Telegrafische Berichten. Stadsberichten. Ambachtsonderwijs. Gemeentelijke Huishouding. Markt- en Beursberichten. Te Scheveningen zal van den 1 Juni 1891 af, ge durende vier maanden eene Internationale Sport tentoonstelling gehouden worden in den ruimsten zin des woords. Zij zal alle fabrikaten, voortbrengselen voorwerpen en werktuigenzoo in natuurlijke grootte als in model, die betrekking hebben op het sportwezen omvatten, zoomede litteratuur, photographiën enz. daarvan. Het programma bestaat uit twaalf afdeelingen of groepen als volgt: Rijsport. Jacht- en Schietsport. Wielersport. Watersport. Athletieke SportA(Gymnastiek Schermen, Hardloopen en Boksen), Differente spelen. Visscherij. Sneeuw- en IJssport. Reis- en Picnic-benoodigdheden. Voorwerpen die betrekking hebben op Sport. Schoone Kunsten. Tijdelijke tentoonstellingen en Wedstrijden. 's GRAVENHAGE 13 December. Tweede Hamer. De indische begrooting is geheel aangenomen nadat eene motie-Hartogh, om geen dubbele patentbelasting te heffen van ondernemingen in Indie, die haren hoofdzetel hebben in Nederland tot later was verschoven. De sup pletoirs begrooting van oorlog is aangenomen nadat uitdrukkelijk was geconstateerd, dat niet werd gepreju- dicieerd op het voortdurend onder de wapenen houden van de zevende lichting. Bij de suppletoirs begrooting van binnenlandsche zaken is verworpen met 50 tegen 18 stemmen een amendement-Beaufort-Zaaijer om de subsidiën voor bijzondere kweekscholen te verminderen als protest tegen het regeeringsstelsel van betaling naar gelang der resultaten. Maandag staatsbegrooting. Te Breda is den 10 en 11 voor apothekers bediende geslaagd mej. A. Prins alhier. Aangenomen het beroep naar de ned. geref, ge meente alhier door D. J. B. Wijers te Hijlaard. De desinfecteur, aangesteld door de afdeeling Alk maar en aangrenzende gemeenten van de Noord-Holland- scho, Vereeniging Het Witte Kruiszoo verzoekt men ons te melden, is te ontbieden aan zijne woning in de BloemstraatD. N°. 5 of bij den heer G. Looman secretaris van bovengenoemde afdeeling bij wien tevens het tarief ter inzage ligt. Deze persoon die daarvoor te Amsterdam werd opgeleid belast zich, zoowel met het desinfecteeren van vertrekken waarin lijders aan be smettelijke ziekten vertoefden, als met het ontsmetten van beddegoed kleederen enz. De bij herhaling uitgestelde voorstelling van Wa terloo door het gezelschap van den heer Charles de la Mar, wordt nu gezegd te zullen plaats hebben in het begin der maand Februari a s. Het concert, waar aan de dames Martha van OphemertAnna Klimmer- boom en Charlotte Jaspers benevens de heeren Johan SchmierHenri van Haarlem en G. Klimmerboom zul len medewerkenreeds aangekondigd in ons nummer van 23 November 1.1. doch uitgesteld ten gevolge van het overlijden des Konings, is nu bepaald op Dinsdag 33 December. Den 12 werd in eene vergadering van de afdeeling Alkmaar en omstreken van den IKederlandschen Protestantenbond, in het lokaal Harmonie, eene voordracht gehouden door den heer M. van KleefF, al hier, getiteld «Godsdienst en het hedendaagseh drama." Na de verhouding van godsdienst en dramatische kunst te hebben aangetoondwerd meer in het bijzonder gehan deld over Ibsen's «Spoken." Werd het pessimisme en het ongeloof van dezen schrijver uit deze tragedie ons duidelijk en zeer betreurdde nadruk werd inzonder heid gelegd op de treffende wijzewaarop Ibsen de echtscheiding en de wet der herediteit brengt onder de «ogen en tot de harten van de menschen. In de den 12 gehouden vergadering van de Alk- maarsehe IJsclub werd, na afdoening van eenige huishoudelijke werkzaamheden, besloten 1°. zoo mogelijk een tent te plaatsen op een der banenrondom deze gemeente, ten einde voor de leden een vereenigingspunt te vormen 2°. zoo spoedig mogelijk een wedstrijd uit .te schrijvenuitsluitend onder de leden dier clubmet <dien verstande dat ieder deelnemer zich een behoeftig huisgezin kiezen kan voor wien hij rijdt. Den winners wordt de beschikking gegeven over eene grootere hoe veelheid levensmiddelena 11 e deelnemers echter geven, door hunne deelname alleenzich het genoegenaan een arm gezin een welkome gave te bereiden. De IJsclub behoeft tot uitvoering van dit plan de geldelijke mede werking der ingezetenen die zijnaar men ons mede deelt dan ook zoo spoedig mogelijk zal inroepen, door het aanbieden van inteekenlijsten. In de- ruime, nette machinekamer van de kunstboter- fabriek Kinhelm, alhier, van de heeren J. A.. van den Bosch en Zonen, wier inrichting in de korte jaren van haar bestaan zich zoo aanmerkelijk heeft uit gebreid, zagen wij den 13 een gebouwtje bestemd om te dienen tot uitstalling van hunne producten op de den 23 dezer te Glasgow te openen «Industrial exhibition ol manufactures, arts and science, die tot April 1891 .zal voortduren. Het gebouwtje is door 4 in zilver ge schilderde pilaren in 3 afdeelingen gescheiden, terwijl de achtergrond geheel afgesloten is door eene roode draperie. Aan weerszijden dier afdeelingen hangt eene draperie van gelijke kleur, met crème franje afgezet en door een verguld kettingje opgenomen, sierlijk af. Het geheel wordt afgedekt door een boven de middelste afdeeling gewelfde zolderingin zwart geschilderd, met metaal kleuren randen afgezet Boven het gewelfde middenstuk zalte midden eener vlaggentrofee uit de engelsche en hollandsche kleuren bestaandezich het Glasgower wapen verheffen, door den heer A Kliisoner, alhier, bewerkt. De beide uiterste afdeelingen bevatten in drie verdiepingen, net gerangschikt, verschillende verpakkin gen, zooals de firma er 50 of 60 bezit, waarin zij haar producten in den handel brengt. Aan de benedenste van ieder dier verdiepingen worden een drietal photo graphiën van fabriek en omgeving aangebracht. De tee- kening van het geheel werd vervaardigd door den heer B. Geurtsen, die ook de laatste uitbreiding der fabriek heeft geleidde drapeering geschiedde door mej. wed. C. P. Mulder, het schilderwerk door den werkman dei- fabriek J. Groot. Reeds verwierven de heeren van den Bosch bekronin gen te Parijs (gouden medalje), te Tunis (eerekruis), te Nizza (gouden medalje)te Luik (eerediploma en gou den medalje), te Toulon (gouden medalje) en te Bolsward (verg -zilv. medalje). In de op den 12 gehouden ledenvergadering der afdeeling Alkmaar en omstreken van Volksonder wijs is beslotende jaarlijksche contributie van f 1 tot 1,25 met 1 Januari 1891 te verhoogen in verband met het in de laatste algemeene vergadering genomen besluitom de bijdtage aan de Algemeene Kas van 0,75 per lid tot 1 te verhoogen. Eene uitvoerige gedachtenwisseling had plaats over de vraagof het ook mogelijk was, op eene ledenvergadering zoo noodig met introductie sprekers uit den boezem der afdeeling te laten optreden ter behandeling van met hot onder wijs in verband staande vraagstukken. Het bestuur ver klaarde zich ten slotte bereid, dat reeds meermalen be handelde punt verder te overwegen en deelde daarbij o. a. mede dat eene aangewende poging om het be waarschool-onderwijs op eene voor het publiek toegan kelijke bijeenkomst te laten behandelen door een daartoe bevoegd persoonmislukt was. Het bestuur had ge meend dat behandeling van dat punt zeer wenschelijk zou zijn geweestin verband met de bij den gemeente raad aanhangige aanvraag betreffende de algemeene be waarschool aan de Doelenstraat. Dinsdag, 30 December e.k., 's avonds 7 uur, zal in het lokaal Harmonie (groote zaal), op uitnoodiging van de Commissie van toezicht op het mid delbaar onderwijs alhier, door den heer H. J. de Groot, leeraar aan de ambachtsschool te Leeuwar den, eene voor het publiek kosteloos toegankelijke voordracht worden gehouden over het teekenonder- wijs voor aanstaande ambachtsliedenin ver band met hot bij den raad dezer gemeente aanhangig ge maakte voorstel tot reorganisatie van het onderwijs aan de burgeravondschool. De heer de Groot is tot zijn 25e jaar als gewoon tim merman en onderbaas in de praktijk werkzaam geweest. Daarna gaf hij en geeft hij nog theoretisch en praktisch onderricht aan genoemde ambachtsschoolwaar hij thans gedurende 8 jaren werkzaam is. In de vorige maand hield hij voordrachten te Amsterdam en Haarlem, waar hij deed blijken een zeer goed spreker te zijn De heer de Groot heeft zich bereid verklaardna afloop zijner voordracht, de door belangstellenden te vragen inlichtin gen of te maken opmerkingen zoo mogelijk te verstrek ken of te beantwoordenterwijl hij voornemens is aan zijne hoorders de gelegenheid te geven eenige teekenin- gen, die door leerlingen der ambachtsschool te Loenwar- den zijn vervaardigd te bezichtigen. In het belang van het aan de aanstaande ambachts lieden in deze gemeente te geven onderwijs vestigen wij de aandacht onzer lozers op bedoelde voordracht en wek ken gaarne tot bijwoning dier bijeenkomst op. Waar het teekenonderwijs voor aanstaande ambachtslieden zal worden besproken door een in de praktijk gevormd en in de theorie ervaren persoon die bovendien het voor recht bezit van zijne denkbeelden op eene heldere en vloeiende wijze te uitenmag met grond eene groote belangstelling van de zijde van patroons, ambachtslieden en aanstaande ambachtslieden worden verwacht. Klectrisel» licht. Waarom gebruikt de gasfabriek hare cokes niet om electrisch licht te leverenin plaats van koopmanschap in brandstoffen te beoefenen, tot hinder der neringdoenden in dat artikel Kweerenpad Wij vernemen van goederhanddat mot de geheele bestrating van het Kweerenpad reeds een aanvang zon gemaakt zijn ware de vorst niet ingevallenwaardoor alle straatwerk moest worden gestaakt. (Réd.) Ijsbanen. 1°. Worden de baanvegers uitsluitend door de politie aangesteld? en zoo ja: 2°. Kunnen zij dan door haar niet worden gedwongen, hunne banen niet alleen naar den eisch te onder houden d w. z. ze goed te effenen en ook barsten behoorlijk vol te gieten maar ze boven dien zoo breed te maken als slechts mogelijk is, het geen mij om vele redenen wenschelijk voorkomt: een goed rijder kan dan flinke streken maken de baan wordt minder spoedig vuil; er kunnen meer menschen te gelijk van gebruik makenhet gevaar op de baan wordt veel geringer, want men haakt niet zoo spoedig in elkanders schaats het aantal botsingen en aan rijdingen vermindert; de baan zal ten slotte minder worden stukgeredon. 3°. Kan het niet worden voorkomendat baanvegers kinderen en vrouwen den bezem voor de voeten wer pen indien deze zonder te betalen willen doorrijden, wat o. a. op de Oudegracht heeft plaats gehad 4°. Is iedere baanveger gemerkt of van een nummer voorzien zoodat, bij eenige ongeregeldheid, aangifte daarvan aan de politie kan worden gedaan door een voudige opgave van het nummer Voor zoover ons bekend, dragen inderdaad de baan vegers genummerde banden om den rechterarm. (Red.) Ke» noodkreet uit het Fnldsen! Naar aanleiding van het feit, dat den 8 zich met buitengewone kracht en donderend geraas een sleepboot door het ijs eenen weg baande door de gracht der Zaad- markt en de aan bet water uitkomende huizen van het Fnidsen op hunne fundamenten deed schudden zoodat de bewoners verschrikt zich naar buiten begaven, diene het volgende ter algemeene kennis en in het bijzonder van de bevoegde autoriteiten. Zijn genoemde bewoners aan de voorzijde, ten gevolge der nog steeds te vergeefs gewachte regeling omtrent het rijden met hand- en andere vrachtwagens op marktdagen, al niet te benijdenzeker zullen zij allen met innig leed wezen in de Alkmaarsche Courant het verslag van den gemeenteraad van den 10 gelezen hebben, waar de voor zitter aan den heer Koorndie bovengenoemd feit ter sprake bracht, antwoordde: «er bestaat geen e politiever ordening, die zoo iets kan beletten." Schrijver dezes komt dit antwoord zeer vreemd en al leszins onvoldoende voor, in aanmerking nemende, dat vóór een paar jaar door alle bewoners van het Fnidsen .zoover zij belanghebbenden wareneen verzoekschrift aan B. en W. is ingediendom het stoomen van booten zooveel mogelijk te beletten, daar uit een onder zoek blijken zoudat de fundamenten der perceelen van adressanten daartegen niet bestand waren en aan gevaar van verzakking bloot stonden. Dit onderzoek heeft plaats gehadvaD de uitkomst is adressanten wel niets bekend geworden, maar zeker is het, dat toen ter tijd door den sedert overleden havenmeester den schippers der booten gelast werdin dat gedeelte der gracht niet te stoomen. Geruimen tijd werd hieraan voldaan, totdat eerst ter sluiks en later door den opvolgenden havenmeester het verbod óf niet gedaan, althans niet gehandhaafd werd. Nu rest mij de bescheiden vraag van wien is destijds, na onderzoek der fumleering der perceelen, het verbod van stoomen uitgegaan? Tegen wien eene actie van schade in te stellen bij eventneele verzakking? Is het niet mogelijk, zonder handejsbelangen te bena- deelen een gedeelte van Alkmaar's burgerij voor schade te vrijwaren? Roeken Botermarkt. Aan het verbod hieromtrent wordt in geen enkel opzicht de hand gehouden. Den 13 rookte alles er dap per op los. Aan wien is het toezicht daarop opgedragen BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 11 Dec. Hendrik van Drust, te Borne, en Grietje van dei- Sluis, te Alkmaar. GEBOREN. 11 Dec. ElizabethD. van Dirk Adrianus Mooij en Elizabeth Sougé. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK. Zitting van 12 December 1890. H. v. H., Akersloot, verduistering, vrijgesproken. J. H., Hoorn, diefstal van vee, 9 maanden. Tevens werden 2 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. ALKMAAR 12 Dec. Kleine kaas f32,commissie f 32,—, middelbare f 31,50, aangevoerd 343 stapels, wegende 103421 K.G. Op de graanmarkt worden aangevoerd 937 mudden. Tarwe f 7,50 a 8,50 Rogge f 5,75 a 6, Gerst f 4,50 a 5,50, id. chev. f 5 a 5,50, Haver f 3 a 3,85, Paarden- boonon f 6 a 6,25, bruine dito f 10 a 12, citroen dito f 13,50, duiven dito f 7, rood Mosterdzaad f 14 Erwten: groene f 9,50 a 16 dito grauwe f 15 a 18, dito Vale f 12 a 15, per mud. 13 Dec. Aangevoerd 7 paarden f 50 a 120, 1 koe f 18022 nuchtere kalveren 8 a 20, 230 schapen 10 a 25, 45 magere varkens 11 a 14176 biggen 4 a 6, 3 bokken en geiten 3 a 8Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,75 a 0,85, eieren f 7 a 8,50 per 100. AMSTERDAM 12 Dec. Aardappelen Friesche Dok- kummer Jammen f 2,90 a 3,20, dito Franeker f 2,90 a 3,40, dito engelsche fgeld. blauwe f' 3,30 a Pruisische Hamburgers f 4,25 a 4,50, Roode f 1,50 a 3,20, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3,80 a 4,50, dito Flakk. f 3,25 a 3,50 dito Blauwe f 3,30 a 3,40, Friesche Saaiers f 2,— a 2,30, alles per mud. Kaapkoeken f 52 a 80, Lijnkoeken f 7,50 a 11,50. 10 Dec. Petroleum kalm Amerik. loco f 7,65, Dec. f 7,55, Jan.-Feb. f 7,75, E. Nobel onveranderd. DELFT 11 Dec. Boter per kwart vat 58 a 70. Aangevoerd 159 achtste en 120 zestiende vaten. Samen 8380 P. EDAM 11 Dec. Aangevoerd 205 stukken boter/1,a 1,20 per P., kipeieren f 8.50 a 9. HOORN 11 Dec Kleine kaas f 32,50, commissie f 32,50 Middelbare f 30, Aangevoerd 153 stapels wegende 42367 P. 12 Dec Aangevoerd 557 schapen 20 a 29, 28 var kens f 0,36 a 0,44 p. P. Handel matig. HOORN 13 Dec. Aangevoerd tarwe 7,75 a 8,50, Rogge f 5,25 a 6 gerst f 5 a 6 haver 3,25 a 4Erwten witte 10,50 a 12, groene dito 11,25 a 14, grauwe grauwe dito 12,50 a 17, vale dito 13 a 16bruine boouen 11 a 13 karweizaad 9 a 9,25 mosterd zaad 14 a .1614 paarden 50 a 150, 81 lam meren 14 a 20, 5 kalveren f 10 a 20, 30 varkens f 8 a 18, 2 zeugen 25 a 35 91 biggen 4 a 7,50 50 kippen f 0,50 a 1,80, 1700 koppen boter f 0,50 a 0,55 per kop. LEIDEN 12 Dec. Aangevoerd 8 stieren "f 82 a 135, 76 kalf- en melkkoeien f 110 a 260, 33 geldekoeien f 98 a 236, 85 vette ossen en koeien f 151 a 292, 56 a 72 c. p. P. 18 graskalveren f 24 a 65, 17 vette kalveren f 48 a 80, 80 a 100 c. p. P. 12 nucht dito f 9 a 14, 820 vette schapen f 21 a 30, 45 a 50 c. p. P., 344 weide-schapen f 15 a 25, 38 magere varkens f 18 a' 35 74 biggen f 3,25 a 14. MEPPEL 11 Dec. Boter per1/» vat le soort 26,50 2e soort/ 24,50, 3e soort 22,—, per P. ƒ1.17 a 1,40 Aangevoerd 11900 P. LEEUWARDEN 5 Dec. Boter. Aangevoerd 376 kwart184 achtste en 50 zestiende vaten. Prijs le soort f 53, SCHIEDAM 1 Dec. Moutwijn en Jenever. Wegens besloten water geene prijsnoteering. SC HAGEN 11 Dec.gj Aangevoerd 11 paarden f 40 a, 120, 4 geldekoeien f 180 a 270, 3 kalf koeien f 180 a 210, 2 vaarzen f 110 a 170, 19 nacht, kalveren f 7 a 22, 440 schapen f 20 a 30, 1210 lammeren f 14 a 21 24 magere varkens f 10 12, 25 biggen f 5 a 7 boter 60 a 70 ets. per kop, kipeieren f7a 7,50 perlOO.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2