Telegrafische Berichten. dit óf aan de school liggen óf aan de onoordeelkundige toelating tot het onderwijs. Indien men niet subsidieerde naar het gelang van het aantal aktendan zou het eigenlijk neerkomen op subsidieering van het meer uit gebreid onderwijs. Onder zijn stelsel zal ook beter toe zicht van de directeuren dei* kweekscholen mogelijk zijn. Onder het stelsel van vaste uitkeering is er gevaar dat de kweekschool langzamerhand wegkwijne. De be doeling van den wetgever was door den heer Beaufort niet volkomen juist weergegeven. Het stelsel, waarvan hij, minister, is uitgegaan, is dit: dat moet worden nagegaan wat werkelijk voor het onderwijs wordt uitgegeven omdat de Staat behoefte heeft aan goede onderwijzers. Het meest zullen zoodoende profiteeren de kweekscholen, die in den geest van den heer De Beaufort en de zijnen zijn, terwijl het nadeel is aan de zijde der bijzondere scholen. Men behoelt echter niet te vragen, van waar de onderwijzers komen, maar wel of zij volkomen volgens de wet geschikt zijn tot het geven van onderwijs. We gens de aanzienlijke kosten overigens van de Rijksop leiding is het wènschelijk de opleiding op bijzondere scholen van welke richting ook te bevorderen en dit kan door subsidieering in de hand gewerkt worden. Zoowel de rapporteurs als de heeren K e r d ij k en Borgesius verklaarden zich tegen het amendement, omdat daarmede het beoogde doel toch niet bereikt zou worden. Nadat de minister herhaald had dat hij slechts onpartijdigheid in het toekennen der subsidiën beoogde uitsluitend met het doel om goed onderwijs te kweekon, werd hot amendement verworpen met 50 tegen 18 at. De heer Roijaards van den Ham betuigde zijne waardeeriug over de beëindiging van het geschil met Utrechtdat den bouw der nieuwe Uinivorsiteit in den weg stond. Bij de behandeling der wetsontwerpen tot bekrachti ging der provinciale belastingen in de verschillende provinciën antwoordde de minister van binneul. zaken aan don heer van Kerkwijk dat het ontwerp tot vast stelling van algemeene regels ten aanzien van provinciale belastingen in voorbereiding en bijna geheel gereed was. Grondbelasting. Bij het onderzoek in de afdeeling en van het wetsontwerp tot tijdelijke bestendiging van het cijfer der grondbelas ting voor 1891 werd er ernstig op aangedrongen dat in geen geval verdere verlenging plaats hebbe, ook om dat gelijktijdig bestaan van oude en nieuwe leggers tot allerlei ongerieven aanleiding zou geven. Begrooting van binnen 1. zaken. De commissie van rapporteurs over dit hoofdstuk beeft aan den minister van binuenlandsche zaken mededeeling gevraagd van de redenen der afwijzende beschikking op de aanvragen van gemeenten om vrijstelling van de heffing van schoolgeld, alsmede van de uitkomsten van het onderzoek over de vraag of instellingen van weldadigheid, die al of geen subsidie genieten, bijzondere scholen of inrich tingen voor opleiding van onderwijzers door geldelijke bijdragen steunen. Registers burgerlijke stand arr. Alkmaar. Hoewel algemeen de noodzakelijkheid erkend werd van het nemen van maatregelen om te voorzien in het gemis van de dubbelen der registers van den burgerlij ken standbij den brand te Alkmaar verloren gegaan zoo wai'en vele leden bij het afdeelingsonderzoek van het daartoe betrekkelijke wetsontwerp van oordeel dat in het belang van eene spoedige en betere afdoening van den arbeid de afschriften behoorden te worden ge maakt door ambtenaren van de gemeente-secretarie, te gen eene door het Rijk te betalen schadeloosstelling. Volgens het nu gedane voorstelzou ter griffie te Alk maar eene bedenkelijke opeenhooping van registers ko men die bovendien hoogst bezwaarlijk uit de gemeente gemist kunnen worden. Het gaat trouwens niet aan rechterlijke ambtenaren (leden eener rechtbank) te belas ten met hot collationeeren der afschriften. Des noods zou men buitengewone klerken in dienst kunnen stellen en zoo doende zou in 2 a 3 jaren kunnen gedaan wor den het werkwaarvoor de minister nu 10 jaren dat is eene veel te lange tijdruimte, stelt. Zilveren pasmunt in Nederland. Verscheidene leden verklaarden bij het onderzoek eener suppletoire begrooting van financiën met genoegen te hebben vernomen dat zou worden overgegaan tot het versmelten van een aanzienlijk bedrag aan on bruikbaar geworden zilveren pasmunt en hoopten dat op dien weg met kracht zou worden voortgegaan daar toch ook thans nog vele tiencentsstukken wier stempel geheel afgesleten is in omloop zijn. Den 15 vingen de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor 189-1 aan. De heer Tak van Poortvliet verklaarde, ook namens vele leden der linkerzijde, van oordeel te zijn dat het tijdstip voor algemeene staatkundige beschou wingen thans niet geschikt is. Hij nam akte van de •onlangs door den voorzittor afgelegde verklaringdat later de gelegenheid tot zulk een bespreking zou worden geopend en verklaarde ten slottedat hij thans zou medewerken tot dadelijke behandeling van de hoofd stukken. Daarna hield de heer Domela Nieuwen- h u i s eene uitvoerige rede. De heer A. van Dedem stemde met deze verkla ring in om zoodoende den tijd te behouden. De heer van Vlijmen vroeg of het gehoele minis terie en ieder minister afzonderlijk zich verantwoordelijk stelde voor de indiening der legerwet. De heer V ermeulen gaf rekenschap van zijn ge voelen waarom hij wegens de indiening der legerwet zich tegenover sommige ministers vijandig moest plaatsen. Die kwestie beheerachte alles. Bleef de regeering -haar gevoelen volhouden dan zou een deel der rechterzijde genoodzaakt zijn, haar plicht te stellen tegenover hetgeen de regeering haar plicht acht. De heer V e e g e n s vroeg inlichtingen omtrent de plannen der regeering iu zake het kiesrecht. Hebben wij ons op een zoogenaamd huismaus-kiesrecht voor te bereiden, ja of neen? Is het de bedoeling der regeeriug de stedenwet bij de a s, verkiezingen in toe passing te brengen? De plannen der regeering behooren omtrent een en ander vast te staan. De heer Schaepman schaarde zich geheel naast de de heeren Tak en A. v a n D e d e m. Hij voegde er bij, dat stemming tegen eene begrooting om redenen daarbuiten niet met onze grondwettelijke beginselen overeenstemt. Nochtans zou hij ookafgescheiden daarvan, geene begro.oting afstemmen omdat nog niet gebleken is van gemis aan samenwerking van de regeering. Dit kan eerst blijken bij bepaalde wetsontwerpen. De minister van koloniën verklaardedat ook de regeering thans bovenal wenscht de bogrootin- gen af te doen en zich een staatkundige bespreking tot later voorbehoudt. Daarom zou hij ook niet den beer Domela Nieuwenhuis in bijzonderheden beant woorden. Alleen kwam hij tegen de aantijging op, alsof de regeering zich tegenover den Koning zou hebben schul dig gemaakt aan hetgeen de heer Nieuwenhuis onderstelt. Van het oogenblik, dat de Koning niet meer in staat was de zaken te behandelen, is geon enkel stuk meer geteekend. Den heer Vermeulen hoopt de regeering bij de behandeling der legerwet te bewijzen dat zij wèl de rechten en vrijheden van het volk eerbiedigt. Deu hoer van Vlijmen antwoordde hijj, dat ook ten opzichte der legerwet dezelfde regelen gegolden hebben als voor ieder ander wetsontwerp de verantwoordelijk heid van de ministers die de memorie van toelichting onderteekenden. Ten opzichte van het kiesrecht verklaarde hijdat de regeering zoowel voor do lodgers als voor de hoofden van gezinnen zekere mate van welstand als eisch^ stelt voor het kiesrecht, waarvau de regeling in 1891 niet is uitgesloten in de Regeeringsverklaringen en de stukken. De districtenwet hoopt de regeering nog bij de aan staande verkiezingen in toepassing te brengen. De heer Harte verklaarde, dat het ministerie den steun der katholieke partij en dus die van de parlemen taire meerderheid verbeurd heeft, en er naar grondwet- tiglijk recht behoorde gehandeld te worden. °De minister M a c k a y ontkende, dat de regeeriDg bij de legerwet eenig katholiek dogma zou hebben aangetast. De regeering handelde alleen in het algemeen belang.^ Do °heer Van Nunen verklaarde, dat de regeering wel degelijk het programma der katholieke partij miskend heeft. De algemeene beraadslaging werd gesloten en de hoofdstukken één en twee werden aangenomen. In de avondzitting werd do begrooting van buitenlandsche zaken aangenomen met alge meene stemmen, na eene bespreking over verschillende punten, in het volgend nummer te vermelden. Wegens onvoldoenden wind kon te Monnikendam den 12 een zeilwedstrijd met ijsschuiten niet doorgaan. Bij kon. besluit van den 12 is bij de dienstdoende schutterij op verzoek eervol ontslagen: te Purnierend de heer P. Klinkertauditeur; te Haarlem de heer jhr. B. de Jonge, eerste luitenant en benoemd te Haarlem tot eersten luitenant de heer mr. H. Tuijmelaar en tot tweeden luitenant de heer J. A. G. van der Steurte Purmerend tot auditeur de heer K. E. Numan. Den 13 is op de werf Concordia van de scheeps bouwmeester Huygens en van Gelder te Amsterdam te water gelaten het geheel van staal gebouwde fregat »de Ruijter", gebouwd voor de Nederl. scheepvaartmaat schappij, zijnde het tweede van de vier schepen, die voor die maatschappij gebouwd worden. Bij kou. besluit van den 13 is de heer dr. W. Nolen te Rotterdam benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan de Rijks Universiteit te Leiden om onderwijs te geven in de geneeskunde de kennis der geneesmiddelen en de geneesmiddelleer. Den 13 is in beginsel besloten tot de ontbinding der vennootschap de Amersfoortscho Beiersch Bier brouwerij. Te Kolhorn werd den 14 eene hardrijderij op schaatsen gehouden door mannen. Prijzen werden be haald door Plak man te Schagen en S. Liefhebber te Kolhorn premiën door L. Strijder te Kolhorn en Met selaar te Schagen. Trein no. 114 uit Helder, die te 3.38 uit Haarlem naar Amsterdam vertrekt, liep den 14, waarschijnlijk tengevolge van verkeerden wisselstand, bjj het binnenkomen van" het station Haarlem op een stilstaanden leegen Zandvoortschen trein. Niettegenstaande de machinist dadelijk den luchtdrukrem in werking steldewas de schok hevig. De locomotief van den Zandvoortschen trein werd met een goederenwagen gedeeltelijk van de spoorstaven gelicht en erg beschadigd, terwijl de andere wagens losbraken en op eigen houtje het station uitreden. De schade van den Helderschen trein was minder groot. De passagiers hadden een hevigen schok gevoelddoch kwamen overigens met den schrik vrij. In de laatste dagen zijn weder tal van ongelukken op het ijs voorgevallen. Den 14 verdronk een van drie jongens, die door het ijs zakten; bij Joure (Haskerland) reed een man in een wak en verdronk op het Kaager- rneer verdronk een man, die zich buiten de baan ge waagd had. De vereeniging .Leerzaam Vermaak1 te Oterleek herdenkt den 15 haar 25jarig bestaan Zij houdt nog steeds eene flinke bibliotheek in stand en breidt het aantal boeken jaarlijks uit. Met graagte wordt door velen kosteloos van de vele boekwerken gebruik gemaakt. De Eerste Kamer is tegen den 22 des avonds te half negen bijeengeroepen. Bij de ned. herv. gemeente te lïensbroek is totj predikant beroepen de heer G. A. Lolcamacandidaat bij het prov. kerkbestuur van Noordbrabant met Lim burg, te Wirdum. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft op de bekende motie van het depar tement Edam ter zake van de lezing van ds. Tenthoff geantwoord dat het de vrijheid der sprekers eerbiedigt en de verantwoordelijkheid voor hunne voordrachten niet draagtdat verder de departementen bevoogd zijn, zelfs uitgeuoodigd worden, een verslag der gehouden voor dracht met hun oordeel over deD uitslag daarvan op te zenden en dat het de motie als zulk een oordeel over hot gesprokene aanmerkt. Ten vervolge op de circulaire van den 30 September 1 1. wordt medegedeeld dat het kapitaal, groot f 100,000, benoodigd voor de oprichting en instandhouding eener Maatschappij voor Zeëvisscher ij te Eg- mond aan See nog niet volteekend is. Gesteund door zeer gewaardeerde landgenootenzelfs ook dpor H. K. H. de Groot-Hertogin van Saksen- Weimar, ontving men 36 aandeelem, ieder groot f 500 vertegenwoordi gende alzoo een kapitaal van f 18000. len einde ieder in de gelegenheid te stellen van zijne belangstelling in het lot der Egmonder visschers te doen blijken, heeft men, met goedvinden van'de vöorloopige aandeelhouders en op aan drang van enkele belangstellenden, de aandeelén gesteld op minstens 100. Ieder, die het wel meent met de be langen van deze plaats wordt nu door de commissie dringend uitgenoodigd hare pogingen te ondersteunen. Als men nagaat do gunstige uitkomsten der haringvis- scherij gedurende de beide laatste jarendan lijdt het geen twijfel, naar het oordeel der commissie, of Egmond zal insgelijks deelen in al de voordeelen, aan die visscherg verbonden. Zij noodigt derhalve alle belangstellenden uit, aan een harer ledenzijnde de heeren P. Pranger E. Conijn Jz., C. de Groot en J. van der Pol voor 12 Januari a.s. van hun voornemen om een of moer aandeelen te nemen kennis te geven. De heer ds. H van der Hoeven, te Oterleek heeft voor het beroep naar de ned. herv. gem te Drachten, bedankt. De raad der gemeente Rijp heeft den 15 benoemd tot regenten van het gemeene Wees- en Armenhuis de heeren" B. Koker, T. EroJ. W. van Raven en D. Dekker. t De tachtigjarige grijsaard J. de Wit, uit de lleem- ster, zwierde dezer dagen nog lustig met eene dame langs do gladde ijsvlakte, tot groot genoegon van vele omstanders. Aan mejuffrouw G. Kooionderwijzeres in de handwerken aan de school te Noordschermer gemeente Oterleek, is tegen 1 Januari a s. eervol ontslag verleend. Den 11 is te Vaals een fabrieksarbeider dood op den weg gevonden hij was ten gevolge van de koude bezweken. Eene welkome verschijning is weder voor de vakman nen dr. Starlng's Almanakwaaraan weder door den uitgever W. E J. Tjeenk Willink, Zwolle, bijzon dere zorg is besteed. Het is een nuttige gids bij tal van vragendie zich den landman dagelijks voordoen zij geeft antwoord in vele gevallen die het bedrijf tel kens aan de hand doetzij is kortom een onmisbaar zakboekje voor ieder landbouwer die met een open oog voor ontwikkeling van zijn bedrijf zijn zaken drijft. Vooral vestigen wij de aandacht op dn rubrieken voevoederen en bemesting die met blijkbare voorliefde en te recht behandeld zijn. Het op heden verschijnend nummer van Eigen Haard bevat o.a. de volgende platen: De Koninklijke Rouwka mer op Het Loogeteekend door P. de Josselin de Jong. Schetsen uit den begrafenisstoet, door P de Josselin de Jong. De teraardebestelling in de Nieuwe Kerk te Delft op 4 December j.l., geteekend door P. A. Schipperijs. (Beide boekaankondigingen reeds in een deel der oplage van het vorig nummer vermeld.) 's GRAVENHAGE 16 December. Tweede Kamer. Op de begrooting voor justitie beloofde de minister naleving van den elfurigen arbeidsdag ook in de am bachtsnijverheid. Het prostitutie-vraagstuk moet hoofd zakelijk opgelost worden door moreele verheffing. Op nadeelen der coöperatie blijft de aandacht gevestigd en de afschaffing van de jachtwet onnoodig in het land bouwbelang; schadeloosstelling aan preventief gevangenen kan hij niet toezeggen AaiTmej. G7 Kooij onderwijzeres in de handwer ken aan de school te Noordschermer, gem. Oterleek, is tegen 1 Januari a. s. eervol ontslag verleend. Op het verzoek van den heer L. M. de Fouw, al hier, om een steiger te plaatsen aan den Kanaaldijk, bij den Omval, is door het polderbestuur van de Scher- meer afwijzend beschikt. De vier photographiën in de uitstalling der heeren J. A. van den Bosch Zoon. bestemd voor de tentoonstelling te Glasgowaan te brengenstellen voor: de stoommachine, de ijsmachine, do kneedkamer en de karnkamer hunner fabriek, eu zijn uitnemend vervaardigd, ter grootto van 32 35 duimen, door den heer W. Hooijer alhier. In den avond van den 12 is bij de politie alhier aangifte gedaan door J. M wegwerker, wonende aan den Omval dat hij dien dag met zijne vrouw en doch tertje vau Uitgeest te huis komendehet hangslot zijner deur verbroken had gevonden; dat hij, binnenkomende, bemerktedat een gedeelte van hot stroo uit de bed stede hing en in brand was gestoken, de vloer ge deeltelijk verbrand was eD zijn huis vol rook stond terwijl hem daarna bleek, dat eenige sieraden zijner vrouw als: een zilveren kapijzer, twee gouden naalden On twee gouden haarstekers uit de kfist verdwenen wa ren. De officier van justitie, vergezeld van den com missaris van politie, hebben dienzelfdon avond nog ter plaatse een onderzoek ingesteld. De liardrijdery tusschen de leden der A 1 k-, maar 3'o hè IJ s c 1 u b, ten bate van arme huisgezinnen zal gehouden worden op woensdag, den 17 te 12 uur, op het afgesneden kanaalvak. Bij de den 16 door hot gemeentebestuur alhier gehouden aanbesteding was de uitslag als volgt perceel 1, onderhouden van allo gemeentegebouwen, schoten bruggenriolen en verdere gemeentewerken in 5 afdeelingon, als: a gewoon onderhoud, raming 1791,en b riolen raming 745,— beide gegund aan C. Grootegoedte zamen met perceelen 2 en 4; c stukadoorwerk, raming 693,—aan D. H. Horst- manshoff" voor 465,— d smidswerk, ram. 400, aan G. T. J. de Muuk voor 245,— e. zink- en löod- werk, ram. 336,-, aan J A. G. M. Coppens voor 289,— perceel 3, doen van eenige vernieuwingen aan do bruggen, ram. f 2174,19, aan^ H. Schuijt, voor 1991,perceel 2, doen van eenige vernieuwingen aen de gebouwen, iu 4 rubrieken, ram. f 1660,99 en p e rée e°l 4 voeg-, inboet- eu boenwerk aan walmuren, ram. 542,40" belde met a en b van perceel 1, alle vier te zamen voor f 3595,aan C. Grootegoed; pe rcee l 5 'leveren en vervoeren van de bonoodigde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3