Stadsberichtenr Telegrafische Berichten. 336e Staats-Loterij. n Ns. 10373, 18514, 19451 en 20994 1000; Nr. 19018 t 400; Nr. 16192 200; Ns. 4636, 5284, 8332, 10142, 10214, 11040, 11340, 11538, 12032, 12580, 16162, 18682, 19377 en 19704 f 100. Nr. 1551 f 15000; Nr. 14571 f 10000; Nr. 3369 en 13172 f 1000; Ns. 6881, 10704 en 14921 f 400 Ns. 1698, 4062, en 20590 200; Ns. 1730,9912, 11224, 18448, en 19981 f 100. A M S T H JK J» A M. pCt. 13 Mei 14 Mei. 100# 70 100# 91# 92# 96 100 nr 101# 64# 76# 82 17+3 94# 86 57# 5# 45-nr 54# 9+ 56# 102 95# 34# 89# 89 52# 56## 140 126# 99# 77# 66# 103 102# 92# 101+ 101# 85# 78+ 771 77+ 77+ 41# 100+ lOOr 92i 92 96* 102 65+ 78+ 82# 17+ 57+ 45 96+ 52+ 57+ 139ï 126# 67+ 101+ 102+ 81+ 91+ 27+ 17+ 75+ 14+ 74+ 111 131 177 17+ 10 De uitgaven voor den hervormden Raad van Toezicht zijn in de volgende onderdeelen te splitsen: a. bezoldigingen; b. reis-en verblijfkosten en c. bureel en lokaalbehoeften. a. voor bezoldigingen: voorzitter f 7500; 4 leden a f 5000 is f 20,000 secretaris f 3000 a f 3500 is f 3250 Rijks-hoofdingenieurs voor de spoorwegdiensten f 4000 a f 5000 is f 4500 2 Rijks-ingenieurs voor die diensten f 3000 a f 3500 is f 6500Rijks-iuspecteur in alge- meenen dienst f 2500 a f 3000 is f 2700 12 idem voor de spoorwegdiensten f 1800 a f 2500 is f 25,800; hoofdingenieurs voor het stoomwezen f 3000 a f 3500 is f 3200 2 ingenieurs voor het stoomwezen f 2400 a f 2800 is f 5200 ingenieurs voor het seinwezen f 2800 f 3000 is f 29002 hoofdcommiezen f 2400 a f 2700 is f5400; 1 commies f2000 a f2300 is f2000 2 adjunct commiezen f 1200 a f 1500 is f 2700; 4 eerste klerken f 800 a f 1100 is f 4000; 5 tweede klerken f 400 a f 700 is f 28002 boden f 600 a 800 is f 1400 totaal f 99600. b. reis- en verblijfkosten te vergoeden op declaratie uitgezonderd de geneeskundigenmet het toezicht op de hulpmiddelen in geval van spoorwegongelukken belastdie f 2400 voor abonnement krijgen, f 124,000. c. bureel- en lokaalbehoeften f 17450. Voor 1891 wordt f 40090 meer aangevraagd. Het advies der kamers van koophandel en fabrieken is gevraagd omtrent de inrichting van den Centralen Handelsraad. Den 10, toen de stoomboot der locaaldienst «Alk maar Packet V"te 4 uur 5 minuten den steiger te Amsterdam, zooals gewoonlijk, achteruitslaande verliet, kwam de stoomboot van den dienst Amsterdam Landsmeerlip tegelijkertijd uit de brug van de weste lijke doorvaart. Zij liep de Packet eenige meters vóór de machinekamer dwars in, waardoor bij de V eene belang rijke uitwendige schade ontstond en in de groote kajuit aan bakboord de lambriseering te dier plaatse zelfs een viertal centimeters ontzet werd. Ook de Landsmeerder boot bekwam aan den boeg eenige schade. In den nacht van den 10 op den 11 is te 's-Gra- veland eene .bleekerij afgebrand. Den 11 dezer viel de arbeider Kuiper bij don landbouwer J. K., te Aartswoud, door den zolder, en bekwam ernstige verwondingen. Den 11 des avonds is in het stadshuis te Kdam een begin van brand ontstaan, waarschijnlijk tengevolge van onvoorzichtigheid van een loodgieter op den toren, welke brand door de werking van drie spuiten gebluscht werd. De schade is gering en het archief heeft niets geleden De drie personen die te Sneek in hechtenis waren genomen onder verdenking van brand, te hebben gesticht in het den 11 afgebrande perceel, zijn weder op vrije voeten gesteld. Bij de herstemming voor lid der prov. Staten van Noordholland in het hoofdkiesdistrict Haarlem is den 12 gekozen de heer Johs. ter Hofisteede, notaris te Bloe- mendaal, lib., met 2143 van de 4103 stemmen de heer mr. L. J. G. Ogtrop, kath., gesteund door de anti-rev., bekwam 1920 stemmen. De op 11 Februari 1891 te Callantsoog gestrande belgiscke visohsloep Adolf-Antwerpen is in de vorige week vlot gebracht en naar Nieuwediep vervoerd. Te Nijmegen heeft tengevolge van een lek in de gasleiding tusschen het plafond ten huize van den heer A. J. Bouwens eene geweldige gasontploffing plaats ge had, waardoor aanzienlijke schade veroorzaakt werd. Het bouwen van drie woonhuizen op den hoek der Nieuwe Gracht en Kinderhuisvest te Haarlem is ge gund aan den heer W. van Amstel te Heemstede voor 33545. Het te Rotterdam thans grootendeels afgebrande Admiraliteitsgebouw over den eigendom waarvan jaren lang tusschen het Rijk en de gemeente een rechtsgeding aanhangig was, werd in 1785 gebouwd door den lands- bouwmeester Guidici. Het had drie verdiepingende voor- en achterzijde ieder 127 ramen, benovens aan weerszijden 18 zolderramen. De schade wordt begroot op 600.000. De gemeenteraad van den Kelder heeft den 12 op zijn verzoek met ingang van 1 Juni a.s. eervol ont slagen den heer C. F. G. Soetens als directeur van het, ziekenhuis en de gemeente-apotheek en, terugkomende op een vroeger besluit, besloten het nieuw gebouwde lokaal voor den afslag van zeevisch aan de Buitenhaven voor rekening der gemeente te exploiteereu. Den 12 is de door J. van de Kamp bewoonde stadsboerderij op het Kampereiland afgebrand. Den 12 zijn te Amsterdam voor onderwijzer geslaagd H. Kenter eu C. Peerdeman van Kakhuizen. Den 12 werd te Utrecht de Deputaten-vergadering ge houden. Meer dan 800 deputaten waren aanwezig, bene vens zeven leden der Kamer, die de vergadering verlietea tot bijwoning van de kamerzitting. De vergadering werd geopend met gezang en het lezen van een hoofdstuk uit den bijbel, waarna de voorzitter eene uitvoerige toespraak hield, waarin hij aantoonde, dat het hoog tijd was, om in beslist christelijk-democratischen geest op te treden. Deze toespraak werd herhaaldelijk toegejuicht en aan het slot met stormachtigen bijval begroet. Met algemeene stem men is bij de bespreking van het Program van Actie de volgende door het Centraal Comité voorgestelde motie aangenomen «De anti-revolutionaire partij, zelf erfgename in rechte linie van de aloude groep in den lande, die eeuw aan eeuw de op onveranderlijke verdienste gegrondè rechten van het huis van Oranje tegen onvaderlandsche aanranding bepleit, voorgestaan en verdodigd heeftacht het beneden de waardigheid van ons Vorstenhuis en van zichzelve om, naar sommiger roekeloos voorbeeld, deu ons heiligen O- ranjenaam als partij wapen bij de stembus te misbruiken; en spreekt als haar gevoelen uitdat er slechts ééne plaats is voor onze Vorstinne hoog genoeg: die namelijk van aan heel het Nederlandsche volk in nood en dood verbonden boven de partijen te staan." Voor de verkiezingen is als regel aangenomen, overal met eigen candidaten op te treden en bij herstemming op nieuw in overlog te treden met de kiesvereeuigiugen. De heeren dr. A. Knijper en J. A. Wormser werden her kozen als leden van het Centraal Comité in plaats van de heeren do Savornin Lohman van Asch van Wijck en Hoogeveen werden gekozen de heeren mr. L. W. C. Keucheninsmr. Th. Heemskerk en Roodhuizen. Bij kon. besluit van den 12 is de heer A. J. West- hoff, predikant bij de herv. gemeente te Amsterdam, be noemd tot predikant bij de protestantsche gemeente in Nederl. Indië. Den 13 des avonds ongeveer kwart over tienen is te Amsterdam in de Kalverstraat brand ontstaan in het magazijn van verplegingsartikelen der firma Simonis Co.dat te tien uur door den bewoner gesloten was zonder iets bemerkt te hebben. Met het water uit drie Vechtkranen kon de brandweer binnen 20 minuten den brand blusschen. Den 13 is te Leiden een felle brand uitgebroken in de meelfabriek van de firma A. de Koster Co in de Looierstra'at. Het geheele gebouw is afgebrand. Be- lende gebouwen waaronder de machinekamer, bleven gespaard. De schade is hoogst aanzienlijk. De Nederl. Bank keert over 1890 f 93 dividend per aandeel uit. Van de 62 mann. en 96 vrouwelijke candidaten die zich te Amsterdam hadden aangemeld voor het examen als onderwijzer of onderwijzeres, slaagden 40 mann en 41 vrouwelijke candidaten. Bij het examen tot toelating aan de Rijkskweek school voor onderwijzeressen te Haarlem zijn van de 25 candidaten 17 geslaagdwaaronder ook voorkomt de jongejuffrouw J. C. M. Mulder te West-Graftdijk. Bij het schutten van een vaartuig door de sluis te West-Graftdijk hield de heer G. zich te laDg aan de ringen vast, waardoor een gedeelte van den vinger hem afgeknepen werd. Vanwege de afdeeling Graft van de Noordhol landsche vereeniging «Het Witte Kruis" is aanbesteed het maken van 4 regenbakken, n.l. te Graft, Noordeind, Oost- en West-Graftdijk. Laagste inschrijvers waren de heeren Kóppen en Messchaert te West-Graftdijk voor 5225. Als met een tooverslag is de aanblik der landerijen in de Heemster en de Schermeer veranderd. Waar voor enkele dagen het gras slechts langzamerhand zich begon te laten zien, ontwaart men nu, dank zij welda dige regen en niet minder heilzame warmte, bloemen langs velden on wegen tusschen het gras verscholen. De boeren, die in het begin van Meimaand nog steeds ge noodzaakt waren de koeien binnen te houden, ontruimen de stallen, zoodat we nu misschien spoedig grasboter krijgen. In de den 13 te Zuidscharwoude gehouden vergade ring dor kiesvereeniging «Vrijheid" aan den Gangedijk, en St. Pancras is op aanbeveling van het bestuur dier vereeniging door de leden met algemeene stemmen (44) tot candidaat voor het lidmaatschap der 2e Kamer gesteld, het aftredend lid de heer Mr. W. van der Siaay kantonrechter te Leiden. Te Holliorn gaat het met do ansjovisvangst nog niet voordeelig. Den 11 werden door de gezamenlijke vis- schers ruim 30 duizend aangebracht, maar de volgende dagen was het weder heel wat minder. Met de geep- vangst gaat het beter; de prijs hiervan is echter gedaald van 20 tot 6 per tal; toch wordt hiermede nog ruim geld verdiend. Tot vader en moeder in het Algemeen Burgerlijk wees- en armenhuis te fitarsingerhorn werden be noemd de heer P. Smit, gemeente-veldwachter te Bar- singerhorn en diens echtgenoote. De verkiezing van een lid der Tweede Kamer in plaats van den heer jhr. mr. F. A. J. van Asch van Wijck in het hoofdkiesdistrict Kampen is bepaald op 9 Juni en herstemming, zoo noodig op 23 Juni. De heer H. J. Bool te Leiden is terug gekomen op ziju wensch om niet meer candidaat voor lid der 2e Ka mer te worden gesteldhij verklaarde zich bereid de candidatuur te zullen aanvaarden, zoo de kiesvereeniging meende dat deze de meeste kans van slagen zou hebben. De kiesveroeniging heeft hem daarop candidaat gesteld. Ged. Staten van Noordholland hebben verklaard dat J. Schram, ontslagen onderwijzer aan eene openbare lagere school te Oostliulzende bevoegdheid tot het geven van ouderwijs heeft verloren. Door de liberale kiesvereeniging te Warinen- huizen is de heer mr. W. van der Kaay gekozen tot voorloopig candidaat voor lid der 2e Kamer bij de aan staande verkiezing. De gehouden collecte voor de Maatschappij van Weldadigheid heeft in de gemeente Warmenhulzen opgebracht 76,21. Door de politie is dezer dagen te Hoogwoud een valsche gulden in beslag genomeu. De vervalsching was, hoe goed alles anders was nagemaakt, duidelijk merkbaar, daar het randschrift ontbrak. De bevolking van Noordbrabant bestond op 1 Ja nuari 1891 uit 258,064 m. en 256,011 vr., totaal 514,075, tegen 509,628 (255,787 m. en 253,841 vr.) op 1 Januari 1890. Op eerstgenoemd tijdstip telde Tilburg 34,492, 's-Hertogenbosch 27,302, Breda 22,536Bergen-op-Zoom 12,720, Roosendaal c.a. 11,574 en Oosterhout 10,845 in woners. bedankt voor het beroep naar de ned. herv. ge meente te Warga en Zuld-Zijpe door dr. C. J. Nie- meijer te Zuiderwoudedie een beroep aangenomen heeft naar Goster- en Wester-Blokker. Met belangstelling zal men vernemen, dat eerlang te 's-Gravenhage zal verschijnen een studie over Rijks- en en Gemeentebelastingen in Nederland, van de hand van mr. J. P. Sprenger van Kyk. Bij de in het gebouw van de Maatschappij tot bevor dering der Bouwkunst geopende tentoonstelling is o. a. te vindon het ontwerp voor een tegeltableau van de Waag te Alkmaar, van den heer A. F. Gips. G. W. H., die den 12 bij vonnis der arr.-rechtbank alhier, wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, verzette zich, toen hij na de uitspraak weder naar het Huis van Bewaring alhier zou worden overge bracht, hevig tegen deze overbrenging. Voor dit verzet, alsmede wegens de door hom gelijktijdig gepleegde he- leediging van den commissaris van politie, werd tegeh hem procesverbaal opgemaakt. Den 12 des namiddags ongeveer kwartier voor vieren wilde bij het afgesneden kanaalvak P. v. H. met een ledige vlet van de eene zijde van het kanaal naar de andere oversteken. Daarvoor met den boom tegen de bij de gasfabriek liggende houten schuit duwende, bleef die boom aan de schuit haken, waardoor hij van den loopplank in het water viel. Inmiddels ter hulp geko men personen mochten er niet in slagen, bij hem de levens geesten weder op te wekken. Hij laat eene vrouw en jong kind onverzorgd achter. Blijkens achterstaande advertentie, wordtaanvan gende met de beide Pinksterdagen, weder de zondag- s c h e dienst der Alkmaar Packet met twee vaarten jn iedere richting uitgebreid. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 14 Mei. Gerrit Dekker en Guuftje Brak. GEBOREN. 11 Mei. Gerrit, Z. van Maarten Zwakman en Henderika Christina Waterman. 12 Klaas, Z. van Jan Hoogland en Geertje van der Wonde. ElisabethD. van Hendrikus van Twisk en Jannetje Kust. TrijntjeD. van Dirk Groot en Dieuwertje Grootes. OVERLEDEN. 12 Mei. Petrus van Heugten, 33 j. en ruim 5 m. 's-Gka.venhage 13 Mei 1891. Onlusten in West-lndie. Een bulletin aan het haagsche dagblad «het Vader land" meldt uit Paramaribo, dat de toestand aldaar zeer verergerd is en meerdere personen verwond zijn. De Staten zenden een telegrafisch adres aan den minister, met verzoek om den Gouverneur telegrafisch te gelasten, den procureur-generaal Kalff in het beteugelen van de oproertjes de vrije hand te laten. Tweede Hamer. Art. 226 (oefening van de landweer gedurende 14 dagen in eens) werd aangenomen met 53 tegen 37 stemmen na verwerping met 51 tegen 41 stemmen van een amen dement van de commissie van rapporteurs om de ver plichte oefening op hoogstens 30 dagen te stellen, des- noodig op verschillende tijden. Daarop is een aanvang gemaakt met de discussie over het contingent en den diensttijd (art. 23 en 26.) 5e klasse, 3e lijst, 13 Mei. 5e klasse 4e lijst14 Mei. Nederland Cert. N. W. Schuld2+ dito dito3 dito, dito3+ dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jau.-Juli. 5 ditodito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/84 3 Rusland, Ob. H. en C. 1798(1815 f 1000 Jan. 5 dito, Oosterseke Leening, 2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4+ dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4+ dito, 1880 geeons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. 4 dito,1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l JulilOct. 4 dito, 1867/69 «e 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 dito Douane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën gecouvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Peru, aandeelen6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 dito, Ilypoth. Obligatiën4+ dito, id3 dito, Baltisehe Spoorw. Aand3 dito, Morschansk-Sysran Aaud dito, Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert,. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct,. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten 4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatslening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening transvaal, le. Ned. Tr Goudm. Mij. Aand. 78fk 92+ lOlfs lOlrk 85 77| 77# 77# 77# 40# 7 6Ar 83# 91 -jV 12# 27+# 1'7 Ar 99 76 1H 74+# 19 19 nr Hl# 110# 115# 120# 155.V 128# 175 160 ÏÖ+V ■101

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3