Allerlei. Telegrafische Berichten. Ingezonden Stukken. Zangvogels. Stadsberichten. Markt- en Beursberichten. 77J Zooals men zich zal herinneren, is door het bestuur van den polder »de Lage Hoek" onder Hoogwoud en Opmeer eene overeenkomst gesloten met» de Vier Noor derkoggen", om het overtollige water in laatstgenoemd ambacht te loozen. Deze overeenkomst geeft echter geen afdoende hulp. Terwijl enkele boeren hun land door middel van molentjes droog hondenliggen andere ge deelten geheel en al onder water, zoodat men een twee den Mijzerpolder meent te zien. Men denkt er dan ook over eene locomobile in werking te stellen. Bij den uitgever J. Minkman te Arnhem verschijnt in het begin der volgende maand een bundel schetsen en vertellingen door mej. D. E. A. Junius, getiteld: Uit den Caleidoscoop, Het boekje zal er allerliefst uitzien en een uitstekend St. Nicolaas-cadean zijn. De prijs is ingenaaid, in geïllustreerd in 6 kleuren gedrukt omsla", f 1,40 en gebonden met dezelfde teekening in kopergravure in goud- en zwartdruk 1.90. CORRESPONDENTIE. P. te E. Uw bericht was, bij de late ontvangst, te groot, om het nog hoden te kunnen plaatsen. Een geneesheer van den ouden stempel schrijft aan het Utrechts Dagblad»Wij kunnen niet genoeg waar schuwen tegen het gebruik, dat algemeen in ons land heerscht, om zich bij koude te verwarmen door met ar men kruiselings over elkander hard op borst en schou ders te slaan. Dat is voor iedereen ongezond, voor borst en hartlijders zelfs een zeer gevaarlijk middel. »Wie zich het lichaam verwarmen wil in koude ver trekken of in de open luchtdoe dit door1de bee- nen, beurtelings, heen en weer, van voren naar achter en van achter naar voren te zwaaien; 2. de beide ar men, recht langs het lijf, insgelijks heen en weer, van voren naar achter en van achter naar voren te zwaaien. Men zal den weldadigen invloed van deze bewegingen onmiddellijk ondervinden." 's GRAVENIIAGE, 4 November. Plotseling is overleden het lid der Eerste Kamer (voor Gelderland), de heer van Zuvlen van Nyevelt, minister van staatoud-minister van buitenlandsche zaken en oud-gezant te Parijs. Geachte heer redacteur! Vergun mij, dat ik door uw algemeen gelezen blad een voorslag doe aan Alkmaar's ingezetenen. Zij zullen mij toegeven dat niets het landschap meer kleedt dan het vogelenheir en wat is hier het geval Trots verbod der politie vangen de jongens met knippen dagelijks de vo gelen weg. Heden morgen vóór acht uur had zulk een guit reeds drie dier diertjes in zijn knip. Het spijt mij, dat ik zijn naam niet vroegmaar wellicht ook had hij mij een anderen dan den zijnen opgegeven. Ik zie hem met zijn knip eiken avond de Bleekerslaan naast mijne woning ingaan. Waarschijnlijk een zoon van een der tuinlieden die land in die laan bewerken. Wijl de politie onmachtig schijnt, ons het genot der vogelen te verzekeren, vraag ik elk een, die belang in die zaak stelt, dat hij zijne begunstiging opzegt of ont houdt aan allen, die zich rechtstreeks of zijdelings schul dig maken aan dien diefstal. 4 Nov. 1890. Dr. P. J. HOLLMAN. Den 1 is aan den heer A. P. Zeilmakerhoofd der eerste tusschenschoolbij zijne aanstelling vóór 25 jaren de eenige tusschenschooldoor alle leerlingen dier schoolgesteund door het onderwijzend personeelals herinnering aan zijne 25jarige loopbaan aan die in richting een zeer net afgewerkt bureau ten geschenke gegeven. De aanbieding van dat geschenk geschiedde in een der met groen en bloemen versierde schoollokalen door den heer P. C. Bakker onderwijzer aan die school, die in zijne toespraak o. a. deed uitkomen hoe de tegen woordige leerlingen voor een groot deel kinderen waren van hendie op de schoolbanken gezeten waren toen de heer Zeilmaker als hoofd aan die school optrad en toen hot meeste belang gesteld hadden in de vraag, wie als »meester" in de beteekenis van het tegenwoordige »hoofd" zou optreden. Nadat eenige leer lingen enkele dichtregelen hadden uitgesprokensprak de schoolopziener in het arr. Alkmaar hem toe cn bood hem voor de hoofden der openbare scholen te Alkmaar in verëénïging met hem zei ven een exemplaar van De- fregger Album*' aan. Van de leerlingen der normaalschool, zoo van vroegeren als van den tegenwoordigen tijd, ontving hij een muziek- kast met inktkoker en 2 bustes waarbij een album met de namen der geversleerlingen en verscheidene oud- leer lingeD. Tal van gelukwensehen, zoo van vereenigingen als van particulieren, maakten dien feestdag tot een gelukkigen dag voor den jubilaris die de leerlingen des morgens ruimschoots onthaalde. Zondagavond is procesverbaal opgemaakt tegen Willem van 1 Sluis, te Rijp, die van de markt alhier een kalf ontvreemd had ten nadeele van Steven Kuiper, koopman te Akersloot. Het geld voor het door hem ontvreemde en verkochte kalf ontvangen, is den volgenden dag, toen hij door de politie alhier is aangehouden, op hem bevonden, zoodat dit aan den eigenaar van het kalf is afgegeven. Op de jroote na|aarskoemarkt waren aan gevoerd 5736 stuks vee. Zeer veel vee werd aangekocht door fransche en duitsehe kooplieden. Een tiental koeien werden aangekocht voor Spanje. Er werden de beide dagen 1840 stuks vee per spoor vervoerd, waarvan 510 voor het buitenland Waren bestemd. Was het regenachtig weder op den 2 hoogst on aangenaam en schadelijk voor de talrijke kooplieden in en aanvoerderspa» veeop de groote veemarkt, welke op dien dag krachtens jarenlange gewoonte aanving, in één opzicht was dat weder het beste middel, om aan belanghebbenden te doen zien, hoe nuttig en doelmatig het besluit van Alkmaar's gemeenteraad is geweest om het gedeelte der Kanaalkade tusschen Friesche draaibrug en Kaarsenma- kersgracht te bestraten en welk een gewenscht besluit het is geweest, om die bestrating in het jaar 1891 voort te zetten tot en met de Gedempte Nieuwesloot. Het verschil tusschen den toestand op het nu bestraatte en het onbestraatte gedeelte was zóó groot, dat de hard nekkigste tegenstander van die bestrating zich gewonnen moest geven. Strekte die verbetering in het algemeen belang, niet minder de maatregel, in dit jaar krachtens eene ten vorigen jare door burg. en weth. aan den gemeenteraad gedane toezegging, voor het eerst genomen, om den handel te twaalf uren te laten aanvangen, doch de plaatsing van vee aan de lijnen vrij te laten van af negen uren, zooals op ruime schaal bekend was gemaakt. Daardoor is aan de aanvoerders van vee een allerge schiktste gelegenheid gegeven, om hun vee behoorlijk te plaatsen en uit elkander te houden en om alles te regelen op de wijze, welke hun het geschiktst en doelmatigst voorkomt. Verdient het dan ook naar het oordeel van belanghebbenden alleszins aanbeveling, met dien zoo goed geslaagden maatregel voort te gaan, toch hebben ver scheidene personenzoo koopers als verkooperseene klaoht laten hooren, welke tot zeer veel ongerief aan leiding heeft gegeven, namelijk, dat het telegraafkantoor slechts gedurende een paar uren geopend was. Bij de belangrijke aankoopen van vee voor het buitenland, welke plaats hadden, ontstond uit die sluiting voor de hande laars groot nadeel, meer omslag en last, bezwaren, welke vermeden kunnen en in het belang van den landbouw Ook moeten vermeden worden. Wij twijfelen dan ook niet, of het gemeentebestuur en de kamer van koophandel en fabrieken zullen gaarne ondersteunen den wensch van talrijke belanghebbenden, om voor dien éénen dag in het jaar zoodanige wijziging te verkrijgen, dat het telegraafkan toor langer geopend zij dan op gewone Zondagen en daartoe bijtijds de noodige stappen te doen Tevens vermelden wij, dat de met de invordering van het markt- geld belaste marktmeesters voor het eerst voorzien waren van eene koperen plaat, waarop duidelijk te lezen stond het woord marktmeester. De Noordhollaudsche Vereeniging „Hat Witte Kruis", afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten, heeft in de afgeloopen zomermaanden niet stilgezeten. Met kracht en gunstig gevolg werd gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden, om hier een badhuis op te richten, waar men voor 25 ets. een kuipbad, voor 15 ets. een le klasse en voor 5 ets. een 2e klasse regen- bad kan bekomen. Gesteund door een besluit van de algemeene vergaderingwaarbij aan de afdeeling een nader te bepalen subsidie voor dat doel werd toegezegd, is het reeds gelukt, bij 45 personen ongeveer 4000 te plaatsen. Door dezen aanvankelijk goeden uitslag zal het bestuur der afdeeling verder krachtige pogingen in hot werk stellen om de oprichting van die nuttige stichting een volgend jaar mogelijk te maken het zal zich daarvoor persoonlijk met eene inteekenlijst tot de ingezetenen wenden en rekent op eene. zooveel mogelijk, algemeene deelname. Wanneer men ziet, hoe te Koog- Zaandijk zelfs 1000 baden per maand genomen worden en dat het Willemsbad te Amsterdam zich bij voortdu ring in een zeer druk bezoek mag verheugen dan zijn zeker die beide inrichtingen, die het verschaffen van een goed en goedkoop bad beoogen, een klimmend bewijs dat zij aldaar in eene bestaande behoefte voorzagen. Het gemis van eene dergelijke stichting wordt hier eveneens zeer gevoeld en daarom moet niet alleen het streven van bovengenoemd bestuur gewaardeerdmaar tevens flink ondersteund worden. De magazijn voorraad van ziekenverplegingsmateriaal is aanmerkelijk met zeer nuttige en kostbare voorwerpen uitgebreid. Het voorziet in eene zeer groote behoefte, waardoor veel lijden verzacht kan worden. Zij, die geen lid van het Witte Kruis zijn en niet tot de onvermo gende ingezetenen behooren, verkeeren in een dwaling, wanneer zij meenen, ook van dat materiaal gebruik te kunnen maken. De kans, die een ieder loopt om ziek te worden en de mogelijkheid om dan van een dergelijk magazijn te kunnen gebruik maken, wat dikwijls groote uitgaven voorkomt, moest een ieder nopen lid van die Vereeniging te worden, waarvan de geringe contributie van 2 per jaar voor de meesten geen bezwaar behoeft te zijn. De opleiding van eenen desinfecteur stond eveneens op haar programma en ook daaraan wordt gevolg ge geven, want op kosten der afdeeling is een werkman naar Amsterdam gezonden om aldaar, tijdelijk bij den dienst der gemeente-desinfectie ingedeeld, de noodige geoefendheid in dat vak op te doen. Op nader door de afdeeling te bepalen voorwaarden wordt door dien werk man het desinfecteeren van vertrekken, waarin lijders aan besmettelijke ziekten waren uitgevoerd. Verder werd gedurende de twee laatste maanden door de afdeeling een scheikundig onderzoek ingesteld naar de hoedanigheid der te dezer stede geleverde koemelk. In de laatste bestuursvergadering werd daaromtrent ver slag uitgebrachtwaaruit gebleken is dat de landman wèl volle melk aan den melkslijter levert, maar velen dezer laatsten die niet als zoodanig verkoopen Onderzocht werden 81 monsters (morgen- en avondmelk) geleverd door 41 melkboeren. Hiervan voldeden slechts S monsters van 3 boeren aan de eischen aan volle melk gesteld terwjjl 41 monsters van 16 boeren als goede marktmelk, (enkelen slechts gedeeltelijk afgeroomd) wer den aangewezen. Ten slotte moesten 35 monsters van 22 melkboeren (dus ruim 43u/0) als zijnde èu afgeroomd èn met '/to of méér water verdund als bepaald slecht worden afgekeurd Zeker een treurige uitkomst, waar het eene der eerste levensbehoeften, vooral voor kinderen, betreft. Onnoodig is het dus zeker nietdat ook hier ter stede op de hoedanigheid der levensmiddelen beter toezicht wordt geoefend. De uitkomst van het onderzoek, benevens de namen der goede en der slechte leveranciers van melk liggen voor de leden der afdeeling ter inzage bij den secretaris. Bij de den 4 gehouden aanbesteding van de levering der op het dienstjaar 1891 voor de gemeente benoodigde booraen en gewassen, was van 5 inschrijvers de laagste de heer Jacbs. Smitsboomkweeker te Naar- den voor 239ƒ111 beneden de raming. De leve ring der in 1891 benoodigde bloemen werd gegund aan de erven J. Emeis H. J. Teerink Jb. van Amstel en J. M. Visser voor 7 per 100 stuks. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 2 Nov. Cornelis van den Berg en Engeltjen Woning. GEBOREN. 1 Nov. Jan Z. van Arie van Lienen en Jacoba Hart- land. Jan Z. van Jacob Mollevanger en Atje Sniksma. JohannesZ. van Willem Hendrik van Wijn gaarden en Johanna Meerman. Jacoba, D. van Cornelis Zutphen en Oukje Mantel. OVERLEDEN. 3 Nov. Johannes, Z van Klaas Kager en GeertjeLuken, 1 maand. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK. Zitting van 4 November 1890. P. C. A., Enkhuizen, diefstal, vrijgesproken. Tevens werden 9 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. AH 8 T E K A H. pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld2# dito dito3 dito, dito3# dito, Oblig3JJ Italië, Inschrijving 1861/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oet. 5 Portugal, Obl. Buit .1853/80 3 Rusland, Ob. H. en C. 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4J dito, 1875 gecoiis. 50-100 Apr.-Oct. 4# dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 L 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito4 Turkije, gepriv. Conv.l5 ditoDouanen Obl5 dito, Geconverteerden Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert6 Peru, aandeelen6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4# dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Orel.-Griasi. Obl4 dito, Orel.-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10003 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig. 3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch—Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Ceutr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10 °/0 stort. dito, dito, Alg. Hyp. Cert.if5 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 18645 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866 Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 3Nov. 4Nov. 791 92# 100# 100| 87# 77# 77f 77A 77 f 58A 105# 73J 101A lOlfk 92tï 93 961 103# !00f 71A 67# 771 854 18# 96# 93 50# 53# 11# 56 j 102# 85# 34 88J 94 5 4 fa 58# 131A 1221 99A 76 64# 92# 102# 103# 77# 801 90 12# 33# 17# 99# 75fj 16f« 66 21 21 1121 112 116# 119# 1571 130# 168 158 18# 39# 80 93# 100# 001 88# 77# 77# 77# 581 1051 74 101# 101# 92# 93# 97# 1031 100## 71# 77# 85# ISA 96a 51 53a 86# 34 f 94 54# 58# 131# 122* 64# 102# 103-| 77a 80# 90 12# 32a 18 97# 70f, 16# ili 113 111# -t 121# 130# 18# 40 ALKMAAR 3 Nov. Aangevoerd 76 vette kalvere11 f 40 a 106 per kilo f 0,75 a 0,85, 9 nucht. dito f 8 a 16235 schapen f 24 a 3082 vette varkens f 0,44 a 0,50 per pond. Op de groote najaarskoomarkt waren aangevoerd 5736 stuks vee. AMSTERDAM 3 Nov. AardappelenFriesche Dok- kummer Jammen f 2,H) a 3,dito Saaiers f 1,50 a 1,70, geld. blauwe f 2,75 a 3,Pruisische Hambur gers f 3,20 a 3,50, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3 a 4, dito Flakk. Spuische Jammen f 2,50 a 3,25 dito Blauwe f 2.60 a 2,90, alles per mud. 3 Nov. Petroleum vast. Amerik. en loco f 8,15, Nov. Dec. f 8,E., Nobel onveranderd. Raapkoeken f 52 a 80, Lijnkoeken f 7,50 a 11,50. 3 Nov. Aangevoerd 418 Runderen vette le soort f 0,74, 2e soort f 0.68, 3e soort f 0,58 per P., melk- en kalf- koeien f 150 a 28049 nucht,. kalveren f 8 a 1240 Schapen f 20 a 28, 290 vette varkens f 0,44 a 0,46 per P. BEVERWIJK 1 Nov. Op de najaarsveemarkt waren 350 stnks aangevoerd. Prijzen hoog, vaarzen f 70 a 100 gelde koeien f 140 a 160, vroegkalvers f 180 a 200. EDAM 1 Nov. Kleine kaas, hoogste prijs f 29, Aangevoerd 53 stapels, wegende 11783 P. HAARLEM 3 Nov. Witte Tarwe 8,50 a 7,45, Haver f 3.621 a 3,50 Duivenboonen f 6,75, Groene Erwten f 9,50 a 7,25. KAMPEN 3 Nov. Aangevoerd 400 stukken Boter van 20 P. 26 a 29,145 stukken van 10 P./13, a- 14.50. Per pond 1,05 a 1.10, 400 stukken van P. Aangevoerd 9650 P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3