V erkoopingwan Boomen Twee Boerenplaatsen, Kraepelien Holm's Qjnna Larocne nsAi" C. VAN STAM, lauti Varkensmest, Groot assortiment modellen prijzen. Druiven-Borsthonig. Wijnhandel H. H. KUIPERS. Mbtaris DUKER H. J. Vonk loon. Openbare Verkooping TE HUUR: Hijks Wormaallessen te Alkmaar,, GOUDEN MEDAILLES. 1». GLIJNIS, J. KOSTER, I "f"ede°de ,ed'"' EL BRUIJIVT. Hanketbakker ad Waag, VERGADERING op Maandag, 23 Februari 1891, Mr. "W. van der Ulngt in alle ÓAN ALPHEN, Langestraat, hoek Houttil, Alkmaar. zoogenaamde Blauwe Hoest, 220.000 Straatsteenen S. de JLange F.Jkz. B01GSH in alle soorten en afmetingen. RITTE Co. KAMPEN. Mei. A. LBLi KANTOOR-PAKHUIS PaardensteegALKMAAR. Hijnsche Aakleien Alkmaar. W. F. STOEL. W. J. BLITZ, Tandarts, STEARINE-KAARSEN 40 IJ pen-, Populieren- en Lindelioomen. publiek te verkoopen: heeft steeds verscli voorhanden: Verkoopt VAN HOUTEN's CACAO, in het groot en klein. Afdeeling Alkmaar en omstreken VERÜRONKENOORD I) 14, ALKMAAR Palus S' Gervais f 30 per anker. Grand vin d'Algérie 28 ANTHRACIT-NEUTJES voor alle Calorifêre-, Spaar-, Vnl- en andere Kachels. ENGELSCHE en RUHRKAOIIELKOLEN. ENGELSCHE GASCOKES. BRUINKOOL- en H0UTSK00L-BRIÜUETTES. in maat van 36 X 25, 33 X 23, 30 X 20, 28 X 18 centimeters, zijn steeds tot concur renten prijs voorhanden aan de STEEN- K00PERIJ van de Stearine-Kaarsenfahriek „AP0LL0", in de herberg „Zomervrengd" van P. KIEFT op Dins dag24 Februari 1891, des namiddags te 1 nurten overstaan van den Notaris J. van Leeuwen van Het Huis met Erf en Tuin te Limmen, kadastraal bekend als sectie C Nrs. 521 en 522 groot 66 aren en toebehoorende aan G. HEIJNE. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris VAN LEEUWENaan de Bril- lensteeg te Alkmaar. te E g m o n d a. d. H o e f, in de herberg van den heer Borst op Woensdag 25 Februari 1891 des mid dags 12 uur ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Een stuk uitmuntend Weiland, genaamd de W e el- weid onder Egmondbinnen groot 2bektaren 13 aren 50 centiarendadelijk te aanvaardenen behoorende aan de hoeren P. DE GRArkFF Cz. en S. ZWAAN Jbz De helft der koopsom kan als le hypotheek gevestigd blijven en inlichtingen geeft de firma De Lange en De Moraaz, te Alkmaar. op HAAMDAK, S3 FEBRUARI 1891 voorm. 10 uur, op het Kerkerf, nabij 't Klooster tusschen de Kerkstraat en Groote Kerkte ALKMAARvan de aldaar staande p. m. De boomen moeten binnen 14 dagen na den dag des verkoops door de koopers worden gerooid. G. KRIJT Deurw. gevestigd te ZUIDSCHARWOUDE is voornemens, om na bekomene rechterlijke machtigingvoor zoover die vereischt wordt, op Dinsdag ÏO Haart 1891, bij inzetting en op Dinsdag lï Haart 1891, bij afslag, op beide dagen aan te vangen des v.m. ÏO uurin de herberg *het bonte paard", te Noordscharwoude, ten eosten van den Waarddijk onder OUDKARSPEL, benevens eeuige Mouwakkers aldaarwaaronder vele perceelen zoogenaamd Oudland; voorts onder de ge meente HARENKARSPEL, het poldertje genaamd HET HOISEBOSCH, in do Schaapskuilmeer; een Woonhuis cn Erf, benevens eenige perceelen Wei-, Bouw- en Siietland, in hot Waarland, ter grootte te zamen van ruim 22 hectaren. Behoorende aan de erven JANTJE PATERwed. P. BEKKER en anderen. Breeder bij biljetten omschreven. Drie modern ingerichte Heerenhuizen met tuin, staande op het schoonste punt van den Heilooërhout. Twee perceelen kunnen ook geschikt als één bewoond worden. Te bevragen bij de uitgevers dezer Courant. Allen die iets te vorderen hebben van, verschnjdigd zijn aan of borgtochten bezitten geteekend door deu heer DIRK HOUTKOOPER, landman, gewoond hebbende te Wimmenum gemeente Egmondbinnen en aldaar 12 Januari 1891 overleden, gelieven daarvan opgaaf of be taling te doen vóór 1 Maart 1891 ten kantore van Je Lange de Moraaz, te Alkmaar. Ondergeteokende Directeur der Rijks Normaallessen te Alkmaar, brengt ter algemeene kennisdat op 1 April e. k. aan genoemde normaallessen HWEEKEIiIHJGEÏA geplaatst kunnen worden. Zij die aan het to elatingsexamen wenschen deel te nemen moeten vóór bovengenoemden datum den leeftijd van 14 jaar bereikt hebben en zich aangeven vóór 1 Maart a.s., bij den Directeur H. VAN DEN BERG. Concours International cl'Hygiène. GEIT B'ARI.18 1889. g -c- -J en staal honden de is de meest krachtige en versterkende Kina-Wijn. Aanbevolen door tal van binnen- en buitenland- sche Geneesheeren. Verkrijgbaar in flesschen a 1,90 en 1, Depót bij de H.H. Apothekers te Alkmaar: A. CONIJN Az.; Hoorn, W. J. LIPP1TS S c h a g e n W. A. HAZEU. KRAEPELIEN HOLM. Apothekers, Zeist. Voor de verkiezing van 3 Hoofd ingelanden van den polder de Scher- meer, op WOENSDAG 25 FEBRUARI a.s., worden aanbevolen de heeren en voor den heer A. li LOHP de heer Eenige kiezers. Allerhande en Kransjes a 45 ets., Zand koekjes en Arnhemsche Heisjes 50 ets., BSit- terkoekjes en Theebanket ets., Anijs- en Citroen-Bisquits TO ets., Poeder-Chocolade 20 ets. per ons, dito met Vanille 22 en 25 ets. der van den des avonds acht uur precies, in de groote zaal der HARHOI1E. Sprekerde heer Hooglecraar in de rechten te Leiden. Onderwerp Wat ons rest. Toegang voor niet-leden kan door middel van leden verkregen worden a 0,25 de persoon. Zij, die nog lid dezer Vereeniging wenschen te worden, kunnen zich daarvoor aanmelden bij den beer C. GRAFT- D1JK, alhier. ÏOO vierkante meters goed heiegen en ver teerd te koop aangeboden door E. BEUHER Rij p. LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van kinderen kuchhoest, onmiddellijke afwending van bet gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bij deze kin derziekte eenig goed bevonden Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a 2 gulden met gele al gulden met roode en 65 ets. met witte cap sule welke nevensstaand fabriekstempel dragen te Alkmaar bij A H. TELJER, firma Bruinvis Bakker, Apoth.; Aven- horn bij J. Nienwenhnizen Broek op Langedijk bij Pieter Klitsie, voorheen G.Wageman; Kolhorn bij L. Bruin; Oudkarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Caton Uitgeest bij R. Bakker. Bij vonnis van 8 Januari 1891, door de Arrondisse- ments Rechtbank te Alkmaar bij verstek gewezenis het tusschen ARIE KRIJNEN, vuurstoker eerste klasse bij de Koninklijke Nederlandsche Marine, gedomicilieerd te Helder, en CAMELIA MARIA COSTER, zonder be roep wonende aldaarbestaande huwelijkter zake van overspelontbonden verklaard en zulks op vorde ring van voornoemden ARIE KRIJNEN, te dezer zake gratis geprocedeerd hebbende, krachtens beschikking der gezegde rechtbank van 10 Juli 1890. Voor uittreksel Alkmaar De Procureur des eischers 22 Jan. 1891. Mr. A. P. DE LANGE. Notaris M. GOUVERNE zal verkoopen op Woens dag25 Februari 1891, des morgens 11 uur, in de herberg van den heer A. KIST: Onderscheidene akkers BOUWLAND, aan den Oosterdijk het Naauwe laantje de Kardinaal-, Kos-, Jnrjens- en Schipperssloot op het Klei, Greeuwslik en Heijnskendel. Een perceel WEILAND, alsmede een nieuw WOONHUIS, alles te Zuidseharwoude. Zie de biljetten. Dijkgraafen Heemraden van do Scher- m e e r zullen in hunne vergadering op Zaterdag, 7 Maart 1891, voormiddags 10 nnr, op het Raadhuis te A 1 k m a a r, bij enkele inschrijving, aanbesteden de leverantie van te leveren op de in het bestek omschreven plaatsen. Bestekken zijn van af 20 Februari 1891, tegen betaling van 25 cents, te verkrijgen ter Secretarie des polders, te Alkmaar, alwaar de iuschrijvingslillettun met de mon sters, uiterlijk op den dag der aanbesteding vóór des morgens 9 uur, moeten zijn ingeleverd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGE Secretaris. belden a contant. F rij scour anten worden op aanvrage gratis en franco verzonden. beveelt zich aan tot het leveren van BAJ1E8- en K1IDEKl'ETZETTEN, in alle prijzen en elke maat verkrijgbaar. Alles zeer solide genaaid. Linnen- en Damast Servetgoed, Handdoeken, Theedoeken, Linnen en Katoen, in allo breedten, Flanel, Ke per, Holton, enz. D ij kg raaf en Heemraden van de Scher- m e e r maken bekend, dat de verkiezing van drie Hoofdingelanden, wegens periodieke aftreding van de heerenD. G 1 ij n i s Pz., A. Klomp en J b. K o s- ter, zal worden gehouden op Woensdag 25 Fe bruari 1891, ten huize van den kastelein C. Schagen, aan den Stompentoren. De stembus zal geopend zijn van 10 tot 2 nur, waarna onmiddelijk de billetten worden geopend. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, Jb. BLOM Pz. Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELDKaasmarkt en Zaterdags hótel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operatiën en het plaat sen van KUNSTTANDEN engeheele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën f t,Min vermogenden kosteloos. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCH1EDAH, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de Ronden Hedalje, te Antwerpen in 1885 met liet Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8