Opto Yrijwillige Moois Boter- en Kaashandel. Versche Roomboter. BOELHUIS H S 8© Lammeren Meubelen EMXL BOAS, SCHRIJFBOEKEN Schaatsen Adyertentiën. Openbare Uerkooping, Notaris B. Wieland Los, Openbare Verkooping Eenig Zilverwerk, UITVOERING Christelijke Zangvereeniging „HARPE DAVIDS," AANBESTEDING Gemeentewerken Alkmaar. LANGESTRAAT ALKMAAR. bij Hs. Nederkoorn. VERMIST ÏEKOO OPBXKT BÜH.H LES der Stedelijke Muziekschool. INBOBOBL Goud- en Zilverwerk. „Het Witte Kruis." GROENTEN. TE HUUR: Hongaarsche Druif. ÈP' m Vn Aan belanghebbenden wordt herinnerd dat de biljetten ingeleverd moeten worden vóór 16 December 1890, 's morgens 10 uren. Rekeningenpapier Kota'sKwitantiën Scheurkalenders Nieuwj aarskaarten Visitekaartjes. Almanakken enz. enz., DINSDAG 16 DECEMBER 1890 worden geslepen door G. C. HABICHT, Van het EDELSTE soort is de UISH0UDB0EK 1891 (editie Gebrs. Kraay). Eenvoudige Handleiding voor Nedei- p. landsche huisvrouwen, door een Huismoeder Prijs TARING'S ALMANAK voor den Nederl. Landman, 44e jaarg., 18Jl. I rijs m katoen f 0 75, in leder i 1,25, in leder verg. op sneêj h AGENDA voor 1891met drie datums op één pagina post- en telegraaftanef, bini nen- en bnitenl. munten, maten en gewichten enz., m linnen t u,w ZAANDAM 11 Dec. Kleino kaas 30,—, aangevoerd 20 stapels. ZWOLLE 12 Dec. Boter per achtste vat f 25,— a 26,50, per pond f 0,90 a 1,50. Samen 7070 P. LONDEN 11 Dec. Aangevoerd 400 runderen 2.4-4.9, 1000 schapen en lammeren 4.8-6, 30 kalveren 3.4-5.4, 20 varkens 2.6-3,6. AM 8TBRHAH. pCt. 12Dec. 13Dec. Nederland Cert. N. W. Schuld. dito dito ditodito 3 UJLVVS "e-XMr TIIj 3 dito, Oblig Italië, Inschrijving 1861/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Tsov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April-Oot. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/80 3 Rusland, Ob.H. en C. 17981815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersehe Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4} dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4} dito, 1880 geqons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le en 2e ser. IJ an. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec....6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito4 Turkijegepriv. Conv.l5 ditoDouanen Obl5 dito, Geconverteerdcn Ser. DenC Egypte, Obl. ieening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert6 Peru, aandeelen..6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/89....3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl..3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4} dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Orel.-Griasi. Obl4 dito, Orel.-Vitebsk Oblig5 dito, Poti-IWs Oblig* f MO&x Ï3W dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000.. 5 dito, dito Oblig4 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... .v dito, Louisv. en Nasliv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10 °/0 stort. dito, /dito, Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100. 3 Hongarije, Theiss Spoorweg.,4 Oostenrijk, Staatsl. 1854....4 dito, dito 1860.5 dito, dito 18645 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 78-jV 92 9§f 991 87 77} 76iü 77 77\ 56-% 1051 72J 1011 100} 92 92H 961 1021 99rk 70-% 65f 76% S6f 18i% 95f 91 114 461 51 10 52} 1021 87 33 85} 92 53} 57} 132% 121f 99} 771 64f 90} 100 101? 78} 78% 89% 9 29| 78% 91} 99} 77} 77} 56} 104} 72} 100% 92} 92}} 96 100 71} 76} 18} 92 46} 51} 10 87 86} 53}} 57%. 132} 121} 77} 641 17} 98 72} 12} 18 16} 112} 111% 116} 119 153} 130} 164} 152} 18 30} 78} 78} 89} 8s 29 171 95 72t 12a Voer de vele bewijzen van belangstelling, bij het over lijden van mijn dierbaren echtgenoot ondervonden, betuig ik bij deze mjjnen harteljjken dank. Alkmaar" 13 Dec. 1890. Wed. N. GEELS. 18} 16} 112 118L 18} 32 Bevallen van een zoon M. M M. KRUIJT-OERLEMANS. Nijmegen, 12 December 1890. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze geliefde moeder en behuwdmoeder A. GRIN weduwe van J. HOUDEWIND in den ouderdom van ruim 71 jaren. Op verlangen van de overledene zullen geen uiterlijke teekenen van rouw gedragen worden. Burgerbrug (Zijpe), Uit aller naam 10 Dec. 1890. Ge. HOUDEWIND, Dank voor de deelname, door de familie ondervonden, bij het overlijden mijner dierbare moeder. Alkmaar, 13 Dec. 1890. M. S. F. LANGEDIJK. krachtens Art. 1223, den 23 December 1890 's voor middags 11 uur, in de herberg van P. KOOPMAN te Egmond aan den Hoef, van Een Pakhuisstaande aldaar, gemeente Egmond- binnengroot 98 centiarenen een perceel Tuin grond gelegen aldaar, groot 6 aren, 96 centiaren. Alles breeder in biljetten omschreven. Behoorende aan J. L OONIJN, te Egmond aan dén Hoef. De verkoopvoorwaarden zijn ter inzage ten kantore van den Notaris VAN BOSSTRAETEN te Bergen en den heer Mr. N. H. DE LANGE, Advocaat en Procureur te Alkmaar. resideerende te Uitgeest, zal aldaar, in het logement »de Ooijevaar", op Woensdag 17 December 1890. des voormiddags 11 ure in het openbaar verkoopen het zeer vruchtbaar WEI Ij AND te weten 1. drie hectaren 7 aren 60 cent., gen.: >Harings- en Dirksven, of Haverkrocht", te Uitgeest, in den Uitgees- ter Broekpolder, aan den Lagendijk, kad. sectie C, 340 en 341; verhuurd tot Kersttijd 1891 voor ƒ525,— 'sjaars, met perceel 2, aan S. Peijs 2. drie hectaren 78 aren 10 cent., gen.: »het Meer- stnk", aldaar, kad. sectie C, 339; 3. drie hectaren 27 aren 20 cent., gen.»het Mid delstuk", aldaar, ten noorden perc. 1 en 2, kad. sectie C, No. 332, verhuurd tot als voren, voor ƒ270,'sjaars, aan G. Bakker en 4. twee hectaren 18 aren 60 centgen.»de ijzeren Maat", gelegen te Kastrikum in den Kastrikumpolder, kad. sectie 0, No. 212, verhuurd tot als voren, voor 160,— 'sjaars, aan T. Slooten. Alles behoorende aan den heer J. DE BOER Ezn., te Bremen, en breeder bij billetten vermeld. Nadere in lichtingen geeft voornoemde Notaris. te Assendelft, op het plein vóór de Pastorie der R. C. Kerk aldaar, op Vrijdag, den 19 December 1890, des "Voormiddags ten 11 ureten overstaan van den Deurwaarder A. J. C. VAN DALSUM, om contant geld, van ruim en voorts eenige IJpcn- en Esschen BOOMiTAM- MEN en HAKHOUT. De Lammeren en hetgeen verder te koop wordt aangeboden, zullen publiek te bezichtigen zijn op den Verkoopdag, van af 's morgens 9 op Woensdag, 17 December 1890, 's morgensten 11 ure, in do kolfbaan van den heer T. HARP, te Alkmaar van eenige moderne, keurig on- der houden zooals eene prachtige Pianino (Adam, uit Wesel), TabouretMuziekkastje Mahoniehouten Schrijfbureau een dito Penantkastje dito Tafel met 6 Stoelen, 2 Fau teuils SpeeltafelSchrijftafelBrandkastPendule met Kannen SpiegelSchilderijen Regulateur, Haard, Lam pen Tweepersoons Ledekant met MatrasTweepersoons Wa'schtafelTafels Stoelen eenige Tuinmeubelen Glas- en Aardewerk. waaronder 12 Zilveren Lepels en Vorken en hetgeen meer te koOp zal worden aangeboden. De goederen zijn daags vóór den verkoopdag in ge meld lokaal te bezichtigen. J. v. i) MAATEN Deurwaarder. Bij exploit van den ondergeteekende deurwaardor, d.d. 13 December 1890, is, ten verzoeke van SUZANNA CHRISTINA SIMONS, zonder beroep, wonende te Helder, aan HENDRIKUS BRONS, wiens woon-en verblijfplaats is onbekend, op de wijze voorgeschreven bij art. 4 No. 7 W. v. B. R beteekend een afschrift van de in execu- torialen vorm uitgegeven grosse van een vonnis der rechtbank te Alkmaar, d,d. 4 December 1890 waarbij is uitgesproken de ontbinding van het tnsschen genoemde 5. C. SIMONS en H. BRONS bestaande^ huwelijk, met bevel om binnen twee dagen aan den inhoud van dat vonnis, wat betreft de betaling der proces- en executie kosten, te voldoen, bij gebreke waarvan hetzelve zal worden ten uitvoer gelegd, door middel van in beslag neming der goederen van den gerequireerde. 13 December 1890. Kosteloös. J, G. KLEIN, denrw. te geven door de (Lid van den Christelijken Zangersbond in Nederland), onder leiding van den Heer K. KUIPER, op 36 December 1890 (2den Kerstdag), in de GROOTE KERK te ALKMAAR. Aanvang 's avonds 7} ure. Tekstboekjes, tevens bewijs van toegang, zijn a ÏO cents verkrijgbaar bij de boekhandelaars HERMs. COS- TER ZOONvan 18 tot en met 24 December. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHERMEER verzoeken allen die vorderingen hebben ten laste van het waterschap hunne rekening vóór 1 Ja nuari e.k. In te leveren ten kantore vandenSecre- taris te Alkmaar. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd Ju. BLOM Pz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGÉ, Secretaris. Eerste soort Friesche75 ets. per pond. Eerste soort Delftscbe en Ueidsche 85 ets. Geregelde toezending van versche Boter aan huis, in stukken van 1 en 2 pond .of in potten van 2 a 10 pond. Edammer©oudsehe en Ueldsehe Kaas. Fijne Vleesch- en Worstwaren uit de fabriek van E. NOACK. d 9> 3d in alle modellen. Eangestraat A 11, Alkmaar. een ZWAAN, gemerkt met K en 2 hakken aan weerszijden van den bek. Terugbezorging of aanwijzing, tegen beloouing, verzocht bij P. KOOIJ te Heer Hugo waard. droge BLOKJES en TALHOUT, door elkan der tegen f 5,— per schuddewagen bij JACOB KOOF, Heer Mugowaard. J. M. OTTO. te ALKMAAR, aan de Vier Staten, ten sterf huize van den heer P. A. TAUBER, op Dinsdag 30 December 1890, voormiddags 9 nnr van eenen netten en goed onderhouden bestaande In Mahoniehouten Linnenkast dito lafels 6 dito bekleede Stoelen dito Canapé, Pendule, Spiegels, Schilderijen Stoven Barometer veeren Bedden met toebehooreu, Vloerkleeden, Karpetten, Stoelen, Kachels, ijzeren Ledekant, Gordpnen, Koper-, IJzer-, Blik-, Tin-, Glas- en Aardewerk, alsmede Voor een ie fier te zien Maandag 29 December 1899, van 's morgens 11 tot 3 nnr. Notaris H. J. DE LANGE. Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te Alkmaar, dd. 11 December 1890, is PIETÈR ERIKSvroeger broodbakker te Dirkshornthans koopman te Alkmaar met ingang van 5 December 1890verklaard in staat van faillissementmet benoeming van mr. A. J. BLOM, lid der gezegde rechtbank tot rechter-commissaris en van den ondergeteekende tot curator. De eerste verifi catie is bepaald op vrijdag 9 Januari 1891, des voor middags te elf uur, in een der lokalen der arr. rechtbank. Alle crediteuren worden opgeroepen, daarbij in persoon of bii gemachtigde te verschijnen. J b Mr. A. P. DE LANGE Alkmaar, 13 December 1891. Advocaat. Zp, die voor het jaar 1891 lid wenschen te worden van bovengenoemde vereenigingwaarvan de contributie 2,— per jaar bedraagtgelieven zich daarvoor aan- temelden bij den ondergeteekende. GLOOM ANSecretaris. timmerman. Woonplaats: Lindegracht. Werkplaats: Ramen. Een koopman, liggende voortdurend met zijne schuit aan de groenten markt te Rotterdam en in staat om vooi courante prijzen veel groenten te verhandelen, wensoht in relatie te komen met een soliden afzender van groen ten of iemanddie dit werk wil beginnenonder Lan- gedijkomóf in commissie óf voor gezamenlijke reke ning te handelen. Brieven franco letters Z S.E., Alge meen Advertentie-bnreau NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Een WINKELHUIS aan de Voormeer, voorzieD van waterleiding, drogen kelder, bergplaats en ruim Te bevragen bij H. LIJ NB ACH Beeedstraat. Zn is in smaak geïijk aan goede Bordeau x wfln, rol en krachtig en kost r 0.60 per flesch of f 24.— per anker. Minstens 2B pCt. voordeel in kwaliteit is onze Origineele FOKT en MADERA a 0.80 per flesch bU 12 flesschen 5 pCt. korting Levering franco. CHRISPIJN's Wijnhandel, Rechtboomsloot 28. AMSTERDAM. Uitgaven van W E. J. TJEENK W1LUSK te Bwolle.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3