VrijwilligeVerkooping. SCHEEPSHOUT Verkooping Verkooping VERKOOPING BOELAïOIS, Vergadering den raad der gemeente alkmaar Advertentiën. Huisraad en Inboedel S o omen en Hakhout Openbare ITerkooping (SLOT.) Gemeente Harenkarspel. Gemeente Oude Niedorp te Zijdewind. Gemeente Heer llugowaard. te ALKMAAR, GOUWE, Notaris. De 12e aflevering van het populaire tijdschrift Vragen van den Dag, uitgave van den heer C. L. Brinkman, te Amsterdam bevatdr. H. Blinkde handel op het Kongo-gebied en het vraagstuk der invoerrechten op het brusselsche Anti-Slavernij-GongresM. M. L. Rutten, de nieuwe regeliDg der grondbelasting en de verbetering van de finantiën der gemeentedr. J. E. Alberts inenting als voorbehoedmiddel tegen enkele ziekten L. A. J. van Marion over phosphorus in het mensche- lijk organisme Vraagbus Geschiedenis^ van de maand Nederland; R. E. de Haan, Helgoland in 1890 (slot.) VAN De commissie, in wier handen om bericht en raad gesteld was het adres van den heer W. F. Stoel, industri eel alhierwaarbij des raads medewerking ingeroepen werd ter verkrijging van een gewenschten toestand, zoo in zijn belang als in dat der wandelwegen, wanneer hij uitvoering geeft aan zijn voornemen oin een deel van het door hem aangekochte "landgoed Brittanje in den hout te bestemmen tot rentenierswoningen, zooals door eene overgelegde toekening nader was aangeduid wijst in de eerste plaats er opdatnu dit terrein tot bouwgrond bestemd zal worden, eene bestemming, welke menigeen misschien liever niet daaraan zou hebben zien gogevenhet gemeentebelang zeer zeker medebrengt te trachten, het bouwen van arbeiderswoningen^ op dit aan de algemeene wandelplaats uitkomend terrein te voor komen3 en daar de verzoeker daartoe wil medewerken acht zij het wenschelijk eene regeling tot stand te brengen, waarbij de belangen van beide partijen zooveel mogelijk behartigd worden vooral bij de bestaande onzekerheid wie op dit terrein woningen zal bouwen. Zij stelt daarom voor, met den heer Stoel de door hem gevraagde ruiling van grond aan te gaan onder de volgende voorwaarden a. de°sloot langs den Doodweg door den verzoeker worde gedempt, ter verkrijging van een doorgaande scheidings lijn langs dien weg, zoodanig dat de boomenregel der ge meente doorgetrokken kan worden en bewesten daarvan een pad van 2 M breedte overblijft, met inachtneming, dat die nieuwe lijn op 6 M. uit het hart van het paar- denpad van dien weg kome b. op genoemde scheidingslijn door den verzoeker een ijzeren hek gesteld en onderhouden worde, gelijk aan de ijzeren hokken, in het Kennemerpark geplaatst; bij niet behoorlijk onderhoud zal de vergunning om de afscheiding door een ijzeren hek te mogen doen, inge trokken worden e. de verzoeker alle kosten betaalt, vallende zoo op de opmeting van beider terreinen als op de aan te gane overeenkomst van ruiling: d. in den te dempen greppel bij bouw van woningen door den verzoeker gelegd worde een riool, uitsluitend tot afvoer van vuil- en hemelwater, dat, door eene bij de op het terrein staande boerderij te graven oost west loopende sloot gemeenschap zal bekomen met de oude Zanderslootzullende dit riool met eene door snede van minstens 25' bij 35 centimeters gemaakt moeten worden van gemetselde portlandcementsteenen zijwangen met bodem en dekstuk van hetzelfde ma teriaal e. op twee aan te wijzen plaatsen een portlandcement steenen zinkput worde gemaakt, volgens aangegeven afmetingen; de bij letter d en e genoemde werken gemaakt worden onder toezicht van den gemeente-architect, ten genoe gen van burg. en weth.voor rekening van den ver zoeker, die zich bij de te sluiten notariëele overeen komst zal moeten verbindenzoo voor hem als voor zijne rechtverkrijgenden die werken voortdurend ten genoegen van burg. en weth. in behoorlijken staat te onderhouden zullende bij die acte aan de gemeente het recht toegekend moeten worden in dat riool ten allen tijde, een of meer spruiten te mogen maken tot afvoer hetzjj van vuil-, hetzij van hemelwater; g. de verzoeker zich verder bij zoo even bedoelde nota- rieele overeenkomst van ruiling zal moeten verbinden zoo voor hem zeiven als voor zijne rechtverkrijgenden, dat iedere woning, op dit terrein gebouwd wordende langs den Doodwegeene huurwaarde voor de Rijks personeel belasting hebbe van ten minste 130 en iedere woning, gebonwd wordende langs den ontwor pen dwarsweg, eene huurwaarde van ten minste f 90; h. de brug over genoemde sloot gelegd en onder houden worde ten genoegen van burg. en weth. on der zoodanige bepalingen als dat college zal vaststel len en tegen betaling eener jaarlijksche recognitie van 1, wordende deze vergunning in ieder geval verleend tot wederopzegging toe i. de verzoeker zich schriftelijk bereid verklare tot het nakomen en opvolgen dezer voorwaardenalvorens met de werken een aanvang te maken j. dit besluit vervaltzoo niet binnen zes maanden na de dagteekening daarvan gebruik is gemaakt. Vervolg van de benoemingen. q Vier leden der vaste commissie voor de verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd, waarvan do Burgemeester voorzitter is. Herbenoemd de _hee- ren Mr. J. P. Kraakman, B. Preijer, C. W. Bruinvis ieder met 14 stemmen en de heer J. C. Vonk met 13 stemmen. De heer Boelmans ter Spill bekwam 4 stemmen. h. Vijf leden der vaste commissie van financien. Her benoemd de heer J. de Lange CJz. met 14, de heeren B. Preijer, A. Goede Dz., J. M. de Sonnaville ieder met 13 en de heer C. W. Bruinvis met 12 stemmen. De heer H. J. Bruinvis bekwam 2 stemmen en de heeren Conijn en Boelmans ter Spill ieder 1 stem. Tot voorzitter der commissie werd benoemd de heer C. W. Bruinvis met 13 stemmende heer Preijer bekwam 1 stem en 1 biljet was in blanco. i. Drie leden der vaste commissie van bijstand voor do gemeentewerken. De Voorzitter deelde mede, dat de heer H. J. Bruinvis, Wethouder, door Burgemeester en Wethouders uit hun midden wederom aangewezen was als voorzitter. Benoemd de heeren C. Janssen Cz., J. M. de Sonnaville en W, F. Stoel ieder met 13 stemmen. De heeren Goede Preijer Boelmans ter Spill, Rentmeester en Koorn bekwamen ieder 1 stem. j. Drie leden der vaste commissie van bijstand in^ het beheer en onderhoud der plantsoenen. De Voorzitter deeldo mede, dat de heer C. W. Bruinvis, Wethouder, door Burgemeester en Wethouders uit hun midden wederom tot voorzitter aangewezen was. Benoemd de heeren P. Rentmeester, A. Goede Dz en B. Preijer ieder met 14 stemmen. De heeren de Lange en Boel mans ter Spill bekwamen ieder 1 stem. h. Twee leden der vaste commissie voor de gasfabriek De Voorzitter deelde mede, dat hij door Burgemeester en Wethouders uit hun midden wederom tot voorzit- ter aangewezen was Benoemd de heeren C. W. Bruin vis en W. F. Stoel ieder met 12 stemmen. De heeren H. J. Bruinvis en Conijn hadden ieder 2 stemmen en de heeren Janssen en Boelmans ter Spill ieder 1 stem. I. Een lid der gezondheidscommissie, in plaats van den heer Dr. J. D. Boeke aftredende herkiesbaar. Aan beveling de heeren Dr. J. D. Boeke en A. H. Teljer. Benoemd de heer Boeke met 14 stemmen; de heer Teljer bekwam 1 stem. to.Een lid der commissie van toezicht op het museum, in plaats van den heer A. Klaseneraftredende herkiesbaar. Aanbeveling de heeren A. Klasener en Mr. M. A. Kluppel. Benoemd de heer Klasener met 14 stemmen. De heer J. do Lange CJzn bekwam 1 stem. n. Een lid van het burgerlijk armbestuurin plaats van den heer S. de Lange P.Az., aftredendeher kiesbaar. Aanbeveling de heeren S. de Lange P.Az. en P. de Lange P.Bz. Benoemd de heer S. de Lange P.Az., met 15 stemmen. o. Een regent van het burgerweeshuisin plaats van den heer J. de Lange CJzn., aftredendeherkiesbaar. Aanbeveling de heeren J. de Lange CJzn. en Mr. F. F. Karseboom. Benoemd de heer J. de Lange CJz. met 14 stemmen. Eén blanco biljet werd gevonden.^ p. Een regept van het mannen- en vrouwengasthuis I. in plaats van den heer J. Nuhout van der Veen welke benoeming ten vorigen jare aangehouden was. Aanbeveling de heeren J. Nuhout van der Veen en W. H. J. Helling. Benoemd, om over 3 jaren af te tredende heer J. Nuhout van der Veen met 14 stemmen. Eén blanco biljet werd gevonden. II. In plaats van den heer J. de Wit Dz., aftredende, herkiesbaar. Aanbeveling de heeren J. de Wit Dz. en P. de Lange PBz. Benoemd de heer J. de Wit Dz met 15 stemmen. Een lid der plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs, in plaats van den heer C. T. Hack- stroh, aftredende, herkiesbaar. Aanbeveling de heeren C. T. Hackstroh en J. M. van Walsem. Benoemd de heer C. T. Hackstroh met 15 stemmen, r. Een lid der plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, in plaats van den heer A. E. Kempees, aftredende, herkiesbaar. Aanbeveling de heeren A. E. Kempees en G. J. Bosman. Benoemd de heer A. E. Kempees met 13 stemmen; do heer G. J. Bosman bekwam 2 stemmen, s. Een vijfde lid van de in de vorige vergadering benoemde commissie, in wier handen om bericht en raad gesteld is het door burg. en weth ingediende voorstel tot hervorming der gemeente-politie. Benoemd de heer Mr. H. Boelmans ter Spill met 13 stemmen. Twee blanco biljetten werden gevonden. op Maandag 15 December 1890, des morgens te 10 uren, voor den stal van den heerC. KELDERMAN, op het Heiligenland te Alkmaar, van: Eiken Scbecpshoutuitstekend geschikt voor schoeiingen en hekpalen, alsmede eene partij Brand hout, te zien des morgens vóór den verkoop. J. G. KLEIN, Deurw. OP Woensdag 17 December 1890, 's morgens te 10 uren, in het koffiehuis van den heer J. W. BORST, te Eg- mond a. d. Hoef, gemeente Egmondblnnen, van een Paard, Bakwagen, Tilbury, lvrui- wagen en eenige Tuigen, een partijtje Bloem bollen en een partijtje Stroo, verder eenig bestaande in Mahonie Secretaire dito Linnenkast dito Penantkast, dito Tafels, Stoelen, Naaimachine, Spie gels Schilderijen, Klok, Hanglampen, Vloerkleeden, Kar petten en Vloerzeilen, Glas- en Aardewerk, Porselein, waaronder eenig antiek, eenig Zilverwerk, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk, waaronder Mangel, Kachels en h or- nnis met toebehooren voorts twee Bascules, een stel gewichtp. in 300 Kakken en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Een en ander op den dag van den verkoop te zien. Zulks ten verzoeke van den WelEd. Gestrengen heer Mr. J. VERDAM, Advokaat te Alkmaar, als Curator in den insolventen boedel van J. L CONIJN. J. G. KLEIN Denrw. dragen van uwe zwakheid in dit onzalig nur wij moeten de zaak toch ook nit een practisch oogpunt be schouwen en kalm en bedaard van alle kanten bekijken, zooals aan verstandige lieden betaamt zijt gij geheel zeker van de geheimhouding van dien derde?" Regine sloeg de oogen neer en antwoordde »Ja, hij heeft het mij beloofd en ik geloof hem. Ik heb hem vóór noch na dien tijd ooit gezien, maar ik geloof hem toch." »Zoo", sprak de gravin langzaam, g»ik weet niet of dat wel voldoende is. De wereld is zoo klein, men ont moet elkaar overal. Het zal misschien niet goed zijn eene toevallige ontmoeting af te wachten. Ik zal daarover eens nadenken, want voor mij zelve is nwe gedragslijn ook nog niet zuiver afgebakend." Elisabeth sloot de lippen vaster op elkander dan ge- woonljjk en boog onmerkbaar het hoofd. Regine had hare hand nit die der gravin getrokken en keek de in nadenken verzonken vrouw aan, die zij, helaas, niet in de oogen zien konaangezien die met een zwarten bril waren bedekt. Zoo zaten die beiden daarzwijgend en nadenkend, onder den helderblauwen voorjaarshemel aan het koele meer welks blauwachtige oppervlakto door de zon met gouden stippen werd bestrooid het water bor relde langs den steenen muur van het terras, zachtkens speelde eeu heerlijk koeltje door de takkende vogels zongen hun schoonste lied overal opgewektverjongd leven Eu alles scheen Regine toe te roepenSchép moed, heb vertrouwen I" Langzamerhand werd het Regine zeer zonderling te moede hare oogen werden vochtig en nu en dan rólde een heete traan langs hare wangen. »Mag ik bij n blijven?" vroeg zij eindelijk en in hare stem lag een klank, die oen steen zou hebben vermurwd. >Hoe kunt gij dat nog vragen antwoordde do gravin hartelijk. >Tusschen ons is niets veranderd. Ik weet thans, wat ik tot nog toe slechts vermoedde, dat ik nw geheele vertrouwen heb gewonnen. Van het eerste oogenblik af hadt gij mijne sympathie verworven en ik wil gaarne nwe vriendin blijven." Diep geroerd nam Regine de hand der gravin en be dekte die met kussen. »Houd u nu kalm", vermaande Elisabeth. >Ik vat de zaak niet lichter op dan zij verdient. Het gebeurde is niet te veranderen, maar wij moeten traehten de gevol gen te voorkomen en daarover denk ik nog steeds na. Zoodra mij een goed plan invaltzal ik het n zeggen. Tot zóó lang, lieve Regine, zullen wij over deze treurige zaak, die n maar opwindt en waaraan toch niets te ver anderen is, zwijgen; ten minste ik zal er niet meer over spreken Is u het hart te vol of hebt gij mij bet een of ander mede te deelen gij weet nndat gij n op mij kunt verlaten. Ik behoef u geene vermaningen toe te dienen gij gevoelt zelve het bestdat gij iets goed te maken hebt en gij hebt n dapper gehouden. Blijf, zooals gij zijt, Regine. De hemel is niet onverbiddelijk en ook de menschen zijn het niet. Ieder van ons heeft zijne zwakke oogenblikken gehad, de een meer, de ander minder. Men schen met een degelijk karaktor strekt een begane mis slag dikwerf tot wegwijzer en ik hoop, dat zulks bij u het geval zal wezen. Geef mij nu een armdan zullen wij een weinig door het park wandelen." Regine stond op. Zij was niet in staat een woord, zelfs een woord van dank nit te spreken. Zij nam den arm der gravin en de beide vrouwen bleven eenigen tijd, zonder veel te spreken in de schaduwrijke lanen op en neder wandelen. Wordt vtrvolgd. Mr. DE FEIJFER, Notaris te Medemblik, zal ten verzoeke van den beer C. BLEEKBR op Woensdag 10 December 1890 bij opbod en op Woensdag 17 December 1890 bij afslag, telkens des voormiddags 11 uren in het café t,de Tijd", nabij het station Noordscharwoudepubliek te koop aanbieden 1. Eeno nieuwe hechte en sterke Huismanswoning met Boet en Erf, kad. sectie F, No. 621, groot 17 a., 85 c a. 2. Weiland, sectie F. No, 646, groot 1 H., 42 a 50 c.a. 3. Weiland en Watersectie F. No. 645groot 1 H., 47 a., 20 c.a, en 644, groot 31 a., 35 c.a. 4. Bouwland aan do Slootgaard, sectie D. No. 544, groot 26 a., 70 c.a. 5. Welland, sectie A. No 181, groot 67 a., 70 c.a. 6. Welland, sectie E. No. 321groot 66 a., 70 c.a. en 322, groot 21 a, 60 ca. 7. Welland, sectie E. No. 268, groot 1 H., 54 a., 47 c a. 8. Welland, sectie E. No. 319, groot 2 H., 01 a., 60 c a., waarvan ongeveer 40 aren Bouwland. 9. Bouwland, sectie E. No. 320 groot 60 a., 50 c.a. 10. Bouwland, sectie E. No. 265 groot 4 H., 04 a., 90 c.a. 11. Wel- en Bouwland, sectie E. No. 16, groot 2 H., 30 a., 70 c.a. VAN DOnfDERBAB 18 DECEMBER 1890 's mor gens ÏO uurbeginuonde bij het Siruithuis. om kontant geld, te Egmond aan Kee op Donderdag, 18 December 1890, voorm. 10 unr, van bestaande inrondhonthalkenpalen, plan ken bodemstukken enz., alles best eikenhout. Eigendom van den heer C. GOUDA. in de DAALMEER, gem. KOEDIJK, ten sterfhuizo van I den heer S. MULDER, op Woensdag 17 December 189©'s morgens 10 unr, tou overstaan van den No taris H. J. DE LANGE, van mg, 1 Koe. 1 Kalf, 1 Schaap, 1 Geit, 40 Eenden, I ftJuKW 1 Woerd12 Kippon en 1 Haan ongeveer 3fltttt4000 kilo's Hooi, 1 partij Aardappelen, Veld- I vruchten, Praam, Modderbak, Boeren- en Bouwge- reedschappen. Meubelen, Huisraad en Inboe del, enz* enz*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 7