u: Zuivelbereiding. Boter- en Kaasbereiding, New York Fabriek te Westzaan. De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, Gebroeders Serbrock C. F. ROOS Co, Branfl-lssmMaatsclaiij. BEHANGSELPAPIER Noord-Hollandsche Hypotheekbank J. C. OHMSTEDE, en Baltimore. eerste kwaliteit üngelsche Stoffen H. J. Vonk Zoon. 30 ets. per mille, ALKMAAR. LangestraatA 35. „'t Hondsbosch", D. BOSMAN ZOON, Alkmaar, te AIiHMAAR. NA S M Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam KORTSTE enOOEirKOOPSTE OVEETOÜHf. Onovertroffen Kwaliteit. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0.85 en f 0,45. Opgericht 1825. zonder vooruitbetaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbelioevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Kei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 uur), of bij het Noordhollandsch Landbouw-CredietUoordam C 13AlkmaarAgent voor Alkmaar en omstreken. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. Brakke Grond, Amsterdam, KANTOOR-PAKHUIS PaardensteegALKMAAR. STEARINE-KAARSEN Onderlinge Alkmaarsche Heden ontvangen met hoekstukken en randen, Z. HOLTSMULLER. Pm-U TT PW A Magazijn van Pianinos en All. Ad Jl XII AA, Amerikaansche Orgels. 10D. 11A€1I SOHN, te Barmen. Voorhanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. te ALKMAAR De Bank verstrekt BELD op eerste Hypotheek op voordeelige voorwaarden en geeft Pandbrieven uit van f 1000, f 500 en f 100uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. MEY'S „Stoffwasche" MEY'S „Stoffwasche" MEY'S „Stoffwasche" bevelen zich aan tot liet leveren en her stellen van POLDERGEMALEN, LAND-en BOOTMACHLNESSTOOMKETELS enz. Alle Werktuigen en Gereedschappen voor noodig in Kaasfabrieken en Boerderijen, ANTIIRACIT-NEUTJES voor alle Calorifère-, Spaar-, Vnl- en andere Kachels. ENGELSCHE en RUHRKACHELKOLEN. ENGELSCHE GASCOKES. BRUINKOOL- en IIOUTSKOOL-BRIÜUETTES. de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", Indien deze Maatschappij tot stand komt, zal slechts voor Administratiekosten worden be rekend. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van Verburen, Stemmen, Repareeren en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Kantoor: LANGESTRAATNo. 39. <57^ Gangbaarste «ipm modellen. sJ@fiz of direct bij MEY EDLICH, „Versandt-Geschaft", LEIPZIG-PLAGWITZ. worden van «le BESTE KWALITEIT steeds tegen LAGE UKIJZEN geleverd door Men vervoege zich aan de Kantoren der AT. A. S. M te Rotterdam of to Amsterdam en bij de Agenten of bij Inspecteur: J. E. KROES te Groningen E. BOLS1ÏTS te ©isterwijk. CACAO GROOTES. De Rirectie der Rotterdainsehe Hypetheekbank voor Nederland gevestigd te |lpS»^Kotferdam, geeft GELUËS onder lste hypothecair verband op Landerijen voor tien jaar vast, benevens aflosbaar In jaarlij ksche termijnen. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij bare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORaAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL, Burgemeester van Zwaagte Hoorn- G. P. NIJHOFF, Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST." IHJK MAGAZIJN IS STEEDS Ill IM VOORZIEN VAN IN DE KEURIGSTE DESSINS. Voor schatting van waarde en ver- k koop van Schilderijen Tcekenin- gen, AntiquiteitenKunstvoorwer pen enz., zich schriftelijk te wenden tot Experts en Direeteuren van Kunstveilingen. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het Ëerc-Dlploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. diverse soorten ridgens de nieuwste dessins, alsook gezondheids- en kastpapier. Mij minzaam aanbevelend, Laat, No. 102. DE DIRECTIE, H. METMAN en Mr. H. BOELMANS TER SPILL. is buitengewoon sterk, elegant, in het dragen voortreffelijk en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. wordt na het gebruik eenvoudig weggeworpen, zoodat men altijd nieuwe, uitstekend pas sende boordenmanchetten en voorhemdjes draagt. vervaardigd uit eene met linnen overtrokkene grondstof, is van echt linnen niet te ondersehelden. as w K. :7 r>35 RUGBY Jongens-kraag. jongens-kraag. p. dozijn 11. .42. GOETHE p.dozijn A.— .57. HERZOG p. duzij SCHILLER COSTALIA P- dozijn fl. - .63. p. dozijn II.—.50. Grootte P. GrootteL. p. dozijn p. dozijn 11.—.45. i fl.— .03. ALBION FRANKLIN p. dozijn 11.—.4 4. WAGNER STEPHAN p. dozijn II. -.50. p. doz.-paar 11.7 5. p. doz.-paar fl. .75. LINCOLN B p. dozijn fl. .80. Verkrijgbaar te ALKMAAR, bij de Heeren GEBRs. BERENTZEN, Honttil 31, IMHULSEN HOYER, Laat 67, GERRs. SCHENKE in Heeren Uonfectles, Mient 25, Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8