en fa SHERRY. Holloway's M en Pillen. Fabriek te Westzaan. Visitekaartjes nu STAB, al nu, j a 75 cents per 100, in net etui. Gebroeders Serbrock Alkmaarsche Brandverzekering-Maatschappij SPEELKAARTEN, SCHEURKALENDERS, Almanakken en Nieuwj aarsbriefkaarten eerste kwaliteit üngelsche Stoffen ALKMAAR. LangestraatA „'t Hondsbosch." I). BOSMAN ZOON, Alkmaar, JACOBS TANDPOEDER Van Romunde Geveke, Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, fO.85 en f 0,4ö. Opgericht 1825. Smeedijzeren &IEMSGHIJVEN He ILange de Moraaz letter en karton naar keuze, Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. P Til T T P TVT A Magazijn van Pianino's A. All. Aü A Hl -lXj Amerikaansche drgels. HUH. I1ACH SOllM, te Harmen. Voorhanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. en Belanghebbenden bij de oprichting eener ONDERLINGE worden verzocht, hunne polissen in te dienen bij den onderge- teekende, VOORÜAM, C 13. H. H. MOMMA B.Jz. benevens diverse andere soorten (Gedistilleerd, Wijn en Likeuren, verkrijgbaar bij M. PÜJGIJJEilA. Stoomdrukkerij HERMs. COSTER ZOON. Keuze uit 16 lettersoorten. Langestraat, A 11. Hs. NEDERKOORN. ALKI A A R. DE COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN te Alkmaar bevelen zich aan tot het koo- pen en verkoopen van Binnen- en Bniten- landscheEffecten, Eetplaatsen en afschrijven van Kapitalen in het Grootboek der Natio nale Schuld en verdere werkzaamheden tot den li a n d e 1 in Geldswaardig Papier be trekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspon denten en Agenten van de Brandwaar- bor g-Maatsch a p p ijgevestigd te Utrecht, onder directie van den heer J. E. SCHUURMAN. Van het EDELSTE soort is de Hongaarsche Druif. Bij elke 100 stuks ontvangt men gratis den boeienden roman van mevrouw SILVÉ Tweeërlei XCruis en eenen netten Zakkalender. LangestraatA 11, te Alkmaar.Hs. NEDERK00RN. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van Verhuren, Stemmen, Repareeren en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. COGNAC a f 1,10, f 1,30, f 1,50, f 1,75 en f2,50 per flesch, of f 1,35, f 1,60, f 1,85, f2,10 per liter. (Per 11 fl. of 10 liter is de prijs 5 cents per fl. of liter minder. in de ruimste keuze tot de minste prijzen voorhanden hij bevelen zich aan tot het leveren en herstellen van rOLDEHCEfflALE» LAND- en BOOT- MACH1AES STOOIHftETELS eoz. werkt in hooge mate antiseptisch. Verkrijgbaar te Alk maar bij B Pekelharing, HekelstraatL. P. S. W ij n k a m p, Bitsevoorta 20 en 50 ets. En gros bii JACOB Co., Amsterdam. Per Anker f 42,— en f 50,—, per flesch f 1,— enfl.20. Oude wonden zweren en etterbuilen. De dagelijksche ondervinding bevestigt de waarheid, die over allen tegen stand gedurende zevenentwintig jaren heeft gezegevierd, namelijk dat er geene middelen bekend zijn, aan Hollo- way's middelen gelijk in het genezen van zeere beenen, zweren wonden huidziekten roos abscessen brand wonden hoofdzeer en in waarheid alle gevallen waar de huid beschadigd is. Hot is van het grootste gewicht deze ongemakken spoedig te genezen, daar anders het verplichte in huis blijven de gezondheid verzwakt. De gereede middelen ter genezing vindt men in Holloway's Zalf en Pillen die de wonden heelen en derzelver oor zaken verdrijven. In de ergste gevallen is de zalf er in geslaagd eene volkomene genezing te bewerken na dat ieder ander middel gefaald had eenige verlichting te geven. De ergste gevallen spreiden het best hare deugden ten toon. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, 1,85, 3,—, 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf k f 0,80 1,85 f 3,—, f7,50, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. VAn Benessk, Apoth. te 's Hage; B. Adkma te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. CACAO GR00TES. rWESB*** De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND gevestigd te Rotterdam, geeft GELDEN ONDER Ute HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN Ml VOOR TIEN JAAR VAST, BENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN Inlic htingenen tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H DE LANGE DL MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL, Burgemeester van Zwaa" te Hoorn; G' P. NIJHOFF Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. S10 De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. zijn sterker en goedkooper dan gegoten Riem- s c h ij v e n. Zij worden in den kortst mogelijken tijd geleverd door 1*. M. 11U IJ VIS Co., Machine- Fabrikanten, Koog aan de Zaan. verzoekt, bij gelegenheid van het oude en nieuwe jaar, bestellingen aangaande Sauc. broodjes a 5 en 7,1 et., Appelbollen 6 ct., Sneeuwballen 3 ct. en Berliner bollen 4 ct., vroegtijdig te willen opgeven. Tevens voorhanden allerhande soorten vereeh Eebak, alsKerstkransen, Botergebak enz. Voor eene nette en prompte bediening wordt de meeste zorg gedragen. Bij vonnis dor Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den 26 September 1800 negentig bij verstek ge wezen zijn Hendrika Johanna Thomas, zon der beroep te Helder, en Justiuus Lameijn, vroeger vuurstoker op de Marinewerf te Nieuwediep, thans ver blijvende te Utrechtten verzoeke van eerstgenoemde, verklaard te zijn gescheiden van tafel en bed, met alle gevolgen daaraan verbonden. Voor extract vonnis. De Procureur der eischerésse W. F. A. VERHOEFF. Zjj ft in smaak gelijk aan goede Bordèauxwiin vol en krachtig en kost f 0.60 per flesch of 24.— per anker. Minstens 25 pCt. voordeel in kwaliteit is onze Ongineele PORT en MADERA 4 0.80 per flesch btj 12 fiesschen 5 pCt. korting. Levering franco. CHRISPIJN's Wijnhandel, Reehtboomsloot 28. AMSTERDAM. Bestellingen tot 31 December toe worden nog tijdig genoeg Voor nieuwjaarsdag gereed gemankt. Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOEL Al T." HU» MAGAÏIJN IS STEEDS DUID VOORZIEN VAN IN DE KEURIGSTE DESSINS WIJNHANDEL. t Prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4