Wijnhandel VEEZEKERING-HAATSCHAPPIJ Chocolaad GROOTES Fabriek te Westzaan. HÏÏLSTKAMP's OUDE GENEVER. Hoofd-Ean de Cologne, Alkmaarsche Brandverzekering-Maatschappij Gebroeders Serbrock Chocolade en Cacao. Hochheimer. KAHSTEL. Let op den naam. Hulstkamp Zoon en Molijn, Rotterdam. ALKMAAR. Langestraat, A 35. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen 75 Risten CHAMPAGNE Stollwercks Chocolade en Cacao f-'t Hondsbosch. 1>. BOSMAN A ZOON, Alkmaar, Van Roumnde Geveke, S. de ÏLazige P.Az. VRAAG Onovertroffen Kwaliteit. Gegarandeerd zuiver. Opgericht 1825. Stoomdrukkerij HERMs. COSTER ZOON. Keuz e uit 16 lettersoorten. levend Hoofdonrein, van J". Bijloos, Langestraat, Slijters en Venters! iP Til TIP W A Magazijn van Pianino's en ill. A.O X 1XL XL, JLmerikaansehe Orgels. Belanghebbenden bij de oprichting' eener ONDERLINGE worden verzocht, hunne polissen in te dienen bil den ouderire- teekende, VOOUDAM, C 13. H. H. MOMMA B.Jz. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. G. A. SCHMIDT, Agent. G-ebrfh Stollwerck s vervaardigen en repareeren Stalen en IJzeren Schepen en Stoombooten, Stoomketels, Land en Bootmacliines. ALK M A A R. VERDRONKENOORD 1) 14, ALKMAAR Palus S' Gervais f 30 per anker. Grand vin d'Algérie „28 EERSTE NEDERLANDSCHE op het Leven, tegen Invaliditeit en Ongelukken. Keizersgracht 190, AMSTERDAM. Directeuri A. DE CEVAOud-Provinciaal Inspecteur van 's Rijks ter vernietiging van Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van H. U H. IlAlJH i@HM te Barmen. Voorhanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. Verhuren, Stemmen, Repareeren en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeeren den verbruiker van eeu aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten De Iirma behaalde: r 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Diploma's, gouden enz. Medailles; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris: Nous vous dëcernons une Medaille d'or première classe en consideration de votre ex cellente fabrication de Chocolat, bonbons variés etc. etc. Stollwerck's fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kal verstraat 103. A 55 Per Anker f 50, Resultaat der controle door liet Bureau voor chemisch en microscopisch onderzoek te Amsterdam gedurende December en Ja nuari j.l.: »On grond van verschillende expertises verklaren ondergeteekendendat in de Caeaosoorten merk KARSTEU Co., geenerlei abnormale bestanddeelen gecon stateerd zijn en dat de samenstelling vol doet aan de eischen, welke aan het onver- valschte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden." (w. g.) Dr. P. P. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. Ito. f 1.1©i Ito f «.Ö7|, Ned. Ons f 0,24. belden a contant. Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franco verzonden. Gevestigd te 's Gravenhage. Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 24 Februari 1882, No. 15 en van 15 Juli 1888, No. 21. Maatschappelijk Knpitnnl f 1,500,000. Directe uren: Mr. H. GOEMAN BORGESIUSLid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Jhr. Mr. W. SIX, Lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, Oud-Minister van Binnenlandsche Zaken. BIJKAXfVOii voor Noord-Holland Belastingen. Sluit verzekeringen betaalbaar bij overlijden en bij leven na een vooraf bepaald 'aantal jaren uitzet- verzekeringen studiebeurzen, lijfrenten enz. Sluit verzekeringen tegen ongelukken, zoo vel met particulieren (individueel), als met heeren Fabri kanten Aannemers enz. voor hun personeel (collectief). Agenten voor Alkmaar en omstreken de H.H.' I., TOP, Candidaat-Notaris.enR. A.'WISSEU'INK, COIFFEIIH te Alkmaar. Het vernietigt onmiddellijk alle levend hoofdonrein, is geheel onschadelijk en bevorderlijk aan den groei van het haar, Is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Prijs per flacon 30 en lO ets. Attesten voorhanden. De goedkoopste Scheurkalenders voor 1891 koopt men in het Magazijn van goedkoope Boeken, Dubbele- buurt B 14, bij de Paardenmarkt te Alkmaar. Adres te AlkmaarHotel „D E TOELAST. HEBT HAGAZIJI IS STEEDS KLIM VOOllZlEA' VAN IN HE KEURIGSTE DESSINS ms, per kist van 12/1 flesschen 15 ver: J. DAVERVELDT Co., Expediteurs, N. Z. K merk Carte d'Or, Clf Alt UIER A Co., Helmsper kist van 12/1 flesschen 15 veraccijnsd te Amster dam tegen rembours of postwissel to bekomen bij C. J. DAVERVELDT Co., Expediteurs, N. Z. Kolk 27, Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4