Publieke Verkooping. Gemeente- Gasfabriek Eikel-Cacao Natuurwollen Ondergoederen. Eoofd-Eau de Cologne Wijnhandel Bakkerij - Alkmaar. Bekwame Modelmakers C. VAN SM, a» Tae, Holloway's Pillen. Margaretha Gautier, COKES. JANSEN TILANUS, friezenveen. PRIJS 15 Cts. Oebr. SNEL, H. J. Vonk loon. Stollwerok'sche Bsrstbonbons 1 I li I» i HE&TL ÏÏÏÏÏZW200 publiek, te verkoopen: Openbare Verkooping HAKHOUT. ALKMAAE. Kraepelien en Holm's Systeem I'rof. Dr. G. JAEGER, goedgekeurd en ge controleerd door I)r. S.Sr. CORONEL,bekroond Wereld-Tentoonstelling te Parijs 1889. Boekhandel Hernis. Coster ZoonAlkmaar Thee van WJ. BLITZTandarts levend Hoofdonrein, van J. Mijloos, Langestraat KANTOOR-PAKHUIS PaardensteegALKMAAR. STEARINE-KAARSEN Hoestao en Heeschfieid Hijnsche Dakleien Alkmaar. W. F. STOEL. S. de Lange P.Az. Dorstlijders vinden baat Druiven-Borsthonig*. Lokaal „Harmonie." W OEASDAG17 December 1890. Alex. Faassen Co. Bekroond met Zilveren k Gouden Medailles. KRAEPELIEN EN HOLM. ZEIST. x duimkeurig gesteendrukt op zwaar papier, 35 x 52 re l{^dN blJ K- v G r h e u 8te winkel bij ter vernietiging van VERDR0NKEN00RD D 14, ALKMAAR Palus S' Gervais f 30 per anker. Grand vin d'Algérie 28 I Verkoopt VAN HOUTEN'S CACAO. Weder ver koopers genieten fabrieksconditie. ANTHIUCIT-NEUTJES Yoor alle Calorifêre-, Spaar-, Vul- en andere Kachels. ENGELSCHE en RUIIRKACHELKOLEN. ENGELSCHE GASC0KES. BRUINKOOL- en H0ÜTSK00L-BRIÜUETTES. de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", J iejjen volgens voorschrift van den Accademie- Professor Or. Harfsss te Bonn bereidde verpakt in gele pakjes en voorzien met oen naam en stempel in rood lak van den fabrikant Frans SfoiKverck zijn alom verkrijgbaar in in maat van 36 X 25, 33 X 23, 30 X 20, 28 X 18 centimeters, zijn steeds tot concur renten prijs voorhanden aan de STEEN- K00PERIJ van NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUW BURG-MAATSCHAPPIJ Aanvang ten half acht uur. Ook Kaarten voor den DERDEN RANG zijn op den speeldag a 50 Cts. verkrijgbaar. De Notarissen GOUWE te ALKMAAE en DUKER, te ZUIDSCHARWOUDE gevestigdzijn voornemens op Woensdag 17 December 1890, des voormiddags 11 uur in de herbergi>de Burgte Noordschar- w o u de, Diverse akkers Bouwland onder OUDKARSPEL en ^ORDSCHARWOUDE, behoorende tot den boedel van SIMON BAKKERin de Diepsmeer en diens overleden Echtgenoote MARIA BAKKER, alsmede tot hare nalaten schap Breeder bij biljetten omschreven. in de bosschen van NIJENBURG, te I1EIE99, op Baandag 22 December 189©, 's voormiddags ten Te beginnen aan de Westerlaan. Van af heden zijn de prijzen der COKES, afgehaald aan de fabnek GROVE COMES 5© cents per mud «EKLOPTE 58 Voor het bezorgen wordt 5 cents per mud be- rekend. Alkmaar, 9 December 1890. ^/Zr. Aanbevolen door H. H. Genees- en Scheikundigen. voedzaamversterkendaangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen k Kg. Te Alkmaar, o. a. bij don heer A. H. TELJER Apotheker. ATA Gunstig beoordeeld in de Geneeskundige Courant van 16 Februari 1890 Hoofd-Redactenr Dr. N. B. DONKERSLOOT. MEDALJONPORTRET van wijlen Z. M. den Koning, TRADE MARK zal iederen Maandag en V r ij d a g bij de Weduwe KOETSVELDKaasmarkt en Zaterdags hótel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Opei-atiën en het plaat sen van KUNSTTANDEN en g e h e e 1 e Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën f 1,Min vermogenden kosteloos. AMSTE RDAII1 Verkrijgbaar te ALKMAAR bij J. Boer sen Lnttik-Ondorp P. Hout- kooper, Waagplein; Wed. W. A. Levert, Zijdam M. v. Miert, Breedstraat 17; C. Schipper, Laat 1441). Schipper, Stationsweg 310; Th. Schoon, firma Wal raven, Ritsevoort; Wed. van der Veen, Enidsen; J. L. Wcdlast, Stationsweg 392; W. GoversSchapensteeg 16. W. v. d. W a 1te ANKEVEEN bij J. K o o p m a n- C zwL; ito VENIIORN bij Wed. J. B r i n s m a te RIJP bij J. de Graaf; te SCHERMERHORN bij r SpANBROEK bij C. C o 1 e n b r a n d e rj ,°rtCx HERBRUG bij K. Koopman; te OUDE NIEDORP bij Wed. A. S i e w e r t s te WEST- GRAFTD1JK bij C. V e n n i g te HOORN bij J. H e t- z e n KI Oord, Th. M e ij s s e n KI Oord, D.Nieuw- I poort, Oosten, Wed. J. R, van S traaten Ramen. Probeer s v p. de SOIJCHOIV-TIIEE Ae. 3. 1.85 per L Kilo. COIFFEUR Ie Alk m a a r. Het vernietigt onmiddellijk alle levend hoofdonrein, is geheel onschadelijk en bevorderlijk aan den groei van het haar, is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Prijs per flacon 3© en 4fO cts. Attesten voorhanden beiden a contant Piijsconranten worden op aanvrage gratis en franco verzonden. Te huur gevraagd op goeden standeene in werking zijnde Broodbakkerij. Brieven, met op gaaf van huurprijs, onder letter V. aan het bureau dezer Courant. k nnnen terstoml geplaatst worden aan de Machine fabriek van GEBR. FIGEE te Haarlem. heeft steeds voorhanden Prima Speculaas a O AO en ©.35 per 5 ons Geurige Moektaai0.2© Allerhande en Kransjes 0.45 Bitterkoekjes en Theebanket 0,60 Kattentongen Citroen- en Anijs-Blseuit Beste Poeder-Chocolade ©.2© per ons Djto met Vanille ©.22 en ©.25 HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam ln 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen ln 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. |Jct giinstig hskenpg vcoKreffafijite Huismiddel Alkmaar bij Wed. G. H. van der Veen Confiserie R ij p bij J. Verdonk. Generaal vertegenwoordiger voor Neder land JULIUS MATTENKLOD1', Am sterdam Kal verstraat 103. Hartklopping wordt dikwijls niet alleen gevoeld maar ook geboordzij verhindert den slaap en veroorzaakt de ergste vrees voor dreigende verstikking. Deze Pillen worden bijzonder aanbevolen om die aandoening te verdrijven, omdat zij de zenuwachtigen en zwakken versterken, die veel vatbaarder zijn voor deze ziekte dan andere personen. Holloway's Pillen verbeteren zoo zeer de spijsvertering, vermeerderen zoo zeer de werking der lever en geven zooveel werkzaamheid aan de ingewanden, dat duizeligheid hoofdpijn en misselijkheid verdwijnen zoodra de hartklopping verminderten de lijder onder vindt dadolijk de onbeschrijfelijkste verlichting van be nauwdheid. Holloway's Pillen vormen de beste genees-en purgeermiddelen in alle gevallen van herstelling van koortsenontstekingen zenuwpijnen en alle langdurige ziekten, die bet bloed en de hersenen hebben verwarmd. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, 1,85, ƒ3,-, 6,75, 13,50, J 20,50. Potjes zalf a 0,80 1,85 3,—, ƒ7,50, 13,85, 20,95. J Zijn op franco aanvragen contant te bekomen bij J. M. VAn Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. bij den voort reffelijken Rijnlaudscben Wevelghem (West-Vlaanderen.) Reeds twintig jaar lang door een chronischen hoest gekweld wordendeheb ik do proef genomen van den Druiven-Borsthonig; dezelve geeft mij eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wensch te gebruiken; gelieve mij die te zenden enz. Ontvang mijnheer mijne hartelijke groete. JC. VAN ACKERE, Burgemeester. ALLEEN ECHT met nevenstaand fabrieksstempel in fl.es- schen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cts., te Alkmaar bij A. H. TELJER, firma Bruinvis en Bakker, Apoth.; Avenhorn bij J. NienwenbuizenBroek op Langedijk bij Pieter Klitsievoorbeen G. Wageman Kolborn bij L. Brnin Oudkarspel bij M. HartRijp bij B. Caton Uitgeest bij R. Bakker. DIRECTIE: DE FEE DER CAMELIA'S, Prijzen der plaatsen: le rang 1,49, 2e rang ƒ0,90. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks 4.en per 8 stuks 7,20; 2e rang per 4 stuks 2,50 en'per 8 stuks 4,Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné 's hebben bet recht van kosteloos bespreken. Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 nur. Bespreking van plaatsen voor niet-geabonneerden tegen 10 cents per plaats, denzelfden dag van 1 tot 3 nnr. Volgens voorwaarden van inteekening zi)n nu voor de derde voorstelling Hf voor geabonneerden enkele kaarten tegen inteekeningprijs, verkrijgbaar. Stellen van 4 en 8 kaarten blijven voor ieder beschikbaar en zijn ook den 17 December aan het lokaal te verkrijgen. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 8