Hoogduitse h. 15) Marianne en Regine scheidden in den gang de eerste om zich in hare kamer voor haar rol van dien avond voor te bereidenBogine om voor het breede venstor te gaan zitten dat reeds zoo menigmaal getuige was geweest van hare misnoegde buien. Weder bleef zij naar het. plaatsje zitten staren en naar de sneeuwdie lang zamerhand de vensterbank en alles, wat maar eenigszius uitstak met eene dichte witte laag had bedekt en weder spookten haar dezelfde verwarde en onbestemde ge dachten door het hoofd die haar zoo dikwijls bezigge houden en door Marianne's verhalen nieuw voedsel ge kregen hadden. «Een treurigeu ouderdom hebben die jonge meisjes een t eurigen Het is mogelijk Zij weten echter waarom Zij betalen de rekening die zij zelve gemaakt hebben Zij hebben genoten zoolang zij jong waren. En mijne jeugdZoo'n dame van het ballet laat zich door een harer vereerders een vorstelijk geschenk geven en komt er mede op de repetitie En ik moet thuis blijven, omdat ik geen japon heb om op een bal te versehijnen van lieden van mijn stand Als Franzi het in den zin krijgt, van avond eens wat pleizier te hebben, behoeft zij slechts te kikken en zij heeft zooveel Bössows tot hare beschik king als zij maar wil. En ik kan van avond niet naar de opera gaanomdat ik geen mensch hebdie met mij wil meegaan Ik beu toch nog jonger dan Franzi en heb zeker meer geleerd. Ik weet niet hoe zij er uit ziet maar ik zal toch wel niet leelijker zijn dan zij. En ik zit hier opgesloten in deze eeuwigdurende ver- Te Brussel werden de 16 candidaton die door de ge matigden liberale en de radicalen gesteund werden bij de eerste stemming met groote meerderheid gekozen. Herstemd moet worden tussehen twee sociaal-democraten en 1 radicaal aan de eene en drie gematigde liberalen aan de andere zijde. De zoogenaamd onafhankelijken leden de nederlaag. Te Laeken SchaerbeekAnderlechtSaint-Gilles Molenbeeke en Saint-Josse (voorsteden van Brussel) zijn de candidaten der verbonden liberalen en werklieden gekozente Etterbeek de clericalen. Met groote meerderheid werden de liberalen herkozen te Ixolles, Gent, Antwerpen, Vilvoorde en Leuven. Te Namen zijn drie katholieken door drie liberalen vervan gen voor de overige plaatsen is herstemming Te Brugge hebben de katholieken de overwinning behaald. Volgens de Indépendanee Beige komt het voorstel door de regeering van den Congo-staat betreffende de kwestie der invoerrechten gedaan aan de mogendhe den die deelnamen aan de anti-slavernij conferentie hierop neer, dat het hoogste invoerrecht van 10 pet, dat door alle mogendheden, behalve Nederland, is toe gestaan alleen zal gehandhaafd worden voor vuurwa penen. Voor een groot aantal artikelen zullen de invoer rechten bepaald worden op een bedragtussehen 3 en 6 pet. Geweven goederenwaarin de Nederlanders aan zienlijken handel drijven zullen zooveel mogelijk ont zien en eenige artikelen zullen zelfs geheel vrijgesteld worden vau invoerrechten. DUITBCHIjAjSD. Den 16 is de lijkkist van wijlen keizer Frederik overgebracht naar het te Potsdam ge stichte mausoleumdat onlangs voltooid werd. Op het socialistencongres te Halle is met groote meer derheid een voorstel aangenomenwaarin de ineening werd uitgedruktdat werkstakingen en uitsluiting van patroons een onmisbaar wapen vormen van de arbeidende klassen tot bestrijding van de pogingen hunner tegen standers de werkgevers om hen staatkundig en maat schappelijk te benadeelen en in de tweede plaats om hun toestand zooveel mogelijk te verbeteren. Uit overweging echterdat deze middelen als een tweesnijdend wapen werken werd aan de duitsche arbeiders aanbevolende omstandighedenwaaronder zij daarvan gebruik maken, nauwkeurig te wegen en vóór alles zich deugdelijk te organiseeren. Op dezen grondslag werd aan alle aan hangers der partij aangeraden de pogingen der arbeiders te steunen. Ter zelfder tijd werd opgekomen tegen her nieuwde pogingen van de regeering en de werkgevers om het recht van vereeniging te onderdrukken en aan gedrongen dat parlementsvertegenwoordigers dergelijke pogingen met kracht zouden bestrijden. De commissiedoor en op dat congres benoemd tot- onderzoek van het organisatie-ontwerp, heeft de bepaling geschrapt van voortdurende ondersteuning als voorwaarde om tot de partij te behooren. Zij laat vrouwelijke afge vaardigden tot de partijdagen toe en stelt voor de lei ding der partij aan twaalfen niet aan vijf leden op te dragen. De partijleiding zal verder naar eigen goedvinden velende eentonigheid. Den geheelen langen namiddag en den langen winteravond alleen Het is eenvoudig niet nit te honden Op eens brak zij het gesprek met zich zelve af en bleef op de langzaam neervallende sneeuwvlokken staren. Zij was immers ten minste voor de eerste uren, meesteres van haar doen en laten, geheel zonder toezichtbij deze gedachte kwam in de dochter van den wereldsch- gezinden officier op nieuw de lust op naar het avontuur lijke waarvoor zij altijd zulk een drang gevoeld had, wanneer zij in eene dergelijke stemming verkeerde. Vroeger hadden zich echter telkens onoverkomelijke be zwaren voorgedaan want zij had iedere schrededie zij buiten het oog harer moeder deed, aan deze moeten verantwoorden. Zij zou onwaarheid hebben moeten spre ken thans behoefde zij slechts te zwijgen. Onwillekeurig dwaalden hare gedachten af naar de hooggeplaatste avonturiersters in de geschiedenisnaar Messalina, Theodora, naar de Borgia's, van wie de over levering vertelt, dat zij onder bescherming van den nacht hare paleizen verlieten om de vermaken van het volk op te zoeken waaraan zij anders door hare hooge po sitie geen deel konden nemen. Dat alles ging door hare ziel en nog veel meer Haar boezem bewoog zich sneller en sneller hare wangen waren hoog gekleurd en plotseling stond zij op en sprak «Onzin Ik wil ook eens vroolijk zijn Ik wil tenminste menschen zien Ik hond het hier niet uit En als niemand met, mij mede- gaat dan ga ik alleen 1" Zij klopte aan Marianne's kamerdeur. «Juffrouw Ma rianne", sprak zij nadat deze haar zelve had openge daan, wilt gij mij de kaartjes voor de opera toch maar geven Misschien vind ik iemanddie met mij wil meegaanen in het ergste geval zou ik toch alleen kunnen gaan." «Naar de opera?" antwoordde Marianne, «wel. waarom niet? Gij laat u door het meisje brengen en halen en in awe baignoire zult gij waarschijnlijk alleen zijn. Er is daar nog maar ééne plaats vrij en die zal vandaag waarschijnlijk niet geuomen worden." over de partijgelden knnnen beschikken. Zij keurt af de bepaling dat het bestuur der fractie, d. w. z. de leden van den Rijksdag, de werkzaamheden van het partijbe stuur overneme. De hoofdredacteur van de General Anzeiger verklaarde, de geheime beraadslagingen van Singer met de fransche afgevaardigden persoonlijk te hebben bijgewoond. Het organisatie-ontwerp is in zijn geheel met alge- meene stemmen op één naaangenomen. Berlijn is aan gewezen als de plaats voor de partijleiding. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn over Bremen 99234 landverhuizers vervoerdzijnde 20000 meer dan in gelijk tijdvak van 1889.- Onder dat aantal waren 39000 duitschers tegen, 38000 in 1889. De meer dere landverhuizers kwamen uit Rusland. Van die 99234 personen vertrokken 85618 naar de Vereenigde Staten en 12710 naar Brazilië. In de vorige week is te Berlijn een standbeeld voor Lessing in den Thiergarten niet ver van Göthe's stand beeld onthuld. Op eene te Onsseldorf gehouden vergadering van de vereeniging voor het gevangeniswezen in de Rijnprovinciën en Westfalen, bestaande nit boog geplaatste, rechterlijke ambtenaren en directeuren van strafgevangenissen, is o. a. als het gevoelen der vergadering uitgesprokendat lichamelijke kastijding als zelfstandige straf eene onmis bare en dringende behoefte voor sommige misdrijven is en een volstrekt noodzakelijk middel van tucht bij alle soorten van mannelijke strafge van genen. De Staatscourant deelt mededat tussehen de duitsche regeering en den sultan van Zanzibar eene overeenkomst getroffen iswaarbij de Sultan zich verbindt zijn recht op de kuststreek, welke aan de duitsch oost-afrikaansche maatschappij verpacht is, tegen betaling van 2.400.000 aan Duitschland af te staan. Alle dienstdoende generaals moeten op last van den Keizer bij graaf Moltke's 90 verjaarfeest te Berlijn tegen woordig zijn. Pruisen. Te Berlijn beeft een mcnbelmaker, Schaaf genaamd, zijne vrouw en 5 kinderen, terwijl zij in bed lagen, zoodanig met een bijl op het hoofd geslagen, dat twee der kinderen dadelijk stierven en de anderen thans in hopeloozeu toestand verkeeren. KBJÖEIiAfHD. Uit de later bekend geworden bij zonderheden omtrent den brand in de hoedenfabriek van Rowley en Brock in de City is gebleken dat het ge heele gebouw van 5 verdiepingen door de groote hoeveel heid naphta welke aanwezig was in een oogenblik in brand stond. Toen de op de bovenverdiepingen werkende 50 personenwaarvan de meesten vrouwen en meisjes warenbeneden brand 1 hoorden roepen, snelden zij naar de trappen waar zij terng gedreven werden door rook en vuur, gevolgd door een geweldigen stroom heete lacht. Zij liepen toen naar de vensters, om hulp schreeuwende. Voordat de ladders gekomen waren, wierpen enkele zich reeds naar beneden daartoe ook aangespoord door per sonen nit de vóór het gebouw saamgestroomde menigte, die hen toe riepen zich op hen te werpen, ten einde hun val te Regine kleedde zich met de uiterste zorg. Zij wist zelve niet waarom zij dien avond meer waarde hechtte aan haar uiterlijk dan andersmaar zij deed het nu eenmaal. Daar viel haar in dat do turksche sjaal, die Grete van den graaf ten geschenke gekregen had haar zeker uitstekend zou staan. Grete zou haar dat kleeding- stuk wel willen leenen. Zij wierp nog een blik in den spiegel en was met zich zelve tevreden en gereed om nit te gaan. Waarom zou zij zich door het dienstmeisje laten brengen en halen Het was zulk een buitengewoon iets, dat zij eens uitgingzij kon zich dus de luxe van eene vigelante wel eens gunnen. Vóór zij nitging klopte zij nog even bij Grete aan, die zij drnk aan haar werk vond. «Ik heb toch maar besloten naar de opera te gaan", sprak Regine een weinig gejaagd. Ik ben zoo verdrie tig gestemd, dat ik bepaald eene opwekking noodig heb." «Groot gelijk; waarom zondt gij niet!" antwoordde Grete. «Is het ook onbescheiden indien ik n verzoek mij uwe mooie sjaal te leenen ik heb niets om over het hoofd te doen." «Het zal mij een groot genoegen zijn n die te leenen, juffrouw Regina"; met deze woorden haalde zij de kar tonnen doos, waarin de sjaal zorgvuldig bewaard werd, uit de latafel en deed haar Regina eigenhandig om. Zij verheugde zich er over, dat deze er zoo bekoorlijk mede uitzag. «Gij ziet er nit om te stelen 1" riep Grete met onge veinsde bewondering uit en lachend bekeek zij Regine van alle kanten. Ook deze lachte en keek Grete met buitengewone innigheid aan. Terwijl zij zoo tegenover elkander stonden overviel beiden meisjes een wonderlijk gevoel zooals bij eene onverwachteaangename ontmoeting. Hadden zij wel licht een voorgevoel van iets Een diep in het verborgene werkende drang tot eene meer vertrouwelijke toenade ring een onuitgesproken en onuitsprekelijke lust tot mededeelzaamheid deed de beide meisjes op dit oogen blik als het ware een geheim verbond sluiten en alles,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1