in de landweer het grootste bezwaar tegen de wet, n.l. wegens de herhalingsoefeningen tot den leeftijd van 28 jaar bij het leger en daarna nog bij de landweer. De oproeping van personen van 28 tot 33 jaren zal een groote last wezen voor de steden en het platteland hij wilde dit beginsel niet zonder schadeloosstelling voor de familiën, waaruit de landweermannen voortkomen. Hij stelde in dien zin als amendement voortoekenning eener toelage (behalve de gewone soldij) uit 's Rijks schatkist na afloop van de oefeningen. Een voorstel van den heer van VI ij men om over art. 226 en de voorgestelde amendementen te beslis sen, na de bepaling van den diensttijd, werdna be strijding door den Voorzitter, verworpen met 53 tegen 30 stemmen. Het einde van de daarna gehouden bespre king was, dat de heer Bahlmaun zijn amendement introk, om overeenkomstig den raad des ministers deze zaak waarvoor hij minister in beginsel wel iets gevoelde ter sprake te brengen bij art. 243; dat het amendement der commissie verworpen werd met 51 tegen 41 stemmen; dat een amendement Rooseboom verworpen werd met 57 tegen 35 stemmen en het artikel aangenomen met 53 tegen 37 stemmen. Daarna kwamen in behandeling de art. 22, 23 en 26 (contingent en diensttijd). De heer Seyffardt lichtte de amendementen der com missie toe, strekkende om: 1°. uit de wet te lichten al wat betrekking heeft tot de legerorganisatie2°. art. 26 te lezen: «De dienst duurt, ongeacht het tijdstip waarop de inlijving plaats had, tot 1 Juli van het jaar, waarin de zesjarige dienst is of zou worden volbracht. De heeren Kolkman c. s. stelden voor in art. 23 (contingent van 1° ten hoogste 13.200 dienstplichtigen ter volledige oefening en 2° van ten hoogste 2500 dienst plichtigen voor korte oefening, bestemd voor de depót- troepen van de infanterie en van de vestingartillerie) te lezen de cijfers ad 1° van 11500 en ad 2" van 2200. Bij de toelichting van dit amendement, zeide hij, dat de bedoeling der voorstellers was om de organisatie pas klaar te maken voor het aantal manschappen in plaats van omgekeerd zooals in het stelsel der regeering. De heer Van Houten had voorgesteld jaarlijks bij het leger in te lijven: 1° ten hoogste 7000 dienstplich tigen voor dienst en oefening en 2° ten hoogste 4000 dienstplichtigen enkel voor oefening. Na de beslissing van den 13 over het amendement van de comm. v. rapp. trok hij het in. De heer H a ff m a n s lichtte toe het door hem en 4 an dere leden voorgestelde amendement om te bepalen «Jaar lijks worden bij het leger ingelijfd ten hoogste 11100 dienst plichtigen." Het leger was volgens hen thans niet te klein de uitbreiding er van was noodeloos en gevaarlijk. De heer Land stelde voor om bij de actieve zeemacht niet meer dan 500 dienstplichtigen in te lijven. In verband met dit amend, stelde hij verder voor, te bepalen, dat de dienst bij de zeemacht, ongeacht het tijd stip waarop de inlijving plaats had, zal duren tot 1 Juli van het jaar, waarin een achtjarige dienst is of zou wor den volbracht. Een derde amendement van dien heer strekte om den dienst bij de zeemacht op drie, aieu bij de laudmacii.. op vijf jaren te bepalen. De heer A. van Dedem verklaarde, ook namens vele zijner vriendendat voor hen het hooge contingenu een struikelblok was tegen deze wet. Hij ondersteunde het amendement Kolkmanbij welks aannemingmet een diensttijd van 8 jaren, een contingent van 11.500 man voor eerste oefening en van 2200 man voor tweede oefening, men ongeveer hetzelfde eindcijfer verkrijgt vooi de legersterkte als in het stelsel der commissie met zes jarigen dienst. Het verslag van de zitting van den 15 volgt in het num mer van woensdag. Op het Museum van kunstnijverheid te Haarlem zullen den 17 en volgende dagen tentoonge steld worden twee groote decoratieve paneelen, «de Dans en de Muziek" voorstellende, en eenige kleinere decoratieve stukken met kinderfiguren, voorstellende het heldenlied het minneliedhet ceremoniëele en het feestlied. Deze decoratieve stukken versierden de muziekzaal van den zoon van mijn erf gezet zoo fatsoenlijk als men dit onder zulke misselijke omstandigheden doen kan. Baak heeft hem verder uitgeleide gedaan en hoe dat in zijn werk is gegaan zal uw zoon u beter kunnen vertellen dan ik want ik was er niet bij tegenwoordig." Ik opende de kast, waarin ik Lambert's hoed had opge hangen lichtte dien van den haak en bood hem Parel man aan. Het vroeger zoo keurig hoedje zat nog vol zand en had eenige deuken en kneuzingen welke me bij nadere be schouwing bleken de kunst van den besten hoedenmaker te kunnen trotseeren. «Dit Parijsch modehoedje," hernam ik, Parelman den hoed aanbiedende, waarin Lambert's kaartje was geplakt, «zal u zeggen dat uw zoon door een harde hand is uitgeleid. De meid vond het in den tuin waarin Baak het heeft geslingerd, na er zich eerst van bediend te heb ben op een wijze, die deze deuken welsprekend aantoo- nen. Zoo is de zaak, Parelman en wat ge nu eigen lijk van me verlangt, begrijp ik niet recht. Heeft uw zoon u verzocht zijn hoed terug te halen hier is hij. Moet hij zijn haar terughalendan dient hij zich tot Baak te wenden die hem in dien brief zulk schoone ge legenheid er toe aanbiedt. Meer weet ik u niet te zeggen." Parelman bekeek den bodem van den hoed door zijn gouden knijper, als staarde hij op een serpent. Hij grie zelde, misschien nog wel het meest om mijn volslagen gemis aan eerbied voor zijn persoon. »Ik begrijp," zei hij na een poos, »dat mijn zoon hier de handen in een wespennest heeft gestoken." >0, begrijpt u dat, Parelman zei ik, den hoed voor zijn voeten latende vallen. Zoo-zoo Dan begrijpt u de zaak heel anders dan ikmaar dat is natuurlijk. Uwe en mijne begrippen verschillen tegenwoordig hemels breed van elkaar, en om een natuurlijke reden. We zijn, geloof ik, eens vrienden geweest, ten minste, ik was uw vriend, want ik meende het goed gij waart toen een vroolijke, geestige jongen en ik zag zelfs hoog tegen u op, omdat ge, door uw omgang met voorname lui, heer J. T. Cremer en werden voor eenigen tijd ter ten toonstelling aan het Museum in bruikleen afgestaan. De merkwaardige verzameling van antieke juweelkistjes, doo- zen, étuis enz., die thans eveneens in het Museum te zien is, wordt druk bezocht. Uit alle provinciën van ons land worden inzendingen ontvangonvan af het vorstelijk juweelkistje tot de koperen tabaksdoos zijn exemplaren voorhanden en geven aan deze tentoonstelling een echt nationaal karakter. Gedurende de Pinksterdagen is het Museum geopend. - Bij kon. besluit van den 11 is benoemd bij de dienst doende schutterij te Haarlem tot 2en luitenant la suite de heer mr. H. P. 't Hooft; bij die te Purmerend tot 2en luitenant a la suite de beer G. J. A. M. Wap thans schutter. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 13 tot directeur van den gemeentelijken gezondheidsdienst benoemd don heer dr. B. A. Saltet en o. a. tot onder wijzeres mej. A. Boon te de Waal op Texel. Den 13 zijn te Amsterdam twee van de drie voor onderwijzeres in de handwerken geëxamiueerden geslaagd, namelijk de dames J. A. Endt van Zaandam en W. Groot van Enkhulzen. Bij kon. besluit van den 13 is benoemd tot burge meester' van Broek op Eangedijk de heer A. Slot en van St. Pankras de heer L. van de Vijzel hoofd der school aldaar. Bij kon besluit van den 13 is aan den heer dr. C. M. Francken. met ingang van 15 Sept.. eervol onslag verleend als hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, met dankbetuiging voor de door hem gedurende vele jaren bewezen diensten en tot hoogleeraar aldaar benoemd, om onderwijs te geven in de latijnsche taal en letterkunde en de romeinsche oudheden, de heer dr. J. van der Vliet, conrector van het gymnasium te Haarlem. Den 13 heeft de centrale liberale kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Helder met algemeene stemmen den heer S. T. Land candidaat voor de Tweede Kamer gesteld. Den 14 is door het provinciaal bestuur van Noord- hollaud bij enkele inschrijving aanbesteed 1°. het voort zetten der verbetering van den omringdijk op het eiland Marken, geraamd op 3500. Laagste inschrijver de heer W. Blankevoort Cz te Maarssen voor 3750; 2°. het verdiepen van eenige gedeelten van het Noordhollandsch kanaal, geraamd op 23300. Laagste inschrijver de heer A. Visser te Haarlem voor 21870. De kiesvereeniging 's-Gravenhage heeft den 14 can didaat gesteld voor drie leden der Tweede Kamer de heeren J. P. W. Conrad met 258, J. M. Pijuacker Hordijk met 256 en H. D. Guyot, aftr. lid, met 192 van de 264 uitgebrachte stemmen. Den 14 is in het boofdkiesdistrict Amsterdam tot lid der provinciale Staten van Noordholland gekozen de heer H. F. Groen van Waarder lib met 3435 van de 5002 uitgebrachte stemmen. Van onwaarde waren 175 stemmen, waarvan 165 in blanco. De heer W. Hovy, anti-rev., bekwam 1286 stemmen. Den 14, des morgens, is te Berlikum het lijk op gehaald van den heer Geijtenbeek, notarisdie den 13 des avonds nog vrij laat in een logement aldaar vertoefd had. Het lijk werd gevonden bij de brug, waarover hij gaan moest, om zijne woning te bereiken. De gemeentelijke gasfabriek te Deventer heeft in 1890 eene zuivere winst van 29408.65 behaald. De katholieke kiesvereeniging te Leiden heeft be sloten tot samenwerking met de anti-revolutionairen in dat district. De lijst der hoogst aangeslagenen in 's rijks directe belastingen bevat voor Gelderland 341 namen. Hoogst aangeslagene is de heer mr. J. baron van der Feltz, te Voorst, met 7798.73; laagste de heer G. A. van Steenis, te Buren, met 381.idem voor Zeeland bevat 132 namen hoogste aanslag is die van den heer D. F. P. Seydlitz te Hulst, met 4421,04; laagste, die van den heer J. W. Wagtho te Tholen met 380,40die van Noordbrabant bevat 339 namen, waarvan de hoogste is de heer li. P. A. van Loon te Roozendaal, met 2897.831/a, en do laagste de heer J. J. Fens te Eindhoven, met 298.90. zelf iets voornaams hadt gekregen omdat ge gevat en buigzaam waart en een onnavolgbaar slag hadt, de men- schen naar uw hand te zetten. Maar ge hebt één voor één al uw vrienden die u niet meer konden dieneu los gelaten en wat opmerkelijk isge zijt die vrien den als vijanden gaan beschouwen en hebt hen als zoo danig behandeld, overal waar ze u iu den weg kwamen. Hoe hebt ge mij bejegend, Parelman, toen ik u in den Haag ontmoette, in gezelschap van uw vriend, den comte De Bourriquette Hoe hebt ge mij bejegend, toen ge pas minister waart? Ge zijt nu inderdaad een groot man, maar als ge over ploerten wilt spreken betracht dan eerst u zelf eens nauwgezet en onpartijdig. «Of is het misschien hoog fatsoen, door een huwelijks speculatie rijk te worden; door manoeuvres in de Kamer te komen en minister te worden titels en decoratiën te veroveren en zijn oude vriendendie nederigmaar rechtuit hun weg gaan te verloochenen en te mishan delen Is dat fatsoen Parelman »U bentgek," zei Parelman, opstaande en, onge lukkigerwijs, Lambert's hoed vertrappende; «en het spjjt me zeer, dat ik deze démarche heb gedaan." «Ik vind uw démarche ook vrij dwaas," liet ik er terstond op volgen. «Maar knappe diplomaten, zooals gij, doen allerlei dwaasheden in het gewone leven dat voor hen een gesloten boek is. Gij ziet te ver, mijuheer om goed in uw onmiddelijke omgeving te kunnen zien. Uw zoon doet wat hij wilen dat merkt gij niet. Hij steekt zijn hand in een wespennest, en gij moet hem nu het te laat is, voor de wespensteken behoeden. Ik ben niet gek, mijnheer Parelman dit weet ge ook welmaar ik duid u dien uitval volstrekt niet ten kwade, och neen 1 Ik moet u veeleer bedanken voor uw bezoek. Het is zeer vereerend voor me. Dat ge mij benadeelen zult, zooveel in uw vermogen is, weet ik maar al te goed maar toch ben ik niet bang voor u." »U bent nog in staatsdienst, geloof ik zei Parelman, me door zijn bril vrij valsch aankijkende. «Om u te dienen," antwoordde ik; «tijdelijk ontheven van mijn betrekking." Te Hulst is tot lid der Provinciale Staten van Zeeland gekozen do heer Camille IJsebaert (k.), burgemeester van St. Jansteen. met 906 stemmen. Op den heer F. Hem- bach (k.) waren 414 en op den heerJ. A. van Boven (1.) 347 stemmen uitgebracht. Het provinciaal kerkbestuur van Noordholland heeft benoemd tot lid der Synode van de ned. herv. kerk ds. J. W. van Hoogstraten van Edam; tot secundus-lid ds. A. H. Claasen van Egmond-blnnen en tot secundus- lid-ouderling de heer J. van Leeuwen van Monni kendam. Te Roermond is tot lid van den gemeenteraad ge kozen de heer Scheuler, candidaat der clericalen, met. 405 van de 765 uitgebrachte stemmen; de heer Telders liberaal, bekwam 328 stemmen. De bevolking der provincie Utrecht bedroeg op 1 Januari 1891 110674 m. en 113327 vr., samen 224001 tegen 221007 (109100 m. en 111907 vr.) op 1 Januari 1890. De bevolking van Utrecht beliep 86116 en van Amersfoort 15550. Gedurende 1890 zijn aan 's Rijks muni. vervaardigd en afgeleverd voor rekening van den Staatin Neder land 200.000 kwartjes, 1.600.000 dubbeltjes en 2.000.000 21/2 cent stukken; in de overzeesche bezittingen 1.140.000 x/4 guldens Ned. Indië, uitmakende eene nominale waarde van 545.000. Voor rekening van particulieren werd niets aangemunt. Den 14 is te Haarlem overleden dr. H. Smeding, sedert 1873 predikant bij de ned. herv. gemeente aldaar. Te Hoorn is aan den kerkeraad de machtiging verleend tot het benoemen van ouderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten. Te %msterdam moet voor twee leden van den gemeenteraad herstemd worden tusschen de heeren P. Nolting met 2409, Mr. W. H. K. Mouthaan met 2124, Hugo Muller met 1734 en mr. R. van de Werk met 1302 van de 5095 geldige stemmen. De anti.-rev. can- didaten, de heeren J. A. Wormser en mr. D. P. D. Fabius, bekwamen 1166 en 1153 stemmen. Den 25 heeft de herstemming plaats. Het ontbrekende bedrag van 117000 aan de on langs door de gemeente Utrecht uitgeschreven 31/2 pet. geldleening, is toegewezen aan den heer Julius Oppeu- heim te Groningen. De r. k. kiesvereeniging Recht en plicht te Enschede heeft met algemeene stemmen als haar oordeel uitgesproken, dat de billijkheid vordert, dat dit keer een katholiek candidaat wordt gesteld. De minister van financiën heeft op het adres van gepensioneerden, die zich bezwaard gevoelden door de heffing van leges van hun pensioen geantwoord, dat op grond van het duidelijk voorschrift der wet niet kon worden afgeweken van de heffing van loges, ook van de militaire pensioenen boven de 600. De Koningin en de Koningin-Regentes zullen den 26 te Amsterdam aankomen Des avonds wordt ten paleize cour voor dames gehouden. Den 27 des morgens groote audiëntie voor autoriteitendie uiterlijk te 12 uur moet zijn afgeloopen. Des namiddags te 3 uren plechtige begroeting in de Nieuwe kerk, waarbij aan H. H. M. M. van gemeentewege een medaille zal worden aangeboden. Den 28 des morgens particuliere audientië en des namiddags te 2 uur steenlegging van het Buiten- Gasthuis, bij welke gelegenheid liederen gezongen zullen worden door een kinderkoor van 5000 leerlingen der openbare en bijzondere scholen, versterkt door een man nenkoor van 600 zangers van vorschilleude Vereenigingen. Vóór de steenlegging worden gezongen Vlaggelied, Marschlied, Welkomstlied, Mijn Neder land: na de steenlegging een lied op de wijze van Wil helmus. De aan te bieden herinneringsmedaille, ontworpen door den heer Bart ten Hovedraagt aan de voorzijde de borstbeelden der twee vorstinnen en aan de keerzijde het Amsterdamsche wapen. Den 30 wordt een bezoek aan Rotterdam gebracht. Onder de gemeente Vledder is eene woning tot den grond afgebrand, waarbij een kind van bijna vier jaren omgekomen is. Te Edam is tot lid van den gemeenteraad geko zen de heer D. F. Pont De Nederl. Tramwegmaatschappij keert over 1890 2 pet. dividend uit. «Ah. ja-wel. Uw dienaar, mijnheer." Ik lachte, en Parelman draaide zich toornig om. «Ik verkies niet uitgelachen te worden 1" «Gij zijt gek!" riep ik op mijn beurt. «Denkt ge nu, me vrees aan te jagen Ik heb een eerlijke loopbaan achter me en ik zou wel eens willen zien dat in ous vrije Nederland al wordt er ook geknoeid door u en consorten die hun geheimen invloed uitoefenen in hooge kringeneen eerlijk ambtenaar naar Siberie werd gezondenWe zijn, goddank, niet in Rusland. Knoei zooveel ge wiltmaar ik ben een vrij man een Hollander; en pas op, dat ik u niet aan de kaak stel..." Ik was driftig geworden er lag me zooveel op het harten het moest er nu maar ineens af. Parelman grinnikte iets van le pot de verre en le pot de fer en ging naar de deur. Ik raapte Lambert's hoed op, die er nu hopeloos uitzag, en volgde Parelman. Ik deed hem uitgeleide tot aan zijn rijtuig. Hij was zoo opgewondendat hij niet naar me omzag. Toen de pal frenier het portier dicht sloegmaakte ik eene diepe buiging en vroeg door het geopend raam Wil mijnheer de baron den hoed van den jonker ook meenemen Parelman was zoo bleek als een doode. Hij strekte de hand uit naar den noodlottigen hoedmaar ik trok hem terug en zei «Ik zal hem bij gelegenheid wel laten bezorgen. Het is goed, koetsier," en ik ging met den hoed naar binnen. Ik beefde een weinig dit moet ik bekennen, maar ik voelde me toch sterk, vooral van verontwaardiging. De koetsier was voortgereden maar tot mijn groote verwondering koerde het rijtuig op den weg nog voordat ik mijn deur had bereikt. Parelman stapte uit, en kwam met zijn dik lichaam het hek weer binnenwaggelen. «Mag ik u nog even spreken?" vroeg hij. Ik bracht hem in een afgelegen hoek van ons tuintje daar was een soort priëelwel wat eng en onpractisch maar het was toch een eerwaardig ond-hollandsch scha duwplekje zoo zedig mogelijk met een verweerd waggelend tafeltje en twee dito houten bankjes aan weers zijden. Ik ging zitten op de eene bank en Parelman deed hetzelfde op de andere. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2