m net oiÈriiGiÉii loei, Lokaal „Harmonie." Waar is de Kat? De Kunstspiegel 189091. PRIJS 75 CENTS. Advertentien. AVÈNHORIT. Slijters en Venters! Ruim 7 O Verzen (Luim en Ernst), alle bij uitstek geschikt tot Voordracht en van de voornaamste dich ters vindt men in den bundel Jacob's W inter handenwater Homologatie-Accoord. Faillissement J. L. CONIJN, NieuwstraatHOORN TE KOOP aangeboden, Tandpoeders, Tandpasta's en Tand-elixer Donderdag 6 November 1890. Alex. Faassen Co. Uit de hand te koop. Timmermans -affair e Geoliede Goederen. BOERENMEID Boekhandel van Herms. Coster ZoonAlkmaar. Deeds nu is de inteekening opengesteld. in het openbaar verkoopen Voorts2 Tentwagens, Paardentuigen, Tuin banken, Tafels en Stoelen, p.m. 4000 K.G. best gewonnen HOOI en een uitmuntende Flobert buks met foudraal. te Egmond aan den Hoef. De op de Intern. Tentoonstelling te Parijs bekroonde van den Tandarts A. FR1EDERICH te Arn hem, zijn verkrijgbaar te ALKMAAR bij den heer J. B IJ L 0 0 S. Tweede Abonnements-Voorstelling door het Tooneelgezelschap NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUW BURG-MAATSCHAPPIJ Aanvang ten half acht uur. Nimmer klevende ondoordringbare RE GENJASSEN Geoliede JASSEN en BROEKEN, tot ongekend lage prijzen, bij Jb. FORTUIN Bz., Kaasmarkt Alkmaar. In den loop dezer week verschijnt Om een denkbeeld te geven van het veelzijdige van dit plaatwerk volgt hier de inhoud: LEIBEN 1 Nov. Boter per vat le soort 62 a 70, 2e soort 54 a 60, per pond le soort 1,55 a 1,75, 2e soort 1,35 a 1,50. Aangevoerd 4610 P. SCHIEDAM 3 Nov. Moutwijn f 12,Jenever f 16,Amst proef f 17,50. PER IELEOBAAF PURMEREND 4 Nov. Aangovoerd 10 paarden, 340 melk- en vette koeien, 130 vette kalveren f 0,60 a 0,80 per K. G., handel stag142 nacht, dito f 10 a 24 handel matig. 2188 Vette schapen en lammeren, handel stag, lager in prijs. 232 Vette varkens f 0.40 a 0.50 per P., handel traag, 357 biggen f 4 a 8 per stnk, handel traag, Kipeieren f 7 a 7,50 per 100, 1103 pond Boter f 1,25 a 1,30 per P., 338 ganzen f 2,50 a 3 7 zwanen f 6,50150 mnd appelen150 mnd peren. Kleine kaas f 33 (middelbare f 30 aangevoerd£211 stapels. Den 8 November a.s. hopen mijn zwager en zuster W. LANS en M. W. HAETEVELD 5r hunne I^jarigeEchtvereeniglng te herdenken.1 V Haarlem Hunne zuster, gl Nov. 1890. A. HARTEVELD. Dank, hartelijk dank aan leerlingenen hunne ouders, aan collega's en verdere vrienden, aan de bewoners van Ridderstraat en Koningsweg voor de zoo treffende be wijzen van toegenegenheid, mij en den mijnen op 1 November geschonken. A. P. ZEILMAKER. Bij zijn vertrek naar elders betuigt ondergeteekende aan zijne geachte begunstigers zijnen hartelijken dank voor het vertrouwenhem zoo ruimschoots gedurende ruim 47 jaren geschonken. Jb STEKELBOS, Broodbakker. Mij refereerende aan bovenstaande advertentie, beveel ik mij minzaam aan, hopende door eene nette bediening het vertrouwen machtig te worden, dat mijn voorganger er vele jaren mocht genieten. D. KISTENMAKER, Broodbakker. De Notaris Mr. F. L. VAN UVEN 'te Hoogkarspelzal op Maandag, 1 December 1890 voormiddags 9 ure, ten sterf huize van den heer J. C. PAN, te Aven- horn, o in contant geld waaronder Kasten Tafels Stoelen Pendules Spiegels, Kachels en Fornuis met toebehoorenLedekantenBed den Matrassen, Peluwen, Kussens, Dekens enz. K ij k d a g 29 November 1890 van 's middags 12 tot 's namiddags 3 ure. De goedkoopste Scheurkalenders voor 1891 koopt men in het Magazijn van goedkoope Boeken, Dubbele- buurt B 14, bij de Paardenmarkt te Alkmaar. Bij exploit van den deurwaarder J. G. KLEIN te Alk maar, van den 4 November 1890, is ten verzoeke van MA RIA PETRONELLA DE WIT, huishoudster te Helder, be teeken d aan CORNEL IS VAN GUNST, zeeman, laatst ge woond hebbende te Helder, wiens woon- of verblijfplaats thans onbekend is, de grosse van een vonnis der rechtbank te Alkmaar, den 25 September 1890 tusschen partijen ge wezen, waarbij het door hen bestaand huwelijk door echt scheiding op grond van kwaadwillige verlatingdoor laatstgenoemde gepleegd, werd ontbonden verklaard. De Procureur der eischeresse, Mr. J. VERDAM. ECHTSCHEIDING. Bij vonnis der rechtbank te A lkmaar, van 25 Septem ber 1890, bij verstek gewezen, is het huwelijk tusschen MARIA PETRONELLA DE WIT, huishoudster te Hel der en CORNELIS VAN GUNST, zeeman, laatst ge woond hebbende te Helder, wiens woon- of verblijfplaats thans onbekend is, den 27 April 1876 te Delfshaven vol trokken ten verzoeke van eerstgenoemde door echt scheiding ontbonden verklaard. De Procureur der eischeresse, J. VERDAM. ECHTSCHEIDING. Bij vonnis der rechtbank te Alkmaar, van 25 Septem- tember 1890, bij verstek gewezen, is het huwelijk tus schen MAARTJE SIEUWERT8EN, zonder beroep, te Pet ten en CORNELIS ZWANENBURG, arbeider te Helle- voetsluisden 27 November 1884 te Nieuwenhoorn voltrokken, ten verzoeke van eerstgenoemde door echt- schelding ontbonden verklaard. Voor extract conform, Mr. J. VERDAM, Adv.-Proe. De 2e verificatie-vergadering in het faillissement firma KROONENBERG Co., te M e d e m b 1 i k is bepaald op Maandag, ÏO Nov. as, des morgens ten 1 lj uur. De Curator, F. W. TER SPILL KEURGARVE. Verzameling van Gedichtenge schikt voor Deklamatie. Bijeengebracht door W. J. HOFDIJK en L. F. J. HASSELS. (Luim en Ernst). Zesde, vermeerderde druk. 400 Bladz. druks. Prijs f 1,50, in prachtband f 1,90. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoon hoven en alom te bekomen. is verre te verkiezen boven glycerine- en vaseline-prae- paraten. Overal verkrijgbaar a 20 en 50 ets. En gros bij JACOB Co., Amsterdam. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van 3 November 1890is het namens PIETER BAK KER korenmolenaar te Winkelaangeboden en aan genomen gerechtelijk accoord, gehomologeerd. Alkmaar, Mr. W. F. A. VERIIOEFF, 4 Nov. 1890. Advocaat-Procureur. De beraadslaging en stemming over het aangeboden accoord is bepaald op Maandag 11? No vember 1890, des morgens 11 uur, in de gehoorzaal der rechtbank te Alkmaar. .De Curator. Mr. J. VERDAM. l|UD HUWpXlUill'Li i voorheen Mej. Wed. A. C. STEUR. Bij genoegzame deelneming ter gelegenheid der groote Najaars-runderenmarkt, op Kondag 9 November, des avonds PRIJSBIIiJARTEN om Prijs en Premie. Prijseen gouden n remontoir-horloge. Premie zilveren 1 n Inleg 0.50 per mededinger. Loting des avonds 6 uur. Gedurende den geheelen wedstrijd PIANO CONCERT. De Ondernemer, J. A. CROES door den ondergeteekendevoor een geschikten prijs eene HANDDORSCHMACHINE die vijf jaren in gebruik is geweest, en in zeldzaam besten staat verkeert, benevens twee DORICHkLEEDGN ieder groot 200 vierkante ellen. Wie verder plan heeft, om BIGGEN aan bloed te besteden, vindt daartoe voor ÏO per 12 weken ge legenheid bij E. BEUMER, koopman en paardenslachter te Rijp. Zaterdags te spreken over de markt of bij N. Konijn, aan den Dijk. DIRECTIE: Blijspel in 4 bedrijven door Franz von Schönthau' vertaling van H. Lommers. Prijzen der plaatsen: le rang ƒ1,19, 2e rang 0,90. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks 4.en per 8 stuks 7,20; 2e rang per 4 stuks 2,50 en per 8 stuks f 4,Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné 's hebben het recht van kosteloos bespreken Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 uur. Bespreking van plaatsen voor n i e t-g eabonn eerden tegen 10 cents per plaats, denzelfden dag van 1 tot 3 nnr. Volgens voorwaarden van inteekening zijn eerst na de tweede voorstelling voor geabonneerden enkele kaarten ver krijgbaar. Stellen van 4 en 8 kaarten blijven echter beschikbaar, die ook den 6 November, tijdens de plaatsbespreking, aan het lokaal te verkrijgen zijn. Tegen billijken prijs wordt ter overname aan geboden, eene sedert onheugelijke jaren best beklante Te bevragen bij H. STAM te Schermerhor n. Om dadelijk in dienst te treden, wordt plaatsing ge zocht voor een flinke Boerenmeid, die goed kan melkendoor Regenten van het Gemeene Wees- en Armenhuis te Rijp. Illustmtl n. G. Becker, De Amsterdamsche Wedrennen. C. v. d. Hart, Lectuur; Pantomime; Mephisto; Martha; Studie kop (penteekeningen). Théophile de Boek, Naar een schilderij van. Lnciën Pissarro, Parijs; De Zaaier; Bij lamplicht, Camilla Pissarro, Parijs, Groetenmarkt. Carolina BoelenAan den Vliet Aletta Boelen Rozen. Joseph Israels, Visschersmeisje. L. W. R. Wenckebach, De Kromme Rijn. Ph. Zilcken Straat in CairoEen Arabier Jaap MarisNaar een schil derij van. Willem Maris, Koeien. Anton Mauve, Naar eene schilderij van. J. v. Essen en W. Stoelink, Hollandsche typen. Christaan II, koning van Dene marken, bij het lijk van Duifje, zijne beminde. (Naar een fotografie.) Muziek. Richard Hol, Liedeken" van Louis Couperus. Gottfried Mann, »Van een Mulderinneke" (Emile Seip- gens). Willem Kes »Valse serieuse" voor piano. Bernard Zweers, »Een Liedje van G. W. Lovendaal. S. van Milligen, ^Serenade" van Fiore Delia Neve. Poëzie. Marie BoddaortJonge Liefde Marcia Funebre. Alb. J. J. SeidelGeluk. Henrik Ibsen, Akershuis De macht der herinnering (vertaling van N. Bernard Roozen.) Héléne Swarth Twee Sonnetten. C. L. Lutkebühl Jr., Der Dicht'ren Muze. Proza. Théophile de Bock, Reflecties. A. S. C. Wallis Aphorismen. Willem Otto, Op de Barricade. Vos- maer de Spie, Prentjes zien. Charlotte de Vries, Ada en Ida. A. van SprinckhuvzenDe vroolijke vijf minuten. N. van Harpen, Nachtmerrie. Ed.Swarth, Wie zijn vader was. Is. van Rennes, Te dom om voor den duivel te dansen. J. H. RóssingHolland en Denemarken. Bovendien is aan deze uitgave verbonden een PREMIE, bestaande in twee Etsen, van Ph. ZILCKEN, naar onzen grooten landgenoot ANTON MAUVE, getiteld MOE88TUIN en WINTERpapiergrootte 78 X 56^ daim etsgrootte 40 X 26 duim die eene handelswaarde vertegenwoordigen van f 15,en die in salon of huiskamer een eereplaats verdienen. De oplage van de Kunstspiegel is voor dit jaar bepaald op 5000 exemplaren, en daar op Iedere 2d exemplaren een stel etsen wordt uitgereiktis de kans, om deze etsen gratis als premie te ontvangen dus zeer groot. De verloting heeft plaats in Januari 1891, op nader aan te kondigen plaats en tijd, in tegenwoordig heid van een bevoegd beambte. Ten einde zeker te zijD, dat In Iedere 2d exemplaren ook een stel etsen valt, is de oplaag verdeeld in 200 seriën van 2d stuks, terwijl bij de verloting blijkt, aan welke in iedere serie de etsen zijn toegewezen. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4