Buitenland. Binnenland. Leeskunst" verklaren kon, deze was, dat eenige dames en heerendie gaarne een gezellig avondje wenschten besloten haddende een of andere kunst aan hun stre ven dionstoaar te maken, waarbij zij geen beter keuze konden doen dan de leeskunst bij de horens te vatten omdat er moeilijk iets te vinden waswaarmee zij allen vertrouwd waren. Zoo zal dat nu wel niet precies in zijn werk zijn gegaanmaar het moet erkend worden dat de oprichters zelve aanleiding geven tot dergelijke parodieën. Surtout pas trop de zèle! Dat mogen ook de heeren HeinekenAlting Mees c s. behartigen die in den ge meenteraad een pleidooi hielden voor de vleechhouwers- vereeniging »de Eendracht" en de «Amsterdamsche Var- kensslachters-vereeniging", naar aanleiding van hare adres sen om de slacht- en keurgelden op het abattoir af te schaffen. Genoemde heeren wilden dit verzoekten op zichte van de keurgeldentoestaanop gronddat de burgers dan goedkooper vleesch zouden kunnen krijgen. Vergaten zij daarbij echter nietdat dan de kosten van het abattoir grootendeels ten laste der gemeente zouden komen, die daarvoor weder vergoeding moet vinden in een hooger belastingcijfer? Maar zelfs als dit argument buiten rekening gelaten wordt, dan zou toch nog moe ten bewezen worden, dat de betrekkelijk geringe ver goeding voor slacht- en keurloon over 1889 bracht dit niet meer dan 6000, op werkelijk aan den prijs van het vleesch ten goede zal komen en of de sla gers de vermindering hunner onkosten niet als een extra verdienste in den zak zullen steken. Evenals ieder recht geaard amsterdamsch huisvader, erger ook ik mij aan den prijs van f 1,25, dien men hier ter stede voor 1 kilo le kwaliteit rundvleesch betalen moet en levendig juich ik iedere poging toe, die daarin verbetering zou kunnen brengen maar of de heeren Heineken c.s. workelijk op den goeden weg zijn om deze te verkrijgen door af schaffing van de gewraakte loonen schijnt mij hoogst twijfelachtig toe. Wij zullen echter nog afwachten, wat er van hun streven komt, want zij hebben beloofd, hunne denkbeelden in een voorstel neer te leggen. Het praead- vies van B. en W. om afwijzend te beschikken op de adressen der genoemde vereenigingen werd naar aanlei ding daarvan aangehouden. Wordt vervolgd. DUlTSCHIi VA» Volgens de uitkomst der op den 1 te Berlijn gehouden volkstelling waren er 1.574.485 inwoners 260,000 meer dan bij de in 1885 gehouden volkstelling. In den Landdag der Rijnprovincie, den 11 te Dussel- dorp gehoudenis beraadslaagd over het monument door die provincie ter eero van Keizer Wilhelm I op te richten en waarvoor 300,000 bestemd zijn. Van de op eene uitgeschreven prijsvraag ingekomen ontwerpen kon geen enkel bekroond worden ook omdat de kosten van uitvoeriug drie- of viermaal genoemd bedrag zouden overtreffen. Bovendien kon men het niet eens worden over de plaats waar het monument zou wordon opgericht. Van de 128 leden stemden 54 voor het Zevengebergte en 53 voor Coblenz. De beslissing is ten slotte aan den Keizer overgelaten. De erfgroothertog Wilhelm van Luxemburg is den 12 des avonds te 11 uur te Berlijn aangekomen. Hij werd aan het spoorwegstation ontvangen door prins Frederik Leopold, den bevelhebber der lijfwacht en andere gene raals. De compagnie fuseliers van de garde met vaandels en muziek vormde de eerewacht en defileerde voor den erfgroothertog. Den 14 is hij door den Keizer ontvan gen des namiddags werd te zijner eer een maaltijd ten hove gegeven. Rijksdag. Den 12 werd het door de regeering in gediende wetsontwerp tot wijziging van de suikerbelasting in behandeling genomen. De minister van financiën lichtte de redenen toewaarom de regeering besloten had de belasting der grondstoffen als grondslag voor de suikerbelasting te laten vallen en de uitvoerpremiën af te schaffen. De duitsche beetwortel is door zorgvuldige aankweeking zoo veel verbeterd dat de duitsche suiker, die daaruit wordt bereidniet behoeft onder te doen voor de beste rietsuiker. Een verder streven, om den betrekking schrikte haar thans niet meer af. De vree- selijkste tooneelen woonde zij koelbloedig bij en trad er zelve werkdadig bij op. Droevige ernst vervulde haar geheele leven. De gedachte aan het verleden liet haar koel, evenals die aan de toekomst. Deze laatste voor al, want zij was geheel verzoend met het denkbeeld, haar verdere leven in het gesticht te slijten. Zij was immers hier zoo goed als overal eldersEen weinig minder goed een weinig minder slechtochhaar was alles hetzelfde. Het eenige droombeeld dat haar nu en dan vervolg de hare vereeniging met Bruno zou toch nimmer verwezenlijkt worden. Dat wist zij zelve het best en deze wetenschap maakte in haar oog alles onbeduidendal het andere was bijzaak. De tijd had de onstuimige golven in haar binnenste tot kalmte gebracht, hare smart gelenigd. Maar zij dacht voortdurend aan hem, wakend en slapendhij behoorde tot haar wezen evenals de polsslag van haar hartevenals haar adem. De voort durende gedachte aan hem was het middelpunt van al haar deen en laten. Maakte zij zich des morgens gereed voor hare dagtaak dan dacht zij aan hemterwijl zij de zieken hielp met hen in don gloeiend heeten tuin wandelde of aan tafel, zatals zij zich ter ruste begaf altijd en ajtijd da,cht zij aan hem. Alles wat een hart geven kan de reinste liefde de innigste teederheid zij behoorden hem den ver verwijderde don niets ver moedende in wiens leven do jeugdigeschoone gestal te van het jonge meisje op zeer toevallige wijze eenmaal een schok had gegevenom spoedig daarop zonder een spoor achter te laten, te verdwijnen. Voor Grete daaren tegen, was Bruno, sedert zij hem uit het oog verloren had, het voortdurend onderwerp harer gedachten gewor den; de scheiding en de tijd hadden hem in hare oogeu met een schitterend waas overtogeu. In hare droomen verscheen hij haar als het ideaal van al wat ridderlijk, goed en edel was. O kon zij hem nog maar eenmaal wederzien nog maar één enkele maal Wellicht zou zij dan den moed hebben hem alles te beetwortel nog meer te veredelenis due onnoodigen daarbij begint er werkelijk vrees te ontstaan voor over productie. In de laatste jaren zijn elf nieuwe suiker fabrieken opgericht en nog zijn er zeven in aanbouw, waardoor weer eene vermeerdering van de suikerproductie met 500,000 dubb. cent. voorzien wordt. Daarom meende de regeering met het tegenwoordige stelsel te moeten Breken. De pogingen door Duitschland op de suikerconferentie te Londen beproefd om ook de andere staten tot afschaf fing der uitvoerpremie te bewegen, waren mislukt, maar toch mag Duitschland niet langer daarmede wachten omdat met het oog op den toestand van 's Rijksmiddelen de gelegenheid daarvoor later wellicht minder gunstig zou wezen. Voor den landbouwer blijft de zaak dezelfde. Zelfs is de afschaffing der uitvoerpremie voor hem voor- deeligerwant die promie noopt de fabriekanten steeds op verdere veredeling van de beetwortels aan te dringen, en dit is niet zoo voordeelig voor den landbouwer, dan wanneer hij zijne krachten geheel kan wijden aan de uitbieiding van de cultuur. De aanbouw van beetwor tels is voor dén landbouwer zoo voordeeligdat men hem geen grooter voordeel kan bezorgen dan te maken, dat hij do boetwortel-cultuur over eene zoo groot moge lijke oppervlakte kan uitstrekken. Het wetsontwerp werd verzonden naar eene commissie van 28 leden graaf Stolberg-Wernigerode voorstander der afschaffing, word tot haren voorzitter benoemd. ENeEIiAN». Onder leiding van den lord mayor van Londen is aldaar op eene druk bezochte bijeenkomst de toestand der israëlieten in Rusland besproken, waar ten slotte de volgende motie met algeineene stemmen werd aangenomen De vergadering is van oordeeldat het vermeerderd lijden der israëlieten in Rusland ten gevolge van strengo uitzonderingswetten diep moet worden betreurd en dat in deze laatste 10 jaren van de 19 eeuw godsdienstvrijheid een beginsel is, dat door elke christen gemeente moet beschouwd worden als een der natuurlijke- rechten van den mensch. Daarna werd mede met algemeene stemmen besloten, eon adres te richten aan den Keizer vau Rusland, waarin den Keizer eerbiedig verzocht wordt alle uitzonderings- en beperkende wetten en besluiten, die zijne israëlitische onderdanen betreffen, te herroepen en hun gelijke rechten te verleenen als zijne andere onderdanen genieten. Bij de toelichting van laatstgenoemde motie werd o a. gezegd, dat de Keizer onbekend was met het lijden der russische israëlieten. Ierland. Over het algemeen is de ontvangst, welke aan Parnell ten deel valteen zegetocht. Alleen op een paar plaatsen betoonde de menigte geene zeer vriend schappelijke gezindheid. Toen Healy, zijn tegenstander, te Kilkenny kwam waren eenige geestelijken aan het station, om hem te verwelkomen en ongeveer 60 politie agenten om hem te beschermen. De stemming der be volking was hem echter zoo vijandig, dat degeesteljjken hem zelfs met hunne parapluies voor mishandeling moesten vrijwaren. FRANKRIJK. De minister-president de Freycinet is den 11 gekozen tob lid der fransche Academie, in plaats van wijlen Emile Augierbij derde stemming met 20 stemmen. De heer Thureau-Dangin bekwam na hem de meeste stemmen, namelijk 12. Eiqjle Zola, die eerst 3 stemmen hadbekwam bij do laatste stemming 1 stem. Op drie candidaten werd geen enkele stem uitgebracht. De firma Rotschild te Parijs heeft f 50OOO geschonken aan de weldadigheids-vereeniging te Parijs om dit geld te besteden tot het betalen der huishuur van behoeftigen, die daartoe nu niet in staat mochten zijn en 10000 ter verdeeling onder de armen, die geene huisvesting hebben. ITALIË. Aan de Nat. Zeitung wordt nit Rome gemeld, dat op het Vatikaan groote bezorgdheid heersehte ten aanzien van den Paus wiens gezondheid onder de tegenwoordige strenge koude zeer geleden heeft. ©OSTENRIJK-HONCJARI JE. Het oostenrijk- sche huis van afgevaardigden heeft het wetsontwerp goedgekeurd waarbij de regeering gemachtigd wordt de zeggen. Hooger en hooger stegen dan hare gedachten als eene fladderende leeuwerik tot eene ongekende hoogte. Dan kreeg zij een gevoel alsof zij op vleugelen gedragen werd dan sloot zij de oogen om ongestoord van dat heerlijke droombeeld te kunnen genieten, totdat zjj plot seling opschrikte, de oogen opende en aan de treurige, nuchtere werkelijkheid werd teruggegeven. Het kon-.immers niet, het was immers onmogelijk Omdat het onmogelijk wasdroeg zij haar zwaren last met gelatenheid en kalme berusting. Zij leefde, omdat haar stervensuur nog niet was aangebroken. Gelukkig zou zij nimmer worden en hier was zij niet ongelukkiger dan elders Hier was zij niemand tot last en verdiende zij meer dan zij noodig had. Zij kende geen behoeften en van het karig maandelijksch salaris van twee-en-twiutig Mark gaf zij nog niet de helft uit om op de dagen, waarop zij uitgingde onkosten van de paardentram te bestrijden, juffrouw Wörler eene kleinigheid te schen ken hare lievelingen onder de zieken dit of dat uit de stad mede te brengen en eenige bloemen op haar ka mertje te hebben. Sedert vele weken was zij niet uit geweest. Het was de laatste Augustus. Een harer zieken, voor wie zij bij zonder veel sympathie gevoelde, zou het gesticht genezen verlaten. Het was een jong meisje van nauwelijks acht tien jaren, dat aan zenuwachtige overprikkeling en zins verbijstering geleden had maar sedert langen tijd zoo volkomen kalm was geworden, dat de doktoren haar met een gerust geweten aan hare ouders konden teruggeven. »Gaat gij met mij mede naar de stad?" vroeg de herstellende vriendelijk. >Wij blij ven dan een paar uurtjes gezellig bij elkaar. Gij kent mijne ouders reeds van de bezoeken die zij hier hebben gebracht en ik zou zoo blijde zijn indien gij hen in de gelegenheid steldet u nogmaals voor uwe groote vriendelijkheid te bedanken. Het zal u ook goed doen gij ziet en hoort dan eens wat anders. Het verbaast mij, dat gij zoo geheel vrijwillig hier wilt blijven. Voor alle schatten der wereld zou ik het geen uur langer hier uithouden dan bepaald noodig is. Maar de natuur van de menschen is verschillend.' inlandsche troepen van Bosnië en de Herzegowina op oostenrgksch gebied te houden. R F SU. A NR. Dé Novoje Vremga bespreekt de bijeen komst te Londen gehouden ten einde te protesteeren tegen de behandeling der israëlieten in Rusland en betoogt, dat de engelsehen geen recht hebben zich met deze zaak m te laten. »Wat zonden vraagt dat blad de engelsehen wel zeggen indien wij hier te Petersburg bijeenkomsten gingen houden, ftraarin besluiten Werden genomen ten gunste van de invoering van Home-rule in Ierland De russische_ regeering heeft de maatregelen tegen de israëlieten niet genomen uit godsdienstige onverdraag zaamheid, maar uitsluitend om de russische boeren te^en woekerhandel te beschermen. Rusland zal tegenover geheel Europa zijne onafhankelijkheid weten te handhaven." ÏW1TCERLA1ÏB De Raad van State heeft de invoerrechten op ossen op 30 fres., op kalveren en vaarzen op 15 fres. vastgesteld. De invoer van vee uit Duitschland is verboden. BRAZILIË. Do regeering vaardigde een besluit uit tot vereeniging van de Nationale Bank met de Bank der Vereenigde Staten onder den naam van, Bank der Republiek. VEREENTKRE-STATEN. In een bij Peneridge voorgevallen gevecht zijn de indianen verslagen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. De door den heer Hartogh den 13 ingediende motie om later te behandelenluidt als volgt »De Kamer, van oordeel dat het wenschelijk is, dat verband worde gebracht tusschen do wetgeving in Neder land en Indiëten aanzien van het patentrecht der in Indië werkende naamloooze vennootschappen die haren hoofdzetel in Nederland hebben gaat over tot de orde van den dag." De minister van koloniën verklaarde dat hij inmid dels geen verder gevolg zou geven aan zijn voornemen om tot de heffing, der. hier bedoelde belasting over te gaan. Bij eene suppletoire oorlogsbegrooting voor 1899 kwam de Leer van Houten op tegen het langer in dienst houden van de zevende lichting na eerst als tijdelijk te zijn vastgesteld. Het schijnt thans- een maatregel voor goed te worden, dewijl met het oog daarop officieren worden aangesteld. De minister, van o or log ont kende dat de bedoeling was het in dienst honden van de 6 en 7 lichtingen voortdurend te doen plaats hebben. De minister van oorlog, gaf aan den heer van der Schrieck te kennea dat hij overwegen zon of do voorloopig teruggenomen post voor de kazerneering te 's-Hertogeuboseh op de begrooting voor 1891 zon worden gebracht. Bij eene suppletoir© begrooting voor, binnenl. zaken stelden de boeren de Bean, fort ea Z a a ij e r voor, j de voor subsidiën aan kweekscholen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen uitgetrokken som van f 50000 met f 15000 te verminderen. De bedoeling van dit amendement wasdoor de Kamer uitspraak te laten doen over de wijze, waarop de regeering art. 12 der schoolwet heeft toegepast, h. i. in strijd met den geest der wet. Onredelijk is de grondslag, om subsidie to geven naar dan maatstaf van geslaagde examens der leerlingen. Beter is hotvaste toelage te geven met behoosfiijk Staatstoezicht. Maar de bedoeling der wet wasalleen voor de normaallessen het stelsel te volgen door den mi nister thans ook voor de kweekschool toegepast, en dat wel met financieel bedenkelijke gevolgen, aanleiding kun nende geven tot geldverspilling. L)e Kweekschool ta, Haar lem bijv. had vroeger steeds genoeg aan 7000,.en zal nu ruim f 11,000 OB.t vangen. De minister van binnen 1. zaken ontkende dat betaling naar gelang van den uitslag dar examens een onredelijke grondslag is. Want wanneer, van de kweekscholen de kweekelingen niet slagen-,,, dan moet »Ja", antwoordde Grete met een droevig, lachje, »dat ziot men dikwijls. Ik bad ook niet gedacht dat ik het hier zou uithouden en toch ben ik thans hier geheel tehuis. Ik neem echter uwe nitnoodigiag dankbaar aan. Ik verlang bepaald weder eens met andere menschen samen te zijn Het is vandaag wel mijn uitgaansdag niet, maar ik heb van mijn recht om uit te gaan nog zóó weinig gebruik gemaaktdat do directeur mij de toestemming wel niet zal weigeren. Na het ontbijt zal ik mij bij hem aanmelden." Toen Grete twee uren later in de wachtkamer van den met den dagdienst belasten dokter kwam, was juist d<3 ziekenwagen aangekomen en had drie mannelijke zieken aangebracht. Zij zaten zwijgend in een hoek van de groote kamer. Twee bewakers waren bij ben en on derhielden zich met elkander. Een der zieken zat met de handen voor de oogen de tweede staarde dof voor zich nit en de derde zat hevig te beven. Zonder verder acht op hen te slaan, ging Grete hun voorbij naar de tegenoverliggende deur en zei tegen den bewaker: »Wilt gij mij eens bij den dokter aanmelden Op hetzelfde oogenblik sprong de kleinebevende krankzinnige op en stiet een doordringenden kreet uit. De beide bewakers staakten hun gespreksprongen op hem toe en trachtten hem tot kalmte te brengen. Hjj "Sloeg echter als een razende om zioh heenen de schijnbaar zwakke kleinebevende man ontwikkelde zóóveel krachtdat de beide bewakers moeite hadden om hem te houden. Hij krijschte daarbij zonder ophou den op afschuwelijke wijze. Grete was vaalbleek geworden. Zij had moeite om zich goed te honden, want zij had in dien ongelukkige haar vader berkend. De beide lotgenooten bleven roerloos zitten. De een staarde nog steeds recht voor zich nitde ander hield de oogen met de banden bedekt. Lessen schreeuwde in tusschen maar door en alle pogingen van de bewakers, om hem tot kalmte te brengen waren vruchteloos. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2