Buitenland. Binnenland. spoorweg eigenlijk niet meer te beschouwen als een ge volg van de mislukking der onderhandelingen met de Rijnspoorwegmaatschappij en haar verzoek om van de met de vorige Regeering gesloten overeenkomst ontsla gen te worden Is niet evenzoo de Regeering tot de ter goedkeuring ingediende overeenkomsten met de stoomvaartmaatschap pijen «Nederland" en «Rotterdamsche Lloyd" gedreven door de weigering dier maatschappijen om den weke- lijkschen maildienst op Ned.-Indie op den bestaanden voet^ voort te zetten Van de wetsontwerpen ter uit voering van de nieuwe grondwettelijke bepalingen werd in Mei 1888 alleen de regeling van de administra tieve rechtspraak door de Regeering met name ge noemddie regeling zou worden ontworpen. Te recht wijst de Regeering thans op den omvang en de bezwaren van dit werkmaar van voortvarendheid ge tuigt het toch zeker niet, dat bij de opening der tegen woordige zitting van de op 1 Mei 1888 beloofde regeling met geen woord werd gerepten dat de Regeering thans ter verantwoording geroepenverklaart dat de organisatie van een hoogste college voor deze rechtspraak en de daarbij te volgen rechtspleging worden voorbereid. Op het punt onzer belastingwetten springen de tekort komingen van het Ministerie het meest in het oog. Yan de gedeeltelijke herziening der wet op de personeele belastingook in verband met het te regelen kiesrecht, is niets gekomen. Van de ernstige overweging, in hoe verre van de invoerrechten als bron van inkomst voor de schatkist meer partij getrokken en de druk van enkele accijnsen verminderd kan worden heeft het Nederlandscbe volk geen andere vruchten gezien dan de indiening van een weinig geroemd ontwerp tot betere verzekering van de heffing der invoerrechten, naar de waarde en de vernieuwde toezegging van wetsvoorstellen tot herziening van de personeele belasting en den zout- accijns. Omtrent de regeling van het kiesrecht wordt nu verklaard, dat zij niet uit het oog wordt verloren, maar van een verband met een herziening der personeele be lasting wordt niet meer gewaagd. De nieuwe regeling der verhouding tusschen rijks- en gemeente-fmanciën en de uitbreiding van het belastinggebied der gemeenten, 1 Mei 1888 een dringende eisch des tijds genoemd zijn ter elfder ure voorgesteld en van het onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer kon het Voor- loopig Verslag zelfs nog niet verschijnen. Van de belangrijkste wetten onder het togenwoordig Ministerie tot stand gekomen, vond het de Bankwet bij zijn optreding reeds in behandelinglagen de pensioen wetten gereed, en was de arbeidswet een uitvloeisel van <de gehouden enquête en de derde uitgave van vroegere ontwerpende onderwijswet en de spoorwegovereen komsten zijn geheel zijn eigen werk. Rijk is de oogst zeker niet te noemenallerminst wanneer men in aan merking neemt, dat 's lands financiën, waarvan voor de Regeering, dank zij «het liberaal wanbeheer", zooveel zorg en belemmering werden verwacht, ten slotte zijn gebleken in zoo gunstigen toestand te verkeerendat de Minister van Financiën er geen bezwaar in zietde gemeenten met twee millioen gulden uit 's Rijks schat kist te hulp te komen. DUITSCHIi AWB. De Staatscourant verklaart, dat de in sommige bladen voorkomende mededeelingen als zou de regeering het vaste voornemen hebben, de graan rechten terug te brengen tot het tariefdat vóór de verhooging in 1887 bestond, van allen grond ontbloot zijn. Rijksdag. Den 12 werd bij eerste, tweede en derde lezing het handelsverdrag met Turkije goedgekeurd. FBAVKRIJK. De voortvluchtige afgevaardigde Raynaud is nog steeds niet gevonden. Het actief der door hem beheerde Banque d' Etat bestaat volgens de curators uit 12500 aan effecten van geringe waarde. De schuld is geraamd op 3.000.000. Hamer. Nadat den 10 artikel 1 van het leenings- ontwerp aangenomen en bepaald wasdat de uitgifte zou geschieden in 3 pets. onaflosbare rentewerd de begrooting van financiën in haar geheel aangenomen met 363 tegen 59 en het leeningsontwerp met 336 tegen 199 stemmen. Een voorstel van don heer Léon Say om eene aflosbare leening te sluiten tegen 3 pet. was vooraf met 333 tegen 178 stemmen verworpen. Düor het vroegere besluit der Kamer tot conversie van de obligatiën der spaar kassen is de leening geklommen tot een bedrag van fr. 869.000.000. De Kamer is daarna tot den 18 uiteengegaan. Ierland. De door Parnell uit de kantoren van het dagblad United Ireland verjaagde redacteur Botkin maakte zich tegen middernacht met 20 man bij verassing weder meester van die kantorendoch tegen den mid dag werd hij door Parnell's aanhangers bij deurwaar dersexploot gesommeerd, die kantoren te ontruimen, waar aan hij zonder tegenstand gevolg gaf. De ontvangst van Parnell te Dublin was voor hem zeer aangenaam. Twaalf mannen uit het volk spanden de paarden van het rijtuig des burgemeesters, waarmede hij gebracht zou worden naar het Rotunda-gebouw waar hij spreken zou en trokken het rijtuig daarheen. Werd hij overal toegejuicht, zijn tegenstander Healy werd daarentegen uitgefloten en uitgejouwd. Zelfs moest de politie hem in bescherming nemen. Bij het binnentreden van Parnell in de zaal van voornoemd gebouw werd hij door eene talrijke menigte met den grootsten geestdrift toegejuicht. IiUXEMBURG. De ministers hebben hunne porte feuilles ter beschikking gesteld van groot hertog Adolf, die weigerde dat aangeboden ontslag aan te nemen in een hoogst waardeerend schrijven, waarin hunne verdien sten zeer worden orkend. SPAXJE. De einduitslag voor de verkiezingen der provinciale Staten is, dat gekozen zijn 212 conservatieven tegen 93 leden der oppositiewaaronder 12 carlisten. ZWITSERIjAXB. De heer Welte is benoemd tot presidentde heer Hauser tot vice-president der repu bliek voor 1891. Den 10 gaf de rederijkerskamer »Erica" te Rijp in de zaal van den heer H. Peek aldaar, hare eerste uitvoering in dit winterseizoen voor leden en begunsti gers. Eene samenspraak van Thomasvaer en Pieternell over het nieuwe scherm opeude de bijeenkomst. Daarna werd opgevoerd «Schuld en boete," drama in 5 bedrijven van H. J. Schimmel. Den 10 is tot hoofdingeland van het waterschap Berkhout gekozen, met 77 van de 81 uitgebrachte stem men de heer W. Nobel Cz. Den 11 had te »UP eene hardrijderij op schaatsen plaats van jongens van 12 tot 14 en van 15 tot 17 jaar om prijs en premie. Eene groote menigte woonde dit ijsvermaak bij. Na afloop gingen de commissie en do deelnemers aan den wedstrijd onder muziek naar het koffiehuis van A. de Goede waar aan de beste rijders voorwerpen van nut en smaak werden uitgereikt. Het provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft den 11 bij enkele inschrijving aanbesteed: 1°. het onder houden van en het doen van herstellingen en vernieu wingen aan de Rijks Museumgebouwen en het daarom- gelegen plantsoen te Amsterdamgedurende 1891 en 1892. Raming f 14,700. Laagste inschrijver H. Crouwer Jr. te Amsterdam, voor f 14,390. 2°. het driejarig onder houd van de groote en andere Rijkswegen in Noord- Holland, gedurende 1891, 1892 en 1893, in vijf per- ceelen. Raming per jaarle perceel f 17,600, 2e f 9900, 3e f 6100, 4e f 8000, 5e f 9000. Laagste inschrijver: le perceel W. van Hasselt te Nijmegen, voor f 17,100; 2e perceel J. H. Daudey te Haarlemvoor f 8790 3e perceel J. H. Daudey te Haarlemvoor f 5479 4e perceel H. Schuijt te Alkmaar voor f 8350 5e per ceel Jac. Oldenburg te Bergen voor f 8000. 3e het driejarig onderhoud van het Groot Noord-Hollandseh Kanaalgedurende 1891 1892 en 1893 in zeven per- ceelen. Raming per jaar le perceel f 15450, 2e f 10900, 3o f 9000, 4e f 10,750, 5e f 11,300, 6e f 11,350, 7e f 19,900. Laagste inschrijverle perceel H. Dinklaar geweken was en na het ontbijt begaf zij zich met de gravin naar den tuin zij wandelden het park door en kwamen eindelijk op het terras aan het meer. Het was heerlijk weder en de morgenzon overgoot alles met haar gouden glans. Als altijd toonde de gravin zich bijzonder hartelijk en bezorgd voor Regine. «Waarom zijt gij zoo terneergeslagenmijn kind vroeg Elisabeth. »Dat past niet aan de jeugd; jonge menschen moeten vroolijk en opgewekt zijn." Regine deed vergeefsche pogingen om opgeruimd te schijnen. Haar anders zoo heldere lach klonk dof en terwijl de gravin een vroolijk praatje met haar hield ontsnapte haar een diepe zucht. »Ik heb eerst zeer laat geleerd wat vroolijkheid is hier, in dit huis, door u, lieve gravin, en ik vrees dat ik het spoedig zou verleeren, als ik van hier ging." »Wat zijn dat voor dwaze gedachten Hoe kunt gij zoo spreken Heeft iemand u eenig leed gedaan «Niemand. Ik verwijt mijzelve eerderdat ik veel te goed behandeld word." «Als het anders niet isDaar zult gij wel aan gewen nen. Gij hebt mij bepaald doen schrikken, Regine. Hoe komt gij er toch toe zoo te spreken «Gij zijt de goedheid zelve voor mij." «Dat is immers natuurlijk. Gij draagt zelve de schuld, dat ik u vertroetel. Gij verdient nu eenmaal niet anders «Wie weet «Wie weet?!" herhaalde de gravin langzaam. «Wat moet dat beteekenen «Dat zal ik u zeggen, uit vrijen wil, ongevraagd. Valt het mij echter te zwaar, dan reken ik op uwe hulp." Zij haalde diep adem en bleef zwijgen. »Nu?" vroeg gravin Elisabeth na eene kleine pauze en blijkbaar nieuwsgierig. Wat hebt gij mij te vertellen, mijn kind Zij nam bij deze woorden Regine's hand in do hare en keek haar vriendelijk aan. «Gelooft gij", begon Regine na eenige oogenblikken, »dat er voor iedere zonde vergeving is?" De gravin keek verbaasd op en antwoordde: «Ja, lieve kinddat weet ik niet 1 Dat moet gij maar eens aan een theoloog of een jurist vragen. Over zulke alge meenheden zullen wij toch zeker niet spreken Gij wil dot mij immers iets vertelleniets bepaaldsiets wat gebeurd is. Daarop zal ik u het antwoord niet schuldig blijven." Regine voerde een zwaren strijdzij kon de goede woorden niet vinden. Een vlammend rood bedekte hare wangen. Hare hand die nog steeds in die der gravin rustte, beefde als een espenblad. «Ik weet niet hoe ik beginnen zal." «Begin pet het begin, lieve kind en houd u kalm. Wees nu eens heel verstandig. Stel vertrouwen in mij zooals een geloovige in zijn biechtvader. Gij behoeft niet zacht te spreken, want niemand kan ons beluisteren en er is ook geen beschot noodig tusschen ons beiden, want ik zie u toch niet. Spreek dus vrij uit." «Nu dan", zei Regine al hare geestkracht te hulp roepende, «ik zal u alles zeggen! Ik ben niet altijd zoo opgeruimd en zoo gelukkig geweestals gij mij gekend hebt. Gij zelve hebt mij zoo gemaakt. Van mijne jeugd heb ik maar zeer weinig blijde herinneringen. Ik ben opgegroeid in armoedige omstandigheden heb zeer veel moeten ontberen en wel het meest van alles eene lief devolle behandeling. Wanneer ik zag hoeveel alle andere meisjes van mijn leeftijd konden genieten en hoe weinig genot mijn deel was, werd ik ontevroden over mijn lot, ik was jaloersch, verbitterd en die verbittering nam toe, groeide aan tot haattot waanzin dat moet het ten minste geweest zijn, want do misslag, die ik begaan heb, beging ik in een toestand van ontoerekenbaarheid. Ik meende hier de vreeselijke herinnering aan dat uur van mij te kunnen afzetten, maar telkens keert zij terug en pijnigt mij tot krankziunig wordens toe." «Wat is dan toch uw misslag?" vroeg de gravin. «Wat hebt gij misdreven «Zij is onbegrijpelijk, verschrikkelijk!" riep Regine hartstochtelijk uit. «Zonder liefde, zonder hartstocht, zon der genotalleen uit dwazen haat tegen de wereld heb ik eene fout begaan, die lichtzinnigheid verklaarbaar maken en liefde zelfs verontschuldigen zon. Maar ik was niet te Buikslootvoor f 14,3762e perceel Jac. Oldenburg te Bergen voor f 94403e perceel Jac. Oldenburg te Bergen voor f 7700 4e perceel H Schuijt te Alkmaar, voor f 8770 |5e perceel Jac. Oldenburg te Bergen, voor f 10,000 6e perceel A. Bos te Helder, voor f 9285; 7e perceel P. van Waard te Helder, voor f 17,090. Den 11 is te Haarlem na eene zeer langdurige en pijnlijke ziekte, in den ouderdom van 61 jaren over leden de heer H. de Veer, sedert Oct. 1871 hoofdredac teur van het Nieuws van den Dag. Den 11 des morgens tegen 12 uur is van trein 107 der Holl. Spoorwegmaatschappij tusschen Xoord- scharwoude en üchagen nabij de Blokhuizen de achterste goederenwagen ontspoord, zonder ongelukkeu te veroorzaken. Alleen werd trein 112 daardoor vertraagd. Beroepen tot predikant van de hed. herv. te <4raft A. H. L. Óort. cand. te Leiden. Te Avenhorat zal hoogstwaarschijnlijk een ijselub tot stand komendie bij eon winter als dezeaan de liefhebbers het vooruitzicht op aangename afwisseling opent, waartoe de gunstige gelegenheid die het terrein daar aanbiedt voor het houden van wedstrijden in hard of schoonrijden of met arresleden zeer kan medewerken. Den 14te één uur, zal te Wlerlnger waard eene schoonrijderij voor paren gehouden worden. Herbenoemd tot voorzitter van den polder Wester- veer, onder §panbroekde heer H. J. K. van den Steen, en tot hoofdingeland de heer T. Vriesman. Bedankt voor het beroep naar de ned. herv. gem. van Spanbroek en Opmeer ds. H. Blankenstein te Werver slioof. De gemeenteraad van Meppel heeft den 10 aan de heeren van den Broek en van Barneveld Kooij te Amsterdam, concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie eener drinkwaterleiding, waarvoor het water verkregen wordt van den Bisschopsberg tusschen Steen- wijk en Meppel, o. a. onder voorwaarde dat de gemeente eene subsidie van 11000 verleent, te betalen in 5 jaren na aanvang der exploitatie. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 10 besloten, aan de Maatschappij tot exploitatie van vee stallen en veetransporten in Nederland de exploitatie van de gemeentelijke stallen enz. op de terreinen van vee markt en abattoir af te staan voor den tijd van zes achtereen volgende jaren. In den nacht van den 11 is te Kampen brand ontstaan in een hooiberg, staande bij het huis van de weduwe v. d. Sluis aan de Noordweg en Brunnepe, die zoo toenam, dat ook het huis aangetast werd, dat mede brandde. Tevens kwamen daarbij vier koeien om. - Den 11 trad in eene buitengewone vergadering van het nnts-departement te Oudkarspel als spreker op de heer Kutsch Loyengapredikant te Enkhuizen. Het onderwerp zijner rede was «Zondagsrust, zondagsheiliging en zondagsuitspanning,"'terwijl na de pauze nog een paar dichtstukjes: «In de Smidse" en «Het meerl-nestje" ten beste werden gegeven. De opkomst was soberzoowel van leden als van gasten en lang niet, zooals men dit te Oudkarspel bij dergelijke gelegenheden gewoon is. De bouw van het laboratorium voor anorganische scheikunde en gezondheidsleer op een deel van het terrein van het Sterrebosch te Utrecht is gegund aan den heer C. F. Eijkelen te Nijmegen voor 124,700 en niet aan den laagsten inschrijver,.den heer W. D. Hoos te 's-Graven- hage voor j 118,854. De Rijksmiddelen hebben in November f 9,757,240,38§ opgebracht tegen f 10,454,236,46J in November 1889 en in de elf maanden van 1890 f 105,191,165,23^ tegen f 104,542,619,76 in 1889. Het 11/12 der raming was f 103,297,607,49. Bij de uitgevers W. Mooij, te Amsterdam, en P. J. Kraft te 's-Gravenhage is verschenen de almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, voor het jaar 1891, 34e jaargang. De prijs is 10 ets., per 2.5 2, per 50 3,90, per 100tal 7.50. Behalve het gewone kalender werk bevat deze almanak 54 blz. mengelwerk. verliefd, ik was zelfs niet lichtzinnigIk was krankzin nig Dat ééne uur, dat met mijn geheele verdere leven niets te maken heefter buiten staat en doorik weet niet welke helsche machter in geschoven is dat ééne uur heeft mij al een geheel leven van berouw ge kost en ieder uur word ik er weder aan herinnerd. Die verwijtendevreeselijke herinnering zou mij mijn ver stand hebben doen verliezen ware ik niet door uwe goedheid, uwe liefde tot kalmte gebracht. En thans pijnigt mij de gedachte of gij zoo goed voor mij zoudt zijn ge weest, als gij de waarheid vroeger gekend hadt. Heb ik bij mijne eerste fout nog niet een misslag gevoegd door misbruik te maken van uw vertrouwen Dat wil ik nu echter niet langer doenDaarom heb ik u ver teld, moest ik u vertellen, hetgeen gij zooeven hebt ver nomen. En al zoudt gij mij de zwaarste boete opleggen, al zoudt gij mij wegsturen ik zou diep ongelukkig en innig bedroefd zijnmaar mijn lot met gelatenheid dragen. Ik heb niets tot mijne verontschuldiging aan te voeren en zoek ook naar geen uitvluchten om te ver klaren wat toch altijd onverklaarbaar zal blijven. Ik heb iets onvergefelijks gedaan De gravin bleef een oogenblik zwijgen, maar dit oogen- blik scheen Reginedie angstig naar het bleekeedele gelaat opkeekeene eeuwigheid toe. Eindelijk zei de gravin op beslisten toon «Door diep, innig berouw en het vaste bewustzijn, dat men eene begane fout kan uitwisschen, is vergiffenis zeer goed mogelijk." Regine bracht langzaam en sidderend de hand van de gravin aan hare lippenkuste die hartstochtelijk en antwoordde kalm en op fluisterenden toon Dan zal mij vergeven worden Sedert ik mijn misslag heb begaan weet ik dat ik goed moet zijn en ik hoop dat te worden." «Ik vertrouw op u", sprak Elisabeth«en gij hebt goed gedaan door ook in mij vertrouwen te stellenik zal dat vertrouwen niet beschamen. Maar", voegde zg er zachtkens bij«vertel mij nog één dingmjjn kind. Behalve gij en ik moet nog een tweede persoon kennis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6