Stads-Berichten. Kantongerecht te Alkmaar. «ranisch gebrek en zonder eenig blijk van ziekte, behalve eene vernielde maag, welke aan een chemisch onderzoek werd onderworpen. Daarbij is arsenicum gevonden. Als oorzaak dezer misdaad wordt opgegeven hebzucht. Het meisje bezat eenig geld en was veïloofd met een jongmensch uit Gronin gen,"doch de moeder wilde geene toestemming geven tot hot huwlijk vóór de meerderjarigheid, waaruit sedert eenigen tijd hoog gaande twist bestond tusschen het meisje aan de eene°en de moeder met een ouderen broeder aan de andere zijde. Het huwelijk zou nu toch eerstdaags door gegaan zijn. Tijdens de ziekte van het meisje, welke slechts een paar dagen duurde, was geen geneesheer gehaald; wel was herhaaldelijk, doch vruchteloos, bij hem om een slaapdrank gevraagd. Daar de lijkschouw door de moeder geweigerd werd had de geneesheer de justitie gewaar schuwd. De moeder, die bij allen zeer slecht bekend staat en na het overlijden van haren man zoowel haar erfdeel als dat van haren zoon opgemaakt heeft, had het meisje een testament laten maken waarbij zij tot erf genaam werd benoemd. Vóór een paar jaren stierf te Warmondwaar zij woondeplotseling eene 17jarige dochter. Naar de oorzaak van dien dood zal mede een onderzoek ingesteld worden De gemeenteraad van Haarlem heeft den 15 met algemeene stemmen besloten niet te voldoen aan het door 157 ingezetenen ondersteunde verzoek* van het raadslid den heer mr. Gallandat Hhet, om het daarheen te leiden, dat Haarlem worde gesteld in eene hoogere ofzelfsinde hoogste klasse voor de Rijks personeele belasting door wijziging van de kom der gemeente en aan het comité der vereenigde timmerliedendie opneming wenschten van een normalen arbeidsdag van 10 uren en een vast loon van 0 20 per uur in de bestekken der van meentewege uit te voereu werkente berichten dat hij geene termen vond om aan dat verzoek te voldoen. De heer Gallandat Huot heeft na dit besluit aan het Haar lem's Dagblad medegedeeld, dat hij zijn ontslag als raads lid zal nemen, zoodra de notulen der zitting van den 15 zijn goedgekeurd en hij gereed is met hetgeen hij wellicht nog bij die gelegenheid te zeggen heeft. In eene den 17 te 's-Hertogenbosch gehouden ver oadering van de voorzitters van al de katholieke kies verenigingen in Noordbrabant is, volgens de Tijd, met algemeene stemmenop één nade volgende motie aangenomen; ■*De Provinciale Bond der R. K. Kiesvereeniging en in Noordbrabant, »in aanmerking nemende: »dat het nu aan het bewind zijnde Ministerie, ondanks alle vriendelijke en dringende vertoogenondanks de van alle zijden geopperde bezwaren en bedenkingen, gemeend heeft de verantwoordelijkheid op zich te moeten nemen van het thans ingodiende wetsontwerp tot leger-organisatie »dat bij de Memorie van Toelichting van genoemd wetsontwerp met geen enkel woord gewag wordt ge maakt van de allergewichtigste bezwaren, die van alle zijden tegen algemeenen dienstplicht en afschaffing dei- plaatsvervanging werden te berde gebracht, evenals be stonden die bezwaren niet, of als waren zij de moeite der wederlegging niet waardig ïdat dus dit Ministerie, in plaats van de plaatsver vanging en andere vrijheden in zake militieplicht te be stendigen, de behandeling van een wetsontwerp moge lijk maakt, dat onnoodig der bevolking den zwaarsten bijna ondragelijken last oplegt; »dat toch volgens het oordeel van den Bond geen re den aan te voeren is, dat de eigenaardige verdediging, die de gesteldheid van ons vaderland eischt, zulke zware offers van de bovolking vordert en zulke inbreuk op de vrijheid wettigt »dat een ander ministerie zich wel zal wachtenwe derom een wetsontwerp op zich te nemen dat zoo zeer indruischt tegen den vrijheidszin en de waarachtige be langen van het Nederlandsche volken dat zooveel be roering in den lande heeft verwekt; >dat men van dit Ministerie had mogen verwachten van de behandeling van zulk een wetsontwerp bevrijd te blijven, te meer nog daar het Ministerie wist dat dit onderwerp scheuring en tweespalt tusschen de regeerings- gezinde partij zoude veroorzaken Spreekt, als zijn overtuiging uit, dat verdere samen werking tusschen dit Ministerie en de Staten-Generaal ongewenscht moet geacht worden. Besluit van deze zijn zienswijze, met volkomen eer biediging van ieders vrijheid, overtuiging en onafhanke lijkheid, kennis te geven aan de katholieke leden van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal." In den nacht van den 17 op den 18, ongeveer te één uurstrandde ten noorden van JRandvoort het ne- derl. ijzeren barkschip F. H von Lindernkapitein Huibrechtsvan Batavia naar Amsterdam bestemd, met eene lading tin, tabak, kapok en arak. Eene poging om met de reddingboot de bemanning te redden, mis lukte zoowel des nachts te 2 uur als des morgens te 6 uur. Om acht uur werd het voor de derde maal be proefd en toen gelukte het aan de bemanning het vaar tuig te bereiken, doch toen zij op het punt was aan te leggen, sloeg de boot door de hevige zee om. Acht hunner wisten door de branding het strand te bereiken, doch een hunner, Dirk Koper, weduwnaar, vader van 5 kinderen, verdronk. Het gelukte aan de bemanning der inmiddels in zee gestoken reddingboot van de afdeeling IJmuiden de bemanning van het vaartuig, bestaande uit 17 koppen, in eenmaal te redden. Onder de geredden was er één, die den vorigen avond een beon «'ebroken had. Op dc vergadering der Zuiderzee-vereenigiug den 17 te Amsterdam gehouden, is de rekening over 1889 goedgekeurd in ontvangsten op f 45648, in uitgaven op 22368 alzoo met een batig slot van 23280 De begrooting voor 1891 laat een voordeelig slot van lol50 over. Tot bestuursleden, in plaats van de oterleden heeren jhr. mr. J. D. Lewe QuintusJ.'J. B. J. Bouvy en J. H. van Erkelens, werden gekozen de heeren jhr. mr. J. F. Backer te Amsterdam, J. A. van der Breggen te Waddingsveen en Hulst, burgemeester van Genemuiden Het stoomschip Maasdamdat den 16 door den hevigen storm door de sleepboot niet in de vaargeul kon worden gehouden en naar de kust zwaaide kwam met kracht tegen Zr. Ms. stoomriviervuartuig Isala min, van welk vaartuig de beide boegzijdea inge drukt werden, terwijl het remmingwerk en uet dek veel schade leden. De bemanning redde zich onmiddellijk slechts één matroo3 bekwam eene verwonding aan het hoofd. De Maasdam welke geene schade bekwamkon eerst met behulp van acht sleepbooten in de vaargeul gesleept worden. Bij de onweders van den 16 en 17 zijn nog de volgende ongelukken gebeurd: teOostxaan zjjn twee koeien doodgeslagen; te WIerIngen is de boerderij van den heer C Kooij in de Elft met den oogst en den inboedel af gebrand; het 15jarig zoontje van dien heer werd door den bliksem in den rug getroffendoch zonder ernstige gevolgen; op Texel nabij Oosterend zijn 7 scbapen van den heer Dijksen en 2 van gebroeders Boersen doodgeslagen, terwijl te Oudeschild de bliksem in het vrachtschip van den heer Rab sloeg, zonder brand te veroorzaken; alleen werd een ketting aan stukken geslagen; op Terschelling smolten de telephoondradenwaardoor de verbinding tusschen Ameland en den vuurtoren met het hoofdkan toor verbroken was. Den 17 is de heer Cappenberg, arts te Ommen, door den gemeenteraad van Edam benoemd tot ge meente-geneesheer. Te Breda is van den 17 's morgens 8 uren tot den 18 's morgens 8 uren 39 streep water per vierkante el gevallen. Den 18 des namiddags is de boerderij van den landbouwer Tolboom te Hoogland (Utrecht) door den bliksem getroffen en met de hooibergen en schuur af gebrand. Den 18 is van wege de commissie voor de arbei ders-enquête het getuigenverhoor aangevangen in zake het onderzoek naar de verkeersmiddelen en de spoorwegen De gemeenteraad van Kampen heeft den 19 beslo ten tot het doen bouwen van een nieuwen regenarator- oven door den heer Klönne te Dortmund. Den 19 des avonds is te Middelburg een hoeden en pottenwinkel afgebrand. Dod 19 is het eiland Marken weder onder geloopen. Den 19 des morgens omstreeks vier uren is eene landbouwerswoning op een half uur afstand van Deu- tiehem afgebrand. Met moeite konden de bewoners en het vee gered worden. De Burgemeester van Amsterdam heeft als hoofd der politie aan twee bekende socialisten, Bos en Kramer, het venten van geschriften voor den tijd van twee maanden verboden. Beroepen bij do doopsgezinde gemeente te l'ur- mcrend ds. J. Westerman Holstijn te Harsingerhorn. Bij de den 18 te Purmerend gehouden hard draverij, waaraan 13 paarden deelnamen, is de prijs be haald door het paard Flevo van den heerM. J. Koelman te Schagenberijder J. C. de Wit; de premie door Haro van den heer H. D. Roele te Buiksloot, berijder J. Broers; de 2e premie door Neeltje van den heer G. Blom te Beem- ster, berijder Moolenijzer. Voor het schoonrijden waren 33 deelnemers. De eerste prijs werd toegekend aan mej. de Wit Post te Binnen- wijzend: de 1 premie aan den heer K. Raat te Beemster de 2 premie aan den heer K. Laan te Hobredede 3 premie aan den heer P. Kreb te Beemster. Aan den zeedijk van den polder Waard te Hol hornis men al eenige weken aan het ophalen van wier (zeegras). Nadat dit aan de dijk is^gedroogd wordt het verkochtwaarmede een behoorlijk daggeld wordt verdiend. Vroeger was zulks verboden en moest de wierpoel blijven liggen, tot meerdere veiligheid voor den zoedijk naar het heette. Aan den heer J. Buscli Keizercand. te Dalen door den kerkeraad der herv. gem. te Hensbroek van beroep gegeven. Het hoofdbestuur van het Nederlandsch Onder wij zersgenootschap heeft besloten, de regoering te verzoeken, het bij de wet vastgestelde minimum van de tractementen der ouderwijzers te verhoogen. De afdeeling Texel van genoemd genootschap heeft dezer dagen een adres van adhesie ingediend met het streven des hoofdbestuurs. Den 20 zijn te Amsterdam voor onderwijzeres geslaagd de dames E. Schol en J. G. Smitt van Amster dam Tot gemeente-ontvanger te Katwoude is benoemd de heer J. Lammes aldaar. De door de dames A. C. Valeton-Voorhoeve Wesseling-van Rossum te Utreeht ingevoerde reisbelasting heeft dit jaar 1748.43) opgebracht. Een bedrag van f 1653.96 is uitgegeven voor die som zijn 43 personen naar buiten gezonden. De gemeente Loon op Zand heeft besloten tot het aangaan eener 3i pets. leening van 102.518 tot aflos sing van vroeger tegen 4 en 5 pet. rente opgenomen gelden. De invoer van vee uit Nederland in Noorwegen is verboden. De gemeenteraad van Bolsward heeft den gasprijs bepaald op 8 centen per kub. el. Pastoor J. W. Brouwers van Bovenkerk is door het permanent generaal comité der katholieke italiaansche congressen uitgenoodigd het woord te voeren voor het algemeen katholiek congres, dat te Lodi zal plaats hebben De minister van oorlog heeft openlijk zijne bijzon dere tevredenheid betuigd aan de kapiteins P. C. de Wilde, van den staf der artillerie, en E. J. F. de Bruvn van het korps pontonniers voor de uitnemende wijze waarop zij zich hebben gekweten van de opdracht tot voorbereiding van de voor oorlogstijd gevorderde over- tochts-middelen. Van Kampen tot aan zee zijn door den hevigen wind uit het noordwesten alle laag gelegen landerijen ondergeloopen. De uitslag der stemming in de Centrale liberale Kiesvereeniging in het district Enkhuizen was als volgt. Ingekomen biljetten 469. De heer J. Zijp Kz. te Abbekerk bekwam 255 stemmen de heer J. Bree- baart Kz, van Winkel 118, de heer mr J. A. Levy te Amsterdam 82 de heer H. F. Bultman te Haarlemmer meer 11 stemmen. Ten bate van het Burgerziekenhuis te Amsterdam zal eene verloting van schilderijen gohouden worden ter verkrijging van 100,000welke nog ontbreken aan de voor de voltooiing noodzakelijke som. Zij zal bestaan uit 15000 loten a 10 per stuk. Door de groote wel willendheid der schilders heeft het bestuur voor 50000 verkregen wat meer dan het dubbele waard is o. a. eene schilderij van Israëls. De kamer van koophandel en fabrieken te Am sterdam heeft, naar aanleiding van het wetsontwerp vier dagen te post- en tele- 30650was te Hilversum op de brievenposterijaan de Tweede Kamer verzocht handhaving der bestaande bepalingen omtrent de toelating door hectograaf, polvgraaf enz. vermenigvuldigde stukken als drukwerk, de vaststelling van een tarief van 7| c. voor brieven van 15 tot 30 gram een algemeen verhoogd port van 5 ct. voor niet of ontoereikend ge frankeerde stukken of brieven en bezorging van aan- goteekende brieven aan de huizen der geadresseerden. Voorts heeft zij bezwaar gemaakt tegen de gedwongen aanteekening bij verzending van geld, geldswaardig papier enz., daar de schade door den afzender geleden wordt. De heer E. Wéry verzoekt ons mede te deelen, dat omstandigheden buiten zijne schuld hem beletten naar Heer Hugowaard te vertrekken op den aangekon- digden dagdat nu echter de voorstelling op Zondag den 26, stellig zal doorgaan. Ged. Staten van Noordholland hebben het uitvoeren der uitbreidingswerken ten behoeve van de haven aan het Oude Schild op Texel gegund aan den heer A. Visser te Haarlem, den op één na laagsten inschrijver, voor de som van 38980. - Te Kralingen is eene vrouwna hebben geslapen, overleden. - Voor het bouwen van een nieuw graaf gebouw te Amersfoortbegroot op laagste inschrijver de heer J. Bijlard voor 29970. De kiesvereeniging de Unie te Amsterdam heeft voor de aanstaande verkiezing van een raadslid den letterzetter A. Rot kandidaat gesteld. Het voorstel, door den minister van koloniën aan de Billiton-Maatschappij gedaan ter beëindiging van het concessiegeschil, schijnt hierop neder te komen dat de onderneming voortaan jaarlijks in den vorm van cijns aan het Gouvernement zal opbrengen 10 pet. van de onzuivere opbrengstzijnde 7 pet. meer dan thans en verder dat, wanneer de Maatschappij meer dan 500.000 winst maakt, van dit meerdere de helft aan het Gou vernement van N.-I. zal worden uitgekeerd. De Ned. Gustaaf-Adolf-Vereeniging telt thans 5026 leden tegen 5058 ten vorigen jare. De ontvangsten be droegen j 27.037.55, de uitgaven 13.799 35.;, waarvan aan 189 gemeenten 11496. Aan legaten werd j 4000 ontvangen. Op voordracht van het hoofdbestuur werd 11596 toegewezen aan noodlijdende protostantsehe ge meenten waarvan 3950 aan gemeenten in Noordbra bant en Limburg. Op voorstel van ds. Chavannes te Leiden is 250 toegekend aan de viije protestantsche gemeente te Brussel. Het Nutsdepartement Groningen heeft 5000 ge schonken voor eene Industrieschool voor meisjes en te vens 500 elk jaar daarvoor beschikbaar gesteld. De gemeenteraad van Deventer lieeft den heer dr. A. J. Vitringa, gewezen rector vau het gymnasium, die zich te Utrecht gaat vestigen, 1200 pensioen verleend. Het ledental der Vereeniging voor lijkverbranding is van 672 tot 820 gestegen, waaronder 116 buitengewone leden. Het fonds voor lijkovens was op 31 December 1889 ruim 23000 werkelijk grootde rekening over 1889 sloot met een batig slot van f 195 dal met de giften van 3 afdeelingen, ten bedrage van j 189, aan het fonds voor lijkovens werd toegevoegd. Aan den kolfwedstrijd te Schagen hebben den 20 m de le serie 119 personen deelgenomen het hoogste aantal punten 49 is behaald door den heer Swarzen- burg van Nieuwe Niedorp. Aan den biljard wedstrijd op den 21 nemen 54 personen deel Heden morgen 9 uur is men met de 2e serie van den kolfwedstrijd begonnen. Voor de levering der aardappelen aan bet Kon. Instituut voor de marine te Willemsoord over het tijdvak van 1 Nov. 1890 tot en met 30 Juni 1891 was laagste inschrijver C. Postma te Helder voor 3.48 per mud. Blijkens telegram van den gouverneur-generaal van Nederl. Indië van den 18 wordt de gouveruomentskof- fieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 95460 pikols. De zaak van Aafke Kuijpers is, na aanvulling van het rapport der geneeskundigennaar de openbare te rechtzitting verwezen. Op 79 jarigen leeftijd overleed den 19 te War- menhnizen de laatste der aldaar gewoond hebbende ridders van het metalen kruis, D Volkers. In 1830 als loteling ingedeeld, bleef bij 4.) jaar ouder de wapenen. Gedurende de laatste 30 jaren vervulde hij tot voldoe ning van vele veehouders het vreedzame beroep stierenleider. van Naar wij vernemen, zal de heer Poels, koopman &n vee, wonende te Venraij, in Limburg, geregeld onze wekelijksche veemarkt bezoeken. Zitting van 17 Oct. 1890. E. P. Dz.; J. B Gz., Egmond aan Zee, stroopcrij, de le 7 dagen gev., de 2e 5 dagen gev. J. T Egmondbinnen W. V. Pz., Egmond aan Zee loopen over eens anders grond, zonder daartoe gerechtigd te zijn, ieder 1 boete of 1 dag hecht G. B.; K K.; J. F.: D. B., Broek op Langedijk, straatschenderij, ieder 5 boete of 2 dagen hecht. J. M.; J. G. B.; S. R., Amsterdam, jacht en visschorij wet- overtreding, ontslagen van rechtsvervolging. J. F. S. M., Alkmaar, 1°. in staat van dronkenschap in het openbaar de orde verstoren en 2°. op den open baren weg bij zich hebben van een wapen, 2 boeten van f 3 of 2 dagen hecht, voor elke boete. K. B., Castricum zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen over eens anders grond, waarvan de toegang op eene blijkbare wijze door den rechthebbende is verboden, I 3 boete of l dag hecht. J. G., Castricum als boven tweemaal gepleegd 2 boeten van 0.50 of 1 dag hecht voor elke boete A. L., Alkmaar, 1°. openbare dronkenschap en 2°. nachtelijk burengeruchttweemaal gepleegd 3 boeten van 1 of 1 dag hecht, voor elke boete. J. C. A. G., Alkmaar, weigeren om assistentie te ver- leenen j 0.50 boete of 1 dag hecht. S. T., K. W., Alkmaar; T. C, Gent, openbare dron kenschap, ieder 0.50 boete of 1 dag hecht. A. C W. K., Limmen, als boven, bij herhaling de le 7 dagen hecht, en de 2e 5 boete of 2 dagen hecht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3