Binnenland. Stadsbericlitcn. benoemd Eerste Kamer. De Kamer hield den 19 des namiddags te IJ ure eene zitting. De Voorzitter drukte het leedwezen der Kamer uit wegens het overlijden van haar hooggeacht medelid, baron Van Zuylen van N ij e veltwiens ijver, bekwaam heden en welsprekendheid door allen werden gewaardeeid en die door zijn beminnelijken omgang zich bij allen geliefd had gemaakt. Zijn naam zal bij al de leden en bij velen in den lande in gezegend aandenken blijven. Ingekomen waren verschillende kennisgevingen beti ef fende de instelling van het Regentschap enz. Voorts het wetontwerp, regelende de kosten van het Regentschap. Dit werd naar de afdeelingen verzonden en inmiddels de zitting geschorst tot 3 uren. Te 3^ uren werd de zitting hervat. Medegedeeld werd, dat de heeren De Bruyn Hein Van TienhovenVan Alphen en Kappeyne waren tot rapporteurs over dat wetsontwerp. Het eindverslag werd dadelijk uitgebracht en voor gelezen. Daaruit bleek, dat terwijl verscheidene leden zich niet konden vereenigen met de opvatting der re geering omtrent art. 35 der grondwet (voogdij)de groote meerderheid zonder er zich over uit te laten de zaak voor de verantwoordelijkheid liet van de regeering en overigens het oogenblik niet geschikt achtte om in eene bespreking te dezer zake te treden. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming werd het wetsontwerp aangenomenwaarna de Kamer weder uiteenging. Tweede Hamer. Waterstaat. Bij een ingekomen ontwerp tot wijziging van hoofd stuk IX der Staatsbegrooting voor 1890 wordt aange vraagd voor bijdrage in het tekort der uitgaven voor zeewering en oeververdediging in Zeeland 80000 meer, ten gevolge van de uitvoering van belangrijke werken tot verbetering der oeververdeding van sommige calami- teuse polders in Zeeland waaronder in de eerste plaats de Vlietepolder mag worden genoemd. Evenals in het vorige jaaris het aantal der in de verschillende vaar waters gezonken vaartuigen die opgeruimd moeten wor den grooter geweest dan in vroegere jaren waarvoor 15000 meer noodig is. Eene som van 625000 meer is noodig wegens spoe diger uitvoering der werken aan het Merwede-kanaal. Voor het vervoer van de pakketpost is f 25000 meer noodig en ook 25000 voor materieel van do telegraaf. Do aanneming der motie in de zitting van de Tweede Kamer van 20 December 1889 strekkende tot verlaging van de slagdrempels der nieuwe sluis te IJmuiden tot minstens 10 el A. P., heeft uit den aard der zaak geleid tot vertraging in de voorbereiding van het werk. De minister van waterstaat hoopt nog in den loop van dit jaar tot de aanbesteding te kunnen doen over gaan doch van de uitgetrokken som zal niet veel meer in 1890 verwerkt kunnen worden. Dit geeft gelegen heid om de noodige verhoogingen op de andere artikelen te bestrijden zonder verhooging van het eindcijfer der begrooting. Strandmetingen. In de Stoompost wordt gemelddat de in het afge- loopen jaar verrichte strandmetingen langs de Noordzee hier te lande o. a. het volgende hebben aangetoond Provincie Zuidholland. In vergelijking met de gemiddelde uitkomst der strand- meting in 1888 was gemiddeld de duinvoet afgenomen 4.48 el de hoogwaterlijn dninwaarts verplaatst 12.44 de laagwaterlijn dninwaarts verplaatst 3.37 de duinvoet verlaagd 0.23 De strandmeting, vergeleken met die van 1857, toonde aan de duinvoet afgenomen9-66 el de hoogwaterlijn duinwaarts verplaatst 23.70 de laagwaterlijn duinwaarts verplaatst 29.95 de duinvoet verlaagd0.34 Provincie Noordholland. In vergelijking met de uitkomst der strandmeting in 1888 was gemiddeld de duinvoet afgenomen7.94 el de hoogwaterlijn landwaarts verplaatst 5.70 de laagwaterlijn zeewaarts verplaatst 3.45 de duinvoet verhoogd0.16 De strandmeting, vergeleken met de eerste van 1843, toonde gemiddeld aan de duinvoet afgenomen20.67 el de hoogwaterlijn zeewaarts verplaatst 0.18 de laagwaterlijn zeewaarts verplaatst 15.22 Bedankt voor de ned. geref. kerk te Broek op Domeinfonds. den dienst 1891 is Begrooting van het De vermoedelijke ontvangst van geraamd op f 298500. De verlangde arm van den Brakman tusschen den vasten wal van Biervliet en Philippine en het eiland den Angalinapolder, is rijp om bedijkt te worden. Een pol der van ruim 290 bunders zal daardoor ontstaan waar van ongeveer 260 aan den Staat toebehooren. De be- dijkingskosten zijn op 300 de waarde van den bedijk ten grond op 1000 per bunder geraamdzoodat de bedijking den Staat eene zuivere bate van ongeveer 166,000 zou kunnen opleveren. Pensioenfonds. Weduwen van in 's Rijks dienst overleden ambtenaren en van gepensionneerde of op wachtgeld gestelde Rijks ambtenarenthans ongehuwddie vermeenen aanspraak te kunnen doen gelden op weduwenpensioen volgens de bepalingen der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n° 79), worden uitgenoodigd eene op zegel geschreven aanvrage om pensioen in te zenden aan den directeur van het Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijko ambtenaren te 's-Gravenhage, den heer Mulder. In die aanvrage moeten vermeld worden: naam, voor namen en tegenwoordige woonplaats der adressanten dagteekening van haar huwelijk met den overleden ambte naar, zoomede het aantal uit dat huwelijk en uit vorige huwelijken van dien ambtenaar geboren kinderen, die op 1 Januari 1891 den leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt hebbennaam, voornamengeboorte- en sterfdag van den overleden echtgenoot, zoomede de laatste Rijksbetrekking door hem bekleed. Door den directeur van het Pensioenfonds voornoemd zal, te bekwamer tijd, aan belanghebbenden schriftelijk mededeeling worden gedaan van den uitslag van het naar aanleiding der aanvragen ingesteld onderzoek, zul lende bij die mededeeling eene opgaaf worden gevoegd van de stukken welke alsnog moeten ingezonden worden om in het genot van weduwenpensioen gesteld te worden. Eene oproeping van voogden en minderjarige kinderen, die ingevolge de bepaling van opgemelde wet recht op pensioen hebben zal nader volgen. Te Koedijk is bij de ned. herv. gem. beroepen de heer Bisschop Boelen van Ooster- en Wester-Blokker -. Op het gebied van het onderwijs zijn in de laatste dagen te Koedijk de volgende beslissingen genomen Algemeen toegejuicht zal het worden dat do gemeente raad gedwongen schoolgeld te heffen dit zoo dragelijk mogelijk zal maken, n.l. voor vermogenden 20 ct. voor één° 35 ct. voor twee, 45 ct. voor drie kinderen uit één gezin; voor minvermogenden de helft Bovendien wenscht men deze indeeling mild in te voeren met 1 Januari a s. Tegen den zin van zeer velen in de gemeente weigerde het gemeentebestuur subsidie voor het oprichten eener herhalingsschooln i e t omdat ze het geheel vóór zijne rekening wenschte te nemen maar omdat adressanten hebben het niet vernomen, en reporters zen den de bladen hier niet naar de raadszittingen. Xiangedijk door ds. G. Vlug te Leiderdorp. Geslaagd te Breda voor apothekersbediende de heer J. Meijer te Beverwijk. In 1888 stierven in Nederland aan tering 15.065 personen en aan keel- en longtering (met inbegrip van bloedspuwing) 8407 samen 23.472 op een totaal van 91.241 overledenen, zijnde 52.4 op 10.000 inwoners. In de jaren 1879—88 overleden aan bovengemelde te- ringvormen 247.687 personen. Niet ééne soort van ziekte sleept hier te lande zulk een groot aantal menschen ten grave. Het naastbij komen de ziekten der adomhalingswerktuigen (25.8 per 10000^ in woners 's jaars)dan die der spijsverteringswerktuigen (13.3) en de chronische der ademhalingsorganen (12.4). De Vereeniging van Nederl. Steenfabrikanten heeft aan den minister van justitie hare bezwaren kenbaar ge maakt tegen alinea 1 van art. 7 der wet van 5 Mei 1889, houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en vrouwen, luidende: «Het is verboden een persoon beneden 16 jaren of eene vrouw op Zondag arbeid te doen verrichten in fabrieken of werkplaatsen." Zij verklaartdat de steenfabrikanten gedurende een geheel seizoen de uitwerking dier wet gadegeslagen en zich gehoorzaam daaraan onderworpen hebben, doch thans nu de campagne van dit jaar is geëindigd, en zij^ proef ondervindelijk hebben gezien dat hunne industrie her haaldelijk des Zondags duizenden guldens schade moest lijden zonder bij machte te zijn daaraan iets te ver helpen komen zij den minister eerbiedig verzoeken zoodanige wijzigingen in die wet te maken, als strekken kunnen om reeds voor het volgende jaar aan hunne bezwaren tegemoet te komen. Bij kon. besluit van den 5 is aan den heer mr. J. .van der Feen, gewezen raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, een pensioen verleend van 2584. Bij de op den 14 en den 17 gehouden klopjacht op het aan baron van Heeckeren van Wassenaer toebe- hoorende landgoed Twickel te Delden werden, behalve eenig ander wildden eersten dag 118 hazen en den tweeden dag 258 fazanten geschoten. Den 15 is te Wormerveer de heer C. Oorver Wessem herkozen tot hoofdingeland voor het Hoog heemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemer- land en West-Friesland in het 4 district met 23 van de 24 stemmen. De prov. Staten van Utrecht hebben den 15 be sloten tot afschaffing der tolheffing op de provinciale we gen van Utrecht naar Cothen en van Houten naar den Lekdijk bij het Beusichemsche veer en Gedep. Staten uitgenoodigd, een verder onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid, om in die provincie tot afschaffing van al de nog overige tolheffingen te komen en aan de Staten daaromtrent een verslag uit te brengen. Den 15 was bij de aanbesteding van het bouwen van een laboratorium voor anorganische scheikunde en gezondheidsleer in het Sterrebosch te Utrecht, geraamd op 127,400de heer H. D. Hoos te 's-Gravenhage voor 118,865 de laagste inschrijver. De gemeenteraad van Kampen heeft den 15 be sloten tot opheffing van den cursus tot opleiding voor de hoofdakte. De gemeenteraad van Amersfoort heeft den 17 bij meerderheid van stemmen besloten aan Gedeputeerde Staten te kennen te geven dat er bij den raad geene termen bestaan voor eene verhooging van de jaarwedde van den commissaris van politie van 1600 op ƒ1800 Op de tweede bijeenkomst, den 17 te Tjalleberd gehoudenis niet besloten tot het volhouden der werk staking. De meeste arbeiders rekenden met den aannemer af en sloten geehe nieuwe overeenkomst. Den 18 hebben omstreeks 150 man den arbeid hervat. Door gebrek aan garen is den 17 des namiddags de arbeid ter weverij van de Venendaalsche stoomspin nerij en weverij gestaakt moeten worden doch den 18 hervat kunnen worden. Den 18 zijn te Haarlem tot leden der kamer van koophandel en fabrieken herkozen de heeren J. Sa- belis met 124, mr. Joh. Enschedé met 122, J. J. Ker- bert met 120 en J. H. Kersten met 120 van de 218 geldige stemmen. Herstemming tusschen de heeren J J. F. Beijnes met 102 en A. J. Jacobs met 95 stemmen. De heer A. F. Kremer bekwam 92 en de heer A. Haart- man 25 stemmen. De liberale kiesvereeniging de Grondwet te Am sterdam heeft den 18 met 31 van de 36 stemmen tot candidaat voor lid van den gemeenteraad gesteld den heer mr. W. S. J. van Waterschoot van der Gracht, notaris. De heer Hudig heeft bedankt voor de candidatuur, nu hij alleen door ééne liberale kiesvereeniging werd aanbevolen. De Nederl. Bank heeft den 19 haren rentestand op nieuw met J pet. verhoogd. Bij de ned. herv. gemeente van Spanbroek c.a. Ï3 beroepen de heer ds. Blankenstein te Wervershoof. Herkozen tot lid van het dagelijksch bestuur van den polder de Kaag, onder Spanbroek, de heer A. Pere boom en tot hoofdingeland de heer C. Boots. Het bestuur van de Vereeniging van oud-leerlin gen der rijks-landbouwschool te Wageningen heeft zich gewend tot den minister van binnenlandsche zaken met een adres, waarin zij opkomen tegen de conclusie van den inspecteur van het landbouwonderwijs, den heer W B. J. van Eijk, in diens opstel in het jaarboek van het onderwijs in Nederland van 1889, dat namelijk de ge diplomeerde landbouwkundigen het recht zouden missen tot het geven van middelbaar onderwijs in de tech nische landbouwwetenschappen. Het bestuur meent, dat deze opvatting in strijd is met de bepalingen van art. 57, 73 en 78 en inzonderheid van art. 82 der wet op het middelbaar onderwijs van den 2den Mei 1863, zoo als dat huns inziens zeer juist is uiteengezet door den heer J. A. A. v. d. Ent, mede-lid hunner vereeniging, een opstel, voorkomende in het Septembernummer van het Maandblad hunner vereeniging en het, bij het bestaande verschil van gevoelen, voor de leden hunner vereeniging van belang is in deze de gewenschte zeker heid te erlangen. Met 1 December a.s. wordt te Overveen een Rijkstelegraafkantoor, ingericht voor telephoondienst voor het algemeen verkeer geopend. Gedeputeerde Staten van Drente hebben hunne goedkeuring onthouden aan het besluit van den gemeente raad van Smilde om de openbare scholen te sluiten voor kinderen beneden 6 en boven 12 jaren. Beroepen (toez.) bij de herv. gemeente te Heiloo de heer F. J. J. Loeff, cand. te Dordrecht. Een soldaat van het garnizoen te Middelburg die zich onlangs in den vinger had gesneden en, om het bloeden tegen te gaaneene pekdraad om de wonde had gebondenis tengevolge van bloedvergiftiging in het hospitaal aldaar overleden. De geneesheeren Klinkert en Nolen te Rotterdam zijn naar Berlijn vertrokken, om zich op de hoogte te stellen van het door dr. Koch gevonden middel ter be strijding der tering. De ambtenaren der posterijen, telegraphic belast- tingen enz. in de prov. Noordholland die in het voor jaar iets hebben bijgedragen om aan de heeren J. H. Smits en A. J. van Pesch, te Amsterdam, een aandenken te vereerenomdat zij jaren achtereen onvermoeid en onverpoosd werkzaam zijn geweest tot het verkrijgen van pensioen voor de weduwen en weezen van burgerlijke amb tenaren, hebben dezer dagen van den heer E. Th, Smeets, secretaris-penningmeester der commissie voor Noordhol land ieder een exemplaar ontvangen van het werkje Geschiedkundig overzicht van de pensioenbeweging in Nederland van 1853 1890 door J. G Everwijn in specteur der registratie en domeinen te Utrecht. Voor de betrekking van secretaris-boekhouder bij het algemeen armbestuur te Zaandam op 1000 jaar wedde hebben zich ruim 150 sollicitanten aangemeld. Mej. H. M. V. van Lelyvelddirectrice van de meisjessóhool van het Nutsdepartement te Bredatreedt op 1 Februari 1891 op als directrice eener meisjesschool te Voorburg. De heer D. Kossen, proponent te Barsingerhorn, heeft bedankt voor het beroep naar de doopsgezinde gemeente te Noord- einde van CJraft Den 8 Januari a.s. hoopt de gymnastiek-vereeni- ging »Bato" te Rijp haar 12;jarig bestaan met eene openbare bijeenkomst te vieren. Eene uitvoering als den 19 in het lokaal Har monie plaats had, mag zeker rekenen op de sympathie van een ieder, die verstandige oefening der spieren, met krachtig lichaam als gevolg daarvan voor den mensch dringend noodzakelijk acht. De AlkmaarscHe Turnclub „Kracht en Vlugheid-' heeft dan ook op dat punt niet te klagen hare uitvoeringen trekken steeds volle zalen en zij heeft er slag vanzich die waardeering van de zijde der ingezetenen blijvend waar dig te maken. Niet alleen toch, dat zij bij hare gewone ledenbij de ouderende heilzame lichaamsoefening onderhoudt, maar ook bij het aankomend geslacht zorgt zij de liefde daartoe op uitstekende wijzeonder zorg vuldige leiding, aan te kweeken die sedert eenigen tijd is toevertrouwd aan den heer A. van Dijkleeraar in de gymnastiek, te den Beemster. De uitvoering van 1.1. Woensdag gaf niet alleen aan de le den der genoemde club, waaronder kranige werkers, gelegen heid hunne vaardigheid te bewijzen maar ook van do vorderingendie de leerlingen van den jongens- en meisjescursus in het afgeloopen jaar weder hadden ge maakt konden de talrijke aanwezigen zich overtuigen. Wie meenen mocht, dat uitvoeringen van gymnastische oefeningen op den duur gaan vervelenomdat ernaar hunne meeningzoo weinig afwisseling in te brengen is'kan nu weder de zekerheid gekregen hebben dat hij zich vergist. Mogen enkele oefeningen tel kens weder terugkeerenhoewel de wijze van uit voering door meerdore oefening volmaakt, ze altijd o. i. met belangstelling doet volgen, het gebied van groep- oefeningen vrije oefeningen en reien biedt daarentegen een onuitputtelijke bron van afwisseling aan. Bijzonder trokken dan ook de aandachtde groepoefeningen aan de harren (de z. g. brug), benevens de geheel vrij uit gevoerde pyramidale groepoefeningen van volwassenen, die ook in het tableau »In den strijd" en »Na den strijd" toonden, hunne gespierdo ledematen ten volle in bedwang te hebben. Schilderachtig was het optreden der meisjes in de vrije oefeningen en in de reien, die zij van een opgowekt lied deden vergezeld gaan. Ook droegen zij in het laatste tableau »Na den strijd", mèt de volwassenen, veel tot het welslagen van die groep bij. De voorstelling van het »Roode Kruis" was aan hare zorgen toevertrouwd. Evenzeer gaf de jougenscursus tal van bewijzen van goede vorderingen. Het was den jongens aan te zien, dat zij met lust aan het werk waren. Het gym nastiekonderwijs is, dan ook zeker voor den leermeester een der dankbaarste vakken de eerzucht van den jon gen wordt daarbij al zeer gemakkelijk opgewekt en ver zekert den onderwijzer reeds spoedig van bereidwillige armen en beenen. De heer van Dijk weet daarvan op voortreffelijke wijze partij te trekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3