MIS MEISJES. No. 154* Twee en Negentigste Jaargang. 1890. ZONDAG 28 DECEMBER. TWEEDE BLAD. W iemwj aarsdag. Buitenland. FEUILLETON. Roman nit liet Berlijnsche leven. ALRIAAftSCHE <01 BAAT. Deze Courant wordt »tnsrt»s-, Donderdag- en Eaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door bet geheels rijk 1, De 3 nummers O,©6. Prijs der gewone Advertentiën: Per regel f 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer 83. ®iasa6cj/x2c.'xc335ii'as sibgmns vmcs Bij wijze van proef zullen dit jaar de brieven die men opden Nieuwjaarsdag wonscht besteld te zion reeds van den 27 December af ter post kuunen worden bezorgd. Opdat die brieven in liet oog vallen moet daarvan op de adreszijde, op in het oog vallende wijze met inkt een kruis zijn getrokken. De - bedoelde wijze van verzending te rekenen van 27 December o.k., ook wat bet aangewezen merk op de adreszijdo betreftgelieve het publiek mede toe ta passen op de gedrukte nieuwjaarswenschen en kaartjes. Op Ide bestelling dier stukken op 1 Januarialthans voor zooveel zij bestemd zijn voor de groote plaatsen mag echter niet worden gerekend BKITSCHIBiAlMB. Op een meer bij Lutjenburg, iu het oosten van If dstein, zijn in de vorige week twaalf jonge meisjes, die, uit de kerk komende, waar zij hare eerste communie gedaan hadden den kortsten weg naar huis wilden nomen, door over het meer te gaan, verdronken. Het ijs was te zwak en de met haar uit de kerk komende personen konden geene hulp verlcenen. Tusschen de ministers van onderwijs en van fanancien eenerzijds en geheimraad Koch en zijne medewerkers an derzijds is eene overeenkomst gesloten tot het alstaan aan den Staat van de bereiding en verstrekking van het bekende middel tegen tuberculose. De overeenkomst wordt thans door het Staatsministerie onderzocht. Me- dedeelingen aangaande de bijzonderheden moeten met behoedzaamheid worden ontvangen. De gelde.ijke zpde der zaak zal aan het oordeel van den Landdag worden onderworpen. In de Hamburger Nachrichten komt een artikel voor, dat aan prins Bismarck wordt toegeschreven, waarin partij getrokken wordt voor de door de conservatieven aange nomen houding in zake het wetsontwerp betreffende de vormino- van plattelandsgemeenten in de zeven oostelijko provinciën van Pruisen, onder verklaring, dat de .uezers dan maar uitspraak moeten doen. Tevens wordt daarin de ontbinding van den Rijksdag verlangd zoo het tol tarief ter wille van Oostenrijk-Honganje mocht worden gewijzigd. Verscheidene bladen van verschillende richting, aannemendedat prins Bismarck de schrijver^ is, keuren het zeer af, dat de gewezen Rijks-kanselier zich op die wijze in de geschillen van binnenlandsche staatkunde mengt. EWÖEIiATCD Bij een hevigen brand bij een kleer maker in eene zijstraat van het Strand te Londen is de man met drie kinderen in do vlammen omgekomen. De man die thuis kwam, toen zou huis in brand stond wilde zijne jongens van 5 en 3 jaren en zijn meisje van oen half jaar redden en ging tegon de waarschuwingen der brandweer binnen. Bij andere in de laatste dagen te Londen voorgevallen branden zijn nog 4 personen omgekomen. Ter eere van de terugkomst van lord Reay (baron Mackav), gewezen gouverneur van Bombay in Engeland is te Glasgow eene bijeenkomst gehouden van alle Mackay's welke met een gemeenschappelijkeu werd geopend. In Schotland worden nog ongeveer 1500 Mackay's gevonden. Dc nederl. minister Mackay die ook uitgenoodigd was, had bericht, dat ambtsbezigheden hem verhinderden tegenwoordig te zijn. Onder de spoorwegbeambten op de Schotsche spoor wegen is den 22 eene werkstaking uitgebroken. Drie duizend beambten staakten dien dag te Glasgow het werk en te Edinburg werd besloten, dat voorbeeld te volgen. Zuj eisehen een werkdag van acht uren en dubbel loon voor Zondagswerk. Het spoorwegverkeer ondervindt daarvan aanmerkelijke vertraging De besturen der maatschappijen hebben besloten, die eisehen niet in te willigen. Te Londen zijn op het oogenblik 90000 personen zon der werk. Ierland. Parnell hield den 21 des avonds nog eene redevoering te Kilkenny waarin hij verklaarde dat de overwinning iu den verkiezingsstrijd hem tot groote aanmoediging zou strekkenmaar dat eene nederlaag hem niet zou afschrikken. Hij zon den strijd niet opge ven, voordat de laatste pachter zich tegen hem verklaard had'. Den gauschen dag had de politie de handen vol om vechtpartijen tusschen zijne aanhangers en bestrijders te voorkomen. Een priester te Dublin die tegen Parnell preekte, werd door zijne vrienden in den preekstoel aan bevallen en gekwetst. De verkiezing had den 22 plaats. ï)es morgens te acht uren werden de stembureaux ge opendoveral was do politie met soldaten versterkt. Van de 5705 kiezers kwamen 4400 op. John Pope Hen- nessy, Parnell's tegenstander werd met groote meer derheid gekozen hij bekwam 2503 en de grondeigenaar Vincent Scully, 1356 stemmen. EBAWSOSJUIM. De oud-minister Jules Ferry, die zich uit het staatkundig leven terug getrokken had na niet t,ot lid der Kamer verkozen te zijn heeft zich te Epinal iu de Vogeezen voor de in bet begin van Januari vervuld wordende plaats in den Senaat candidaat gesteld. Op eene voorloopige bijeenkomst verkreeg hij de meeste stemmen namelijk 354 na in eene uitvoerige rede zijn probram te hebben ontwikkeld. Hij kwam op tegen het plan der radicalen om den Senaat af te schaffen: behoud daarvan was noodig voor het toezicht en als bemiddelaar tusschen rechter- en linkerzijde. Ten aanzien van de vroeber door hem voorgestane koloniale staatkunde was hij volstrekt niet van gevoolen veranderd. Den 24 is de journalist Labruyère, die den russischen moordenaar Padelewski hielp ontvluchten, tot 13 en me vrouw Duc-Quercy en Grégoire als daarbij medeplichtig, respectivelijk tot 2 eu 8 maanden gevangenisstraf ver oordeeld, de laatste bij verstek. In 1889 zijn iu dit rijk 515 wolven gedood, waarvoor de Staat aan premiën fres. 35.720 heeft betaald. De gezworenendie Eyraud ter dood veroordeelden hebbeu te zijnen gunste een verzoek om gratie ingezon den als van oordeel dat er te grooto wanverhouding bestaat tusschen zijne straf en de strat van Gabiiülle Bompard zijne medeplichtige. Den 22 heeft ten stadhuize te Parijs het lid van den gemeenteraad, Brousse, het Kamerlid Dumaux, die hem in een dagbladartikel beleedigd had een vuistslag ge- beven, waarop zij handgemeen werden, zoodat zij met ge weld gescheiden moesten worden. Een tweegevecht zal thans tusschen hen plaats hebben. Senaat. Den 20 is op de vraag van een lid, waarom de bezoldiging aan kardinaal Lavigerie niet was mge- houden daar hij zich niet ontzien had te zeggen dat de tegenwoordige regeering het ideaal cener christelijke rebeering niet verwezenlijkte, door minister^ Faillières ge antwoord dat, hoe willekeurig men de uitlatingen van den kardinaal ook had uitgelegd, deze gesproken had als een goed priester en een goed burger wiens woorden door het hoogste kerkelijk gezag goedgekeurd waren. Het leeningsontwerp is in den door de Kamer aan- benomen vorm goedgekeurd met 217 tegen 63 stemmen en daarna de geheele begrooting in eens aangenomen met 220 tegen 10 stemmen. Kamer. Den 24 is de Staatsbegrooting in haar ge heel aangenomen met 363 tegen 29 stemmen, waarna de zitting gesloten is. STASiIE. Don 23 werd in de Kamer de motie van den heer Pantano behandeld strekkende om eene com missie te benoemen voor het onderzoek naar het viaag- stuk der in- en uitgaande rechten. De heer Luzzati, voorzitter der begrootings-commissie, bestreed deze motie. De minister-president Crispi verklaarde stappen te hebben gedaan om met Oostenrijk tot een vergelijk te komen omtrent de verlenging van hot handelsverdrag voor den tijd van één jaar. Er was overeenstemming bereikt en den 23 zon het vergelijk geteekend worden._ Na die verklaring trok de heer Pantano zijne motie in. Ver volgens werd met groote meerderheid eene motie van den heer Bongatti aangenomen, waarin akte werd genomen van de regeeringsverklaring. De Kamer ging daarna tot den 20 Januari uiteen. De Paus ontving den 23 de kardinalen, die hem naar aanleiding van het kerstfeest hunne gelukwenschen kwa men aanbieden. De Paus antwoordde dat de houding van Italië tegenover de kerk geen ander gevolg kan hebben dan ellende en wanorde eu dat te Rome de wor stelstrijd zijn toppunt bereikt had. Hij eindigde met den wenschdat Italië spoedig van zijne dwalingen mocht terugkeeren. Bij de op den 21 te Rome gebonden verkiezingen kwamen sleshts 17000 van de 39000 kiezers op. De door de katholieken gestelde 25 candidaten werden allen verkozen daaronder behooren o. a. do geneesheer van den Paus en de ingenieur van het Vatikaan. Vijf en vijftig liberalen werden gekozen. OOSTEARIJK-HOAGAtllJE. De regeering heeft besloten tot het uitzenden van een oorlogsschip naar Zuid-Amerika, om te onderzoeken, of eenige zeker heid is te verkrijgen aangaande liet lot van Johan Orth, den vroegeren aartshertog Johan. DOOR PAUL LIND AU. Uit het Hoogduitse h. 44) Bruno Drum. deed een poging om zich geheel tot Regine over te buigen, maar dat wilde hem niet gelukken Ie midden van de ernstige stemming, waarin hij zich be vond, kwam er een lach op zijn gelaat over de onge makkelijke houding, waarin hij zijne liefde had verklaard, on vroolijk liet hij zijne zweep door do lucht knallen. Eenige minuten later hield het rijtuig voor het Wipp- linger station stil De trein was in aantoclit. Brnno sprong van den bok en bood Regine de hand, maar zijne poging om er een kus op te drukken mislukte. Hij lachte eens, drukte hare hand nog eonmaal en vroeg »Wilt gij in het rijtuig blijven zitten en de teugels vasthouden; gij kent de bruinen, zij staan als een muur. Daarna verdween Bruno in het station, want de trein kwam juist aan. Regine keek hem peinzend na Welkom riep Brnno den reiziger toe, die juist Ue coupé verliet en drukte hem de hand. »Eene voorspoe dige reis gehad Ik heb geslapen." j Bruno keek met een onderzoekenden blik rond. »Komt gij alleen? Waar is Verwitz?" »Verwitz komt morgen ochtend Hij had bet gisteren avond wat laat gemaakt in de sociëteit en zag op tegen het vroeg opstaan; bij reist liever 's nachts.' Hebt gij geene bagage?" Ja, een klein koffertje." »Dat kunnen wij dan te gelijk meenomen. Henep bij een pakjesdrager toewien hij het bewijs overgat »breng dien koffer eens in het rijtuig Ik heb geen knecht medegenomen", voegde hij er bij tot zijn gast »want ik vind het zoo vervelend om zoo'n kerel naast mij te hebben die alles afluistert, wat men zegt. Wjj zullen echter het gezelschap genieten van een bekoorlijk jong meisje dat bij ons in huis is. Ik zal u onmid dellijk aan haar voorstellen. Is in Berlijn alles nog als van onds »0 ja, als gij in de sociëteit kwaamt, zoudt gij meenen er gisteren voor hot laatst te zijn geweest. Dezelfde ge zichten, dezelfde gesprekken, dezelfde spellen." Intusschen waren zij de wachtkamer doorgegaan en hadden het rijtuig bereikt. Regine had hen zien aan komen. Het was tamelijk donker geworden Zou zij zien vergissen Met groote, ongeloovige oogen staarde zij don reiziger aan. Nn wist zij het, zij vergiste zich niet. Hare handen hingen slap neer, zij liet de teugels vallon. Na de zalige verrukking waarin zij tot op dit oogenblik verkeerd had, had zich thans plotseling een gevoel van doffe wanhoop van haar meester gemaakt. Toen mijnheer Oskar Bössow" aan »freule Regine von Sellnitz" werd voorgesteld en eene diepe buiging voor haar maakte, was het haar niet mogelijk met meer dan een hoofdknik te antwoorden. Nadat de wederzijdsche beleefdheidsvormen waren m acht genomen had Bruno zieh onledig gehouden met het aansteken der lantaarns en was daarna op den bok weklommen, zonder Terder op Regine te letten. Ook Bössow had een oogenblik als versteend gestaan. Verbluft had hij de jonge dame aangezien en zijn gelaat had eene zeer ernstige uitdrukking aangenomen. ^°®n Bruno echter omkeek om zich te overtuigen dat de koffer behoorlijk werd opgeladen lachte Bössow weder en sprak met de onverschilligste stem over de onver schilligste zaken. Op den terugwegdie Regine eindeloos toescheen spraken Bruno en Bössow voornamelijk over personen en zaken uit Berlijn waarin Regine ook iu gewone ge vallen weinig belang zon hebben gesteld. Nu hoorde zij zelfs niet wat er gesproken werd en toen Brnno zich tegenover haar verontschuldigde, dat hij Bössow zooveel te vragen had over personen en dingea die haar niet aangingen, antwoordde zij kalm: »Doe alsof ik er niet bij zatik beb een weinig hoofdpijn." Bruno meende alles te begrijpen. Ook zijn geest was niet bij hetgeen bij zeide en hoorde, en ook hij had bet liefst 'hoofdpijn voorgewend ten einde kalm aan zijne eigene gedachten te zijn overgelaten. Bössow deed ver scheidene malen eene,j§poging om een gesprek aan te knoopen, maar de korte, zij het dan ook beleefde, ant woorden die Regine gafhadden eindelijk hunne ge- wenschte ontmoedigende uitwerking. Zoo werd dan verder gepraat over de sociëteit en over de vrienden in Berlijn, totdat het rijtuig voor de trap van het slot stilhield. Men had met het avondeten gewacht op de gasten uit Berlijn. Regine wilde zich eerst laten verontschul digen doch na rijp beraad besloot zij in het salon te verschijnen. Het vooruitzicht op de jacht bracht alle tongen' in beweging, zoodat Regine's stilzwijgendheid door niemand werd opgemerkt dan door Brunodie haar zeer goed meende te kunnen verklaren. Tegen het einde van het souper wendde Regine zich tot Bössowdie tegenover haar zat en zei vrij luid »Gij zult morgen ochtend zeker zeer vroeg op jacht gaan'en waarschijnlijk den geheelen dag uitblijven?" Vermoedelijk wel, freule." »lk wilde u verzoeken mij bij uwe terugkomst iu Ber lijn een dienst te bewijzen en daar ik niet weet of er morgen, als het huis vol gasten is, een rustig kwartiertje te vinden zal zijn, verzoek ik n vriendeljjk mij nog heden avond in de gelegenheid te stellen u mijn verzoek mede te deeleu." n »Ik ben ieder oogenblik te nwer beschikking, freule.^ »Nu, dan, dadelijk na tafel, als het n gelegen komt." »Zooals gij wilt." »En als mevrouw de gravin er mets tegen neeit, voegde Regine er bij. »Niet het minste, lieve kind." Brnno bracht het verzoek van Regine om een onder-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 5