I ASTHMA 16A£rr«>o, w"i- rossEgr,- Bekwame Modelmakers MELKINRICHTING. Margaretha Gautier, 0F- Onderwijaer, HARDPRIKKEN GEVRAAGD^ «ÏW alkmaarsche Gemeentelijke Huishouding. 335e Staatsloterij. AdvertentiëÏL Jacob s Winterhanden water KAKKERMAN, Schoorldain. Prima Engelsche (lASCOKFS Lokaal „Harmonie." Zadelmaker en Behanger. W OE^SDAGr 17 December 1890. Alex. Faassen Go. Stoomdrukkerij HERMs. COSTER ZOON. 99fè 99 87# 77fk 76# 761# 77 56 Var 104## 71-rir 1001# 100f# 92# 921* 951 101 99 71# 65# 77 86# 18ïV 96/ 911# NIEUWE ROTTERDAMSCIIE SCHOUW BURG-MAATSCHAPPIJ, Aanvang ten half acht uur. Ook Kaarten voor den DERDEN RANG zijn op den speeldag a 50 Cts. verkrijgbaar. ?ao!AcleD V0°r straten> wegen en voetpaden, ram. J 2405,—, aan N. van der Voort, voor 2390, perceel 6, onderhonden van den Hoeverweg, van af den Bergerweg tot het dorp Egmond aan den Hoef,; T^>m. ƒ1371,aan G. Rnigewaard, voor 1116 De gezamenlijke raming was 12118,58, het totaal der inschrijvingssom bedroeg 10091,—. Herzien zelf", was de slotsom van den spreker op de vergadering met dames van het departement Alkmaar dei-Maatschappij tot nut van het algemeen, van de heer mr H. fioeman Bor- gesius lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal Hi) schetste in hoofdtrekken den schoonen roman van Uuida, getiteld Trieotrin en zijn pleegkind ontleedde het karakter van deze hoofdfiguur, wiens leven ééne lange reeks van weldoen en zelfopoffering was voor ieder, die steun en hulp noodig had. Spreker eindigde zijne' schoone rede met er, aan de hand van dit rijke ge moedsleven, op te wijzen hoe weinig gewelddadige om keeringen der maatschappij ten goede komen en hoezeer noodzakelijk hot is dat de mensch eerst zich zelf herzie en leere begrijpen, wat hij aan zijn medemensch, en aan de maatschappij verschuldigd is te doen. De voorzitter van het departement, de heer mr. N. H de Lange, die in zijn openingswoord een kort, har- *!r w-T,° aan de nagedachtenis van wijlen Z. M. Willem III, deelde in de pauze mededat het leden- cijter met den aanvang van dit seisoeu met een der tigtal was vermeerderd. ■j T~ 11 entvanger der directe belastingen en accijnsen, de heer C. A K. har»., du Tour alhier, is op zijn verzoek eervol uit die betrekking ontslagen behoudens aanspraak op pensioen. Knoken Botermarkt. De nieuwe verordening, waarbij o.a. ook het rooken op de Botermarkt verboden wordt, treedt eerst met 1 Januari a.s. in werking, aldus deelt men ons van be voegde zijde medenaar aanleiding der in ons vorig nummer hieromtrent voorkomende opmerking. Bed." Usbanen. Alle baanvegers, op gemeentewater, staan onder toezicht van den commissaris van politie, zoo vernemen wijnaar aanleiding van eene vraag in ons nummer van j.l. zondag, en zijn allen voorzien van een genum- merden band, zoodat bij eenige ongeregeldheid van de zijde des baanvegers, eene eenvoudige mededeeling van bet teit zoo vertrouwen wij onder opgave van het nummer, aan het politiebureau voldoende zal zijn, om nem ot haar, wie eeuig onrecht is aangedaan, voldoe ning te verschaffen. Het publiek bedenke echter ook. dat de baanvegers er niet voor hun genoegen staan! Er zijn er zooveleD, die voorbijrijden, en den baanveger en zijn arm gezin geheel vergeten. RE[). AM STËHMAn. Nederland Cert. N. W. Schuld2a dito, dito.v3" dito, dito3- dito, Oblig Italië, Inschrijving 1861/81.!!!!!!5" Oostenrijk, Obl. in pap. f. 1000 Mei-NoV. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 d T, dit0 April-Oot. 5 Portugal, Obl. Buit, .1853/80 3 Rusland, Ob. 11. en C.1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 41 dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 44 dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2eser.l Jan. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juui. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli....!. 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito4 Turkijegepriv. Conv.l5 ditoDouanen Obl5 dito, Geconverteerden Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert6 Peru, aandeeleng Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen Koloniale Bank Aandeelen dito Oblig5 Ned. Ind. Handelsb. Aand. N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito gestemp. Obligatiën f 250 pCt. 15Dec. 16Dec. 78# 92 dito, dito, dito, dito, dito, vr J 1 n X1" """gaucii 1 zuu Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorweglecning 1887/89!3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Ubl.. Polen, Wars.-Weenen Aandeel. Rusland, Gr. Sp-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën41 dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Orel.-Griasi. Obl4 dito, Orel.-Vitebsk Oblig5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000..!!!.'!.'!.' 5 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 dito, dito Oblig4 Zweedscb—Noorweegsche Spoorwegen.... 5 0- Amerika, Cleveland, Akron SharesI 284 T> ViI 46tV ilf 10# 52# 102# 87 33 86 91* 53rir 57A 131# 121A 99i# 77# 64#* 90J 100 101# 77# 77# 92 99# 99# 87 77# 77# 77# 56& 1044 71# 100# 100# 92# 95## 101# 99# 70j# 77 86# 18# 51# AMSTERDAM Aardappelen-bericht niet ontvangen Raapkoeken f 52 a 80, Lijnkoeken f 7,50 a 11,50. 15 Dec. Aangevoerd 447 Runderen vette le soort f 0,74, 2e soort f 0.64, 3e soort f 0,56 per P., melk- en kalf- koeien f 150 a 270, 41 nucht.. kalveren f 7 a 11 '260 vette varkens f 0,40 a 0,43 per P. EDAM 13 Dec. Kleine kaas, hoogste prijs 30,—. Aangevoerd 33 stapels wegende 7080 P. f Dec" ®00,le Tarw® 6,25, Witte tarwe 8,30 a 6.60 Rogge f 5,90 a 5,80 Haver f 3.75 a 3,25 Duiyenboonen f 6,50 a 6,40 Paarden dito f 6 a 5,80 Brume dito f 11,50 Gr. Erwten f 9 a 6,40. LEIDEN 13 Dec. Boter per vatle soort 52 a 64 2e soort 50 a 60. J PER TËLEOKAAF 997'UR^REN» 10 Deo. Aangevoerd 21 paarden, 227 melk- en vette koeien, handel traag, prijshoudend, 101 vette kalveren f 0,80 a 0,90 per K.G., 77 nucht. dito f 10 a 22 beide handel stug. 3295 Vette schapen en lammerenlager in nriis met stuggen handel. v in?6 Vte,tt6 varkens f °-30 a 0.44 per P., 40 biggen t 10 a 14 per stuk, Kipeieren f 3 a 7, per 100, alle v! -, S„Ug 880 P" boter J 1>10 a 1,15 per P. Middelbare f 27,aangevoerd 191. BURGERLIJKE STAND GEBOREN. 14 Dec. Anna Geertrnida, 1). van Jan de Boer en Jansje Bakkum. Trijntje D. van Hendrik Cornells Snijders en Trijntje Dekkor. Clasina Marga- retba D. van Pieter Molenaar en Susanna Geertrnida Bakker Julia Geeitruida Maria D. van Petrus Theodorus Upma en Maria Johanna Geertrnida Kruijer. Helena Maria, D. van Joseph Henneke en Anna Dekker. 15 Agatha Catharina D. van Gerrit Kraakman en Trijntje Bloothoofd. Josephus Anthonius Z van Hendrik Cassée en Mietje Venneker OVERLEDEN. 14 Dec. Maartje Blokker, wed. Dirk Molenaar, 77 j. Johann Bernard Ferdinand Buers, 79 j. 3e klasse, le lijst, 15 December. xTNsj2o917 en 11429 f 1500 5 No- 9625 1000- 100 400Ns' 3437ll044' 16136 en 18932 3e klasse, 2e lijst, 16 December. ^Non' x?7ü 6236' f 1000 5 Nrs" 14455 17716 f 400 Nrs. 234 3969 en 12010 200 Nrs 1107 6897 15008, 18301 19000 en 19321 100. Voorspoedig bevallen van eene dochter M. J. G. IJPMAKruijer. Alkmaar, 14 December 1890. Bij vonnis der Arrondissements-RechtbankteGroningen, tQ a yembe1r 1890> in debet op de expeditie geregistreerd, is de scheiding van tafel en bed uitgesproken van het huwelijk, den 21 October 1887 te Lemmer (voltrokken tnsschen CATHARINA WIERDA dienstbode, wonende te Alkmaar, en SAKE LEENTJEs' i°°der Paald beroeP> wonende ten huize van GERRIT le Alkmaar, en zulks ten verzoeke van de vrouw. Mr. W. J. KOPPIUS, Procureur van de verzoekster, Groningen. voorkomt springende handen maakt de huid zacht en lenig. Verkrijgbaar te Alkmaar bij C. Keg, Verdron- kenoord ,B Pekelharing, HekelstraatL. P. S. Ritsevoort, a 20 on 50 ets. En gros by JACOB Co Amsterdam. WORDT GEVRAAGD, met ingang van 1 Januari 1891, aan de -Openbare School voor gewoon lager onderwijs te KOEDIJK een op eene jaarwedde van f 500,—Adres: De Burgemeester van Koedijk, H. LAMMERSCHAAG. op Donderdag, 18 Bec. 1890 te li uur precies, om fraaie prijs en p r e m i e of desverfciezende Oni contanten, bij tegen Februari e.k. in een net burgergezin met twee kinderen eene fatsoenlijko R. K. Dienstbode. Zonder goede getnigen onnoodig zich aan te melden. Brieven aan mevrouw JACOBS, Nieuwegracht No. 4, II a a r 1 e m. van KRAEPELIEIV HOLD Apothekers, Zeist. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per étui 0,80 en 0,50. Te Alk maar bij den heer A. CONIJN Az. Heden overleed, in den ouderdom van 79 jaar na voorzien te zijn geweest^ van de Genademiddelen van de ,1 Tiiri AnxTXTiV!ye'r.geliefde vader, behuwd- en groot vader JOHANNES BERNARD FERDINAND BUERS- 14 Almaar, Uit al]er naamj 14 Dec. 1890.W. BUERS. De ondergëteekenden jetuigen hunnen dank voor de belangstelling, betoond bij de geboorte van hnu kind J. DE WIT Dz. G. DE WITKater. De ondergetcekemiVbetnigt7OTk muiTen^liinderohTn behnwdkinderenharen dank voor de deelnemino- bii het overlijden van haren zoon ondervonden zijn aan de Stedelijke Gasfabriek ZAANDAM te bekomen f 0 45 Per 32 K G-» van 's morgens 8 tot 's avonds o uur. kunnen terstond geplaatst worden aan de Machine^ fabriek van GEBR. FIG EE te Haarlem. De Directeur, G. J. W O L T E R S. dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Naskv. Cert. r. Aand!! dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10°/. stort. dito, dito, Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand. dito Wabash St. L. en Pao. Ct. v. Aand'. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Tkeiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 18645 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 1164Ï 162 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 I jgj» jg1 Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 27# 28# f Vl Dec- Aangevoerd 12 koeien en ossen f n sn a o q'o 10 Vette kalveren f 40 a iOB, per kilo f on nan0'9 nilcbfc- dit0 f 16 a 22, 837 schapen f 20 a 80, 231 vette varkens f 0,38 a 0,46 per pond, 22 magere dito f 12 a 15. 171# 95 73* 12# 72# 19fk 16# 112 ni 1116# 119 153# 130# 164# 152# 18A 27# 100 91# 53# 57# 132 121# 98# 77# 100 101 IEMAND, van den P. G., die zich verder in beide bo- vengemelde vakken wenscht te bekwamen kan L ^?U-arl -gep,aatst w#rdeB' tegen genot I t t7 j™;4!nwonin& en salaris naar bekwaamheid bii I J- VAN HEEKDEN.teBaambrngge. J Verache Roomboter SO Cent het i Kilo Kenkenboter 70 Cent het kilo Edammer Kaasjea f 1.3© en f 1.'— peratak DIRECTIE: DE FEE DER CAMELIA'S Prijzen der plaatsen: le rang 1,419, 2e rang 0,90 Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks f 4.— en per 8 stnks 7,20; 2e rang per 4 stuks 2,50 en'per u/,'T ^Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné s hebben het recht van k o s t e 1 o o s bespreken. Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 nur. Bespreking van plaatsen voor n i e t-g e a b o n n e e r d e n tegen 10 cents per plaats, denzelfden dag van 1 tot 3 uur. ..Volg®ns voorwaarden van inteekening ZIJn nn voor de derde voorstelling 8SjJ voor geabonneerden enkele kaarten tegen inteekening prijs, verkrijgbaar. Stellen van 4 en 8 kaarten blijven voor ieder beschikbaar en zijn ook den 17 December aan het lokaal te verkrijgen. 89# 9# 29 17# 73# 12# 18# 17 112 111 Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4