Stadsberichten. Veiling van vaste goederen. 123 adressen van instemming met het verzoekschrift van de heeren mr. de Kanter c. s. over de herziening der jachtwet en nog 9 zelfstandige adressen. De voorzitter benoemde den 5 tot leden der commis sie voor de verzoekschriften de heeren Smeengevan Velzen, Geertsema, Bevers en van de Velde. Het wetsont werp tot goedkeuring van de wijziging van art. 4 van het handelsverdrag met Engeland, in verband met mogelijke wijziging van den grondslag van het tarief van in- en uitvoer, werd met algemeene stemmen goedgekeurd. Het wetsontwerp tot goedkeuring der verklaring met Duitschland nopens de te nemen maatregelen tegen den zoogenaamden handel in vrouwen en meisjes werd na korte bespreking met 68 tegen 7 stemmen van de hee ren van der Peltz, Gleichmande Beaufort, van Houten, Zijlker, Dijkmeester en Hintzen aangenomen. Daarna kwam het wetsontwerp betreffende den suiker accijns tijdelijke aanwijziging van een minimum van jaarlijksche opbrengst met omslag zoo noodig van het ontbrekonde over de fabrikanten, in behandeling. De heer Levijssohn Norman bestreed dit ontwerp, waar van de verwerping ten gevolge zal hebben, dat het entro- pötstelseldoor den minister van financiën zeiven ook vroeger voorgestaaningevoerd zou worden daar dit stelsel het eenig mogelijko was. Bij aanneming van dat stel sel zou men ook meer vrijheid krijgen in de keus van den bietbonw. De heer van Nunen bestreed uitvoerig dit ontwerp. Door deze wet zou de beetwortelsuiker industrie nagenoeg onmogelijk worden. De belangen der schatkist moeten behartigd worden en daartoe zou ook hij trachten mede te werken maar de opbrengst van den accijns moet verzekerd worden met zoo weinig mo gelijk fiscaliteit en belemmering van de industrie en den landbouw. Met miskenning van de belangen van den laatste zal in 's ministers stelsel de premie uitsluitend terecht komen in handen der eigenaren van de 30 fa brieken. Wij moeten dus trachten de regeliug aanneme lijker te maken zoowel voor den landbouw en de cul tuur, als voor de schatkist. Het denkbeeld van den heer Levijssohn entrepot of exercice is hier nooit goed gekeurd en do bezwaren daartegea zijn dan ook vroeger zóó duidelijk uiteengezet dat men daarover niet veel meer behoeft te zeggen. De heer De Kam bestreed mede het wetsontwerp in het belang van den landbouw. Den 6 werd het verdedigd door de heereu Mees en Gleichman terwijl de heer Rutgers van Rozenburg, niet de minste waarde hechtende aan de veie in don laatsten tijd ingediende adressenwelke hij naar de snippertnand verwijst, en van oordeel, dat aan weerskanten overdrijving heerscht, zijne stem nog voorbehield en de heeren Dijckmeester en Glinderman bezwaren tegen art. 2 opperden. Eerstgenoemde verdedigde de ingediende adressen, voor zoover zij afkomstig waren van achtens waardige instellingen en mannen als bijv. het lid der Eerste Kamer Bultman. De heer Clercx bestreed het ontwerpdat volgens hem verworpen moest worden werden de intedienen amendementen niet aangenomen. De minister van financiën verdedigde het ontwerp, dat mede in bescherming werd genomen door den heer van Kerkwijk. De minister achtte invoering van het stelsel van entrepöt of excercice, dat de regeering in beginsel toe gedaan was, voor het oogenblik te bezwarend, vooral om dat het niet populair is De adressen dragen geen blijk van voldoend inzicht en doen denken aan een opgezweepte boel. Hij zette dit breedvoerig uiteen en betoogde te vens, dat het niet aanging slechts oen klein gedeelte van den landbouw de winsten in den schoot te werpendie het algemeen ten goede moeten komen. De heer van K e r k w ij k achtte het onverantwoordelijk den laudbouw bloot te stellen aan den schok eener belangrijke inkrim ping van productie door van 51 op 29 millioen de accijnsvrije overponden te verminderen. Brengt men het eijfer op 45 millioen, dan erlangt men een geleidelijken ovex'gang en dat kon men geene bescherming noemen. Na sluiting der algemeene beraadslaging kwam art 1 bepalendedat over 18911892 en 1893 een aanslag van do fabrikanten zal worden geheven naar verhouding van het cijfer, dat de accijns minder dan 81/2 millioen zal opbrengen, in behandeling. De heeren van Nunen, van Kerkwijk, Ree kers, D ij c k meester, Goekoop, Borret en Z ij p hebben een amendement voorgesteld strekkeude om bedoelden termijn te bepalen op 1892, 1893 en 1894. De heer Gleichman verklaarde namens de com missie van rapporteurs, dat deze de billijkheid van het amendement erkende en de aanneming er van aanraadde. Daarna werd de zitting verdaagd tot den 10. Door de rijp van voor een veertien dagen zijn te Amsterdam 500 lijnen van de telefoongeleiding ver stoord geworden. Men schrijft ons uit Koedijk: Den 8 gaf alhier de mannenzangvereoniging hare tweede uitvoering in dezen winter Hot niet zeer talrijke pu bliek, bestaande uit de gewone bezoekers, gaf bij voort during zijne tevredenheid te kennen. Al lokte geen bal tot blijven toch bleven nog velen «een uurtje" bijeen. Op denzelfden avond tegen middernacht drukten eenige jongelieden gelijk de bruidegom zijne bruid een blaas instrument in du armen, om het na een bewonderend aan staren een eersten kus op den mond ik bedoel op het mondstuk te drukken en het eerste lieflijke ge luid op te vangen. Men moet n. 1. weten dat Koedijk een fanfare-club rijker is geworden, onder directie van den heer Bijlhouwer. Aanstaande jubilarissen kunnen den feestwijn al vast wel gereed zet*en, want op serenades kunnen zij stellig rekenen. De fakkels kunnen bij die gelegenheden den dienst van straatlantaarns doen. Waar zooveel wereldsch muziekgenot verschaft wordt of zal wor den meende het kerkbestuur met hare stichtelijke mu ziek niet achterlijk te moeten blijven. Wel bezat de herv. gemeente een serafiue orgelmaar dit gedroeg zich als een oude jongejuffrouw die spoedig ontstemd is en gilt als het onnoodig is. Genoemd bestuur is er in geslaagd zich van een nieuw nu heusch kerkorgel te verzekeren naar men zegt een geschenk van de fa milie des vorigen schenkers. Nog is het muzieknieuws niet uitgeput. Den 10 wordt eene zangklasse geopend voor jongens en meisjes van 9 tot 16 jaar onder leiding van don heer v. d. Oord. Den 14 kunnen kinderen van de leden onvermogenden en minvermogenden 25 ct. eene uitvoering van het mannenkoor bijwonen. Uwe Redactie zou hier een arbeidsveld vinden voor een Dan. de Lange. Uitgenoodigd door de «Vrijzinnige Kiesvereeniging" te Alkmaar trad den 8 de heer V. fterritsen lid van den gemeenteraad te Amsterdam in het lokaal van den heer Kos te Scliagen als spreker op met het onderwerpWat is de reden dat geen hervormingen worden ingevoerd De zaal was vrij goed bezet. De rede was eigenlijk niet anders dan eene opsomming van alles wat op verbetering wachtsociale wetgeving leer plicht defensie belastingstelsel accijnzen mutatie rechten jachtwet, notariaat, enz enz. Bij elk aange roerd onderwerp stond spreker slechts even stil om het een en ander toe te lichten en de gebreken aan te wij zen. Na dit alles noemde hij de redenen waarom z. i. geen hervormingen werden ingevoerd. Hij beschouwde als de hoofdreden, dat onze volksvertegenwoordigiugnietdeugt, waarin alleen zij zitting hebben die niet zóó groote behoefte aan verbetering gevoelen en kennen als het volk zelf. Sproker wilde daarom in den volsten zin van het woord de vertrouwden van het volk als ver tegenwoordigers zien en was dus voor algemeen stem recht voorloopig in zoo verre als de tegenwoordige grondwet dat toelaat. Na het eindigen dezer rede werd eene kleine pauze gehouden, waarna de heer Gerritsen nogmaals optrad en het programma der radicalen voorlas en ophelderde terwijl hij tevens het programma der «Liberale Unie" aanhaalde en er op weeshoe daarin z. i. door de liberalen een slag om den arm wordt gehouden, door in dat programma niet helder en duidelijk te zeggen wat zij eigenlijk willen Nummer één van het programma der radicalen is natuurlijk algemeen stemrecht. Van de gelegenheid tot debat werd alleen door den heer van Kluyve gebruik gemaaktdie eene lans brak voor do liberale partij en zeide het te betreuren dat de radicalen zich hadden afgescheiden. Voorts ver klaarde hij zich tegen algemeen stemrecht, omdat het volk te onkundig is en de deur opengezet wordt voor groote omkooperij. Ook noemde hij het eene onmoge lijkheid, alles in korten tijd te verbeteren wat de heer Gerritsen had opgesomd. Daarvoor was wel een 50 jaar noodig, meende spreker Als de liberalen in de volgende vier jaren, zoo zij aan de regeering komen, een viertal wetten o. a. leerplicht tot stand konden brengenzou dit al veel gedaan zijn. De heer Gerritsen, den heer van Kluyve beantwoor dende zeide volstrekt niet te vreezen voor omkooperij en hield er zich van overtuigd, dat het volk wel zooveel gezond verstand heeftdat het weet in wie het zijn vertrouwen kan stellen en wie zijne belangen zal be hartigen. Om dit te weten en dat is voor het volk voldoende heeft men toch waarlijk de geheele inrichting van den staat niet te kennen. Wat betreft den tijd noodig voor het verbeteren van wat opgenoemd was meende de heer Gerritsen te mogen zeggendat dit bij ernstig willen best in 4 jaren kon gedaan worden. Maar de liberale partij, zeide spreker, kan niets belo ven omdat ze niets kan doen. Er zijn veel te veel conservatieve elementen in die partij zoodat een scherp geformuleerd programma door haar onmogelijk kan ge geven wordenvelen zouden dan de vaan verlaten en dat wil men juist voorkomen. De radicale partij scheidt zich af, omdat ze weet wat ze wil en dus strijden kan voor juist bepaalde zaken. Niemand meer het woord verlangende werd de ver gadering onder dankzegging aan de heeren Gerritsen en van Kluijve door den voorzitter gesloten. Bij kon. besluit van den 25 is benoemd tot com mandeur der orde van den Nederl. Leeuw de heer E. A. von Kries kapitein-luitenant ter zee (Corvetten-Ca- pitfin) bij de duitsche marine. Den 4 dos avonds is P. O die te 9 uren des avonds de herberg te Binnen wijzend verliet, om naar zijne wo ning te Westwoud te gaan bij de spoorbrug in het water geraakt en verdronken. Den 5 keerden de heeren H'. en B. van Sfoog- karspel uit Westwoud in een rijtuig huiswaarts. Zij reden tegen een boom en vielen beiden uit de kar, waar door B. in het water geraakte. Het paard we,rd gegrepen op den hoek van Westwoud en teruggebracht naar de plaats, waar het ongeluk gebeurd was. H. stapte weer in het rijtuig, vermeenende, dat B. per tram naar huis was gegaan. Den volgenden ochtend werd zijn lijk gevonden. Do gemeenteraad van Kokhuizen heeft den 5 besloten de gemeente-reiniging niet in eigen beheer te doen uitvoeren maar bij verpachting. Den 6 had in het lokaal van den heer Kos te üchagen de jaarlijksche volksvoordracht plaats, uit gaande van het aldaar gevestigde departement der Maat schappij tot Nut van het Algemeen. De heer van Wijk van Anna-Paulownatrad met een drietal stukjes als spreker op en had blijkbaar veel succesvooral met «De nieuwe lijn op de Veluwe". De «Harmoniekapel" en «Lycurgus" zorgden op flinke wijze voor aangename af wisseling zoodat het talrijke publiek dankbaar en vol daan in prettige stemming, huiswaarts keerde. De commissie voor de legerwet is den 7 bijeengekomen. De stoombootveerdienst Enkliulzen-Stavoren zou den 10 volledig hervat worden. Mej. C. Cöllen onderwijzeres te St. Pankras staat No. 1 op de voordracht voor onderwijzeres aan de school No. 62 te Amsterdam. De heer M. Smink Jr., hoofd der christelijke school te Wormerveer, is benoemd tot hoofd der school met den bijbel te Almkerk a/d Nieuwendijk. De Koningin-Regentes heeft 100 geschonken aan het dames-comité voor de oprichting eener kookschool te Haarlem. Op Texel is roodvonk uitgebroken één lijder is bezweken. Bij do Rijkspostspaarbank is in Januari ingelegd 1.282.485.19'/2, terugbetaald 949.115.30 zoodat het gezamenlijk tegoed op 31 Januari bedroeg 21.583.870.55 In den loop der maand werden 6061 nieuwe boekjes af gegeven, 1620 geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand er 286.311 in omloop waren. Te Breda zijn van de 40 voor de fraaie handwerken opgekomen candidaten 27 geslaagd: van de 129 voor de nuttige handwerken 93. Tot onderwijzeres aan de Noordorschool te Wor merveer is benoemd mej. K. J. van der Wonde te Enschedé Ds. P. van Son te Amsterdam heeft voor het beroep naar de ned. geref. gemeente (doleerende) te Haarlem bedankt. Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Egmond aan JBee is benoemd mej G. Pool te Tiel. In eene vergadering, den 6 bij den kastelein Jb. Spil gehouden werd besloten eene kaasfabriek op te richten te Broekhorn, gem. Heerhugowaard. Voorloopig wer den 100 aandeelen geplaatst. Eene commissie, bestaande uit de heeren C. Swager, Jb. Gootjes en D. de Boer zal na een bezoek aan reeds bestaande kaasfabrieken nadere plannen, bestekken en teekeningen in eene vol gende vergadering overleggen. Bij eene stemming, den 8 door de stemgerechtigde leden van de ned. herv. gemeente te Krommenie ge houden over de vraag of in de volgende 10 jaren een predikant zal beroepen worden door den kerkeraad of wel door een kiescollegiezijn 34 stemmen uitgebracht, waarvan 10 vóór den kerkeraad en 24 voor een kies collegie, zoodat het laatste lichaam een beroep doet. Bij kon. besluit van den 2 is: 1°. de vice-admiraal P. ten Bosch eervol ontheven van de betrekking van commandant der zeemacht en chef van het departement der marine iu Nederl. Iudië, onder dankbetuiging voor zijne daarin bewezen diensten en zulks met den dag waarop hij dat bevel aan zijn opvolger zal overdragen en 2°. aan den schout bij nacht jhr. J. A. Roëlladju dant van wijlen Zijne Majesteit den Koning, opgedragen de waarneming der betrekking van commandant der zeemacht en chef van het departement der marine in Nederl. Tndië, met den dag waarop hij dat bevel van den vice-admiraal ten Bosch zal overnemen. De gemeenteraad van Zutfen heeft den 2 besloten de inning der bruggelden op de IJselbrug thans ver pacht voor 3350 per jaar, niet meer te verpachten en te zijner tijd te besluiten over het al of niet behouden dier belasting. Den 3 des avonds ongeveer half negen is te Ingen in de Neder-Betuwe een zware donderslag gehoord na dien slag sneeuwde het eenige minuten mot groote vlokken. Den 3 des avonds is een machinist der Staats spoorwegen te Groningen bij het oversteken der rails door een rangeerenden trein gegrepen, tengevolge waarvan hij onder de locomotief geraakte. Hij werd dood weg gehaald. Den 4 des avonds half tien is te Rotterdam een houten gebouw, naast de Place des Pays-Bas, directeur Carl Pflaging, tijdons het houden eener bijeenkomst van het Leger des Heils, in welk gebouw mede tal van coulissen en andere zaken geborgen waren, brand ontstaan, die zoo snel toenam, dat kort daarna het gebouw tot den grond toe afgebrand was. De hitte was zoo hevig, dat geen ruit van de in den omtrek gelegen huizen heel is ge bleven. De in de Place des Pays-Bas tijdens den brand gegeven voorstelling liep zeer geregeld afop kalme wijze verlie en de bezoekers, na met het ontstaan van den brand in kennis te zijn gesteld, het lokaal. De gemeentoraad van Leiden heeft den 5 mot alge meene stemmen besloten, de instelling tot opleiding van Oost-Indische ambtenaren op te heffen. Bij kon. besluit van den 5 is de heer dr. A. Bre- dius, directeur van het koninklijk kabinet van schilderijen te 's-Gravenhage, benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw. Bij twee kon. besluiten van 25 Februari is tot 1 Mbi geschorst het besluit van burg. en weth. a. van Hoogeveen, d.d. 24 Juli 1890, waarbij aan J. Kip Azn. vergunning is verleend tot oprichting van eene scheeps timmerwerf voor den bouw van ijzeren schepen; b. van Groningen d.d. 14 Juli 1890, waarbij zijn gewijzigd de voorwaarden eener aan E. Noack verleende vergunning tot het oprichten eener stoommachine. Deu 3 zijn twee broeders, 10 en 12 jaren oud, te Lem mer schuitje varende op eene aan de kust drijvende ijsschots, door het afdrijven van de schots naar zee gedreven en vermoedelijk omgekomen. De ouders wisten niet beter, of zij waren naar school gegaan. Den 15 zal het 25 jaren geleden zijn dat de brigadier-majoor der rijksveld wacht C. Kloet, alhier, in rijksdienst trad. Daarvan was hij ruim 6 jaren als brigade-kommandant der rijksveld wacht te Alkmaar ge plaatst. De kiezerslijsten zijn heden door burgemeester en wethouders vastgesteld tot een getal van 1338 kiezers voor leden der 2e Kamer tegenover 1346 in 1890; 1334 kiezers voor leden der Prov. Staten, tegen over 1344 in 1890 1325 kiezers voor leden van den Raad, tegenover 1343 in 1890. 9 Maart 1891. door den Notaris J. VAN LEEUWEN. Gemeente Akersloot. De Plaats, boet, erf en tuin op 3000, Overtuin, 00.07.50 500, Kossenweid, 00.60.90 920, Molenweid, 1.26.60, 2020, Varkensweid, 1.1170 1660, groote Weid, 6.50.70 9625, Het lage stuk, 1.51.20 25*25, Marktveld, 1.99.60 3*250, De Krocht, 3.72.20 2850, vier Morgen, 4.02.80 6*250, duizend Roê, 2.04.70 3*210, Haverbaudjes, 00.30.20 215, Het Bouwland, 00 99.00 830, Limmerstukje, 1.09.20 1325, Woonhuis nabij het Schouw 1200, Tuintje, 00.03 30 110,— Gemeente Heiloo. Het Weiland, 03.76.00 op 3670, Gemeente Velsen. Het Grasland. 00.54.90 op 500, 00.53.70 700,— Afslag Maandag 16 Maart, voorin. 11 ufon, in het koffiehuis van C. Kramer, Waagplein, Alkmaar. B U R G E R L IJ K E STAND. ONDERTROUWD. 5 Mrt. Nanning 'femme en Antje Olij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3