Publieke Verkooping. De Missouri Kansas Texas it Company, teiiBolr te Heiloo. Salmiak-Pastilles Boterstraat, Mejuffrouw W. TECKER, Alkmaar, Voor de schoonmaak de grootste keuze in: Crediet-V ereeniging Boter- en Kaashandel. Tapijten en Gordijnstoflen. Firma A. KEUTER Rz., Houttilstraat, Belangrijke Opruiming J. KÏÏIJPER, Zaadmarkt C 67, Alkmaar, HENGST. WmÈm§mÊmMÈMMï LEVERWORST. WEGENS VERTIMMERING Nieuwe Vooijaars- en Zomerstoffen gevestigd te Kansas City, Uoor f 3©d te koop kerkgebouwen der BTed. Herv. Gemeente, ÜITGESTSLO. CESAR, N. 1'. St. No. 31. Uit de hand te Koop, TIS MUUR aangeboden: Publicatie. Het eenige en goedkoopste adres yoor alle tot eene complete Luiermand belioorende Artikelen voor Alkmaar en omstreken is "Veeren Bedden, Kapok Bedden, Zeegras Bedden, Beddentijken, Watten Dekens, Wollen Dekens, Fantaisie Dekens Paardenhaar Matrassen, Kapok Matrassen, Zeegras Matrassen, Stroo Matrassen, Inrichting voor het zui veren van Bedden, Dekens, enz. enz. "Verkoopt steeds solide Goederen tot lage, doch vaste prijzen 11 ÜMIL BOAS, PALING IN GELEI. bericht de ontvangst der nieuwe dessins in alle soorten TA PIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, VITRAGES, TAFELKLEEDEN enz. in de grootst mogelijke sorteering. Groote voorraad Idnoleum en Uloerzeilen. bij Xfs. MBBEEEÖOHM, Langestraat A 11, te Alkmaar. bericht aan zijne geachte begunstigers de ontvangst van voor MUS RXSnr-KLISXIDIIirG. Zich minzaam aanbevelende. aanbesteding yan eenige isr™ vernieuwingen en herstellingen aan de door verandering van woonplaats: van KRAEPELIEN IIOLM, Apothekers KSSSpllIP msm$ levert steeds met succes de solide IJZEREN WIEG op voet, gevoerd en met groen gebloemd wollen damast behana: 1 wollen, 1 watten FANTAISIE-DEKENTJE, BEDJE, KUSSENTJE, WIEGENSPREI, 1 extra mooie H00FDLUIER voor den buitengewoon lagen prijs: OO JEa^IE8 f 3LO Fabrikaat N0ACK. SARDINES, MACARONI, PARMESAN. De Notaris DUKER, govestigd te op Donderdag 2 Zuidscharwonde, 13 voornemens, op Donderdag 2 April 1891, des avonds 6 nur, in de herberg »de witte Zwaan", te B r 0 e k op Langedijk, ten verzoeke van den eigenaar JAN TIMMERMAN, publiek teverkoopen: Een Woonhuis, Boet en Erf, aan de westzijde van den Straatweg te Broek op Langedijk, benevens Akkers Bouwland, aldaar en onder de gemeenten Sint Pan 0 ras en Znidsehar wonde. Breeder bij biljetten omschreven. Maatschappelijk kapitaal Doll. 5.000.000, waarvan volgestort l.OOO.OOO,— Reservefonds op 31 Januari 1891 j> 87.395,28, stelt, door tusschenkomst harer Generaal-Agentin voor Heeren Makelaars en Commissionnairs in Effecten 5°/0 Pandbrieven verkrijgbaar in stukken van f 250,—f 500,f 1250,f 2500,-, voorzien van halfjaarlijksche Coupons, vervallende 1 April on 1 October betaalbaar in Ned. Ct. te Amsterdam. Bij de uitgifte dezer Pandbrieven treedt de Maatschappij tot beheer van het Administratie-Kantoor voor de Ame- kaansche Fondsen, opgericht door BROES GOSMAN, TEN HAVE VAN ESSEN en JARMAN ZONEN te Amsterdam, als Trustee op en heeft als zoodanig het onderpand, waartegen de Pandbrieven zijn uitgegeven, onder haar berusting. Volledige inlichtingen verstrekken de Generaal-Agenten voor het vasteland van Europa VOM RATH A BK GOKI.IEN, AM8TKRBAM. Mevrouw H. LAIJ te Purmerende vraagt onmiddellijk eene Tweede Meidniet beneden de 20 jaardie goed met kinderen kan omgaan en goed kan strijken en_.naaien of een Noodhulp, loon 70 a 75. eene welbeklante Vrouwenzaak, welke voor uitbrei ding vatbaar is. Fr. br. motto zaak, bij den boekh. J. VLIEGER, Halvemaansteeg 6, Amsterdam. De prijs der Schelpkalk wordt dit jaar niet verhoogd. Ofschoon de grondstoffen in prijs gestegen zijn, wil ik, wegens den grooten omzet, dien ik in dit artikel heb, niet tot verhooging overgaan. P. ME88EUAAR, Steenkooper Alkmaar. alhier Is Beschikbaar ter dekking Bekroond: 1890 11 Maart, Schagen, le Provinciale Subsidie. 1890 20 Juni, Hoorn, le Prijs. 1890 20 Augustus, Woerden, le Prijs. 1890 10 September, Dordrecht, 2e Prijs. 1891 10 Maart, Schagen, le Provinciale Subsidie. Dekgeld f IO,—bij niet drachtig zijn der Merrie 5, bij P. Ci. BOEMEL, op »de Miede" te SCHAGEN. De Verkiezing van een Heemraad en een Hoofd ingeland zal op Woensdag, den 1 April 1891, van des vóórmiddags tien tot des middags twaalf ure, in de herberg »de Rustende Jager" te Heiloo, plaats hebben. Een Woonhuis en Krf, benevens een groot Pak huis en Erf, zeer geschikt voor veestalling, en een stukje Weiland. Te bevragen bij P. HEERTJES Cz., te Schermerhorn. een extra mooi gelegen WOONHUIS aan de Kanaal kade B, 26a. Te zien en te bevragen bij den eigenaar en bewoner D. BAKKER, Alkmaar. De Commissaris des Konings in Noord holland brengt ter kennis van belanghebbendendat op 31 Maart e.k. en hoogstens de twee daaropvolgen de dagen de scheepvaart door de wipbrug No. 40 over de Nieuwe Hoornsche vaartbij de Stoom meelfa briek, te Alkmaar, zal zijn gestremd. Haarlem, 26 Maart 1891. De Commissaris des Konings voorn., S C H O R E R. «y Een algemeen als goed erkend middel bij hoest f en verkoudheid zijn de oplossende en verzachtende te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in flesehjes 20 ets, te Al km aar bij de heeren A. CONIJN Az en A H TELJER. s J- „JJ J 1 1 T TTTrm TA TT TT" VTTTTT i';iy Vy yiyi' te AMSTERDAM, (opgericht SO Maart 1853.) Maandelijksche staat op 31 December 1890. Deelneming13142000,— Stortingen der leden1765850, Reservefonds197837,81 Deposito's2137250,72| Cr edit-Saldo's van Rekening-Courant 603853,54 Loopende Credieten7702598,66 In herdisconto gegeven3174987,20 De Voorzitter van Commissarissen, De Directie, A. D. DE MAREZ OIJENS. BüCHLER. TENCKINCK. BERG. Waarvan het Agentschap te Alkmaar is ten kantore van do firma BE ÏLANGE BE MOBAA®. A N G E ST R A A T A U R M A A R. Saksische IO centBerliner- en Braunschweiger 14 ct., Trnffé 25 ct., Boterham-, Boulogne-, Cervelaat- en Ton- genworst. Fijne Metworst, gekookt en uitgesneden, 13 cent per ons. Ö8SENTONG, PRK88HOPF, ROUHAM. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8