Binnenland. ZWITSKRLA»» De hoogleeraar Gustave Re- Tillod van Genève, dezer dagen to Kaïro overleden, heeft zgn aanzienlijk vermogen aan de stad Genève vermaakt roo™IT b?taat nit een museum, geschat op 2.000.000een landgoed geschat op f 300.000 een bedrag van 500.000 van effecten en eene levensverze kering van 50.000. VFiRGEKlGDK STATE». Volgens bericht uit Panama zal de Kanaal-Maatschappij de onteigende gron den betalen benevens de kosten van het garnizoen, ten bedrage van 10 millioenverminderd met de door de regeenng verschuldigde sommen en 5 millioen in bevoor rechte aandeelenbij vijf jaarlijksche stortingen. De tijd voor de hervorming van de Maatschappijen het hervat ten van den arbeid is op 26 maanden gesteld. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Den 22 bij de behandeling der begrooting van water staat werden als gewoonlijk tal van punten besproken. De voornaamste sprekers over algemeene zaken waren de heeren Roëll en Tak van Poortvliet. De heer Roëll achtte de financiëele berekeningen van den minister veel te rooskleurig en kwam op zoo wel tegen het verleenen van zooveel subsidies voor plaat selijke openbare belangen als tegeu het vorhoogen van bezoldigingen het toekennen van pensioenen enz. Zijne vooispellingdat met 1893 de uitgaven voor openbare werken aanmerkelijk zouden verminderen, achtte hij zeer gewaagd vooral met het oog op de vele zaken waar voor nieuwe verbintenissen aangegaan of toezeggingen gedaan zijn Denkt hij wel aan den waterweg Amster dam-Rotterdam de verbetering van den Leidschen Rijn Zal de droogmaking van de Zuiderzee kunnen blijven rusten? Overigens vroeg hij, evenals de heer Tak van Poortvliet, of het waar was dat het plan voor de ver- yun den Maasmond door de regeering gewijzigd zou worden eu of voor die belangrijke wijziging de mede werking der Kamer niet noodig was. De heer Tak verklaarde overigensdat wegens tijd gebrek in de bestaande omstandigheden geene bespreking mogelijk was over het bestuur der Rijkswaterstaats werken dat de minister toestemde. Uit het antwoord des ministers op verschillende ter sprake gebrachte punten bleek het volgende. Het door den ingenieur Tutein Nol- thenius gevraagde verlof naar Brazilië moest geweigerd worden met het oog op de groote verliezen, in het waterstaatscorps in den laatsten tijd geleden, Het geven van verlof voor eene reis naar Zuid-Amerika zou den dienst hebben gestremd. In ingrijpende wijziging van de afsluiting van den Maas mond boven Well zou de Kamer gekend worden. De keuring van stoomtoestellen is in overweging; verzet daartegen bij de ambtenaren aan zijn departement bestaat niet. Ten aanzien van de klachten van den heer Domela Nieuwenhuis over het lot van verschillende mindere beambten bij de takken van openbaren dienst in het bijzonder de post- en tele- graafbeambten (te 's-Gravenhage zouden de postbeambten 71 uren per 7 dagen dienst doen), over het niet behoor lijk geregeld zijn van den Zondagsdienst (aan sommige postkantoren zou des Zondags gewerkt worden van 's mor gens 59 en 's namiddags van 12.20 5 uur), over het boetestelsel en de toepassing daarvan enover handelingen der spoorwegmaatschappijen ten aanzien van hun per soneel merkte hij op dat het klagen eene gewoonte is. Misbruiken bestaan overaldoch hij was overtuigd, dat de spooorwegmaatschappijen tegenover het personeel niet nalatig waren. In den toestand van het post- en telegraaf personeel waren belangrijke verbeteringen voorgesteld. Boe ten bleven noodzakelijk; waar noodig straf, met behoud van traktement, onder 6000 a 7000 man was geen straf. Overigens werd weinig boete opgelegd on met zachtheid to werk gegaan. Hij was niet bereid tot de invoering van een arbeidsdag met 8 uren met een minimaal loon, weersprak de beweringdat particuliere belangen aan het departement te veel voorgestaan werden achtte de thans gevraagde subsidiën volkomen gewettigd en bleef van gevoelen, dat in de eerstvolgende jaren voor groote weikeu werkelijk veel minder noodig zou zijn. Voor de droogmaking der Zuiderzee, in ieder geval door leening te dekken blijft hij sympathie koesteren. Vergoeding bij normaliseering van rivieren wordt alleen gegeven als er sprake is van kunstwerken. De r?-ilejlng df al°em0eno voorwaarden van aanbesteding lyft de aandacht bezig houden. Eene commissie is daar voor benoemd, waarin geene fabrikanten zijn gezeten om haar met te veel uit te breiden zij moet in het voorjaar van 1891 rapport uitbrengen, waarover de ver schillende departementen en commissiën zullen worden gehoord Er zijn maatregelen genomen om de herkomst van spek beter aan te tooneutegen verbod van uitvoer bestaat groot bezwaar. Tegen verzekering van werklieden tegen ongelukken heeft hij geen bezwaarwel tegen vrijlating van den aan nemer daartoe. De minister van oorlog beantwoordde de door de heeren van Löben Seis en Royaards van den Ham gemaakte opmerkingen omtrent den Leidschen Rijn, wat betreft de verdedigingsbelangen en gaf de verzeke- nngdat alle plannen te dien aanzien nauwkeurig over wogen zouden worden. Eerstgenoemde afgevaardigde had eene ontwerp-verlegging van den Oosterspoorweg nabij Utrecht m Kaart gebracht. Bij de behandeling der onderdooien verklaarde de minister, o.a., niet te kannen medewerken om Har- lingen eene geheel nieuwe haven te geven. Bij art. 83 herinnerde de heer Boreel aan do aan varing eener duitsche boot tegen de brug over het Noordzeekanaal te Velsen, waardoor groot ongerief voor de gemeenschap ontstond en waarin gebrekkig voorzien weid door vletten en pontons. De beste wijze van ver binding ware het maken vau een tunnel in het kanaal op do manier van den Theemstunnel. Het belang der zaak rechtvaardigt wel het groote geldelijke offer. In olk geval verdient de vervanging der brug aldaar door eene basculebrug aanbeveling. Thans zal de brug in den ouden toestand hersteld wordende verbetering zal niet vóór Maart geschieden. Inmiddels blijft de gemeenschap gebrekkig. Waarom zoolang gedraald? De^ heer Rutgers bespreekt het openhouden van het IS oordzeekanaal gedurende den winterwaartoe twee ramschepen hebben medegewerkt, doch in het ijs zijn blijven stekenzoodat andere booten de schepen naar Amster- dam moesten slepen. Nu de vereeniging «IJsploeg" het weik niet meer verrichtdringt hij op voorziening aan en verzoekt hij den minister tegen den volgenden winter materieel aan te schaffen ter voorkoming van nieuwe belemmering. De minister neemt de twee maanden uitsteldoor den heer Boreel bedoeld voor zijno volle verantwoor ding. De ingenieurdie de nieuwe plannen ontwierp heeft het mogelijke gedaan en nieuwe plannen zijn niet zoo dadelijk gereed. Aan de brug worden grootere af metingen gegeven, in verband met de sluis te IJmuiden. Dit kan geschieden zonder verdere belemmering van het verkeer. Er is niets verzuimd om het verkeer niet te belemmeren. De overeenkomst met de ver- eeniging «IJsploeg is ontbonden. Haar materieel en kapitaal zijn overgedragen op een comité. Verplichting om het kanaal open te houden bestaat voor het Rijk niet. Genoemd comité zal het recht hebben voor het openbreken eenige betaling te vorderen. De heer Boreel hield vol, dat men de brug dade lijk herstellende, spoediger geroed ware geweest; waarom niet twee pijlers aanbesteed De heer Sanders dringt ook aan op een beter ge meenschapskanaal bij Velsen en klaagt over de ongeluk kige inrichting van den pontdienst. Do heer Rutgers merkte opdat ook het kanaal van Hans weert door het Rijk wordt opengehouden het zelfde is noodig voor het Noordzeekanaal. De Minister oppert nog technische en geldelijke be zwaren tegen het maken van een tunnel te Velsen. RotterdamDordrechtArnhemNijmegen. Die spoor weg wordt zeer gebrekkig geëxploiteerd. Bijna geen trein komt op tijd aan. Hij zelf heeft het onder vonden. De aansluitingen worden telkens gemist. Van het begin der exploitatie door de Hollandsche maat schappij is de toestand allerellendigst en onhoudbaar voor de reizigers naar 's-Hertogenbosch of Amsterdam of Geldermalsen. Ook voor het goederen- en postverkeer is de toestand slecht. Verleden week werden 20 post- verbindingen te Arnhem gemist. Het is dus niet, gelijk de overeenkomst luidde, de beste, maar de slechtste "wijze van exploitatie. De machtige Holl. Spoorwegmaatschappij is bezig haren goeden naam te verspelen. Zij zeer zeker moest hare verplichtingen nakomen. Zij had zich moeten veigewissen goed materieel van den Rijnspoorweg over te nemen. De regeering is verplicht de overeenkomst na te leven Hij vraagtis zij bekend met den toestand der exploitatie Zijn maatregelen genomen om aan dezen onhoudbaren toestand een einde te maken Zal de over eenkomst vervallen worden verklaard, indien, na waar schuwing, de Holl maatschappij zich aan hare verplich tingen blijft onttrekken? De heer van Gijn vroeg overkap ping van het station te Dordrechtde heer Schrei- nemacher overkapping en uitbreiding van het station te Venloo; de heer Clercx meer sneltreinen op den lijn Venloo—Nijmegen de heer Ru land een ruim subsidie voor den spoorweg Sittard—Weert—Eindhoven de heer van N unen verbetering van het station Laag- Zwaluwe. De heer S m e e n g e klaagde over de gebrek kige exploitatie der spoorwegenmeer bepaald op de lijnon der Exploitatie-Maatschappij. In den regel komen de treinen uit het zuiden naar het noorden te laat aan. Te middernacht werd de behandeling verdaagd tot den 23 toen de subsidie voor de verbetering van den weg van Ootmarsum naar Almeloo en Denekamp, groot 13460, aangenomen werd met 53 tegen 24 stemmen. Bij art.^ 123 hield de heer Dijckmeester zijne interpellatie over de spoorweg-gemeenschap tusschen De minister van waterstaat, den heer Dijck meester beantwoordende, deed opmerken, dat de nieuwe exploitatieook het personeel eerst behoorlijk moest woiden voorboreid. Daardoor werd de dienst eenigzins belemmerd. De overgenomen locomotieven waren ook niet geheel berekend voor de exploitatie. Daarbij kwam de^ zeer groote vermeerdering van het vervoer, a. door buitenlandsche omstandigheden, en den ijsgang. Het te laat komen overigens van een trein brengt dadelijk stoor nis in de geheele dienstregeling. Daarbij komt, dat de Holl Maatsch. in eon toestand van overgang verkeert en voor onvoorziene omstandigheden was geplaatst. De re geering is in overleg getreden met de betrokken maat schappijen de Exploitatie-Maatschappij heeft zich reeds beieid verklaard de treinen te Geldermalsen te laten wachten. De Holl. Maatsch. heeft ook een nachtdienst ingevoerd ter bespoediging van het goederenvervoer. Al les woidt voor een geregelden loop van zaken voorbereid I en hij vertrouwt, dat binnen een niet lang tijdsverloop de zaken goed zullen gaan. Tusschen beide maatschap pijen bestaat behoorlijke samenwerking. Nadat verschillende sprekers nog bijzondere punten ter sprake gebracht hadden verdedigde de heer V i r u 1 y de Holl. Maatsch. tegen de grieven van den heer Dijck meester. Zij stond voor groote moeielijkheden zoowel wat het personeel als het materieel betreft, terwijl geen enkel ernstig ongeval gebeurd is. Men moet nog eenig geduld hebben. De heer Dijckmeester hield vol dat de Holl. Maatsch. niet tijdig genoeg voorzieningen had genomen en achtte de houding des ministers veel te optimistisch evenals bij de verdediging der spoorweg- overeenkomsten en de hoer Mees zag tegenover het vertrouwen van den minister de toekomst duister in, omdat door de overneming van den Rijnspoorweg voor 120 pet. ons spoorwegwezen is gedesorganiseerd. De toestand vooral voor het goederenvervoer is tusschen Amsterdam en Rotterdam hoogst ongunstig. De Maatschappijen ble ken niet opgewassen te zijn tegen hare nieuwe taak. Thans is het zaak geene offers te sparen om alles in orde te brengen. Na goedkeuring der spoorwegbegrooting met algemeene stommen weid de behandeling der waterstaatsbegrooting voortgezet. Bij art. 36 kwam de heer Reekers op tegen het voornemen der regeering om een gedeelte van het subsidie aan de Nederl. visscherijen te ontnemen daar het volstrekt niet bewezen is dat hot subsidie tot' dusver niet behoorlijk heeft gewerkt. Vooral moet dit niet geschieden bij het bestaande verschil tusschen de deskundigen, waar de jonge zalmen los gelaten moeten houd met Bössow onwillekeurig in verband met hetgeen, waarvan zijn hart vervuld was. Zou zij misschien Bössow met eene zending willen belasten aan hare moeder? Het was mogelijk maar niet waarschijnlijk. In ieder geval moest Regine eene gewichtige reden hebben om Bössow alleen te willen spreken. Na afloop van het souper begaven allen zich naar het salon. Bössow trad op Regine toe met de woorden «Ik ben geheel tot uw dienst." «Zouden wij niet naar het terras gaan vroeg Regine, «het is zoo'n heerlijke avond." »Ik moet mij wel geheel aan uwe leiding toevertrou wen, freule, en volg u, waarheen gij wilt." Eenige oogenblikken schreden zij naast elkander voort door de donkere lanen van het park. Toen het wat lichter werd en zrj den kalmen waterspiegel voor zich zagen, zei Regine, moed vattende »Gij hebt mij natuurlijk onmiddellijk herkend Herkend Wat bedoelt u Ik herinner mij niet «Ik verzoek u vriendelijk, mijnheer Bössow", viel Regine hem op strengen toon in de rede, «allo gekheid achterwege te latende zaak is te ernstig. Gij zult n onze ontmoeting in de opera even goed herinneren als ik." «Onze ontmoeting?" vroeg Bössow met ongeveinsde verbazing. «Er moet hier eene vergissing zijn freule. Had ik het geluk en de eer gehad u reeds eenmaal in mijn leven te ontmoeten, ik zou dat niet hebben kunnen vergeten." «En ik kan u de plechtige verzekering geven, dat ik met uwe ontkenning niet tevreden ben. Ik verlang iets anders van u. Ik verlang van u, dat gij mij mijne rust teruggeeft, dat gij uwe toenmaals gedane belofte herhalen zult 1 Sedert dien avond ben ik een ongelukkig meisje en loop steeds met een angstig hart rond; kan hetgeen geschied is niet meer goed te maken zijnhet kan toch geheim blijven. En dat hangt van u af 1 Ik eisch dat van u op dit oogenblik 1" «Ik bezweer u, freule, houd op! Gij zijt op weg mij dingen mede te deelenwaarvan ik onkundig ben en waarvan ik zeker niets mag weten. Ik kan mij nog niet goed voorstellen wat gij bedoelt, maar blijkbaar verwart gij luIj aiet iemand anders. Vertel mij dus niets wat gij niet aan iederon vreemde zoudt willen toevertrouwen, want ik zou niet gaarne op zulk eene wijze achter zaken komen, die voor mij geheim moeten blijven." «Mijnheer Bössowgij hebt u eene gedragslijn voor geschreven en meent die te kunnen volgen. Ik herhaal u, dat ik van uwe uitvluchten niet gediend ben. Wel licht lijkt het u gemakkelijker alles wat geschied is, als niet geschiedte beschouwenwellicht spijt het uof hebt gij er zelfs een weinig berouw van en ontbreekt u de moed mij dat te bekennen. Gij moet echter dien moed hebben, evenals ik, om met u over het voorgeval lene te spreken. Bestendig mijn angst niet door niets waardige uitvluchten Beken mijdat gij weet wie ik ben?" «Ik heb het zoo straks vernomen." Dat bedoel ik niet. Beken mijdat gij weet sedert wanneer wij elkander reeds kennen." «Freulegij ziet hoe ontsteld ik ben. Hoe kan ik iets bekennen, waarvan ik niets weet «Gij liegt!" riep Regine toornig uit, «en gij voegt bij uw eerste slechte daad nog eene tweede.' Zij hadden intusschen het terras bereikt. Bössow deed eene schrede achteruit, haalde de schouders op en ant woordde langzaam Freule, gij gebruikt daar een hard woord Gij schijnt niet te begrijpen, welke uitwerking dat woord heeft op iederen man van eer Gij zijt eene jonge dame en ik kan u niet antwoorden op de wijze als zulk een woord verdient. Uwe opgewondenheid, waarvan ik de oorzaak thans begrijp, is de eenige verontschuldiging, die ik kan aannemen. Mag ik u echter thans verzoeken, dit doellooze en zeer pijnlijke onderhoud af te breken «Blijf 1" riep Regine. «Meent gij, dat ik thans mijne woorden op een goudschaaltje zal leggen Meent gij wer kelijk, dat ik aan het dwaze spel zal meedoen, dat gij mij voorslaat Meent gij wellichtdat ik eene poging doen zal om u te bewijzen wat gij wel weet en wat helaas, even weinig bewijs noodig heeft als het feit, dat de sterren boven ons schijnen Geeft gij eindelijk uw ellendig comediespel op? Ik verlang geen woord van u ter verontschuldiging, want ik ben zolve de medeschul dige Gij hoortdat ik weet wat ik wil. Ik wil u op uw geweten, op uwe eer, op al wat u lief is afvragen of gij het geheim dat wij beiden alleen kennenin uw overmoed wellicht ondoordacht hebt geschonden, dan wel of gij het bewaard hebt en mij plechtig beloven wilt het tiouw te zullen bewaren. En nu, geen uitvluchten meer Zeg ja of neen Dan weet ik ten minste waaraan ik mij te houden heb!" «Ik kan niet »ja" en niet «neen" zeggen, freule", antwoordde^ Bössow op hoogst ernstigen toon. «Voor- zekei was ia er niet op voorbereid voor zulk een dilemma te worden geplaatst. Hoe kan ik iets bevestigen hoe kan ik iets ontkennen waarvan ik niets weet Wat wilt gij toch eigenlijk van' mij Vergeef mij, dat ook ik wat driftig word, maar stel u mijn toestand voor ik maak konnis met een jonge damevan wie ik zeker weetdat zij nooitonder welke omstandigheid ook mijn levensweg heeft gekruisd deze jonge dame valt mij aan over dingen, waarvan ik niets weet, verlangt ophelderingen beloften die ik niet geven kan omdat ik volstrekt niet weet, wat zij eigenlijk bedoelt. Ik zou er toe kunnen komen, mijzelven te vragen of ik wel goed bij mijn verstand ben Ben ik vandaag hier aangekomen Sta ik hier op het terras met eene jonge dame Of is alles een droom Bössow had zeer opgewonden en met zulk eene over tuiging gesproken dat Regine er een oogenblik door in de war was gebracht. Zjj zweeg, maar eindelijk schudde zij toornig het hoofd en zeide «Dus gij blijft ontkennen, dat gij mij vroeger ooit ontmoet hebt »Ja." «En hebt gij mij ook nooit gezien?" «Nooit." «Kunt gij daar een eed op doen »Ja." «Ik sta versteld", sprak Regine zacht en trad ontzet eenige schreden terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6