Chatwood's Brandkasten. Jenever, Chocolaad GROOTES. Fabriek te Westzaan. MEY's „STOFFWASCHE" goedkoop - solied- elegant Zuivelbereiding. Boter- en Kaasbereiding, De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, JAN VAN REES ZOON te Zwolle Gebroeders Serbrock C. F. ROOS Co., itscliaiij ,,'t Algemeen Belang," LIMMERlÖËKto Let op den naam. BORDEAUX. J. O. OHMSTEDE eerste kwaliteit Bngelsche Stoffen ALKMAAR. LangestraatA 35. Iiandré Günderman, SPUISTRAAT 6 en 8, AMSTERDAM. SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP. VRAAG Onovertroffen Kwaliteit. Gegarandeerd zuiver. Opgericht 1825. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de heeren GEBRs. BERENT- ZEN, Honttil 31, IMHULSEN HOYER, Laat 67, GEBRs. SCHENKEin Heeren-Confecties Mient 25 Van Romunde Geveke, te ALKMAAR. zonder vooruitbetaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbelioevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der BankKei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 uur), of bij het Noordhollandsch Landbouw-CredietVoordam C 13AlkmaarAgent voor Alkmaar en omstreken. stellen hunne Theeën, uitmuntende door kracht, geur en water houdendheid, in verzegelde pakjes van .1,2'|2 en'5 ons, voortdurend verkrijgbaar bij A. C0NIJN Az., Mient, C No. 11, Alkmaar. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak 11 Hl. 13. BEI JOMGH Az., Kaapsche Wijnen en Cognac. PTfa TT PW A Magazijn van Pianinos en 111. Ad X lil li; Amerikaansche Orgels. Voorhanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. Brakke Grond, Amsterdam, ONDERLINGE voor Alkmaar en Omstreken. A. HEIJN Sz., Bidderstraat. Te HUUR: een HUIS, Huurprijs f 325, -. SCHIEDAM Puike Oude Gangbaarste modellen. of direct bij MEY EDLICH, „Versandt-Geschaft", LEIPZIG-PLAGWITZ. Gedempte Korte Nieuwesloot, Alkmaar. Alle Werktuigen en Gereedschappen voor noodig in Kaasfabrieken en Boerderijen, Laat B. 54 Alk 111 a a r. J0HAN M.IPRILLEVITZ Co., Amsterdam. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van EUB. 1BACH SOHNT, te R a r m e n. Verhuren, Stemmen, Repareeren en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. bevattende 7 kamerskeukenbad- en meidenkamer, met Hinken TUIN, aanleg voor kook- en lichtgas én voor waterleiding. P. HOPPE NIGHTCAP SCHIcMN Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers In Gedistelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca- nchet en knrk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. RUGBY Jongens-kraag. p. dozijn H. .42. ETHE V \f nil.-.57. HERZOG r p. dozijn fl. -.56. I GOETHE p. dozij: SCHILLER COSTALIA. P-i»«nil.-.53. p. dozijn 11.—.5H. Grootte P. Grootte li. p. dozijn p. dozijn 11.45. 1103. ALBION tAJ» FRANKLIN p. dozijn fl.44. WAGNER STEPHAN p. dozijn fl.-.50. p.doz.-paar 11.— .7 5. p. doz.-paar fl.— .75. LINCOLN B p. dozijn 11. .39. Per anker van 45 fl. f 30.en f 32, worden van de BESTE! KWALITEIT steeds tegen LAKE l'KMXEA geleverd door Adres te Alkmaar: Hotel „R El TOELAS T." HUM MACAÏ1.I» IS STEEDS RUIM VOORMEM VAM 1M DE! KEUKIKSTE! DESSINS. Per flesch. Tafel- of Avondwijn (rood) f «,«15. (wit) 0,85. Fijne Roode Wijn 1, 1,20, f 1,40, 1.60. 1,2©, 1,35. Roode Portwijn 1,-1©, 1,60, 2, Witte Portwijn 1,60. Zoete Wijnen(zeer versterkend) i,r«. Cognac 1,6«. 2, Importeurs pen enz. Voor schatting van waarde en ver koop van Schilderijen Tee ken in- gen, Antiquiteiten Hunstvoorwer- zich schriftelijk te wenden tot Experts en Directeuren van Kunstveilingen. UITTREKSEU TARIEF der vastejaarlijksche bij dragen: Woonhuizen f 0.50 winkelhuizen f 0,75, boeregebouwen f 1,65 per f lOOO, De roerende (losse) goederen, gelijke vaste jaarl. hij- dragen als de gebouwen, waarin zij zich bevinden. Polis 0.60. Voor tijdelijke verzekering zeer aanne melijke voorwaarden. Toetredingskosten naar gelang van het cijfer der deelneming. Correspondenten in iedere gemeente te Alkmaar: de heer Aanvaarding 1 Augustus 1891 of later. Te bevragen bij den bewoner H. J. ANSINGH. TWEEDE AANKONDIGING. Scheiding van tafel en bed. Bij vonnis der .Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van den 26 Maart 1891, is ten verzoeke van mejuffrouw GEERTJE DE JONG, zonder beroep, wonende te Enk huizen, als eischeresse tusschen haar en haren echt genootden heer WILLEM BLOEMENDAAL Cornelis- zoon mede zonder beroep en wonende aldaar, de schei ding van tafel en bed uitgesproken. De Procureur der eischeresse Mr. F. H. G. van der HOEVEN. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8