4 Buitenland. Binnenland. gewennen. Nu dnnrde het te lang voor een eerste keer, en werd de bittere herinnering met den dag sterker. Het is wel jammer, want Dnitschland zal zeker niet spoedig tot een tweede proef overgaan en voor de Pranschen zon het nog moeielijker zijn, zieh te beheerschen dan het hun thans reeds geweest isomdat daaruitna hetgeen thans is gebeurd het vermoeden zon kunnen worden geput van een veranderde gezindheid jegens Dnitschland. En zoo iets mag Dnitschland nu eenmaal niet denken Dat Déroulède en zijn geestverwanten den »heiligen" haat weer hebben doen ontvlammen, verdient ongetwij feld afkeuring, maar veel erger maakt hot een Duitsch blad als de Knlnische Zeitung, dat zich tot den tolk maakt van Duitschlands verontwaardiging over de «beleedigin- gen", den Keizer en zijne moeder aangedaan. Beleedigingen hebben gelukkig niet plaats gehad er bestaat dus niet de minste grond voor de verwachting van dat blad, dat de Fransebe Regeering en het Fransche volk voldoening zullen geven en deze schandvlek op Frankrijks eer zullen uitwisschen door op krachtige wijze de «ellendelingen" tot de orde te roepen die een wanklank deden hooren in dit schoone koor ven vrede en broedermin. Meer kwaad nog dan door deze overdrijvingen sticht het blad door de opzettelijke herinnering aan het verloren grond gebied en de smadelijke wijze waarop het die herinnering wakker roept. Wij houden ons overtuigd, dat ook de kalmste Franschman zich pijnlijk gekwetst gevoelt door laatdunkende uitdrukkingen als deze willen de Fran- schen evenals vroeger, alsof zij gehypnotiseerd zijn, naai de Vogezen blijven staren, het is ons wel." Zoo mag de overwinnaar niet spreken hij moet edelmoedig zijn, en de prikkelbaarheid van den overwonneling ontzien hem zou het beter passen te doen alsof hij een bitter opmerking van den verslagen vijand van gisteren niet hoorde. Betreurenswaardig is het evenzeer, dat de Duit- sche Keizer, gehoor gevende aan een opwelling van toorn onmiddellijk verscherping heeft gelast van de maatregelen, die reeds zoolang het verkeer tusschen beide lauden aan de grenzen van Elzas-Lotharingen bemoeilijken, en waar van juist de aauvankelijke verzachting reeds haar goede werking deed gevoelen. Gevaar voor de verstoring van den vrede tusschen Frankrijk en Duitschland is van het voorgevallene niet te duchten. Gelukkig is de Keizerin in Frankrijk niet beleedigd of onhebbelijk bejegend. De Duitsche Regeering heeft geeuerlei aanleiding om eenige voldoening te vragen, en heeft dan ook voor niets voldoening gevraagd maar het voorgevallene doet ons nog weer eens duidelijk inzien, hoe weinig hoop er bestaatvoor de naaste toekomst althans op een gedeeltelijke ontwapeningop een ver mindering van de ontzaggelijke legermachten die voort durend geoefend en steeds gereed gehouden moeten wor den om op de eerste roepstem onder de wapenen te komen op eenige verlichting van den zwaren last van den gewapenden vredewaaronder Europa gebukt gaat. Zoolang althans het menschengeslacht blijft leven, dat van den oorlog van voor twintig jaren goede heugenis heeftkan Frankrijk zijn nederlagen en zijn verloren provinciën niet vergeten. Wij zijn er zeker van, dat de Duitschersindien hun de oorlogskans tegen ware ge weest, zonden toouen een even sterk geheugen te hebben, en dat wij Nederlanders onder gelijko omstandigheden hetzelfde zouden doen. Onder een volgend geslacht zal het misschien beter gaanzoo althans de vrede niet opnieuw gestoord wordt en nieuwe wonden worden ge slagen. De oude wonden zijn nauwelijks geheeld en eischen nog groote voorzichtigheid. Men moet niet te spoedig doen alsof alles volkomen in orde was. Anders gaat het er mee als met een zieke die na zijn horstel te spoedig uitgaatte spoedig zich aan wind en weer blootstelt hij is nog te gevoelig en kan licht weer instorten. Zoo is ook de goede verstandhouding tusschen Frankrijk en Dnitschland nog te gevoelignog te zwak gebleken om een opzienbarend bezoek van Keizerin Frederik en een opluistering van de Berlijnsche tentoonstelling met Fran sche schilderijen te kunnen verdragen zij is weer inge stort laat ou3 hopen op een voorspoedig herstel en groote voorzichtigheid daarna. i i ken. Zie-je, zóó willen de vrouwen dat je verliefd op haar wordtze houden niet van vrijers die bang voor haar zijn en haar uit de verte aanbidden. Wel voor den drommel, een jongen als jij recht van lijf en ledenknap genoeg voor oen manmet een gezonden kop kan elk meisje krijgen, als hij maar wil Neen, Baak, je hebt je laten aftroeven en dat vergeef ik je des te minder omdat ik nu met dien mallen jonker zit opgescheept. Ik heb hem vrij duidelijk te verstaan gegeven, dat hij me alles behalve welkom is, maar hij handelt achter mij om hoe kan ik niet te weten komen." Baak keek het raam uit, en er speelde een zonderling glimlachje op zijn lippen, als dacht hij: «dan ben-je wel dom." «Weet gij het soms Baak vroeg ik eensklaps. Hij keek me aanlang en ernstigen antwoordde toen «Als ik het wistmijnheer zou ik het niet zeggen." »Ei! En waarom niet?" «Omdat ik me niet gerechtigd acht, geheimen van anderen aan het licht te brengen," zei Baak. «Ge zijt zonderling nauwgezet," zei ik met een mede lijdend lachje. «Als ge dus een geheim komplot op het spoor komtzult ge hetuit louter bescheidenheid, ge heim houden en u dus medeplichtig maken. Voor een verstandig man vind ik uw antwoord vrij onverstandig, neem het me niet kwalijk." Baak keek weer het raam uit en antwoordde heel bedaard «Als ik op het spoor kwam van een komplot tegen u, waarvan ge zelf geen vermoeden hadtzou ik de eerste zijn om u te waarschuwenmaar ik geloot het onbe scheiden een ander opmerkzaam te maken op hetgeen hij met eigen oogen kan zien vooral als het teere familie-zaken geldt." Ja, Baak had gelijk. Ik moest maar uit mijn eigen oogen zien maar ik begreep toch ook, dat hij meer ge zien had dan ik. Ik kwam op een inval. Ik moest op reis, en minstens één nacht overblijven. Dat reisje kon nog wel een poos wachten maar het was toch beter het eenigszins spoedig te ondernemen. Mijn vrouw en Louise waren erg bang 's nachts in het vreemde huisdat ook vrij eenzaam stond. Er was hier en daar ingebroken, wel niet vlak in onze buurtmaar toch ook zoo heel veraf niet. Ik deelde Baak mijn plan mee. Ik zou den volgenden dag op reis gaan hij zou zijn nachtkwartier in het kamertje naast ons kantoor opslaan. Mijn vrouw zou zorgen, dat hij een goed bed kreeg. Wordt vervolgd. DlIITSCHloVKi». Te Berlijn eu omstreken heeft gedurende drie dagen eeu zware storm gewoed, vergezeld van hagel en regen, die groote schade aan huizen, boomen en telegraafpalen veroorzaakte. De Verooniging «Nederland en Orauje" to Berlijn telt volgens haar dorde jaarverslag 3 eere- 35 gewone 6 buitenleden en 33 donateurs en donatrices. Rijksdag. Bij de beraadslaging over de begrootiug der Rijksspoorwegen heeft de heer Hoeffel, van Lotharingen, den 5 verklaard, dat het Rijkstand zwaar onder de maat regelen van pasdwang had geleden. Ongelukkig hadden, zeide hij, fransche ouruststokers, staatkundige tinnegie ters die het monopolie der vaderlandsliefde voor zich eischten, eene verblijdende verandering belet. In naam van Elzas-Lotharingen verklaarde hij, dat de bevolking aldaar met die drijvers niets gemeen had. Pruisen. Huis van afgevaardigden. Den 6 is de wet op de inkomstenbelasting met 308 tegen 36 stemmen aangenomen. De tegenstemmers waren 26 duitsch vrijzinnigen en 10 leden van verschillende partijen, Bij de derde lezing der wet was o. a. nog ingetrokken het bij de tweede lezing genomen besluit, dat de gemeentelijke opcenten van de Staatsbelastingen ook van het belastbaar inkomen afgetrokken mochten worden. Bij de behandeling van het met die belasting in verband staande wetsont werp tot wijziging der successiebelasting is geschrapt de door de regeering verlangde heffing van die belasting in de rechte lijn ten bedrage van '/s pot. Minister Miquel sprak de overtuiging uit, dat nun de noodzakelijkheid van eene successiebelasting in de rechte lijn weldra zou inzien. Elxas-Botharingei», Bij de behandeling van het adres aan den Keizer in den Landdag waren slechts 40 van de 60 afgevaardigden tegenwoordig. Van die 40 bleven twee buiten stemming. EAGEBAN». Een engelsch echtpaar, James ge naamd dat op hun jacht de Lancashire Witch eene pleizierreis maakte in West-Indiëontmoette tusschen Barbados en Trinidad eene half zinkende bootwaarin zes zeelieden veertien dagen lang rondgezwalkt hadden. Zij waren geheel uitgeput en verklaarden behoord te hebben tot de bemanning der Carribon, van Brazilië naar Liverpool, op 20 Januari gezonken. Die bemanning, 14 koppen sterk, was in twee booten gevlucht, welke na vijf dagen van elkaar waren geraakt. De geredden, die twee dagen te voren hun laatste beschuit hadden gedeeld, hadden reeds alle hoop opgegeven, en den dag te voren was een neger, die bij hen was, in wanhoop overboord gesprongen. Aanvankelijk hadden zij zich gevoed met vliegende vis- schendie 's nachts door het schijnsel hunner lamp werden aangetrokken. Onder het zestal bevond zich de kapteindie verklaarde, al dien tijd geen enkel zeil te hebben gezien. De heer Parnell heeft in eene te Londen gehouden rede verklaard dat hij in den strijd tusschen arbeid en kapitaal zich schaarde aan de zijde der werklieden en hen zou helpen in het verkrijgen van een werkdag van 8 uren en van loonsverhoogiug. Hij beweerde steeds bij de liberale leiders op het volgen eener dergelijké staatkunde te hebben aangedrongen. Deze verklaring heeft zeer de aandacht getrokken, vooral met het oog op de aanstaan de verkiezingen. FRMRRIJH. In de noordelijke departementen heeft de strenge koude groote schade toegebracht aan de met graan bezaaide akkers. De oogst zal een derde minder zijn dan ten vorigen jare. De akkers zullen opnieuw bezaaid moeten worden. De begrootingscommissie der Ka mer heeft zich in beginsel verklaard voor eene tusschen- komst van den Staakten gunste van de landbouwers, die door den strengen winter schade leden en wel door belasting vermindering. Een voorstel van den heer Méline, alleen ten voordeele van de graanbouwerswerd verworpen. (Zie verder rubriek Kamer). De commissie voor de voorstellen tot wering van be drog in den boterhandel heeft zich verklaard voor een verbod tot het bereiden van margarine in Frankrijk, daar deze in de praktijk toch niet van boter te onderscheiden is. De makelaar Flersheim, die in hechtenis was genomen als beschuldigddat hij onder een anderen naam ter beurze te Londen last had gegeven tot den verkoop van eene groote hoeveelheid braziliaansche fondsen, is op vrije voeten gesteld, na 60000 te hebben betaald Deze som was het bedrag van de door zijn valsch telegram geleden schade en zal verdeeld worden onder hen, wien dit ver lies berokkend werd. De heer Méline, rapporteur der begrootingscommissie, verdedigt in zijn verslag het nieuwe toltarief, dat zoowel den verbruikers als den voortbrengers ten goede zal komen. Hij haalt daarbij Amerika en Duitschland tot voorbeeld aan. Hij hoopt, dat Frankrijk zijne goede be trekkingen met andere landen zal voortzetten, want zijn eenig doel is den nationalen arbeid met gematigdheid te steunen. De gemeenteraad van Parijs heeft het dagelijksch be stuur met 41 tegen 11 stemmen uitgenoodigd het standbeeld voor Marat, dat op last der regeering uit het park van Montsonris verwijderd was, daar weer te plaatsen. Prins Jeróme Napoleon is weder ingestortzijn toe stand is hoogst bedenkelijk. De Kamer heeft de uit 33 leden bestaande begroo tingscommissie gekozen. Elf leden hadden reeds in de vorige commissie zitting. De heer Casimir Périer wordt vermoedelijk de voorzitter. Den 8 zou het verbod van het wedden bij gelegenheid van de wedrennen te Auteuil voor het eerst toegepast worden. Met het oog op ongeregeldheden waren uitge breide voorzorgsmaatregelen genomen. Behalve de gewone politie waren nog twee escadrons der republikeinsche garde te paard en twee compagnieën derzelfde garde te voet op het terrein aanwezig. De toegang werd bewaakt door 200 infanteristen, terwijl in de kazernes in de na bijheid nog cavalerie gereed werd gehouden. En door het regenachtige weder èn door het terugtrekken van vele eigenaars van paarden waren zeer weinig menschen aanwezig. Slechts drie paarden liepen. Er werd niet gewed en alles liep kalm af. Gewoonlijk zijn 35000 be zoekers en 150 rijtuigen aanwezigthans waren er 4000 personen en 8 rijtuigen. Den 8 is te Rouaan en te Perpignan de republikein sche candidaat tot lid der Kamer gekozen Sennat. Na eene beraadslaging gedurende verscheidene dagen over het regeeringsbeleid in A lgerië, is met goed vinden van de regeering eene door den heer Bérenger ingediende motie aangenomen stekkende tot benoeming eener commissie van onderzoek van 18 leden die zoo noodig voorstellen zal indienen tot wijziging der verschillende takken van bestuur. Hamer. De minister van binnenl. zaken Constans antwoordde den 5 aan den afgevaardigde Ferroulvan de werkmanspartij, die zich beklaagde, dat de plakkaten betreffende de voorgenomen manifestatie van 1 Mei te Rijsel en Roubaix afgescheurd waren dat hij zich om dergelijke plakkaten in het minst niet bekreunde, daar zij even weinig te beduiden hadden als de geheele ma nifestatie. Op de vraag van dien afgevaardigde, waarom dan ter wille van die manifestatie ten vorigen jare 50000 man opgeroepen waren hernam hij dat zulks gelijk men zeer goed wist, onnoodig was geweest maar de plicht der regeering bracht mede zich op alle mogelijk heden voor te bereiden. Met 284 tegen 250 stemmen werd in die zitting be sloten het voorstel van den heer Méline tot het verleeuon van ontheffing van een deel der grondlasten ter wille van in den afgeloopen winter door graanbouwers geleden schade dadelijk te behandelen. De heer Méline verklaarde zich met de voorstellen der commissie te vereenigen in zoo verre het strekte om ook andere dan graanbouwers te hulp te komen. Hij wilde echter ontheffing verleenen voor 6 millioenin plaats van 3 millioenzooals de commissie en met haar de minister van financiën wonschte Met 267 tegen 250 stemmen werd zij op 3 millioen be paald. Een voorstel om belastingontheffing te verleenen aan de werklieden in de steden, die minder dan 200 fres. huur betaalden, werd mede in overweging genomen. De begrootingscommissie heeft zich tegen dat voorstel ver klaard. RUMEAIB. Het nieuwe ministerie trad den 5 in de Kamer op met eene verklaringwaarin o. a. voor kwam dat hetwat de buitenlandsche staatkunde be treft de tot dusver aangenomen gedragslijn zou volgen. a eene levenige beraadslaging werd eene motie van wantrouwen in het nieuwe ministerie aangenomen met 77 tegen 69 stemmen terwijl 7 leden zich van stem ming onthielden. Generaal Floresco, de voorzitter van het ministerie verklaarde daarop dat hij den Koning van dat besluit kennis zou geven. De Kamers werden tot den 13 verdaagd. De koning heeft ze ontbonden: de verkiezingen zullen in April gehouden worden. SPAA JE. De regeering zal 6870 manschappen naar Cuba zenden, ten einde de strijdkrachten op dat eiland te versterken. KWITSEREiAAD. Het ontwerp der herziene grond wet in het kanton Tessino is met eene meerderheid van 350 stemmen aangenomen. VEREEVTChUE STATEST. In de Sun worden officieele stukken medegt-deeld waarin men de lezing vindt, door de regeering van Chili gegeven van de laatste gebeurtenissen in dat rijk. Volgens die berichten vonden de opstandelingen geen steun in het land en hadden zij geld noch troepen. Iquique was door de regeeringstroepen alleen ontruimd ter voorkoming van een bombardement van de stad. De Senaat heeft geweigerd de besluiten der conferentie te Brussel tot bestrijding van den Afrikaanschen slaven handel te bekrachtigen. De uitslag der verkiezingen in Canada isdat de con servatieve regeering in het Parlement eene meerderheid behoudt van 33 stemmen. Die meerderheid is de kleinste helft van de tegenwoordige. Den 5 is de City of Richmond van de Nieuw-York- Hartlepool-lijn kort voor het verlaten van het dok te Nieuw-York in brand geraakt. Verscheidene zeelieden lagen te kooi; twee hunner kwamen in de vlammen om en twee werden gekwetst. De schade aan schip en lading wordt op 500.000 begroot. ZUID-AJHERIKA. Te Buenos-Ayres blijft geld- crisis heerschen Den 6 en 7 waren krachtens regeerings- besluit de banken de tolkantoren en de beurs gesloten. Op eene vergadering van kooplieden en bankiers werd verklaard dat de provinciale en nationale banken gered zouden zijn, zoo het publiek eene uit te schrijven volksleening volteekeude. Anders zou de regeering ge noodzaakt zijn, maatregelen te nomen welke het publiek groote schade veroorzaken, maar de banken redden zouden. De vergadering eindigde met de benoeming eener com missie welke met de regeering in overleg zou treden. Vele bankiers hadden inmiddels aan de regeering reeds geldelijke hulp toegezegd. De regeering heeft later besloten tot het sluiten eener 6 pet. nationale leening, groot 100.000.000 piasters, tegen den koers van 75 pet. Zij vaardigde een besluit uit, waarbij bepaald wordt, dat de betalingen geschorst zullen worden op de drie dagen, gedurende welke de in schrijving voor de nieuwe leening zal worden opengesteld. Blijkens een te Nieuw-York uit Iquique ontvangen tele gram hebben de troepen van het chileensche congres het leger van president Balmaseda bij Pasa Almonte, niet ver van Iquiquegeslagen. De geheele provincie Tarapaca staat nu onder bestuur van het congres. Te Iquique is de rust hersteld. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Den 3 waren bij de hervatting der werkzaamheden sedert de laatste bijeenkomst o. a. ingekomen 147 adressen over het wetsontwerp betrekkelijk don suikeraccijns; 14 waarin aangedrongen wordt op het ver binden der eilanden Schouwen en Duive- land met den vasten wal door middel van een stoomtram of lokaalspoorweg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2