No. 140* Twee en Negentigste Jaargang. 1890 ZONDAG TWEEDE BLAD. Officieel Gedeelte. Buitenland. 23 NOVEMBER. Binnenland. Proclamatie. ALKIHAARSCHE CM RAVI. Deze Courant wordt Ulnsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar O,SOfranco door het geheele rijk ƒ1, De 3 nummers 0,00. Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. TE HUUR tegen 1 Januari 1891 het aan de gemeente Alkmaar behoorende huls aan «Ie Uitatvlak tegenover de R. K. Kerk te Alkmaar, laatstelijk bewoond geweest door nu wijlen den heer Dr. J. J. DE GELDER. Huurprijs ten minste f 350,Nadere in lichtingen te bekomen ter gemeente-secretarie te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat eene suppletoire be grooting, dienst 1890 heden den Gemeenteraad aange boden gedurende de eerstvolgende veertien dagen op de gemeente-secretarie ter inzage nedergelegd en tegen be taling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar 18 Nov. 1890. A. MACLAINE PONT. De Secretaris NUHOUT YAN DER VEEN. HEIiEIE. Den 20, des avonds om 10 uur, is brand uitgebroken in de eetzaal van de militaire school te Brussel, welke door de spoedig toegesnelde brandweer gebluscht is kunnen worden. Op de derde bijeenkomst der Congo-Conferentie te Brussel heeft Frankrijk zieh verzet tegen de verdeeling van het zoogenaamde Congo-gebied in twee streken, een aan de oostkust (Engeland, Duitschland en Italië) en een aan de westkust (Congo, Frankrijk en Portugal) elk met een afzonderlijk tarief van invoerrechten. Frankrijk verlangt, dat aan eiken Staat vrijheid wordt gelaten om binnen de algemeene perken het bedrag der invoerrechten in zijne eigen bezittingen te bepalen. Ten slotte werd de zitting weder verdaagd, nadat de fransche gemachtigden beloofd hadden, de tegen hun plan geopperde bezwaren ter ken nis van hunne regeering te zullen brengen. DUITSCMUANR. De gemeenteraad van Berlijn heeft het voorstel, om aan dr. Koch het eerehurgerrecht te verleenen eenparig aangenomen en verder besloten, om aan hem, tot bevordering zijner ontdekkingvoor- loopig de benoodigde localiteit- te verschaffentotdat daarin voor goed zal zijn voorzien. Pruisen. Huis van afgevaardigden. Den 20 sprak minister Miquel over de afzonderlijke be lasting-ontwerpen en verklaarde dat de toestand der geldmiddelen van Pruisen gunstig was. De regeering voerde geen eenzijdige sociale staatkunde, noch in agrari- schen, noch in tegenovergestelden zin. Zij verheugde zich in de toenemende welvaart van allo klassen der bevolking. Het gold hier een werk van verzoenende gerechtigheid, en waar een beroep op gerechtigheid werd gedaan be stonden geene partijen in Pruisen. De hervorming der Klassensteuer in eene inkomstenbelasting was de eerste stap tot ontwikkeling der directe belastingen. IERUAND. Het gerechtshof heeft Dillon en O'Brien (bij verstek), benevens tien andere beklaagden, ieder tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. FRANKRIJK. De gemeenteraad van Lyon heeft 500 toegestaan voor het standbeeld van Garibaldi te Dijon. De te Parijs vermoorde russische generaal Seliverstroff was den 18 in het Hotel Baden gekomen om genees- heeren te raadplegen. Des avonds was hij tegen 11 uren bezocht geworden door een onbekende die na eenigen tijd vertrokken was. Toen kort daarop zijn bediende naar gowoonte in zijne kamer was gekomen om zijne orders te ontvangen, vond hij hem met bebloed gezicht en nauw- lijks meer ademhalende op de sofa liggen. De in allerijl ontboden geneesheer bevonddat de schedel door één revolverkogel doorboord was. Niemand had eenig gerucht gehoord en tot nog toe is de dader niet met zekerheid gevonden. De persoon die een brief uit Rusland aan hem moest overbrengen en bij hem ook geweest is, heet Padlinski, een pool. Zoowel deze als de man bij wien hij inwoonde, is in hechtenis genomen. Volgens het on derzoek van dr. Brouardel moet de moordenaar links achter den vermoorde gestaan hebben terwijl hij voor over gebogen zat te schrijven. De heer Pasteur heeft aan prof. Koch te Berlijn naar aanleiding van zijne ontdekking een telegram van ge- lukwensching gezonden. Kamer. Na hevige woordenwisselingen is den 18, op verzoek van den minister van financiën Rouvier, de inter pellatie van den bonapartistischen afgevaardigde Laur over het leenen van 75 millioen franken aan de Engelsche, Bank door de Fransche Bank eene maand uitgesteld. Laur werd bij die gelegenheid o. a. tweemaal tot de or de geroepenmaar hij weigerde de tribune te verlaten, zoodat de voorzitter genoodzaakt was zich op de Kamer te beroepen, waarvan de meerderheid zich natuurlijk tegen hem verklaarde. De begrooting van openbare werken werd ten slotte aangenomen. Telefoonnummer 33. ITAUIE. De minister Crispi heeft te Turijn eene rede voering gehouden, waarin hij uitvoerig de afrikaansche aan gelegenheden behandelde. Hij verklaarde, dat de italiaan- sche regeering tot geene verdere uitbreiding zou overgaan, en gaf als zijne overtuiging te kennendat Engeland eene minnelijke schikking zal vergemakkelijken. Hij wees er op, dat de aanvallen tegen de internationale staatkunde van het kabinet niet in staat zijn geweest om het land in beroering te brengen. «Vorsten", dus liet hij zich uit, «hebben ons met voorkomende hoffelijkheid de verzekering gegeven van do oprechte gevoelens, welke hen als bond- genooten bezielen, en hunne ministersstemden daarmede in." Hij kondigde verder de indiening aan van hervormingen, waardoor het evenwicht tusschen de Staatsontvangsten en uitgaven zal worden hersteld zonder dat de regeering de toevlucht behoeft te nemen tot nieuwe belastingen. Ten slotte verklaarde hijdat het onmogelijk zou zijn een handelsverdrag mot Frankrijk te sluitenwanneer die mogendheid bij haar nieuw ontworpen tarief van in- en uitgaande rechten volhardde. RUMENIE. Bij de verkiezingen voor de gemeente raden hebben de conservatieven eene groote overwinning behaald. De liberalen worden slechts in 4 groote plaatsen gekozen. KWITSERUAND. Op verlangen van den Bonds raad zullen eenige fransche anarchisten uit Genève ver bannen worden. SERVIE. In de troonrede, waarmede de Skupschina geopend is wordt o. a. medegedeeld dat de verhouding tusschen Servie en Oostenrijk niets te wenschen overlaat. De staatscourant van den 21 bevatte de volgende pro clamatie van den 20 betreffende de aanvaarding van het Regentschap door H. M. Koningii. Emma. In naam van Zijne Majesteit Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassa^ Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Wij Emma, Koningin der Nederlanden, Regentes van het Koninkrijk, In de ernstige dagen, waarin 's Konings toestand ons allen met droefheid vervult, treed Ik op als Regentes van het Koninkrijk. Ik gevoel al het gewicht der taak die Mij is opgelegd, maar uit liefde tot het Nederland- sche Volk aarzel Ik niet haar te aanvaarden, nu de Staten-Generaal met eenparigen, vertrouwen wekkenden, aandrang Mij daartoe riepen. Mijne kracht en wijsheid zoek Ik hij den Almachtigen en Alwijzen God. Ik reken op den trouwen steun van het geheele Nederlandsche Volk, die Mij door zoovele blijken van liefde en verknochtheid voor altijd aan zich verbond. De Koning, Mijn geliefde en geëerbiedigde Gemaal, gaf mij altoos een hoog voorbeeld van de vorstelijke plichtsbetrachting en de werkzaamheid in het belang van Land en Volk, die het Huis van Oranje steeds onder scheidden. Ik acht het Mijn plicht dat voorbeeld na te streven. Moge God het lijden van Onzen Koning verzachten en Nederland nemen onder Zijne heilige hoede. Lasten en bevelen, dat deze Proclamatie in het Staats blad zal worden geplaatst. Gedaan te 's-Gravenhage op heden den 20sten Novem ber 1890. EMMA. De proclamatie is verder door alle ministers onder teekend. De ministerraad heeft bepaald, dat na de optreding van H. M. de Koningin als Regentes der Nederlanden in officieele regeeringsstukken zullen worden gebruikt de volgende formules. Voor het adres: Aan de Koningin- Regentes" en aan het hoofd der besluiten In naam van Willem III, Koning der Nederlanden enz. Wij Emma Koningin der Nederlanden, Regentes van het Koninkrijk." Wij namen dezer dagen een kijkje in de reeds bijna geheel voltooide nieuwe kaasfabriek de Prinses'', staande op den hoek, gevormd door de kruising van den Molen weg en den Rustenburgerwegonder de gemeente Ur- sem. Het is eene door een ruim erf omgeven uitge strekte behuizing die gebouwd werd door den aanne mer den heer Joh. Hillenaar het ontwerp van den heer R. K. Koppen voor rekening van de heeren A. de Graaf, J. Kos, C. de Geus, P. Vader P.D.z., Jb. Slooten, J. Boot Kz. en mej. wed. A. Couwenhoven. Het opzicht gedurende den bouw is toevertrouwd geweest aan den heer E. Kalverboer. Het gehouw bevatbehalve eene vestibule waar de melk wordt afgeleverdle. eene wachtkamerwaar de aanteekening bij de ontvangst geschiedt, 2e de kaaska mer, met 2 kaas- en 2 weihakken, 3e de pers- en zout- kamer, bevattende 104 persen, waaronder er nog 36 zijn, die ieder voor 2 kazen tegelijk kunnen dienst doen, zoo dat te zamen 140 kazen in eens geperst kunnen worden) 4e de machinekamer, bevattende de door de firma D. Bos man en Zoon te Alkmaar vervaardigde stoommachine en eindelijk 5e de ruime woning van den kaasmaker. Den 12 dezer maand werd reeds voor het eerst met de bereiding oen aanvang gemaakt. Van ruim 100 koeien zal de melk aan deze fabriek voorloopig geregeld verwerkt worden. De directie is in handen van de heer J. de Graaf, die in de onmiddellijke nabijheid der fabriek woont. Te Kampen is tot apothekersbediende toegelaten R. C. Schouten van Wormerveer. De gemeenteraad van Kampen heeft besloten tot opheffing van de bewaarschool voor den meergegoedeu stand. De kon. papierfabriek te Maastricht keert over 1889/90 een dividend van 19,20 per aandeel van ƒ250 nominaal uit. De heer A. L. W. Seijffardt, lid der Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict Utrechtheeft beslotenzich bij de aanstaande verkiezing van kamerleden niet meer verkiesbaar te stellen. Aan de besturen der liberale kiesvereenigingen heeft hij als redenen opgegevendat, werd hij tot lid herkozenzich een nieuw vierjarig tijdvak zou openen en voegen bij het half Septembor 1891 afloopend tijdvak zijner 3) jarige werkzaamheid als volksvertegenwoordigerwaardoor hij z. i. voor een groot deel afstand zou doen van de mogelijkheid, om later met vrucht weder in het leger werkzaam te zijn. Doordat hij vóór het aanvaarden van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer in 1888 geruimen tijd geplaatst was bij den generalen stafachtte hij het voor zich te meer noodzakelijk niet te lang nonactief-officier te blijven. Te Terschelling is door den gemeenteraad tot onderwijzer aan de school te Hoorn benoemd A. van der Mey aldaar. Op het eiland Texel zijn twee stations voor de kustwachtmet het oog op eventueele schipbreuken en het aanspoelen van verschillende voorwerpen uit zee, wat door een in noordelijke richting gaanden stroom (eene voortzetting van den Rennestroom, die langs de kust van Holland strijkt), niet weinig in de hand wordt gewerkt. Door den opper-strandvonder van Texel is thans ter algemeene kennis gebracht, dat, volgens besluit van den minister van marine, de hoofden der stations gerechtigd zijn premiën in geld uit te keeren voor het met spoed aanbrengen van berichten omtrent strandingenhet in gevaar verkeeren van schepen, enz.; het bedrag dier premiën is afhankelijk gesteld van de meerdere of min- pere juistheid van het bericht en van den spoed waar mede het wordt aangebracht. De twee hoofdstations dei- kustwacht op Texel zijn gevestigd te De Koog en te De Ooeksdorp. Den 19 gaf de rederijkerskamer Vondel" te Uit geest, in de «Ooievaar", eene goed bezochte voorstelling, bestaande in de opvoering van «Het Parelsnoer", drama in drie afdeelingen, en «Het spreekuur van den dokter", kluchtspel in één bedrijf. Beide stukken werden flink afgespeeld. De vereeniging mag zich verheugen in het bezit van zeer goede krachten zoodat dan ook zonder overdrijving mag gezegd worden dat de meeste rollen verdienstelijk werden gespeeld. Van het herhalingsonderwijs te Uitgeest maken dezen winter 24 leerlingen gebruik, die, voor zoover zij niet tot de onvermogenden behooren ingevolge de nieuwe onderwijswet 20 centen per maand betalen. In eene onlangs gehouden vergadering der Noorder- Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in het arrondissement Alkmaar is met algemeene stemmen besloten, bij de gemeentebesturen in dat arrondissement er op aan te dringen adressen tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal te richten met verzoek het inge diende wetsontwerp tot herziening der algemeene regels ten aanzien der plaatselijke belastingen niet aan te nemen. Men was van oordeel, dat de aanneming van dit wets ontwerp voor de plattelandsgemeenten in Noordholland een ramp zou zijn. Het gemeentebestuur van Wieringerwaard heeft voor den tijd van vijf jaren eene verbintenis aangegaan met den heer K. A. Schenk aldaar, waarbij diens ijshnis van gemeentewege zal worden gevuld. Aan onvermo genden, zoomede aan hen die in de twee laagste klassen in den hoofdelijken omslag zijn aangeslagen wordt, bij voorkomende ziektegevallen kosteloos het ijs afgestaan; de overige ingezetenen zullen bij dag 0.50 en des nachts j 1 per emmer moeten betalen. Den 9 December zal te Wieringerwaard de verkiezing plaats hebben voor een lid van den raad, ter vervanging van den onlangs overleden heer C. Zijp. Mevrouw de wed. H. M. van Boom, geb. Bertault, te Utrecht overledenheeft o. a. de volgende legaten vermaakt: aan de stad Utrecht tot onderhoud van haar graf j 2000 de maatschappij Caecilia te Amsterdam 3000de armen der nederl. herv. gemeente en de armen der r. k. gemeente te Utrecht, ieder 1000 de maatschappij «Liefdadigheid naar Vermogen" te Amster dam 2000den blooten eigendom van een kapitaal van 15,000 voor de )- aan het Kinderziekenhuis te Amsterdam, voor aan het ned. hev. oude mannen- en vrouwenhuis te Utrecht en voor a aan hot r. k. oude mannen- en vrouwenhuis te Utrechtden blooten eigen dom van een kapitaal van 10,000 aan de blindenin- richting te Utrecht en den blooten eigendom van een kapitaal van f 10,000 aan de inrichting voor zeelieden «Prins Hendrik" te Egmond aan Zee, alles vrij van succesierecht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 5