De Noordelijke Hypotheekbank, Boeü Hems. Coster Zoon Stoombootdienst Eikel-C&eao New-York. P. I. Dips I Co., KïCS; Paaschtentoonstelling 336e Staatsloterij. Te koop gevraagd: 27 Hoolrijs Francs 100.000, „Rooske ÏOeeve" a f ©,25. JJi-imehaelis* gevestigd te ZORGYLIED, gemeente DIETER, Advertentiën. Openbare Verkooping TEKSTBOEKJES Hervatting van den dienst op VRIJ DAG13 Maart 1891 van Meppel en Zwolle. Besteldienst J. POT, UFordt gevraagd, IEDER, JACOB S TANDPOEDER. NA S M Neder landsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam KORTSTE en GOEDKOOPSTE OVEXtTOOTT. Koog* aan de Zaan A I'd. Alkmaar, H. Mij. v. Lw. ALSMAAK, op VRIJDAG, 2D Maart 1891. IS. Siebert Coster. Wed. A. ?SMS ZOON. Collecteurs der Staatsloterij, Trekking 14 Maart e.k., (a.s. Zaterdag). 2509, 1000, 2 a 500 Francs, H 3 m A L K M A A R. van ALKMAAR-MEPPEL- ZWOLLE - KAMPEN - ASSEN-GrRONINGEN-VEENÜAM- STEENWIJK enz. Vertrek van Zwolle van de Veemarkt, 's middags 12 uur. Nadere informatiën bij den Agent Wit; zijn wil, de Echt© Eikel-Cuca© te ontvangen, tesamenge- steld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder Jen naam des uitvinders Dr. Michaelis, vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde établissement van Gebrg: Stollwerck te Keulen, ciscsie: in vierkante bussen. Deze Eikel-Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik, (een A 2 theelepels van 'f poeder voor een kop Chocolade). Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met •water te gebruiken. Verkrijgbaar bij de voornaamste H. H. Apo thekers enz. Priis A 7* Ko- r J 1.80, c. Ü.90, Generaal vertegenwoordiger voor JêLüs Mattenklodt, Amsterdam, Kalvsrstra&t proefkusjes c. 0.35 Nederland 01 2 !o GETROUWD. 8 Mrt. Pieter Smit en Antje de Jongh. Klaas Tjoer- tes, wednr. van Jansje Molles, en Neeltje Jonge- jans, wed. van Jacob Slooten. GEBOREN. 5 Mrt. Johannes Hermanns, Z. van Johannes Hermanus Muhren en Engelina Maria Ida Cortie. 6 AlidaD. van Arie van Wieringen en Anna Yeenis. 7 Willem, Z. van Michiel Holman en Aaltje Beute. 8 f Cornelia, D. van Jan Dijkman en Maria Johanna Jansen. Wilhelmina JohannaD. van Anto- nins van der Linden en Wilhelmina Kleverlaan. 9 Dirk f Z. van Jan Koeman en Maria Volger Agatha, D. van Cornelis van den Borg en Engel- tjen Woning. OVERLEDEN. 9 Jan. Jacob Simon Z. van wijlen Willem Gjjsbertus Lemmers en Marretje Kopjes, 23 j., overleden aan boord van de j> Palme", op reis van Pensa- cola, naar Brahe, op 44° 51' n. b. en 32° 38' w. 1. 7 Mrt. Cornelis Sijbrandus, Z. van Gerardus Simon Amoureus en Geertiuida Elisabeth Siezen9 w. 9 Pieter Dorreman, 84 j. en 6 m. pCt. 9 Mrt. 10 Mrt. 34 A M SÏKKBA Hl. Nederland Cert. JN. W. Schuld dito dito dito dito dito, Oblig3$ Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oot. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/84 3 Rusland, Ob.H. en C 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersehe Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4J dito, 1875 gecons. 50-100 Apr -Oct. 4J dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2eser. 1 Jan. lAp.l JulilOot. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni Deo6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leeuing.4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. DenC Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, übligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Peru, aandeel en6 Venezuela, Obligation 18814 Nederland, Cult. Maat.sch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen. dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp Obligation f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spvv4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-ltal. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh.-Aand5 dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, llypoth. Obligation4 id3 Baltische Spoorw Aand 3 Morsehansk-Sysran Aand Orel .-Vitebsk. Obl5 i'oti-Tiüis Oblig. f 1000 5 Transeaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand 100 1000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch—-Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasliv Cert v Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn ex 2e. Ilyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-Vork. Ene West,. Sp. Aand..., dito Wabasli St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongariie, Theif-s Loten 4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 1860. 5 dito, dito lb64 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening D64 Loten5 dito, dito 1 >66 Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal, le. Ned. Tr Gnudni. Mij. Aand. 94 .j 100| 100 f, 89j 79f 80j 80Ar 79g 56| lOlrs 72 101; lOOrs 944 93f 94j lOlrs 1024 72 4 81| 884 194 97 -h 904 584 54 47xk 55| II 574 102 984 344' 894 92tb 54ïb 584 135 124| 994 804 6544 934 1024 804 82-Bi 92'A 12-re 274 184 99 704 III 74| 184 17 112 1134 1144 120 1574 1314 168 1614 18x4 36 79fj 94xk 10044 100x4 891 804 80| 804 79j 564 724 101» 94-4 94x4 101| 1024 814 884 194 46| 554 574 98 90 54| 58 135J 124| 994 80f 65f 914 102xs 80fb 8344 92-4 1:1 A 274 16f 714 Hf 74ï 111* 184 35 Alkmaar 6 Maart. Op de graanmarkt werden aangevoerd 1979 mudden Tarwe f 7,75 a 9,—, Rogge f 6,40 a 6,70 gerst 4,50 a 5,— id. chev. f 6,— a 6,25 Haver f 3,50 a 4,20, paarden boonen 6,30 a 6,72,>/2 brnine dito f 15,— a 16,— citroen dito f 17,50 a duiven dito 6,95 a 7 witte dito 18, rood mosterdzaad f 14,75 a 15,50, karwei- zaad 1' 9,70 Erwten groene f 9 a 20 grauwe f 14, a 20, witte f 13. ALKMAAR 9 Mrt Aangevoerd 77 vette kalveren f40 a 106 per kilo f 0.85 a 0,95 120 nucht. dito f 5 a 20 2 mageie schapen f 10 a 12, 136 vette varkens f 0,36 a 0,48 per pond, 34 magere dito f 14 a 19. AMSTERDAM. Aardappelen-bericht onveranderd. 9 Mrt. Petroleum iets vaster. Prijzen onveranderd. Raapkoeken f 54 a 80, lijnkoeken f 8 a 12, 9 Mrt. Aangevoerd 496 Runderen fO,58aO,76 p. P. voor vettef 140 a 240 voor melk- en kalf koeien 07 nucht kalveren f 6 a 10, 417 vette varkens f 0,38 a 0,42 p. P HAARLEM 9 Mrt. Witte tarwe 9,— a 6,75, Rogge f 6,50 a 6,25, Haver f4,- a 3,90, Gerst f 6,60 a 6,25, Paardenboonen f 6,25, Groene Erwten f 10. SCHIEDAM 9 Mrt Moutwijn t 10, Jenever f 14. PKB 'I ELKtiBAAF. Pl'RMEREND 10 Mrt. Aangevoerd 2 paarden, 105 melk- en vette koeien de eerste matig prijshoudend de laatste stug 50 vette kalveren f 0,80 a I per K.G., handel ving426 nucht dito f 4 a 15, handel matig. 744 Schapen en lammeren lage prijs, vette sehaapen niet aangevoerd. 68 Vette varkens f 0.36 a 0.48 per P.handel vlug 207 biggen f 5 a 9 handel stug kipeieren f 3,50 a 4,—, eenden dito f 3,25 per 100, 966 P. boter f 1,15 a 1,20 per P. Kleine kaas f 34,50, aangevoerd 29 stapels. sluit 1ste Hypotliehen op nader overeen te komen voorwaarden en geeft 4 pets. en 3'/a pets. Pand brieven uit die bij uitloting tegen nieuwe te verwisselen zijn. Inlichtingen geven de Directie en de Heeren AgentenC. HULSTNotaris te Hoorn en CLAUDE H. DE BOER, Candidaat-Notaris, Alkmaar LONDEN 9 Mrt. 1500 runderen 2.10-4.10, 11000 scha pen en lammeren 4.4-6, 10 kalveren 3.8-6.170 varkens 2.8-3.8. Heden overleed, zacht en kalm, onze vader, behuwd- en grootvader, de heer WILLEM BLOM, in den ouderdom van 81 jaar en 6 maanden. Schoorl, Uit aller naam, 3 Maart 1891. J. DUIN Dz. Heden overleed onze lieveling, in den ouderdom van slechts 9 weken. Alkmaar, G. S. AMOUREUS 7 Maart 1891. G. E. AMOUREUS—Siezen. Heden overleedin den ouderdom van 84 jaar en bijna 7 maanden, onze geliefde vader, behuwd- en groot vader PIETER DORREMAN. Alkmaar, Uit aller naam, 9 Maart 1891. W. G. DORREMAN. te Uitgeest in het logement »de Ooievaar", op Woens dag 18 Maart 1891 's morgens 11 uur, ten overstaan van den Notaris B. WIEL AND LOS, van ,-söms* 1. Vijf Woningen, onder één dak drie Schuren en Loodsje met Kir venaan het Nienwland en den Hollandschen Tuin, kad. sectie B, Nr. 1277. 2. Drie Woningen, onder één -dak, en Erf, aan het Nienwland, kad. sectie B, Nr. 809. 3. Een Woonhuis en Klrf, aldaar, kad. sectie B. Nr. 808. en 4. Een Woonhuis en Schuur met Klrf, aldaar, kad. sectie B, Nrs. 1361. Alles te Uitgeest en toebehoorende aan de wed. A, RIJS, aldaar. Inlichtingen geven de eigenaresse en voornoemde Notaris te Uitgeest. ALKMAAR. een BOERENKNECHTP. G., die goed ban melken, om terstond in dienst te treden, bjj P. MAATS, te Bar singer horn. die gesteld is op fraaie witte tanden, gebrnike Verkrijgbaar to Alkmaar bjj B Pekelharing, Hekelstraat, L. P. S. W jj n k a m p, Ritsevoort, a 10, 20, 25 en 40 ets. Eu gros bjj JACOB Co., Amsterdam. Men vervoege zich aan de Kantoren der N. A. S. M. te Rotterdam of to Amsterdam en bij de Agenten of bjj Inspecteur: J. E. KROES te Groningen E. BOLS1ITS te Oisterwijh. lndlceeren op verlangen Stoommachines. Indiceeren is wenscheljjk 1°. indien men het arbeids- verbruik van werktuigen wil bepalen, als b.v. bjj uit breiding 2° als men een grootere machine wil plaatsen of de bestaande wil componnden 3°. indien de stoom- verdeeling (vooral bjj compound machines) verbetering behoeft, enz., enz. TE AANGIFTEN tot en met SATERDAG, 14 MAART, aan den Secretaris (USSS**' ondergeteekende beveelt zich mtn- •ijpSfil©? zaam aan tot het maken van DAME8- en KlNDEItCOSTCMES. Bi. KOOS Ondegracht, hoek Baangracht. berichtendat de Trchhing der Eerste Klasse MAANDAG, den 1G Maart e. h., begint, enten hunnen kantore Aandeelen te bekomen zjjn. Een eenvoudig ingericht Woonhuis of sterk Pahhuis, frontbreedte ongeveer 7 meters en liefst met vrije steeg. Aanbieding met prijsopgaaf onder letter W. aan het bureau van dit blad. ETC. ETC. Heele Aandeelen f 3,511. Halve f 1,75. Met f 3,50 kan men op 14 Maart e.h. de volle frs. 100,000, met f 1,75 frs. 50.000 winnen. Verkrijgbaar bij den heer L. D. C. VAN DOBBEN,. boekhandelaar, Alkmaar. Trekkingslijsten franco en gratis. P. S. Uitbetaling der Prijzen dadelijk na ontvangst. Stoomdr. v, Herms.. Coster Zoon, Alkmaar..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4