D. Bosman Zoon, COGNAC. nenst. CACAO GR00TES. Fabriek te Westzaan. WIJNHANDEL Gebroeders Serbrock, pr- GROOTE OPRUIMING MantelsStoffenTaillesRokken, TECKER F0ETH, Mn fflnmitow fliÉliriitsii Alkmaarsche,Brandverzekering-Maatschappij P. M. Duyvis Co., ALKMAAR. LangestraatA 35. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen PURMEBEND de ZAANSTREEK. DOEKENenz. .Vgl j,; kjig-0pB fsr&ÜL20-25 "",0 Geld beschikbaar, te ALKMAAR, Van Romunde Sc Geveke, vanaf 2 Januari tot 10 April 1891 (1e Alkmaarsche Kaasmarkt JACOB'S TAND BOEDER Koog aan de Zaan STOOMBOOT O. R. 102 van Harlingen, over Wie- ringen, Tessel, XVieuwe- diep en Alkmaar, Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0.85 en f 0,45. Opgericht 1825. benevens diverse andere soorten Gedistilleerd, Wijn en Likeuren verkrijgbaar bij M. PREIJBl!. P Ttl TTPTVT A Magazijn van Pianino's J. ill. id ITi 11, Amerikaansche Orgels. hub. ÏEA€H S O HUTte Barmen. Voorhanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. en Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. Stoomdrukkerij HERMs. COSTER ZOON. Aanvang na den Winter. Alkmaar. J. POT. tot spotprijzen van nog overgebleven Belanghebbenden bij de oprichting eener ONDERLINGE worden verzocht, hnnne polissen in te dienen bii den onderge- teekende, VOORD AM, C 13. H. H. MOMMA B.Jz. bevelen zich aan tot het leveren en herstel len van Stoomketels en Werktuigen, Stalen en IJzeren Schepen, in hunne werkplaatsen aan de werf ,,'t Hondsbosch", aldaar. Per liter f 1,80. Per flesch f 1,50. Al K M A A R. COGNAC a f 1,10, f 1,30, f 1,50, f 1,75 en f 2,50 per flesch, of f 1,35, f 1,60 f 185 f210 per liter. (Per li fl. of 10 liter is de prijs 5 cents per II. of liter minder.), Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van Verhuren, Stemmen, Hepareeren en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Vertrek van Harlingen, Zaterdag. Wieringen i Tessel Maandag. Nienwediep] Alkmaar, Dinsdagmorgen vroeg. Terug van de Zaan Woensdagmorgen. Alkmaar Woensdag namidd. Nieuwediep over Tessel en W leringen naar Harlingen Donderdagmorgen. Aankomst Harlingen Vrijdag namiddag l¥ Onderstaande firma's geven hiermede H.H Landlieden kennisdat zij, evenals voorgaande jaren, voornemens zijn elke 14 dagen te bezoeken en dan te 1© uren te beginnen te Itoopen De markt van 19 December wordt door hen als de laatste van 1890 beschouwd. P. BEST Co. Wed. K. DE VRIES ZOON. WESSANEN LAAN. J. LAMING SONS. KEG HARTOG. T. KROON ZONEN. GEBR. STUIJT. K. H. DE JONG. GEBR. GROOT. J. Jz. DE BOER ZONEN. GEBR. VAN ROSSEM. H. DE VRIES Rz. G. HILLE. Be te bezoeken markten zijn dus: 2 Januari. 27 Februari. I® 13 Maart. 30 27 13 Februari. 10 April. conserveert de tanden en houdt den mond frisch. Verkribr- baar te Alkmaar bij B. P e k e 1 h a r i n g, Hekelstraat, ^,e" ®S|»' °n P r 0 0 6 n t per jaar, op HUIZESi en LAMBEItijeM, voor jaren vast, met ot zonder aflossing. Adres Cl. H. DE BOER, O n d e- gracht 158 let op t nummer). Ingenieurs en Machine-Fabrikanten maken H.H. Fabrikanten en Polderbestuur ders opmerkzaam op de goede ligging van hunne fabriek en noodigen ben nitdie te komen bezichtigen. De DIRECTIE der RÖTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND eevestiad te Rotterdam, geeft GELDEN ONDER late HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDER1JFN VOOR TIEN JAAR VAST BENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN Inlic h tingenen tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H" DE LANGE DE MORA A Z te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL, Burgemeester van Zwaa°- te Hoorn; G' P. NIJHOFF Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam S' De Directie: B- MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER Prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden. Adres te Alkmaar: Hötel „D E TOEEAST. HFA M A A 5E IJ A IS STEEDS RUIM VOOKZIEN VAST IHT ¥kET WlIDlltfinnEi 1ST BE KEURIGSTE BESSIISS. naar en Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4