Notaris M. Gouverne. SIGAREN -MAGAZIJN Leverworst Boter- en Kaashandel. Northwestern Pacific Hypotheekbank, itsclaieliit taaitaaiZES IILL10EH GULDEN UITVOERING Weihnachts Oratorium, 1 a 2 bekwame Notaris Backx Notaris Backs, INBOEDEL, BOOJVLAND: 28 CENTS. EMIL BOAS, tjeThuur. Aanbesteding Oproeping. ie uitvoEaiss Woensdag 7 Januari 1891, des avonds ten 22SÜES. BOÏJTVËnJK& te ALKMAAR, Nieuwjaarsbriefkaarten. Yermeulens Boekhandel, JE. BROERS T 11 U F F 25 cents per ons. LANGESTRAAT, ALKMAAR. J. 1)E LANGE Corns. Johs. Zn., Houtverkooping, Bevestigd te Amsterdam. Gestort Kapitaal f941.34©, Reservefonds f 66.DUU. te Alkmaar, in het lokaal „Harmonie. 7 uur. 2e DITVOBMISG Donderdag 8 Januari, des avonds ten i uu Entree f 0,99. p""1"»" "e,'e 0„der.,»„d„ «„a.. A. op DINSDAG 20 JANUARI 1891 B. Op WOENSDAG 21 JANUARI 1891, c. Op DONDERDAG 22 JANUARI 1891 va ar Commissionair in Effecten en Kassier, te Alkmaar, heiast zich met het koopen en verkoopen van Effecten, Coupons en ander geldswaardig Papierhet incasseeren van Wissels en rente van Kapitalen op het Grootboekhet bezorgen van Levensverze keringen en Assurantiën tegen Brandschade, neemt Gelden a deposito enz. Kantoor: PAST00RSTEEG. ER WORDEN 'JEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD J, "?f».v)«v:, Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen bn het overlijden van onzen geliefden vader en vader, den heer Jb. KOEMAN, betmgen ondergeteken den hunnen hartelijken dank. N. DE GROOT—Koeman. C. DE GROOT. Jn. KOEMAN. M. KOEMAN—Vollenga. T VAN BOMMEL—Koeman, (Broek op W. A. VAN BOMMEL, jLangedijk. MARIA KOEMAN. Egmond aan Zee, 22 December 1890. Mede namens hare kinderen en behuwdkm deren, be tuigt de ondergeteekende haren inmgen dank voor de menigvuldige bewijzen van deelneming en vriendschap, haar bewezen bij het overlijden, alsook bij de teraarde- bestelling va. b.r.n geliefden «h«"oRB-Betm. te HEILOO op V r ij d a g 2 Januari 1891, 's mor gens 11 uur, iu den tuin achter het huis van den WelEd. Heer HOLTZMAN van 13 IJpenbooinen, waaronder 1 buitengewoo zwaar en hoog van stam, eenlg Hakhout en Oude Vruchthoomen. zal publiek verkoopen te Nieuwe Niedorp, m de herberg Prins Maurits", op Woensdag Januan K Jl, des avonds 6 uur Een perceel hest Weiland, aan den Ooijevaarsweg to Nieuwe Niedorp, sectie B, No. 430, groot 2 hectaren bO aren 70 centiaren Eigendom van den heer A. SCHOEN Jbzn. Dadelijk te aanvaarden. te Wieriuger waard, zal in het openbaar verkoopen, op Dinsdag 13 Januari 1891, des avonds 6 uur, te Hoog woud, in de herberg van de wed. G. Groot «ene Boerenplaats, gelegen aan de Langoreis, onder Hoog woud, bestaande uit eene Huismanswoning, Erf, Schuur, Boomgaard en diverse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, te zamen groot 16.65.40 HA. Twee perceelen uitmuntend Weiland, liggende in de Tropweere, onder Hoogwoud, te zamen groot 5 82.90 H.A. Eigendom van den heer C. Warnsinck. Landerijen dadelijk en gebouwen met, bijbehooren 1 Mei 1891 te aanvaarden. Information geeft genoemde Notaris. K A li ÏERROOBSS des voormiddags ÏO uur, in het lokaal Miligenlia, te Alkmaar, dea netten en goed onderhonden nagelaten door mejuffrouw J. G. KCK3RN waar onder divers oud blauw 1' o roelei n, zilveien Presenteerbladen Servies Trommeltjes Lepels Vorken en andere Gouden en Zilveren wer ken, een kostbare geheel diamanten Collier en meerdere Juweelen. N.B De verkoop van Porcelein Goud, Zilveren Juweelen zal aanvangen ten 1 ure. Een en ander is te zien op Maandag 19 Januari, van 10—3 uur, doch op Zondag 18 Jannaii van p4 uur, tegen betaling van 5 centen per persoon voor de Algemeene Armen. des middags 12 uur, in hot café »de Burg te Noordscliarwoude, diverse akkers uitmuntend 1. onder Noordscharwoudo en Geestmerambacht samen groot 0.51.40. 2. onder Zuidscharwoude en de Coog samen groot 0.91-10. 3. onder Broek op Langedijk, in de Ooster-en Wes ter Coog samen groot 0.99.10. 4. onder Sint Pankras, groot 0.20.50. des middags 12 uurin het café «ie Kroon, te Alkmaar: 1.Het lïeerenhuis te Alkmaar, aan het Ver» droukenoord z.z., wijk D, No. 30, groot 0.01.81. 2. De uitmuntende Weilanden, te Alkmaar, in den Eondrachtspolder, aan den Westerweg, groot samen 4.90.64. 3. Het uitmuntend Weilandte Schoorl in den Aagtdorperpolder groot 1.02 10. Alles behoorende tot de nalatenschap van mejuffrouw J. G. Koorn. Voor slechts 28 cents in postwissel of postzegels zend ik franco 23 stnks prachtig In kleurendruk gesorteerde LIHHE'S. belicht de ontvangst van een nieuw merk 3 Cts SIGARBAkwaliteit sterk concur- reerend. M1EAT B, 23. (FABRIKAAT W O A C K.) Braunschweiger- en Berliner 14 ets. Saksische ÏO cts. per «ns. BOTERHAM-, BOIIIOGRIE-, SALAMI- en TOA«EKWORST. Frankforten Worstjes, per paar 20 cts. Fijne Metworstper pond 60 cts. een BENEDENHUIS in de Spanjaardstraat, van alle gemakken voorzien. Te bevragen bij W. H. MA THIJSEN, Nienwesloot. van het verbouwen van de Meelfabriek van den heer H. A. BOTS Gz., te Alkmaar, op Honderdag, den 15 Januari 18»1, des avonds ten 8 uur Aanwijzing op Maandag, den 5 Januari 1891, des voormiddags ten 10 uur. T Nadere inlichtingen worden gegeven door W H. MA.!- THIJSEN Bouwkundige te Alkmaarmet dezen bouw belast. in de Bassewerkeu en Schontenboseh op Vrifdag 2 Januari 18©1in het Geldebosc OD Woensdag 7 Januari 1891, in het Nieuwe- bPosch op Dinsdag 13 Januari 1891, telkens aanvangende voormiddags 11 uur. Aanwijzing bij den boschbaas JAN GROOT Wz. te Heer Hugowaard. Notaria DÜKER. WA AH*'AA' «EPBAATST f 2,400,000. nn v HU JAT DIRECTE IJ REA: H. A. VAN VALKENBURG, President-Directeur in Amerika. Mr. M. F. DE MONCHY p)jreQj;0gren te Amsterdam. J. P. GIJEPINI COMMISSAHIS8EA: 1 WALLER lid der firma Tes tas Waller te Amsterdam W RERET Ja Wed. G e r b o r t R e b e 1 G J ENGELBERTS, E. C. En gelb e rts Co. Arnhem A M OANNON Oud-Burgemeester der stad Spocane Falls en Pieiüent A. M. CANNUW, una b ofSpokane te Spokane Palis (State of Washington U. S. A.)-\ T R PT.ANTEN Consul Generaal der Nederlanden te New-York ad "rekt M. Commissarissen in Nederland. Commissarissen in Amerika. Broekman Honders E C. Engelberts Co Van der Meer Zolner Van der Mandele Zonen G. Vermeer Jonz Otto de Kat Zoon Van Heel Co C. de Gijselaar Co Wed. Knox Dortland Huygens Slotboom Hartogh Hoys en de Muinck. Westerkappel Hoofd P. Posthuma Zoon te Amsterdam. Arnhem. Breda. Delft. Deventer. Dordrecht. Goes en te Tholen. Gorinchem. Gouda. 's-Gravenhage. Groningen. Haarlem. Harlingen en te Franeker. s-Hcrtogenbosch. Hoorn. J. H v. d. Dussen Jr. Gebr. Gratama A- L. Reimeringer Zonen J. A. Zip P. Groen Zoon A. Noorduyn Zonen p. J. Minderop Westfriesche Bank Brunings Ten Cate G. H. Tiianns Zoon A. J. Loran Zoon G. J. A. E. Groeneveld Wed. J. te Veltrup Zn. P. E. C. Brunings Co. JDoyer Kalff te Kampen. Leeuwarden. Leiden. Middelburg. Nieuivediep. d Nijmegen. Rotterdam. Schagen. Sneck. Tiel. Ütrechih Venloo. Winschoten. Zaandam. Zutphen. Zwolle. bij M. OORTMEIJER mr. kuiper, Ritsevoort, Alkmaar. Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd aan, of borgtochten hebben ten laste van nu wijlen den heer DIRK DE LEEUW, in léven 'timmerman gewoond hebbende aan d e M e n n on i e t en b nut t in de Z ij p e en aldaar overleden 19 December 1890, wo*rden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 Januari 1891 ten kantore van den notaris A. VONK te Scboorldam. zijn den (Uitsluitend toegang ROOHE kaartenJ toegang meer worden Daar voor deze uitvoering alle beschikbare plaatsen zijn genomen "an v verleend. nlaatsen bespreken a 10 cts. extra per plaats op Kaarten voor dor. oitvoeriog ton tot een fmnco .aar W»Jgüi?^ zoolang dezelve beschikbaar zijn op ortvaijgt g^vcn a 10 cts. per plaats, op DUNSRA», Voor deze uitvoering wordt gelegenheid tot plaatsbe.p g«?dd den 6en Januari a.s., in genoemd .lokaal, van^-4^ Langc8traat Alkmaar. N'. A. CONIJN, Kenneinerpark Bierkade Achterweg J. N. GOES, P. G. GRAAF, S. J. JONKER, A. KLdSENER P. Th. IJPMA Keunemerpark Langestraat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3