ff, Wijnhandel AU BON MARCHE. Firma Aristide Boucicaut. CACAO GR00TES Fabriek te Westzaan. De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, De Kunstspiegel 189G91 H. J. Vonk Zoon. KAR STEL. Gebr. SNEL, PRIJS 75 CENTS. Brabantsche Kielen Zuidhollandsche Marktjassen KANTOOR-PAKHUIS PaardensteegA L li M A A R. CACAO W. J. BLITZTandarts S. de £iange P.Az. STEARINE-KAARSEN trade mark Thee van PARIJS. N o u v e a u t 's. PARIJS. De stelregel Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0.85 en f 0,45. Opgericht 1825. zonder vooruitbetaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan bet Kantoor der Bank, Kei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 uur), of bij bet Noordhollandsch Landbouw-CredietIToordam, C 13 9 AlkmaarAgent voor Alkmaar en omstreken. Boekhandel van Herms. Coster ZoonAlkmaar. Reeds nu is de inteekening opengesteld. ANTHRACIT-NEUTJE8 yoor alle Calorifêre-, Spaar-, Yul- en andere Kachels. ENGELSCHE en RUHRKACHELKOLEH. ENGELSCHE GASCOKES. BRUINKOOL- en HOUTSKOOL-BRIÜUETTES. VERDROMENOORD D 14, ALKMAAR. Palus S' Gervais f 30 per anker. Grand vin d'Algérie 28 de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", N 0 U V E A U T E' S. Magazijnen in al hunne artikelen de vol- maakste, de rijkste en de elegantste keuze bevattende. alles tegen kleine winst en te goeder trouw te verkoopen wordt in de Magazijnen der Ron Marché streng gehandhaafd. In den loop der volgende week verschijnt: Om een denkbeeld te geven van liet veelzijdige van dit plaatwerk volgt hier de inhoud: De echte en kleurhondende zijn in ruime keuze te bekomen bij Jb. FORTIUS! Bzn. Kaasmarkt Alkmaar. Resultaat der controle door het Bureau voor chemisch en microscopisch onderzoek te Amsterdam gedurende December en Ja nuari j.l.: »Op grond van verschillende expertises verklaren ondergeteekendendat in de Caeaosoorten merk HARiTEL Co., geenerlei abnormale bestanddeelen gecon stateerd zijn en dat de samenstelling vol doet aan de eischen, welke aan het onver- valschte eu deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden." (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. 1 Mo. f I.IO, i Mo. f O.S7J, IVed. Ons f 0,24. zal iederen Maandag en V r ij d a g bij de Weduwe KOETSVELD, Kaasmarkt, en Zaterdags hotel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Opera tien en het plaat sen van KUNSTTANDEN engehoele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operation f 1,Min vermogenden kosteloos. De ondergeteekende heeft opnieuw ontvangen eene ruime keuze Wintergoederenbestaande uit Hee- ren- en Jongeheeren Katiné's en Eskimo's Win terjassen benevens eene ruime keuze Rijtuigjassen, die allen a contantdoch voor ongekend lage prijzen worden opgeruimd, bij Jb. FORTlIXBzn Kaasmarkt Alkmaar. beiden n contant. Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franco verzonden. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1SS3 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in i§85 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers. AMSTE K DAM. Verkrijgbaar te ALKMAAR bij Boer sen Lnttik-Oudorp P. Hout- \kooper, Waagplein; Wed. W. A. Levert, J Zijdam AI. v. Miert Breedstraat 17; C. Schipper, Laat 144D. Schipper, Stationsweg 310; Th. Schoon, firma Wal raven, Ritsevoort; Wed. van der Veen, Fnidsen; J. L. Wallast, Stationsweg 392; W. Govers Schapensteeg 16. Te SC HAGEN bij K. Verbens; te WINKEL bij W. v. d. W a 1te ANKEVEEN bij J. Koopman schap; te A VENHORN bij Wed. J. Bruins ma; te RIJP bij J. de Graaf; te SCHERMERHORN bij J. K r n 1te SPANBROEK bij C. Colenbrander; te SCHAGERBRUG bij K. Koopman; te OUDE NIEDORP bij Wed. A. Siewerts; te WEST- GRAFTD1JK bij C. V e n n i g te HOORN bij J. H e t- z e n KI Oord, Th. M e ij s s e n KI. Oord, D. N i e u w- poort, Oosten, Wed. J. R. van Straaten, Ramen. Proheer s v p. de SOCCHOIV-THEE Ao. 3, a 1 25 per "2 Milo. 'V "M Wij hebben de eerster kennis der Dames te brengen, dat onze Catalogus der Nonveanté's voor het Winter seizoen veischenen is en op aanvrage franco wordt toegezonden. Door het aanhoudend toenemen onzer zaken, zpn onze sorteeringen zeer belangrijk en kunnen wij verzekeren dat wij ontegenzeggelijke voordeelen aanbieden zoowel met het oog op de kwaliteit, als op de goedkoopte onzer goederen. Behalve onze Seizoen-Catalogns, welke een overzicht geeft van onze voornaamste Nouveauté's, houden wij ter beschikking der Dames: Varieerende Stalen van onze geweven Stoffen, alsmede Albums, Beschrijvingen en Afbeeldingen van al onze Modellen, van Gemaakte Mieederen. De firma AI HOST MARCHE doet verzendingen door alle werelddeelen en voert hare briefwisseling in alle Talen. Alle bestellingen, eene waarde van 25 franken bereikende, worden tegen rembours vrachtvrij aan huis verzonden of aan het naastbij gelegen station van de woonplaats der geadres seerden. De inkomende rechten ziju ten laste onzer klanten. De Firma AC BOAT MARCHÉ heeft geen Succursaal of Vertegenwoordiger, noch in Frankrijk, noch in het Buitenland en verzoekt hare klanten op hunne hoede te zijn tegen de kooplieden, die zich van haren titel bedienen om eene verwarring te doen ontstaan. De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft GELDEN ONDER 1 ste HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VAST, BENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN Inlichtmgenen tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAALBurgemeester van Zwaagte Hoorn; G. P. NIJHOFF Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. ME Eft B. VAN ROSSEM. E. HOYER. Muziek. Richard Hol»Liedeken" van Louis Couperus. Gottfried Mann, "Van een Mulderinneke" (Emile Seip- gens). Willem Kes "Valse serieuse" voor piano. Bernard Zweers, »Een Liedje van G. W. Loveudaal. S. van Milligen, "Serenade" van Fiore Delia Neve. lllustrati ën. G. Becker, De Amsterdamsche Wedrennen. C. v. d. Hart, Lectuur; Pantomime; Mephisto; Martha; Stadie- kop (ponteekeningen). Théophile de Bock, Naar een schilderij van. Lucifc'n Pissarro, Parijs; De Zaaier; Bij lamplicht. Camille Pissarro, Parijs, Groetenmarkt. Carolina BoelenAan den Vliet. Aletta Boelen Rozen. Joseph Israels, Visschersmeisje. L. W. R. Wenckebach, De Kromme Rijn. Ph. ZilckenStraat in Cairo Een Arabier. Jaap MarisNaar een schil derij van. Willem Maris, Koeien. Anton Mauve, Naar eene schilderij van. J. v. Essen en W. Steelink, Hollandsche typen. Christaan II, koning van Dene marken, bij het' lijk een fotografie.) van Duifje, zijne beminde. (Naar Poëzie. Marie BoddaertJonge Liefde; Marcia Funebre. Alb. J. J. SoidelGeluk. Henrik Ibsen, Akershuis De macht der herinnering (vertaling van N. Bernard Roozen.) Héléne Swarth Twee Sonnetten. C. L. Lutkebühl Jr., Der Dicht'ren Muze. Proza. Théophile de Bock, Reflecties. A. S. C. Wallis Aphorismen. Willem Otto, Op de Barricade. Vos- maer de Spie, Prentjes zien. Charlotte de Vries, Ada en Ida. A. van SprinckhuyzenDe vroolijke vijf minuten. N. van Harpen, Nachtmerrie. Ed. Swarth, Wie zijn vader was. Is. van Rennes, Te dom om voor den duivel te dansen. J. H. RóssingHolland en i Denemarken. Bovendien is aan deze uitgave verbonden een PREMIE, bestaande in (wee Etsen, van Ph. ZILCKEN naar onzen grooten landgenoot ANTON MAUVE, getiteld MOE88TÜI en U ISTER papiergrootte 78 X 56^ dnim etsgrootte 40 X 26 duim die eene handelswaarde vertegenwoordigen van 15,en die in salon of huiskamer een eereplaats verdienen. De oplage van de Munstspiegel is voor dit jaar bepaald op 5000 exemplaren, en daar op iedere 25 exemplaren een stel etsen wordt uitgereiktis de kans, om deze etsen gratis als premie te ontvangen dus zeer groot. De verloting heeft plaats in Januari 1891, op nader aan te kondigen plaats en tijd, in tegenwoordig heid van een bevoegd beambte. Ten einde zeker te zijn, dat in iedere 25 exemplaren ook een stel etsen valt, is de oplaag verdeeld in 200 seriën van 25 stuks, terwijl bij de verloting blijkt, aan welke in iedere serie de etsen zijn toegewezen. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8