Nieuwj aarswenschen. Botermarkt. i No. 154. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. Z0N11AG 28 DECEMBER. Dit nummer bestaat uit 2 bladen EERSTE BLAD. yan Nieuvvjaar s weiisclien a 25 cents a contant, Officieel Gedeelte. Arbeidswet. Binnenland. Allerlei. herinneren, dat met 1 Januari 1891 in wer king treden de volgende hij raadsbesluit yan 6 Augustus 1.1. vastgestelde bepalingen omtrent de botermarkt a natuurboter mag niet anders worden aan- gevoerd of ten verkoop aangeboden dan in stukken of zoogenaamde koppen, we gende één kilogram ot vijf hectogram, b kunstboter, onder welken naam ook, mag 'niet worden aangevoerd; e. tijdens de botermarkt mag daar niet worden gerookt. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar/ 0,80franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,0tt. [Frtjs der gewone Advertentiën. Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMS. COSTER ZOON. Telefoonnummer 33- In het nummer van den Oudejaarsavond dinsdag den 30 verschijnt de courant KI ET aal weder gelegenheid bestaan tot het plaatsen van 1-5 regels. UITGEVERS. tegenstemmers was van oordeel dat instellingen als Nut niet in polemiek moesten treden niet bladen. Bii kou. besluit van den 20 is bepaald, dat t 's-Graveland een postkantoor wordt gevestigd op nader door den minister v. waterstaat te bepalen tijdstip. (Bovenstaande berichten reeds in een gedeelte e vorige oplage opgenomen.) De COMMISSAEIS van POLITIE te ALKMAAR herinnert den ingezetenen, die vrouwen of personen be neden den leeftijd van 16 jaar in hunnen diensdhebben dat zij ingevolge artikel 10 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad No. 48) verplicht zijn, b i rinie.ntw e e- maal vier en twintig unr na het eindigen der arbeidsbetrekking, do betrekkelijke kaart, na daarop den da* van opneming en ontslag te hebben vermeldbij den ondergeteekende terug te bezorgen. Alkmaar, De Commissaris van Politie, 23 December 1890. F. G. C. J. FUN DTE BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van ALKMAAE 27 Alkmaar December Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. i oor) De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. Ged. Staten van Groningen hebben afgezien vaQ de voorgenomen herziening der jaarwedden van burge meesters en secretarissen in die provincie. Tot leden van den Geneeskundigen Raad vooi Noordholland zijn, met ingang van 1 Januari 1891, ter vervanging van de op 31 December 1890 aftredende en niet herbenoembare leden benoemdde heeren P. van Vollenhoven, dr. L. Scbeltema Bednin, dr P. K Ud en dr P. Ankersmit allen te Amsterdam, dr. O. J. van Persiin te Bloemendaal en J. Swens te Haarlem. Klaas Kolf van Landsmeer heeft per ar den tocht van Monnikendam naar het eiland barken over Goudzee gemaaktdat in jaren niet gebeuld was. Te Meppel werd ten vongen jare door den g meentelijken keurmeester een partij vleesch in beslag genomen en op zijn last begraven en vernietigd omdat hij het gebruik voor de gezondheid nadeelig achtte De eigenaar stelde daarna tegen de gemeente een eiscbi tot schadevergoeding in, welke hem door den kantonrechter nlaatsvanler werd ontzegd. Van dat vonnis kwam hij in hooger beroep bij de rechtbank te Assen. Deze beslissende dat vernietiging van voorwerpen niet mag geschieden zonder voorafgaande onteigeningomdat zg hoe weinig dan ook, toch nog altijd eenige waarde hebben - verwees de zaak opnieuw naar het kanton gerecht ter berechting. Na dit vonnis bood de gemeente eeue schadevergoeding van 60 aan tot betaling van walk bedraa zii den 18 veroordeeld weid - Op de vergadering van het Nutsdepartementte Edarn van den 19 is met 11 tegen 2 stemmen besloten aan de redactiën van bet Handelsblad en de Henonuio d oordeel uitgesproken hadden over de motie aan het hoofl e stuur, na kennisneming van de gedrukte, te Edam uitgespio ken lezing van ds. Tenthoff te Hoorn ovet het socialisme te melden, dat die in druk gekomen lezing met is die, door hem te Edam in het Nut uitgeproken dat die op vele punten door hem gewijzigd is en hp geen meldi g maakt van de antwoorden op de repliek na de lezing waardoor vooral ergernis gegeven is. Een dei twee Van twee dienstboden die in een gezin te Am sterdam den 19 des avonds doove kolen hadden mede aenomen ter verwarming van haar slaapvertrek en den 20 des ochtends bewusteloos werden gevonden, is één bezweken en de andere hersteld. Bij koü. besluit van den 19 is ingetrokken dat m 9 December 1887, en zijn de heeren mr. W. A. baron van Verschuerraad-adviseur bij het departement van waterstaat, en J. P. Breedveldhoofdcommies bij dat departement, tevens benoemd onderscheidenlgk tot Rijkscommissaris en tot adjunct-Rijkscommissaris bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij. De gemeenteraad van Texel heeft den 19 besloten, aan mej. A. Bouma te Oosterend op verzoek eervol ont slag te verleenen als onderwijzeres tegen 1 Februari a.s., zullende met eene oproeping van onderwijzeres gewac t worden tot Januari, ten einde te kunnen beoordeelen, of ook volstaan kan worden met eene onderwijzeres voor do handwerken en tot het aangaan oener tijdelijke geldlee- leening, groot 8000, tegen ten hoogste o pet rente De i-, k. kiesvereeniging Recht voor Allen Winterswijk heeft den 21 de volgende motie met alge- meene stemmen aangenomen: „De r. k kiesvereeniging Recht voor Allen te .Gelezen de motie van de presidenten der Noordbia- bantsche kiesverenigingen in zake de legerorgamsatie .Gelezen het besluit der r. k. centrale kiesvereeniging Recht voor ALleD, in het district Katwijk, waarbij adhaesie wordt betuigd aan de Noordbrabantsche motie, .Verklaart .1». beide manifestatiën te beschouwen als een groote iaT|o' vast te honden aan een vroegere verklaring, hou dende de betuiging het volste en ook nu nog onver zwakte vertrouwen te stellen in onze afgevaardigden, »SU. alsnog te zijn tegen persoonlijken dienstplicht, .4» ton aanzien van het vriendelijk verzoek van het hestuur der r. k. centrale kiesvereeniging Recht vooi Allen te Katwijk om zich bij die adhaesie aan te sluiten, over te gaan tot de orde van den dag Derl 21 is te Brouwershaven de schuur van den veehandelaar 8. van Nieuwenhuizen met het daarm aanwezige vee afgebrand. Bi? kon. besluit van dou 22 is herbenoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Medem- 1,1 il, de heer B. Baggerman van Houwenmge. Den 22 werden de volgende inschrijvingen aange nomen op de 3j pets geldleening igroot lOOOOO der erpmeente 's Hertogenbosch, 1000 a 99 ooJ 3000 gemeente g f 98s!U> en f 36000 ^oo- Den 22 sprong aan het station van den Hollana- schen Spoorweg te Delft een met brandewijn gevuld vat, tengevolge waarvan bet leegliep. Vijt in de nabijheid zijnde sjouwers wierpen zich op den grond om den brandewijn op te slurpen zoodra zij zulte be merkt hadden en een hunner hield zelfs een klomp ondei het lekkende vat. Het gevolg wasdat alle vijf in hooge mate beschonken werden; drie hunner werden in be wustelozen toestand naar het politiebureau gebracht en de twee andere naar hunne woning. Den 22 is in eene buitengewone vergadering van den o-emeenteraad van Breda besloten, voor 100,000 bii te dragen in de kosten van het ontworpen scheep- v aart-ka naai van de Zuid-Willemsvaart naar de rivier de Mark bij Terheijden. Deu 23 werd te Uitgeest van wege de IJsclub eene hardrijderij gehouden voor mannelijke ingezetenen boven de 18 jaren. De ijsbaanop de Bmnenmeei tot dat doel in orde gebrachtwerd algemeen g6Pre*e£ De le prijs 12 werd behaald door D. Ooms de 2e prijs, f 8, door M. Twisk de 3e prgsf 4 door J. Knijper en de 4e prijs, ƒ2, door P. Noom. Den vol genden dag had op dezelfde baan schoonrijden plaats voor jongens van 12 tot 18 jaar. K. Kooi behaalde den len prgs, J 4 W. Admiraal den 2en, 3,50, F. Kimman den 3en, V 3 W. Zonneveld den 4en, 2,50, S. Bakker den 5en, f 2 J. Bus den 6en, 1,50, K. Ooijevaar den 7en, 1 T Admiraal den 8en, 0,75 en C. Kuit deu 9en pujs, f 0,50. Den 26 had eene harddraverij met paard en arreslede aldaar plaats. Den 24 had te Spijkerboor eene hardrijderij plaats met paard en arwaaraan 12 mededingers deel namen. De prijs werd behaald door den heer Jon- ges te Beemster en de premie door den heer J. Dekkei in de Starnmeer. In eene den 24 gehouden vergadering der IJsclub te Kolhorn, werd door het bestuur mededeelmg ge daan, dat eeue hardrijderij, welke den 21 zou zijn gehouden, was afgeschreven en de banen verder met meer konden wor den schoongebouden daar de kas bijna was uitgeput. De banen worden nu door een particulier onderhouden den 25 waren 12 man aan het werk gesteld. De gemeenteraad van Kaandam beeft den 24 andermaal afwijzend beschikt op een adres van.ie afdee- lins- Zaandam der vereemging .Het Witte Kiuis om f 3000 subsidie voor de oprichting van een ontsmettings oven en benoemd tot secretaris-boekhouder van bet bur gerlij k armbestuur de heer J. W Jurnema werkzaam aan Liefdadigheid naar Vermogen te Amsterdam. Den 24 des avonds is te Groningen een vnj ei li stige brand uitgebroken in eene bovenwoning m de Sledemennerstraat, d.o, b«t omvallen v .n petrol.™- lamp, tijdens de afwezigheid van de moedeiDe twee achtergelaten kinderen van 3 en 1 jaar werdenmet brandwonden overdekt, nog gered doch bet oudste kind is sedert aan de wonden overleden. De toestand van het andere kind geeft weinig hoop op behoud. liet iaarlijksch onderhoud der gemeentewerken te Zaandam werd den 24 gegund aan denhMr'R. Schou ders te Kolhorn, voor de som van 82°° de daaiop volgende inschrijvingssom bedroeg 9000. Te Kolhorn werd den 25 door de zangvereni ging Amicitia eene openbare uitvoering gegeven in de kolfbaan van den heer Kist. De zaal was flink bezet en de uitvoering voldeed goed. Dea 26 is te Bolsward in den ouderdom van 78 jaren overleden de beer W. H. de Jong voorzitter der Schippersvereniging Schuttevaer. Bedankt voor het beroep naar do ned. herv. ge meente te Egmond aan ïee door H. L. Oortcand. te geiden willen deelnemen aan den jaarlijkschen cursus van stenographic welke op 2 Februari 1891 te VGravenhage geopend wordt kunnen zich aan meiden bii den heer C. A. Steger, de Ruyterstraat oO aldaar. Vermaakten velen zich den 26 in het lokaal Cérès te Schaffen met den dans, hooger genot smaakten zij, die dien avond ingespannen luisterden naar de opvoering van Ibsen's .Nora", door het gezelschap yun Kreukniet, Blaaser Co., in het Noordhollandsch Kofiiehms, aldaar. Den spelers komt oen woord van lof toe voor die schoone De° gemeenteraad van Schoterland heeft besloten, met ingang van 1 Juli 1891, tot opheffing dor zestien algemeone of burgerlijke armbesturen aldaar en de op richting van ééu burgerlijk armbestuur voor de geheele gemeente De armenverzorging van eenige volken in de oude geschiedenis. Eene georganiseerde armenverzorging, met het doel om alle armen van de noodzakelijke benoodigdheden des levens te voorzien, kent de oude geschiedenis niet. Toch vinden wij enkele pogingen in dien geest. In bet oude Athene vindt men ten minste eene armenverzorging op staatskosten, ten behoeve van de burgers. In den tijd van Pisistratus verkregen allen, die in den oorlog ge wond waren, eene openbare ondersteuning en later werd deze aan alle burgers uit de staatskas verzekerd, die wegens zwakte of lichaamsgebreken niet in staat waren hun levensonderhoud te verdienen, en minder dan 3 mi- nen 144) vermogen bezaten. De ondersteuning, aan vankelijk 1, later 2 obolen (1 obole pl. m. 7 cents), was, daar het dagloon pl. m. 2 a 3 obolen bedroeg, voldoende tot de noodwendigheid des levens. Daardoor werd het vragen van aalmoezen voorkomen. De onder steuning werd na voorafgaand onderzoek verleend door den Raad van 500 en steeds voor eene pritani, d. i. een tijd van 35 dagen. De burgers konden evenwel tegen die toekenning opkomen Ook op het eiland Rhodos waren dergelijke ondersteuningen in zwang. De korennitdeelm- gen, de gelden voor de schouwburgen en de opvoeding der'nagelaten weezen van ben, die in den oorlog sneu velden,0 waren niet tot het armwezen te rekenen, omdat ieder burger hierop aanspraak kon maken, en zij niet uitsluitend voor armen dienden. De korenuitdeelingen in het oude Rome de congiga- riën geschenken der Romeinsche keizers aan het volk), de in collegiën verdeelde nitdeelingen en de sport,nla gerechtelijke bijvoordeelen, verval) der cliënten kun nen niet als armengelden beschouwd worden, hoewel zij tengevolge hadden, dat arme lieden het voorzien in le vensonderhond verlicht werd Reeds in den tijd der republiek nam de staat het voorzien der stad Rome met koren ter hand. Cajus Grachus wist het eerst door te zetten, dat dit den burgers beneden den kostenden prgs geleverd werd. Sedert den tijd van Clodius, pl. m. 50 v Cbr. werd den armen burgers kosteloos koren uit gedeeld. Omstreeks 33 j v. Chr. kostten de graanuit- deelingen aan den staat pl. m. ƒ952400 en 66 j. n. Chr waren die kosten tot 8100000 gestegen. Caesar vond in Rome 301,000 personen, die korenbedeeling ontvingen en verminderde dit aantal tot 150,000 Angus- tns bepaalde het op 200,000. De voorwaarden, om in Rome van het staatskoren te ontvangen, waren: het Eomeinsch burgerschap en inwoning in de stad. Sedert Aureliauus werd in plaats van graan brood uitgedeeld en bovendien olie en vleesch. Al deze nitdeelingen kwamen wel ten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1