Stadsberichten. Kantongerecht te Alkmaar. Beurs- en Marktberichten. De arr. rechtbank te Haarlem heeft Jan Bak, vee handelaar te Krommenie, wegens verduistering veroor deeld tot drie jaar gevangenisstraf. Te Sfleuwe \iedorp moet voor lid van den ge meenteraad, in plaats van den heer J. Koopman, die we gens gezondheidsredenen zijn ontslag nam, herstemd wor den tnssehen de heeren P. Koopman met 84 en D. Kuilman met 71 stemmen. Te Assendelft is tot lid van den raad gekozen de heer Jan Gz. Jongejans. In de gemeente Smallingerland, provincie Friesland, wordt voor 1891 38520.821/.} aan hoofdelijken omslag geheven. De hoogst aangeslagene betaalt, naar een belast baar inkomen van 10028, eene som van 1130.31. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft de tegen den notaris Smeets te Heerlen door de arr. rechtbank te Maastricht uitgesproken afzetting veranderd in eene schor sing voor den tijd van vijf maanden. In de den 5 gehouden vergadering van den ge meenteraad te Zijpe, waren de heeren K. Biersteker, G. NobelC. Paarlberg, A. Zijp en J. Zeeman, de eerste twee met kennisgeving van verhindering, afwezig. Nadat de voorzitter de vergadering geopend en de secretaris de notulen gelezen heeftworden de volgende ontwerpbe sluiten vastgesteld: a. een besluit tot af-en overschrijving op de begrooting van uitgaven voor den dienst van 1890 tot een bedrag van f 492,01 b. een besluit tot het doen van uitgaven uit den post van onvoorziene uitgaven tot een bedrag van 315,20. Op eene vraag van den heer Francis antwoordt de voorzitter, dat wel een geneesheer te 't Zand is geweest om de plaatselijke gesteldheid op te nemendoch dat hij zijne vestiging aldaar nog in beraad had gehouden. De heer Kaan die wegens zijn vertrek voor de laatste maal de vergadering bijwoontspreekt nu een woord van dank voor de hem steeds betoonde welwillendheid, waarop, de voorzitter zijnerzijds zijn leed wezen over 's heeren Kaans vertrek uitspreekt. Nadat de geloofsbrieven van zijnen opvolger, den heer P. Waiboer, waren onderzocht en in orde bevonden, werd de ver gadering gesloten. Tot predikant te Zijpe, zuidzijde, is beroepen de heer dr. J. C. Niemijer Mz., te Zuiderwoude en Uitdam. Den 6 is te Utrecht tot lid van den gemeenteraad ge kozen de heer mr. A. W. Holsteyn, lib., met 818 van de 856 geldige stemmen. De andere partijen hadden zich van stemming onthoudenhet aantal kiezers beloopt 3733. Door eene sloep werd den 8 te Kolhorn twintig tal geep gevangen. De prijs per tal bedraagt 19.dus ■eene buitengewoon voordeelige vangst. De centrale liberale kiesvereeniging in het kiesdistrict Kakhuizen heeft voorloopig voor de Tweede Kamer candidaat gesteld de heeren J. Zijp Kz. (aftr. lid) en J. Breebaart Kz. De afdeeling Enkhuizen der Nederl. Maatschappij van Tuinbouw heeft besloten 1°. in Augustus 1891 haar 10-jarig bestaan te vieren door het houden eener tentoonstelling 2°. proeven te nemen met den verbouw van nieuwe of althans hier onbekende groenten vruchten enz. 3°. pogingen aan te wenden om voortaan groenten peulvruchten fruiten aardappelen enz. bij het gewicht te doen verkoopen 4°. proeven te nemen met het vervaardigen van cider uit ontijdig afgewaaide appelen en peren welke tot dus ver waardeloos zijn. Het grasgewas langs de bermen en wegen in den Haarlemmermeer polder is verpacht voor dit jaar voor 6057 tegen f 5661 6774, 6756 en 6153 in de vier vorige jaren. De Nieuwe Afrikaansche Haudelvennootschap keert over 1890, na ruime afschrijvingen 20 pet., dividend uit. Vermindering van inkomsten, als lagere rente dei- uitstaande gelden lagere pacht der landerijen alsmede toeneming der vaste bedeeldenzijn oorzaakdat het algemeen burgerlijk armbestuur te Barsingerhorn van gemeentewege ondersteuning behoeft. Dientengevolge werd de gemeentebelasting ongeveer met de helft verhoogd. Het laatste zal ik vertellen als ik het noodig mocht oordeelen, Cateau, want hij is in mijn oog niets beters; maar dat ik hem op een slinksche manier in den tuin heb geloktzal ik niet vertellen omdat het niet waar is en niemand zulk een domme onwaarheid zou gelooven. Waarom spring je nu nog in de bres voor dien man Oateau Mijn vrouw koos de partij, die elke verongelijkte vrouw kiest als ze met haar eigenzinnigen onverstandigen man geen récht kan schieten; ze weende en gaf me onder bittere tranen te verstaan dat ze zich de ongelukkigste vrouw van de wereld gevoelde en toen ik haar vroeg waarom, gaf ze als afdoende reden op, dat ik haar niet begreep. Ik bekende eerlijk dat dit dezen avond inderdaad het geval was maar ik drukte tevens de hoop uitdat we elkaar den volgenden dag, na een behoorlijke nachtrust, volkomen zouden begrijpenzooals we meer dan twintig jaren hadden gedaan. «Dat is immers maar een kwestie van willen, Cateau", zei ik: «maar het is mijn schuld niet als gij het niet wilt, evenmin als het uw schuld is als ik niet wil. Zoodra ge u op het standpunt wilt plaatsen, waarop ge in dit geval staan moetzult ge mij begrijpen »Och kom met je standpuntzei Cateau zoo min achtend alsof dat woord eene beleediging voor haar was. »Ik ken maar één standpunt, en dat is ons fatsoen. Het is van het oogenblik dat we hier te Berkum zijn geko men uw plan geweest met do voornaamste familie twist te zoeken. Ge koestert een ouden ingewortelden haat tegen den eigenaar van «Bosch-en-Dal", dit kunt ge mij niet verbergen, en ge hebt altijd naar wraak gezocht. Nu hebt ge u gewroken en God weet wat ons nog boven het hoofd hangten dat alles om Cateau bracht weer haar zakdoek voor de oogen en weende bitterlijk. »Om?" vroeg ik. »Waarom?" »Niets," zei ze, snel haar tranen drogende. «Een vrouw is altijd een ongelukkig schepsel dit weet ik wel." »Dat is ze zeker, als ze zich ongelukkig verkiest te gevoelen," zei ik kalm en steeds langzaam op en neer gaande met mijn sigaar in den mond. »Nn, wilt ge mij eens zeggen, waarom ik mij op Parelman wreken wil »Welwaarom anders, dan om een vrouw barstte Cateau los, weer haar smart in haar zakdoek verbergende. Wordt vervolgd. In eene voorloopig gehouden vergadering der kies vereeniging «Vrijheid en Eensgezindheid" te Koedijk is met algemeene stemmen tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteldhet aftredend lid de heer mr. W. van der Kaay. Den 7 geraakten te Spanbroek twee kinderen, op verschillende plaatsen en op verschillende tijden, in de ringslootdie vrij diep is. Het eersteeen kind van schipper B., werd na veel moeite gered door den meel- molenaar Kuijn en het tweede van den houtzager T. door den tuinier Groskamp. Door de Parakan Salak Thee-onderneming is een werkje uitgegevengetiteld»de thee als volks drank", bevattende geschiedenis bestanddeelen ver- valschingenmaatregelen hiertegenen de kunst van thee zetten. Op de lijst der hoogst aangeslagcnen in 's Rijks directe belastingenverkiesbaar tot leden van de Eerste Kamer, voor 1891, komen de volgende stadge- nooten voor: de heeren C. Bosman met/1260.26, T. G. van den Bosch met 552.16, mr. B. van der Feen met 795.60 mr. J. P. Kraakman met 652.225, H. J. de Lange met ƒ723.38 en W. F. Stoel met 1378.15. Mej. G. Kooijman, die den 5 te Amsterdam als onderwijzeres slaagde, was kweekelinge der Rijksnor maallessen alhier. Mej. J. A: Wijnhoff, onderwijzeres aan de open bare school voor meisjes alhier, staat No. 1 op de voordracht voor hoofd der school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Lochem Met algemeene stemmen is de heer J. Roskam Pz. herkozen als poldermeester van den Eendragts- polder. Den 6 is alhier bij de door de leden der ned. herv. gemeente gehouden stemming met 230 tegen 175 stem men uitgemaakt, dat gedurende de eerstvolgende tien jaren de benoeming van ouderlingen enz. door den ker- keraad zal geschieden. 2 Stemmen waren van onwaarde. Door het stedelijk muziekkorps zullen op zondag, 1© Hei a.s., des namiddags te 2 uren in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Marche fran^aise «Le pêre, la victoire" van Louis Canne2. Ouverture de concours «La couronue d'or v. Buot3. «Chants d'hymónée, suite de valses v. Alph. Czi- bulka4. Fantaisie sur le ballet «Coppélia" v. Leo Deslibes5. »Le conquérant", ouverture de concert v. A. Govaert 6. »La féte triomphale", fantaisie v. G. Joh. van Dam; 7. »Loin du bal", intermezzo v. E. Gillet; 8. Fantaisie sur des motifs de l'opéra «Faust" v. Ch. Gounod 9. »Les farceurs", polca v. Jos. Kessels. Met betrekking tot het concert der Mederland- sche Toonkunstenaarsvereeniging op 22 Mei a. s. meldt mpu ons nog het volgende: «De keuze der solisten mag eene hoogst gelukkige genoemd worden. De sopraan mevrouw Martha Spoel-Pfeiffer, mocht zich op eene kunstreis door het land in een ongekenden bijval verheugen, terwijl mej. Maria 8 nijd er s en de heer Arnold Spoel met eere onder onze kunstenaars mogen ge noemd worden hun zang zal hooggespannen verwachting zeker bevredigen zoo niet overtreffen. Solisten, koren en orkest werken dus samenom den avond van den 22 Mei tot een avond vol kunstgenot te maken Voor den tramomnibusdienst Alkmaar-Bergen- Eginond aan Zee zijn familiekaarten verkrijg baar, die, bij twintig stuks genomen, eene belangrijke vermindering van vracht geven. De verschillende gemeenten, uitmakende het hoofd- kiesdlstrict Alkmaar, tot verkiezing van een lid voor de 2e Kamer der Staten-Generaal, tellen blijkens de vastgestelde lijsten de volgende kiesgerechtigden In 1891. In 1888 was het getal. Alkmaar, 1338 1374 Oudorp, 73 78 Bergen, 172 176 Schoorl, 155 146 Warmenhuizen, 160 155 Harenkarspel, 226 21-2 Sint Maarten, 109 100 Schagen, 349 340 Wieringerwaard, 124 122 Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp. 226 227 217 216 Oude Niedorp, 145 162 Heer Hugo Waard, 299 325 Oudkarspel, 177 159 Noordschar wonde. 147 140 Zuidschar'woude, 169 161 Broek op Langedijk, 190 186 Sint Pankras, 65 69 Koedijk, 135 133 Oterleek, 91 92 Heiloo, 214 224 4781 4797 BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 5 Mei. Aafje D. van Meindert Ruiter en Trijntje van der Meer. Elisabeth Maria, D. van Gerardus van 't Hoff en Aaltje van Dijk. Geertruida JacobaD. van Petrus Antonius Franciscus Schouten en Bernardina Johanna Elisa Hilkmann. 6 Jacobus JacobZ. van Jacob Houtkooper en Maartje Groot. 8 Johanna ChristinaD. van Willem Foks en Margaretha Latenstein. Wilhelmina Petronella, D. van Jan Smit en Johanna Francijna van der Wees. --- Johanna Frederika MariaD. van Johan van den Berg en Maria Geels. Chris- tiaan Willem Z. van Hendrik Willem Broek- huijsen en Hendrica Maria Jansen. 9 Maria Hendrica,- D. van Heudrikus van de Kamer en Gerritje Maria Wennekes. OVERLEDEN. 7 Mei. Johanna Elisabeth Bruin wed. Tennis Korn 75 j. 9 Jacob JacobusZ. van Jacob Houtkooperen Maartje Groot, bijna 16 m. Willem Hendrik Volkers48 j. en 6 m. 8 Mei, S. D.L., Alkmaar, dronkenschap, bij herhaling, f 5 boete of 3 dagen hecht. F. G., Alkmaar, dronkenschap (2 malen), bij herhaling, 2 boeten, elk van f 5, of 3 dagen hecht, voor elke boete. D. W., Alkmaar, als boven, f 5 boete of 2 dagen hecht. F. F., Rijp, als boven bij herhaling, f 5 boete of 3 dagen hecht. H. A. J. ten H. en G. v. d. P., Alkmaar, als boven, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. G. O. en G. P. B., Alkmaar, als boven ieder f 0,50 boete of 1 dag hecht. C. B., G. O., Oudkarspel, J. v. L., Nieuwe Niedorp, rijden met een hondenwagen de le te Alkmaar, de 2e en 3e te Broek op Langedijk, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. j. C. Cz. en M. S., Egmond aan Zee de le maken van nachtelijk burengerucht, de 2e loopen over eens an ders grond, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. E. P. Jz., J. S. Ez., J. D. Dz., W. G. Jz. en E. Z. Jz.. Egmond aan Zee, strooperij, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. A. K. Wz., J. V. Kz., Li B. Kz. en J. B. Cz., Egmond aan Zee strooperijde le f 3 boete of 1 dag hecht., de 2e 1 dag gev., de 3e en 4e, ieder 2 dagen gev. A H S T K R A M. pCt. 8 Mei 9 Mei. Nederland Cert. N. W. Schuld2/ dito dito3 dito dito3 dito, Oblig3/ Ltalie, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mai-Nov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 ditozilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oct. 5 PortugalObl. Buit. 1853/84 3 Rusland, Ob.H.en C. 1798 1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4/ dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4/ dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1,883. Juni. Dec......... 6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 dito Douane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligation geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Peru, aandeel en6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maat sch. d. Vorstel. Aand. dito, dito. Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.,.. dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 ltalie. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl..."3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4/ dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Morschansk-Sysran Aand dito, Orel .-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transeaus. Spoorweg Oblig. 3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 ZweedschNoorweegscke Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. llyp. dito, dito, le Hvp4 dito, N.-Tork. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100.3 Hongarije, Theiss Loten'4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal, le. Ned. Tr Goudm. Mij. Aand. 78tV 93 lOltk 101/ 86/ 78-nr 7S-& 78 77| 47A 100-ft 69| 100}/ 91} 92tV 94f IOOtï 1011 69} 78} 861 18fk 96Ü 89 57f 46-nr 54} 10 56/ 102! 96} 34} 89/ 89 53} 57A 140iV 126/ 99| 79 67fk lOOiV 102/ 79/ 83 Ti? 91tt 12/ 28} 17A 101/ 77} 14f 75A 21/ 21 111/ 110/ 115/ 120 158} 128/ 175 160 17 7S} 93 100! 101/ 78} 77} 78/ 46! 100/ 70} 100} 93} 93} 96/ 100/ 102 18/ 86 18/ 47 97 89 89 53} 57/ 141/ 126/ 99/ 79} 68/ 100! 102/ 78-/ 85 91/ 12/ 28/ 77/ 14/ 75! 112 111/ 119/ 157 17! 9! ALKMAAR 8 Mei. Kleine kaas f 30,Commissie f 28,50, Middelb. f 30,50. Aangevoerd 263 stapels wegende 80791 K.G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 448 mudden. Tarwe f 9,60 a 10,50 Rogge f 6,50 a 7,25, id. chev. f 6 a 6,10, Haver f 3,90 a 4,75, paardenboonen f7,50, bruine boonen f 12 a 16, karweizaad f 9, Erwten groene f 20, grauwe ƒ21. 9 Mei. Aangevoerd 2 paarden f 70 a 160, 65 koelen f 60 a 220, 44 nucht. kalveren f 5 a 14, 1155 magere schapen ƒ15 a 22, 1781 lammeren f 5 a 10, 132 magere varkens 13 a 25334 biggen f 4 a 816 Bokken en Geiten f 4 a 10, 16 kleine Bokjes 30 a 40 ets., Boter per P. ('s middags 12 uur) 0,55 a 0,65 eieren 2,75 a 3,50 eendeneieren 3,25, beide per 100 stuks. AMSTERDAM 8 Mei. Aardappelen: Friesche Dok- kummer Jammen f 3,a 3,80, dito Franeker f 3,a 3,60, dito Saayers f -,a -,Pruisische Hamburgers f 4.80 a 5,Roode f 3,25 a 3,70, Zeeuwsche Spuische Jammen f 4,a 5,dito Flakkeesche f 3,50 a 4,50, dito blauwe f 3,50 a 4,Friesche Saaier3 -,—a-, alles per mud. Nieuwe Malta 11 a 12 c. p. P. 8 Mei. Petroleum kalm. Amerik. loco 7,45? Sept.- Dec. J 7,55, E Nobel onveranderd. Raapkoeken f 54 a 80, lijnkoeken f 9,50 a 13. 6 Mei. Aangevoerd 176 vette Kalveren f 0,85 a 0,95 per P., 117 nucht. f 7 a 10, 183 vette varkens f 0,33 a 0,38 per P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2