'T FIJNSTE MERK. PORTRETTEN Scheepswerf en MacbMatt Fabriek te Westzaan. De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, Alkmaarscbe Brandverzekering-Maatschappij Edammer Kaas. Gebroeders Serbrock Alkmaarsche Turnclub „Kracht en Vlugheid. GROOTE UITVOERING LOKAAL „HARMONIE". J. C. OHMSTEDE, Publieke Verhuring eerste kwaliteit EUngelsche Stoffen 73 Kisten CHAMPAGNE Aanvang 7 uren precies. W H. J. Vonk 2fSoon. P3 pq O &q tel !zj Jfe. Chides, ,.'t Hondsbosch." 1). BOSMAN ZOONAlkmaar, Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0.85 en f 0,45. Opgericht 1825. zonder vooruit betaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Kei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 nnr), of bij liet Noordhollandsch Landbouw-CredietIfoordam, d 13AlkmaarAgent voor Alkmaar en omstreken. Belanghebbenden bij de oprichting eener ONDERLINGE worden verzocht, hnnne polissen in te dienen hij den onderge- teekendeVOOBDAM, C 13. H. H. MOMMA B.Jz. Gebriider GROH, Hofleveranciers, Te huur gevraagd Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 01. €r. A. SCHMIDT, Agent. WOENSDAG 19 NOVEMBER in vereeniging met den Jongens- en Meisj es-Cursus onder leiding van den heer A. VAN DIJK, IV A AFLOOP BAL. Plaatsbespreking op den dag der Uitvoering van 10-12 uren. ALBMAAB, Werktuigen en Gereedschappen Landbouw en Zuivelbereiding. Wortelsnijders, Stroosnijders, Veevoeder-Kookpotten enz., 335e Staatsloterij. Wed. A. FElMi ZOOHT, KANTOOR-PAKHUIS PaardensteegALKMAAR. W. J. BLITZ, Tandarts, STEARINE-KAARSEN ie no (:>o«f {0 (if/ twitelvniï (I r 9 v it f n I Ow::: r-o ao 55 BALLOT Kunstlievende Ledeu Dinsdag 18 November. JOHs. G. J. LISSONE, le Secretaris. E-t GO HH COLLECTEURS DER STAATSLOTERIJ AiïTHRACIT-NEUTJES voor alle Calorifêre-, Spaar-, Vul- en andere Kachels. ENGELSCHE en RüIiRKACHELKOLEN. ENGELSCHE GASCOKES. BRUINKOOL- en HOUTSKOOL-BRIQUETTES. de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", «M w 08- Ej 1 .dftll dt)i .jUTJi. ,0 ai •&V *s hi *00*. ■o iu 7f»«f van de BOERENFI1AAT8, gelegen op den hoek van den Middenweg en den Donkeren weg in de gemeente Heer Hugowaard, ten verzoeke van den heer C. EECEN Gz., Assuradeur te Oudkarspelop Woensdag 26 No vember 1890, des middags 12 uur, in de herberg de Hengstman", te Heer Hugowaard, ten overstaan van den te Zuidscharwoude gevestigden Notaris DUKER. worden door mij steeds treffend gelijkend geteë- kend, geschilderd en gcphotographeerd naar elke photugraphie In alle formaten. Keer ge schikt voor ST. NTICOEAASCADEAU. Nieuwe Niedorp. Photograaf en Portretschilder. bevelen zich aah tot het leveren van allerlei soorten. Drijfwerk, geslagen en gegoten ijzeren Riem- schijven enz. CACAO GR00TES. arc*, De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te KHK^81 Rotterdamgeeft GELDEN ONDER 1ste HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VAST, BENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN Inlic htingenen tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H- DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAALBurgemeester van Zwaagte Hoorn; G. P. NIJHOFFNotaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. Wij koopen iedere partij Edammer Haas, van eenigzins mislukte kwaliteit, of ook van afgeroomde melktegen dadelijke betaling en verzoeken om aan biedingen. BERLIJN, III unions tr70. Tegen half Januari, eene Brood-, Koek en Banketbakkerij liefst in een der grootste dor pen van Noordholland tegen billijken prijs. Brieven onder letters O.P. bij den boekhandelaar K. BLEES Gz., Zaandam. Adres te Alkmaar: Hotel „D E TOEEAST. HUN II A li t 11.1 N IS STEEDS RUIM VOORMEN VAN IA DE KEIJRI«STE DESSINS. ms, per kist van 12/1 flesschen 15, veri I. DAVERVELDT Sc Co., Expediteurs, N. Z. K merk Carte d'Or, CHARLIER Co., Reimsper kist van 12/1 flesschen 15 veraccijnsd te Amster dam tegen rembours of postwissel te bekomen bij C. J. DAVERVELDT Go., Expediteurs, N. Z. Kolk 27, Amsterdam. LEERAAB IA DE GVMNASTIEK. IN VOOR Haver-, Bonnen- eu liijnkoekbrekers in verschillende afmetingen, tegen lage prijzen voorhanden. berichtendat de trekking der Eerste Klasse Baandag den 17 Novnnher e. k. begint, enten hunnen kantore 1IEEUE en GEDEEETEW van IiOTEA te bekomen zijn. zal iederen Maandag eu Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELDKaasmarkt en Zaterdags hötel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operatiën en het plaat sen van KUNSTTANDEN engeheele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën l,Min vermogenden kosteloos. HARDE WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 piet de Gouden JUedalje, te Antwerpen in 1885 niet het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4