Openbare Verkooping, m yan C. ÏM STAM, a/S law VLOEIBAAR KOOLZUUR De Nieuwste Wintermantels. Natuurwollen Ondergoederen. \mm 2l 2 Pet. Afltwerpsclie Loten 1887. Salmiak-Pastilles Lokaal „Harmonie." Waar is de Kat BEINS' Chemisch zuiver JANSEN TILANUS COKES. Publicatie. Vrijwillige Verkooping. Abr. SLOGS Vrijwillige Verkooping. Abr. SLOOS winkelinventaris Huisraad en Inboedel, Heesters en Boomgewassen, Heesters en Hulstergewassen, VERLOREN Geoliede Goederen. AANBESTEDING. Neder 1. Kaenoliet- en Koolzuur-Maatschappij Fabriek: NASSAUSTRAATROTTERDAM. in cylinders, inhoudende lO kilogram. AGENTEN gevraagd. Steeds in ruime keuze voorradig. HEER-ES VAN ALPHEK. FRIEZENVEEN. Systeem Prof. Dr. G. JAEGER, goedgekeurd en ge controleerd door l)r. S. Sr. CORONEL, bekroond Wereld-Tentoonstelling te Parijs 1889. Grove Cokes, 60 cents per mud. Geklopte 70 belemmering zal ondervinden. Trekking 10 November e.k. HOOFDPRIJS francs 150,000. AANBESTEDEN Homologatie- Accoord. Noordhollandscli LANDBOUW-CREHIET. De Depositorente bedraagt: Donderdag 6 November 1890. Alex. Faassen Co. Nimmer klevendeondoordringbare RE GENJASSEN Geoliede JASSEN en BROEKEN, tot ongekend lage prijzen, bij Jb. FORTUIN Bz, Kaasmarkt Alkmaar. Verkoopt VAN HOUTEN'S CACAO en ALE WIJN's HAVERSTR00-PASTILLES tegen den hoest, a 25 Cents per Pakje. Deze Cylinders zijn gestempeld met den naam van den beer BEINS die als Chemicus aan onze Fabriek verbonden is. Koopvaardersschntsluis te Nieuwediep en van de schutsluis Willem III, aan het Noord- hollandsche kanaaltegenover Amsterdam, de vaart door die beide sluizen op 3 November 1890 en wellicht op enkele volgende dagen a. 110600 stuks Ben-Ahin keien; b. 234000 Straatklinkers,Waalvorm, Vechtsteen De Directeur H. H. MOMMA B.Jz. van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers Tweede Abonnements-Voorstelling door het Tooneelgezelschap NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUW BURG-MAATSCHAPPIJ Aanvang ten half acht nnr. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag 18 November 1890, bij opbod en op Dinsdag 25 November 1890 bij afslag, telkens des avonds ten 7 nre, in de herberg »het bonte paard", van V. Bobeldijk, te Abbekerk, publiek verkoopen: Eene BOKKGlKPL.tATS, staande en gelegen in de kom van het dorp Abbekerkbestaande uit Huismanswoning Paarden hoef Erf en vier perceelen uitmuntend Wel- en Bouwlandter gezamenlijke grootte van 5 hectaren 4 aren 80 centiaren. Toebehoorende aan den heer C. STAM Dz., te Abbekerk. Notaris te Winkel, zal op Woensdag 19 November 1890, bij opbod, in de herberg van R. Swagerman, te Nieuwe Niedorp en op Woensdag 26 November 1890 bij afslag, in de herberg van P. Wognum, aldaar, telkens des avonds 7 ure publiek verkoopen: Eene HOEHEliPLAATS, staande en gelegen in de kom van het dorp Nieuwe Niedorp en be staande in Huls, Schuur, Erf en diverse perceelen uitmuntend Wel- en Bouwland, ter gezamenlijke grootte van 10 hectaren 72 aren, 90 centiaren. Toebehoorende aan den heer D. STAM Dz. te Nieuwe Niedorp. op MAANDAG 3 NOVEMBER 1890, 's morgens ten 10 ure, ten huize van A. van Essen, te Winkel, van een zooalstoonbanktrommels, kisten, maten, schalen en gewichten, enz. Verder een partij klompen, kruideniers waren, divers grof en fijn aarde- en glaswerk, tabak, sigaren enz. Daarna waaronder mahoniehouten en andere kastjes, tafels, stoe len, kachel, koper- en blik werk en eindelijk eenige lijf sieraden en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. J. VAN DER MAATEN, deurwaarder. zeer geschikt tot verplanten, te Alkmaar, op het Hof, op Vrijdag 31 October en Za terdag 1 November 1890, telkens 's voorm. ten 10 uur, alsHoog- en halfstampeer- en appelboomen, mei- kersenboomen van 5 tot 8 voet, kruisbessen en frambozen; Leiboomen van verschillende vruchtenalsperzik, peer, appel, morellen enz. Benevens eene groote collectie iepenveeren, slingerplanten, enz. Alle soorten goed en lste kwaliteit gewas, waarvan de vruchten voorhanden zijn en getoond kunnen worden. Gedurende 2 uur vóór den verkoop voor ieder ten toon gespreid op het Hof. G. KRIJT, deurw. een bloedkoralen armband met gouden slot en gouden tonnetje. Terugbezorging wordt beleefd ver zocht door P. DE GRAAF Gz., Oudegracht 229, Alkmaar. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder zijn voornemens, op DONDERDAG den 6 NOVEMBER e. k., des namiddags ten één ure, publiek alleen bij inschrijving aan te bestedende levering van ongeveer 200 hectoliter Haver en 5000 kilogram onge broken Maïs te leveren bij wekelijks benoodlgde hoeveelhedenten dienste der Gemeentereiniging. De inschrijvingsbiljetten moeten aan het Raadhuis in geleverd worden op den dagvoor de aanbesteding bestemd. De conditiën liggen ter Gemeente-Secretarie ter lezing. Helder, 27 October 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOÖN, Secretaris. heeft steeds voorhanden J Prima Speculaas a O 40 en 0.35 per 5 ons Geurige Hocktaai0.20 Allerhande en Kransjes 0.45 Bitterkoekjes en Theebanket 0.60 KattentongenCitroen- en Anijs-BlscultO.fO Beste Poeder-Choeolade 0.20 per ons Dito inet Vanille ©.22 en 0.25 Systeem BEI KS. TEhEPHWOWCM.HER 145. Gunstig beoordeeld in de Geneeskundige Courant van 16 Februari 1890, Hoofd-Redacteur Dr. N. B. DONKERSLOOT. Van af 1 STovember as. zijn de prijzen der Cokes, afgehaald aan de fabriek: Voor het bezorgen wordt 5 cents per mud berekend. Alkmaar30 October 1890. De COMMISSARIS DES KONINGS in Noordholland Brengt ter kennis van belanghebbendendat wegens het verwisselen van deuren van de Haarlem, 29 October 1890. De Commissaris des Konings voornoemd, SCHORER. HEEI.E AAHTBEEEEW f 3,5©. HAIiVE 1,75. Met 3,50 kan men op 10 November e.k. fr. 150.000, met 1,75 ff. 75000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij de firma L. D. C. VAN DOB- BEN, boekhandelaar, Mient C 8, te Alkmaar. Trekkingslij sten franco en gratis. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar zullen op Dinsdag 18 November 1890, 's middags 12 urenin het openbaar de levering van: in drie perceelen en ln massa. Bestek te verkrijgen tegen tien cententer gemeente secretarie waar monsters en inschrijvingsbiljetten be zorgd moeten zijn op 18 November, vóór des voormidf- dags 10 uren. Burgemeester en wethouders voornoemd Alkmaar A. MACLAINE PONT. 28 Oct. 1890. De Secretaris NUHOüT VAN DER VEEN. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van2 8 October 1890is het namens LOURENS WIE- RING logementhouder te Helder, aangeboden en aan genomen gerechtelijk accoord gehomologeerd. Alkmaar, 30 Oct. 1890. Mr. W. F. A. VERHOEFF, Advocaat en Procureur. maatschappelijk Kapitaal f 157,000,—. voor 3 MAANBEN vast 3 pet. voor ONBEPAAID met 8 dagen opzegging 2 5 pet. Een algemeen als goed erkend middel bij hoest en verkoudheid zijn de oplossende en verzachtende te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in fleschjes a 20 ets., te Alkmaar bij den heer A. CONIJN Az. DIRECTIE: Blijspel in 4 bedrijven door Franz von Schönthau, vertaling van H. L o m m e r s. Prijzen der plaatsen: le rang 1,49, 2e rang O,OO. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks 4.en per 8 stuks 7,20; 2e rang per 4 stuks 2,50 en per 8 stuks f 4,Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné's hebben het recht van kosteloos bespreken. Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 uur. Bespreking van plaatsen voor niet-geabonneerden tegen 10 cents per plaats, denzelfden dag van 1 tot 3 nnr. M Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4