Ambachtsonderwijs. Adyertentiën. StcKlsbericliten. goede aan de armen, doch waren geen eigenlijke armen verzorging. De motieven tot die uitdeelingen waren niet van humanen maar van politieken aard. Het volk ver kreeg door die uitdeelingen zijn aandeel in den buit der veroveringen van de Romeinen. De gevolgen hiervan wa ren zeer nadeelighet volk in Rome gewende zich aan luiheid en afkeer van den arbeid, de provinciën werden uitgezogen. De toenemende verarming van den staat vond hierin een der hoofdoorzaken. Ook bij de oude Israëlieten vinden wij geen geregelde armenverzorging. Armoede op groote schaaleen eigen lijk proletariaat, vindt men bij de oude Israëlieten niet. Het karakter van dit landbouwende volk de eenvoud des levens en de zedelijke erkenning van den arbeid die Israël kenmerkt, liet geen sociale nooden op groote, schaal opkomen. En zoover er nog armen gevonden wer den, was de individueele weldadigheid voldoende tot hunne verzorging. De wet maakte voor de Israëlieten weldadigheid tegenover de armen tot een heiligen plicht. Het geheele land is Jehova's eigendom en wat enkelen bezitten, hebben zij slechts van Hem ter leen. Daarom rust ook op heD de plicht, om van dat, wat God hun gaf, aan de armen mede te deelen. De armen hadden, om zoo te zeggen, een aandeel in den akker, dien God toebehoort Op dien grond mocht de olijfboom niet na- geschud, de wijnberg niet nagelezen, de achtergelaten garve niet gehaald worden. Dit alles behoorde aan de armen, de weduwen en weezen (Deuteronomium 24: 19-22) Een tal van bepalingen tot bescherming der armen be vat de Mozaïsche wet. Overbedeeling was verboden, woe ker tegenover de geloofsgenooten eveneens. Op het Sab batjaar (het zevende jaar) werd de door leening ontstane schuld kwijtgescholden. De armentiende diende direct tot onderstand der armen. Evenals God barmhartig was, moesten het ook de menschen zijn. Doch die barmhar tigheid bleef nog altijd tot de geloofsgenooten beperkt. Het Christendom bracht verder tot ontwikkeling wat door het oude Israël was voorbereid. Thans werden alle menschen zonder uitzondering als broeders erkend en word de liefde tot de naasten het hoogste gebod. Hier door verkreeg de verpleging der armen een geheel ander karakter. Gemeentenzooals de eerste Christenen die inrichttenkent de oude geschiedenis niet. De armen verzorging werd weldra geleid door den bisschop wien een tal van diakenenals handen en oogen des bisschops, ter zijde stonden. Ook werden diakonessen ingevoerd (diakönes, Gr. dienaar). De strenge kerkelijke tucht behoedde er voor aan onwaardigen hulp te verleeneu. De ondersteuning bestond meest in producten en beperkte zich tot bet noodwendige. Een armenlijst (matricula) diende om te voorkomen, dat iemand vergeten werd of dat aan iemand gegeven werd wiens toestand niet vol komen bekend was De talrijkheid der diakenen bij de kleinheid der gemeenten maakte het mogelijk, tot een ver uitgebreide individueele armenzorg te komen. (Vragen van den Dag.) In het Weiknachts-Orator lum, op te voeren in het lokaal Harmonie, alhier, op woensdag 7 en donderdag 8 Januari 1891, telkens des avonds 7 uur, zullen de volgende groepen voorkomen I Het verlan gen naar den beloofden Messias Abraham, de aartsva der, met zijn zoon IsaacMelchisedech, de priester des Ouden Verbonds; David, de koninklijke zanger; Josua, de voorafbeelding van den Messias, met zijn schildknaap; Isaias, Jeremias en andere profeten die het leven en het lijden van den Verlosser hebben voorspeld. II De bood schap van den engel Gabriël aan Maria; Zie de dienst maagd des Heeren. III De geboorte. IV. De verkondi ging van de geboorte des Zaligmakers aan de herders in de velden van Bethlehem. V. De herders aanbidden het goddelijk Kind. VI. De H. Simeon neemt het goddelijk Kind in zijne armen. VII. De drie Koningen brengen hunne gaven. VIII. De vlucht naar Egypte Maria door den Engel beschermd voor de vervolgers IX De glorie van het goddelijk kind. X. Het goddelijk Kind wordt aangebeden en verheerlijkt door engelen en menschen. Dinsdag, den 30, des namiddags te uur zal op de Oudegracht, de reeds in het uitzicht gestelde tweede hardrijderij plaats hebben voor behoeftige jongens 0n iBicisjcSj Vein 10 tot it jti8»r.A. h# o f i f ten kunnen geschieden aan de kleine zaal van het lokaal Harmonie dienzelfden dag, des voormiddags van 10 tot 11 uur. In het belang der orde beveelt de commissie het publiek dringend aan, op den wal te blij ven. Bij de aanwezigheid van 150 kinderen op het ijs acht zij en wij met haar dezen maatregel dringend noodzakelijk. Wij vestigen bij vernieuwing de aandacht op de voor dracht, dinsdag, 30 December, 's avonds 7 uur, in het lokaal Harmonie te houden door den heer El J de Clroot, die ook onder onze advertentiën in dit nummer door de Commissie van toezicht op het mid delbaar onderwijs wordt aangekondigd. Den 26 had in de Groote Kerk, voor een talrijk publiek, de uitvoering plaats der christelijke zang- vereeniging Slarpe Davids De heer K. Kuiper met de leiding daarvan belastkan mèt de vereeniging met genoegen daarop terug zien a 14, 199 a 8, Boter Op de groote pruisiscbe spoorlijnen heeft men sedert eenigen tijd een stelsel van verwarming voor de waggons in praktijk gebracht. Dit bestaat uit een aparten wag gon, van buiten bruin geschilderd, die een ketel met sterk samengepersten stoom bevat. Een stoker onderhoudt, het vuur en de drukking, en regelt den afvoer van den stoom door de buizen, die den geheelen trein langs loopen en die in de verschillende coupé's onder de banken door gaan. De verwarmingswagen is altijd voldoende voorzien van steenkolen en hij bevat een reservoir voor bet water, dat men aan de groote stations vult. Deze waggon bevindt zich in het midden van den trein. Het in cultuur brengen der duitsche hooge veenen Van staatswege zijn in Pruisen plannen beraamd tot het in cultuur brengen en koloDiseeren eoner oppervlakte van 4000 bunder, beboorende tot het Kehdinger veen. Men wenscht daartoe aan don zuidelijken rand van het veen met het maken van ontwateriugskanalen en wegen te beginnen ook omdat hier het noodige zand bij de hand is en met verplaatsbare spoorwegen kan worden aange voerd. Daarbij heeft men het plan opgevat om ook zee- slik aan te voerenten einde het veen zooveel te zeker der tot goeden cultuurgrond te maken waartoe de staat hulp bij het vervoer zal verleenen. Deze zeeslik wordt naar vijf depóts gebracht, deels te water deels te land. Zij wordt aan de kolonisten gratis ter beschikking ge steld onder voorwaarde dat op 1bunder minstens -1 kubieke el slik worde gebrachten bovendien nog op dezelfde uitgestrektheid land 150 tot 200 pond kaïniet en 100 tot 150 pond Thomasphosphaat worde uitgestrooid. Deze maatregelen zijn ten deele op gekoloniseerd veen toegepast. De aanvrage der kolonisten om slik overtrof den aanvoer daarvan. Duizend kubieke el werden reeds aangevoerdgrootendeels van Bremerhaven. De kosten hiervan bedroegen uithoofde van verschillende ongunstige omstandigheden 4.80 per kubieke el. Men hoopt echter den prijs van aanschaffing en transport naar de depóts in het veen door geschikte maatregelen voor het ver volg tot niet meer dan 3 te kunnen verminderen. Met veel genoegen maakten wij kennis met het Kerstnummer van het Geïllustreerd Stuivers blad, dat veel goeds te lezen geeft, voor zeer lagen prijs. BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD. 24 Dec. Johannes Cornells Dekkerte 's-Gravenh age en Marie Querelle te Alkmaar. Joseph Adrianns Weiier, te Utrecht, en Agatha Antonette Gerver, te Alkmaar, onl. te Utrecht. GEBOREN. 26 Dec. Cornells Z. van Bernardus Hendricns Vaske en Adriaua Josepha Maria Wortel. Maria Elisabeth AgathaD. van Theodoras van der Klei en Anna Maria Christina Zeegers. Marietje D. van Jacob van Maarleveld en Jantje Modder. OVERLEDEN. 26 Dec. Johanna Cathariua Petronella Goutier ochtgen. van Hendrik Hemmelder 43 jaren ALKMAAR 27 Dec. Aangevoerd 1 paard f 5Q6 koeien en ossen f 130 a 180, 13 nncht. kalveren f 12 a 20 62 schapen 16 a 22, 34 magere varkens j 11 biggen 4 a 6, 10 bokken en geiten J 3 per kop ('s middags 12 nnr) 0,70 a 0,80, eieren f 7 a 9 per 100. AMSTERDAM. Aardappelen-bericht niet ontvangen 24 Dec Petroleum vast. Amerik. loco f 7,95, Jan.- Maart f 7,80 E. Nobel onveranderd. Raapkoeken f 52 a 80, lijnkoeken f 7,50 a 12,— 24 Dec. Aangevoerd 146 vette Kalveren f 0,70 a 0,90 per P 67 nucht. f 7 a 10, 150 vette varkens f 0,40 a 0,44 per P. DELFT 24 Dec. Boter per kwart vat 58 a 70. Aangevoerd 235 achtste en 77 zestiende vaten. Samen 5470 P. ENKHUIZEN 17 Dec. Kleine Kaas f 30,aange voerd 3 stapels. Karwijzaad f 9 a 9,25Mosterdzaad f 14,25 a 16, Maanzaad f 14 a 14,50 Erwten groene f 12 a 13, vale dito f 14 a 15, Wijker vale f 12 a 13,50, Grauwe f 15 a 16, Brnineboonen f 10 a 12,50, Paarden dito f 6 a 6,50, Gerst f 5 a 5,25, Haver f3,25 a 4,25, platte Boonen f 8 a 8,50, vette Varkens f 0,22j, p. P. Kippen 0,70 a 1,Kipeieren f 7 a 8, p. 100 st., Boter per kop 0,65 a 0,70. HAARLEM 24 Dec. Aangevoerd 29 stapels Kaas, uit makende 3546 stuks, wegende 7465 P. Hoogste prijs f 29, Aangevoerd 5 Koeien f 220 a 160, 22 uucht kalveren f 18 a 7, 6 Schapen f 24. HOORN 24 Dec Kleine kaas f32,commissie f 31, Middelbare f 28 50. Aangevoerd 145 stapels wegende 41273 P. 24 Dec Aangevoerd 202 schapen 24 a 30 p. stuk. Handel vlug. HOORN 27 Dec. Aangevoerd tarwe 7,25 a 8,50, Gerst 4,25 a 5,50, haver f 3,50 a 4,25, Erwten: witte 10 a 12, groene dito 11,50 a 13, grauwe dito 12,50 a 16, vale dito 11,50 a 15, bruine boonen 10,50 a 13, karweizaad 9 a 9,25, mosterdzaad ƒ14 a 16 5 paarden 50 a 90 664 schapen 20 a 28 140 lammeren 16 a 223 kalveren 8 a 2056 varkens f 8 a 14, 2 zeugen j 15 a 30 90 biggen ƒ3,50 a 6 725 koppen boter f 0,62 a 0,65 per kop. LEIDEN 24 Dec. Aangevoerd 12 stieren f 68 a 178, 10 kalf koeien f 152 a 262, 19 melk dito f 112 a 245, geldekoeien f 105 a 242, 40 vette koeien f 154 a 280, 11 vette kalveren f 43 a 76 18 nucbt. dito f 4 a 14, 322 vette schapen f 21 a 33, 90 weide-schapen f 15 a 25, 22 magere varkens f 15 a 27 34 biggen f 4,ar 14. vat le soort j 27,50 per P. 1.33 a 1,48 MEPPEL 24 Dec. Boter per 1/8 soort 24,50, 2e soort 25,50, Aangevoerd 10800 P. SOHAGEN 24 Dec. Aangevoerd 3 geldekoeien f 180 250, 525 schapen f 22 a 29, 360 lammeren f 16 a 24, 17 magere varkens f 8 a 12, biggeu f 2,50 a 4 boter 75 a 8-5 ets. per kop, kipeieren f 7 a 8 per 100 5 nucht. kalveren f8 a 18. AKISTilBBAltl. pGt. 24Dec. 27Dec. De bevolking dezer gemeente bestond volgens de uitkomsten der Zevende Volkstelling uit 7487 man nen en 8220 vrouwen, samen 15707 tegen 15833 op 31 December 1889 volgens de bevolkingregisters. Bij de zesde volkstelling bedroeg de bevolking 13304 zij is alzoo in dat tienjarig tijdvak toegenomen met 2403 of even 18 pet. Tot Rijksschatterg voor de personeele belasting, dienstl890)91, zijn in de controle Velsen benoemd Js. Ls. van Apeldoorn te Beverwijktor vervanging van J. de Raat Az. alhier en J. C. Mulder alhier, ter vervanging van W. J. Dekker alhier. De minister van waterstaat heeft bepaald, dat de heer J. C. A. Boxman werkzaam zal zijn ten postkantore alhiergerekend te zijn ingegaan 1 December. -In de bus, geplaatst in het stadshuis bij gelegen heid van het trouwenis over 1890 gevonden eene som van 127,574 welk bedrag aan het burgerlijk, armbestuur verantwoord is. Over 1889..was de opbrengst- 67,14. Nederland Cert. N. VV. Schuld24 dito dito3 ditodito3 4 dito, Oblig34 [talie, Inschrijving 1861/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 ditozilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oot. 5 Portugal, Obl. Buit .1853/80 3 Rusland, Ob. II. en C. 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersobe Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening «e 100 44 dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 44 dito, 1880 gecons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Qbl. Buit. Perpetuele..4- dito, dito Binu. dito4 Turkijegepriv. Conv.l5 ditoDouauen Obl5 dito, Geconverteerden Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert6 Peru, aandeelen6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp -Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4) dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Orel.-Griasi. Obl....4 dito, Orel.-Vitebsk Oblig5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transeaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000.. 5 dito, dito Oblig4 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. 10 °/0 stort. dito, dito, Alg. Hyp. Certif.5 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100.3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staats], 18544 dito, dito 1860J> dito, dito 1§645 dito, Stad Weenen 1874 Rnsland, Staaisjeening 1864 Lóten.5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. '<>5 924 99| 100 87 77* 77* 77+4 7714 56 104tt 71* 1004 1001 93# 92 95| 101* 99* 704 65# 76# 85 18J 951 91# 79 46* 49* 104 53 101# 87f 304 85# 92 53* 56+4 132* 12,14 98# 70* 63# 904 1004 101 774 774 88# 84 28* 16+4 95 71 114 724 17* 16 1114 1104 1144 1184 1544 1284 162 148J 18 294 784 924 1004 100* 87 78 77 564 105 72 911 924 96 101* 99* 70 76+4 18 46 53 314 85# 53 561 132-j 121# 994 76+ 64; 1004 101' 77 78 16# 71 11| 174 35jarlge Echtvereeniging van A. P. ZEILMAKER en IJ. ZEILMAKER—CAMPHUIS. 4 Januari 1891. Receptie 4 Jan. 1891, van 24 unr, in de Kleine Zaal ^Harmonie Ondertrouwd J. C. DEKKER, O. I. Ambtenaar, en M QUERELLE. Receptie: 11 Januari 1891. Eenige kennisgeving binnen deze stad. Bevallen van een dochter A. M. C. VAN DER KLEI—ZEEGERS 26 December 1890. Heden overleed, na eene ongesteldheid van slechts acht dagen, tot mijne diepe droefheid, in den ouderdom van bijna 30 jaren, mijne geliefde echtgenoote NEELTJE OUT, mij nalatende vijf kinderen, te jong om hun lies te beseffen. ver- Burgerbrug, 22 December 1890. J. DELYER. Ondergetoekenden betuigen hunnen hartelijken dank vooi de belangstellingbij gelegenheid hunner vijf en twintigjarige echtvereeniging ondervonden. A. R. MULDER en Echtgenoote. De ondergeteokenden brongen bij deze hunnen hartelijken dank aan allen, die hunne doofstomme dochter in staat stelden, met eene naaimachine haar brood te verdienen; zij bevelen haar voor het verrichten van Vaai werk beleefdelijk aan. Alkmaar, S. GROOTKERK. 2' Dec. 1890. G. GROOTKERKHoepelman. De Chr. Jong. Vereeniging zegt haren hartelijken dank aan allen, die haar gesteund hebben door hunne gave, waardoor zij in de gelegenheid is gesteld geworden, vele armen van kleederen en voedsel te voorzien en veel stille armoede eenigszins te lenigen. Namens het Bestuur. Alkmaar, c. DE WIJN. 27 Dec. 1890. C. VASBINDER. Bij maar vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alk- d.d. 23 December 1890, is met ingang op 20 HIJ I December bev. KORNELIS ANTHON1E DANE, win- Ill k^iier en koopman in kruidenierswarenaan den Ko- 116 I ningsweg te Alkmaar, verklaard to'zijn in staat van faillissement met benoeming van den E A. heer Mr. E. ïsn* BRANTSRechter in gemelde Rechtbank tot ltiu Rechter-Commissaris en van den Curator. ondergeteekende tot Mr. F. W. TER SPILL, Advocaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2